Alerteerregeling bijlage

Terug naar geopende artikel

Opmerkingen

 1. Inleiding
  Alerteren doen we om het bridgespel speelbaar te houden. De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en -gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge.
  Het belangrijkste van het nieuwe reglement is de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de spelers. Opmerkingen als 'dit hoef ik niet te alerteren' of 'je had dit moeten alerteren' zouden aan de bridgetafel vermeden moeten worden. Alerteren is geen doel op zich. Als wedstrijdleider hebben we de taak de spelers te helpen om te leren begrijpen dat het erom gaat de tegenstanders te informeren over wat er aan de hand is.
  Het eerste waar spelers van doordrongen moeten zijn, is de plicht om volledige openheid van zaken te geven. Vervolgens hebben we in de toelichting op de nieuwe alerteerregeling vier stappen aangegeven om aan deze verplichting te voldoen. Een wedstrijdleider zal in voorkomende gevallen moeten beoordelen of spelers wel voldoende hebben gedaan om die volledige openheid van zaken te geven. Men kan zich niet verschuilen achter de letter van de regeling als men donders goed weet of zou moeten weten dat de tegenstanders zonder alert op het verkeerde been worden gezet. Dat is de ene kant van de eigen verantwoordelijkheid van de spelers. De andere kant van de medaille is dat we afwillen van het vliegen afvangen. U kent die wijsneuzen wel die altijd klaarstaan om de andere spelers aan tafel te vertellen hoe het hoort. Als je aan tafel weet wat er aan de hand is of dat ten minste sterk zou kunnen vermoeden, kun je je niet beroepen op een eventuele alerteerfout van de tegenstanders. Ook dat maakt deel uit van de eigen verantwoordelijkheid van de spelers.

  Ongetwijfeld zal in de praktijk veel aandacht uitgaan naar het feit dat Stayman en transfers voortaan weer gealerteerd moeten worden.
  Een oordeel hierover is niet goed mogelijk zonder de laatste alinea van de toelichting op de alerteerregeling gelezen te hebben. Met name hier geldt de eerder gemaakte opmerking. Als iemand een keer vergeet Stayman te alerteren, kun je je er niet op beroepen dat je nu niet wist wat 2. betekende.

 2. Voorbeeld 1.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  1
  2(zwak)
   
   
  Niet alerteren. De betekenis is niet ongebruikelijk en het is geen kunstmatig bod.

 3. Voorbeeld 2.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  1SA
  pas
  2
  pas
  2
   
   
   
  (2 Jacoby-transfer en 2. het normale antwoord) Zowel 2 als 2 alerteren. Beide zijn kunstmatige biedingen.

 4. Voorbeeld 3.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  1SA
  doublet
  2
   
  (doublet belooft een tweekleurenspel met schoppens, 2 is om te spelen)
  Doublet alerteren, 2 niet alerteren. Dit doublet zal meestal wel zo ongebruikelijk zijn dat je de tegenstanders erop moet attenderen. 2 is geen kunstmatig bod en het is niet ongebruikelijk dat na tussenbieden de transfers vervallen.

 5. Voorbeeld 4.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  1SA
  doublet
  2
   
  (doublet is straf, 2 is een Jacoby-transfer)
  Doublet niet alerteren, 2 wel alerteren. Een strafdoublet na 1SA is zeer gebruikelijk, dus niet alerteren. 2 is een kunstmatig bod en moet dus worden gealerteerd.

 6. Voorbeeld 5.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  1
   
   
   
  1(minimaal een doubleton) wel alerteren, de grens ligt bij een driekaart.

 7. Voorbeeld 6.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  1
   
   
   
  1(minimaal een driekaart) niet alerteren. De regel van niet alerteren vanaf een driekaart geldt ook voor de 1 opening.

 8. Voorbeeld 7.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  1
  pas
  1
  pas
  1SA
   
   
   
  (1 kan met vier ruitens en vier schoppens, 1SA is 15-17)
  1 niet alerteren, 1SA wel alerteren. Het feit dat je met een vierkaart ruiten niet systematisch 1 biedt als je ook een vierkaart schoppen hebt, is niet ongebruikelijk. De 1SA-herbieding als 15-17 is in Nederland ongebruikelijk (slechts weinigen spelen een zwakke sans) en moet dus worden gealerteerd.

 9. Voorbeeld 8.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  1SA
  pas
  2
  pas
  2
  pas
  2SA
   
  (2 Stayman, 2SA ontkent een vierkaarthoog)
  2,2 en 2SA allemaal alerteren. 2 en 2 zijn kunstmatige biedingen en voor degene die moet uitkomen, is het belangrijk te weten of de dummy na zijn 2SA-herbieding al dan niet een vierkaart hoog kan hebben.

 10. Voorbeeld 9.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  2
  pas
  3
  pas
  (2 Muiderberg, 3 pass/correct).
  2 en 3 beide alerteren. 2 belooft weliswaar schoppens maar het feit dat er ook een vierkaart of langer in een lage kleur bijzit, maakt dat het gealerteerd moet worden.
  Pass/correct biedingen moeten altijd worden gealerteerd omdat ze anticiperen op het bezit van de partner en geen eigen kleur beloven (ook al zal oost in de situatie vaak een vierkaart klaveren hebben, het zegt ook iets over oosts ruitenbezit).

 11. Voorbeeld 10.
  West
  Noord
  Oost
  Zuid
  2
  pas
  2SA
  pas
  3
   
   
   
  (2 zwakke twee, 2SA vraagbod, 3 plaatje in klaveren, niet per se een vierkaart) 2 niet alerteren. 2SA en 3 wel alerteren.
  Een zwakke twee wordt niet gealerteerd, het is niet kunstmatig en niet ongebruikelijk.
  Vraagbiedingen moeten altijd worden gealerteerd omdat ze kunstmatig zijn. 3 is een beetje een twijfelgeval, honneur derde in klaveren kun je in deze situatie wel als een natuurlijk bod beschouwen. In de regeling staat nergens dat als een bod niet ten minste een vierkaart belooft het daarom een kunstmatig bod is. Voor de duidelijkheid is het beter wel te alerteren, zeker als het ook wel eens op een doubleton geboden kan worden.

 12. Opmerkingen van algemene aard.
  1. Voorafgaand aan een ronde of zitting wordt van spelers verwacht dat ze kennis nemen van de systeemkaart van de tegenstander. Wat is het basissysteem, hoe sterk is de 1SA-opening, welke twee-openingen speelt men e.d. Je kunt je niet beroepen op onjuiste informatie over deze aspecten van het systeem als je niet de moeite hebt genomen op de systeemkaart te kijken. Bijvoorbeeld als een 1-opening een driekaart blijkt te kunnen zijn (zie voorbeeld 6).
  2. Als je de tegenstanders vooraf op bijzondere afspraken heb geattendeerd, moet je ze nog steeds alerteren.
  3. Als je de tegenstanders verbiedt om te alerteren, betekent dat niet dat je over de betekenis van gedane biedingen geen vragen meer zou mogen stellen.
  4. Er is formeel geen sprake meer van een compleet alerteervrij systeem, zoals Biedermeijer groen. Voor bepaalde wedstrijden kan de organisatie ervoor kiezen om de alerteerverplichting niet van toepassing te verklaren, zoals een aparte beginnerslijn op de club.
  5. De algemene regel is nog steeds dat doubletten niet worden gealerteerd. Het 'verbod' om te alerteren is komen te vervallen en de hoofdregel van het alerteren maakt dat sommige doubletten toch moeten worden gealerteerd. Zie hiervoor de bovenstaande voorbeelden.
  6. Van belang voor het al dan niet alerteren is wat de afspraak is. Dat iemand af en toe van die afspraken kan afwijken als zijn kaart daar aanleiding toe geeft, betekent niet dat daarom moet worden gealerteerd.
  7. Als je volgens afspraak na een 1-opening met vier hartens en vier schoppens 1 antwoordt, is dat zeer ongebruikelijk en moet 1 worden gealerteerd. Maar als iemand met AHVx van schoppen en vier kleine hartentjes een keer besluit zijn harten niet te noemen, is er geen sprake van een alerteerplicht omdat zo'n kaartbeoordeling mogelijk is.

© NBB. OfficiŽle spelregels voor bridge, toelichting onder auspiciŽn van de Nederlandse Bridge Bond.