Bijeenkomst Jeugdcommissie 16 september 2017
Geplaatst op 10-10-2017

 

 

 

 

 

NOTULEN

 

 

 • Opening en vaststelling van de agenda door Wouter Theune

Henk Wijzenbroek heet alle aanwezigen welkom. Voorzitter van de Jeugdcommissie Wouter Theune is wegens ziekte verhinderd.

Er zijn berichten van verhindering ontvangen vanuit Leimuiden, Alphen ad Rijn en Noordwijkerhout.

 

 • Korte voorstelronde van de aanwezigen :
 • Wassenaar:

Henk van der Hoeven en Joany Hubscher zijn n.a.v. een overleg met de wethouder gestart. Talentum heeft Bridge in het programma opgenomen. Na de vakantie van Joany zullen ook de basisscholen benaderd worden. Het team is uitgebreid met de vandaag aanwezige dames Maria Bellekom en Netty Lamaker.

 • Leiden West/Leiderdorp:

Aanwezig zijn: Piet Jansen, Ria Streng, Agnes van Lierop en Matty Bakel. Op een aantal scholen is succesvol lesgegeven. Helaas blijkt dat je, ook al ben je binnen op een school, niet direct mag verwachten het volgende jaar weer terecht te kunnen.

Scholenwedstrijd in Zoeterwoude was een succes.

De Jeugdclub is gestart.

 • Bodegraven:

Herman Teunnissen meldt, dat het een succesvol jaar is geweest. Voor de 2de keer is het Bodegraafse kampioenschap Minibridge georganiseerd. Er is een jeugdclub en een inloopmiddag. Het nieuwe seizoen is ook weer hoopvol gestart met aanmeldingen van 2 nieuwe scholen. Afgelopen periode hebben ca 200 kinderen een cursus gevolgd. Meer dan 30 vrijwilligers vinden het leuk betrokken te zijn bij het Jeugdbridge. Kinderen hebben meegedaan aan het Nederlandse kampioenschap Minibridge en Viertallen.  Het Bridgekamp van de NBB viel helaas samen met de Vakantiespelen in Bodegraven. We hopen dat de cursus voor de ouders van de leerlingen dit jaar wel door kan gaan. (In 1 avond Minibridge leren)

 • Nieuwkoop

Betty van Veen van de BC Nieuwkoop meldt dat Nieuwkoop zeer geïnteresseerd is om jongere mensen aan hun bridgeclub te gaan binden.

 • ADG

Truus van der Spek is bestuurslid van ADG. Ze hoopt ideeën op te doen. Ook ADG heeft behoefte aan een gezonde aanwas van jongere leden. De clubs, die gebruik maken van het Denksportcentrum en Pas werken al samen.

 • Jouko Renqvist (LBC)

Jouko heeft in Amsterdam een heel succesvolle periode van het Jeugdbridge meegemaakt. Helaas is dat ingestort. Vraagt zich wel af of de Jeugdcommissie succesvol kan zijn; vooral continuïteit is een belangrijk aandachtspunt.

Henk antwoordt dat succes altijd voor continuïteit zorgt. Voor succes moet je wel aan de bak en niet bij de 1ste teleurstelling stoppen. Je moet niet verwachten dat er morgen 100 nieuwe leden bijkomen. Het moet toch mogelijk zijn gezien de successen op dit moment, dat erop termijn weer 4000 jeugdleden zijn. Je moet altijd beginnen met zaaien.

 

 • Vraag van Truus vd Spek: Is er sprake van een kwaliteitscontrole van de lesgevers.

Antwoord: Afgelopen jaar is de cursus niet doorgegaan. In November komt er weer cursus voor docent Jeugdbridge.

Henk antwoordt, dat in het ene geval de lessen alleen maar zijn om kinderen enthousiast te krijgen en te laten kennismaken met Bridge. In andere gevallen gaat het ook om daadwerkelijk leren, wat door middel van toetsen wordt gemeten.

 

 • Binnengekomen informatie van niet-aanwezige leden.

Alphen aan de Rijn:

Hans Brunt heeft zeer enthousiast op verschillende scholen les gegeven en de plaatselijk pers zeer uitgebreid gehaald met de diploma uitreiking door de wethouder. De commissie is uitgebreid met Anne-Marie de Moel. Er wordt hard gewerkt om alle clubs in Alphen aan de Rijn erbij te betrekken.

Volgend jaar willen ze ook proberen op de Middelbare Scholen les te geven.

Overigen:

In Noordwijkerhout (Sjaak Geerlings), Leimuiden (Paul de Greeve) en Ter Aar (Martin Remeeus) zijn nog geen concrete successen te melden.

 

 • Plannen jeugdcommissie van NBB

Door Carla van Rooijen , voorzitter jeugdcommissie NBB.

Carla is vorig jaar gestart als voorzitter van de Jeugdcommissie. Ze hoopt met haar commissie voor de Algemene Ledenvergadering het nieuwe beleidsplan gereed te hebben. De focus zal vooral liggen op de Middelbare Scholen. De commissie wil helpen bij het binnen halen van Middelbare Scholen. Ze hoopt volgend jaar nog meer kinderen op het Bridgekamp tijdens de zomervakantie te ontmoeten.

Carla neemt mee dat bij de ontwikkeling van cursussen genoeg aandacht wordt besteed aan het maken en beschikbaar stellen van toetsen.   

Ze zal nog eens navragen wanneer de spellen en uitleg uit de verschillende NBB-trainingen (pupillen, aspiranten en jeugd) beschikbaar gesteld kunnen worden.

Ook neemt ze de vraag mee over het Jeugdfonds: Wie krijgt wat en wanneer. De huidige subsidieregeling is bij de meeste aanwezigen al bekend

 

 • Tussentijdse rapportage resultaten van de enquête

Leo Huvers meldt dat er van de bijna 3200 geënquêteerden al 794 reacties binnen zijn.

Hij zal een uitwerking naar de aanwezigen en clubs toezenden en ook aanbieden voor een artikel in Bridge.

De volgende zaken vallen nu al op:

 • Er moet op alle fronten veel meer aandacht komen voor Bridge voor de Jeugd.
 • Er zijn weer veel mensen, die willen helpen.
 • Scepsis bestaat ook nog steeds over de mogelijkheden en de beoogde resultaten.
 • Mensen willen geld beschikbaar stellen, eenmalig en/of jaarlijks

De voorlopige resultaten zijn voor de Jeugdcommissie van het District een belangrijk signaal dat we op de goede weg zijn.

 

 

 • Plannen jeugdcommissie District Leiden

  1. Wouter Theune: Algemeen.

Wouter heeft zich als doel gesteld begin volgend jaar een platform beschikbaar te hebben, waar alle info voor en over Jeugdbridge beschikbaar gesteld kan worden en gemakkelijk vindbaar is. Dit platform kan ook dienst als belangrijk communicatiemiddel tussen de mensen die actief zijn met Jeugdbridge binnen het district.

 1. Leo Huvers: Middelbare scholen en Studentenbridge.

Middelbare Scholen:

Stap 1 is gezet. Er is een goede brochure. We moeten nu zien binnen te komen bij de scholen.

Hij hoopt in het volgende schooljaar op een school te kunnen beginnen. De eerste pilot op het Fioretti was niet echt succesvol, ondanks dat we een mooie promotiefilm hebben gemaakt.

Hij maakt een afspraak met Piet Jansen .

Volgens Henk zijn de enthousiaste kinderen de enabeler om scholen geïnteresseerd te maken. “Kan ik ook nog Bridge leren” moet een standaardvraag worden van de kinderen.

Studentenbridge:

Het initiatief van 4 jaar geleden heeft geen goed vervolg gehad. Dit jaar is in de Kennismakingsweek van de Universiteit weer een stand Bridge geweest. Een cursus zal zeker volgen en op PAS zijn 2 (studenten)-leden, die het weer in beweging willen brengen.  

 

 1. Henk Wijzenbroek: Minibridge en Buitenschoolse activiteiten.

Minibridge

We gaan op de ingeslagen weg door. In elke gemeente waar iemand de trekker wil zijn, gaan we deze persoon met raad en daad ondersteunen.

De volgende producten zijn nu gereed:

 • Kennismaking met bridge: Resultaat de kinderen kunnen minibridge (Startersbridge) spelen op de computer.
 • Opleiding tot diploma Minibridge 1 en 2.
 • Verdieping: Herkennen speelfiguren, af- en tegenspel.
 • De eerste stappen van het bieden.

Het organiseren van een kampioenschap Minibridge op Districtsniveau gaan we dit jaar oppakken.

Buitenschoolse activiteiten

 • Na een succesvolle kennismakingscursus bij de KPJ volgens de beproefde lesmethode bij de studenten de groep van 16-30 jarige benaderen en bereiken.
 • Specifiek laten opnemen in programma van opbouwmedewerkers .

 

 • Inventarisatie behoefte aan ondersteuning van middelen en mensen.

Geen bijzondere opmerkingen genoteerd.

 

 • Uitwisseling ideeën

  1. Acquisitie: Leerlingen en docenten.
 • Netty Lamaker zal Bridge op de Amerikaanse School bridge onder de aandacht brengen bij de directeur. Leo zal haar de brochure voor Middelbare Scholen en de resultaten van het Wetenschappelijk onderzoek geven. Ook de Internationale School in Voorschoten wordt genoemd.
 • Tijdens de schoolreis op Middelbare Scholen (soms niet betaalbaar) bridge als alternatief aanbieden
 • Minibridge op ROC voor de leerlingen Zorg (Basis voor Buddybridge)    

 

 1. Communicatie:  Extern en Intern.
 • Hopelijk vinden we uit de enquête, mensen die de commissie willen ondersteunen bij het structureel informeren van leden (intern) en mensen (extern).

Op basis van de info uit Bodegraven en Alphen a/d Rijn zijn successen op de kampioenschappen, de diploma-uitreikingen en de activiteiten voor het Jeugdbridge onder de aandacht gebracht van het brede publiek met een artikel in de plaatselijke pers (TV, Radio en Krant)

 

N.a.v. een vraag: De commissie neemt mee om regelmatig een Nieuwsbrief Jeugd te maken en het maken van een groepsapp.

 

.

 • Vastlegging afspraken en volgende bijeenkomst

 

 • De belangrijkste afspraak is dat iedereen, die actief is, zijn vorderingen regelmatig aan de Jeugdcommissie vertelt.
 • Bij problemen is de Jeugdcommissie altijd bereid mee te helpen aan een oplossing.
 • Waar verenigingen of mensen willen starten met Jeugdbridge, kan Henk altijd uitgenodigd worden.

 

In principe zal de Jeugdcommissie volgend jaar aan het begin van het seizoen weer een overleg plannen.

 

Na iedereen hartelijk te hebben bedankt en veel succes te hebben toegewenst, sluit Henk de vergadering om 12.15 uur.

 

 

 

Klik hier voor PDF versie