Reglement districts viertallen competitie

De viertallencompetitie wordt gespeeld met inachtneming van de Spelregels, het Competitie- en het Wedstrijdreglement van de NBB en dit aanvullend reglement. 

 

Organisatie
De dagelijkse organisatie van de viertallencompetitie betreffende verzorgen wedstrijdleiding en verzetten van wedstrijden alsmede de uitslagverzorging berust bij de DCL: J.Wisselo, j.wisselo@chello.nl, 023-8441577.

 

Competitievorm
De viertallencompetitie is een enkele, centraal gespeelde competitie.
Bij elke wedstrijd dient tenminste één wedstrijdleider (WL/CLB/TCL) aanwezig te zijn.

 

Gerechtigd tot deelname (art.9 C.R.)
Aan de viertallencompetitie kan slechts worden deelgenomen door de verenigingen met hun viertallen.
De spelers van een viertal moeten ten minste vier weken voor de eerste speeldag van de competitie geregistreerd zijn als lid van de betrokken vereniging.
Een speler kan slechts voor één viertal worden opgegeven.

 

Meerdere viertallen van een vereniging
Indien een vereniging met meerdere viertallen deelneemt, dienen deze naar sterkte genummerd te zijn. Het districtsbestuur is gerechtigd de opgegeven nummering te wijzigen indien zij van mening is dat de nummering niet voldoet aan de door het Competitiereglement gestelde eisen.

 

Opengevallen plaatsen
Indien een vereniging van het recht op deelneming aan de viertallencompetitie geen gebruik wenst te maken, beschikt het districtsbestuur over de opengevallen plaats.

 

Toegestane systemen en afspraken

Hoogst ongebruikelijke methoden (HOM) zijn in alle klassen verboden.

Bruine sticker conventies (BSC) zijn alleen toegestaan, indien zij vooraf door het districtsbestuur zijn goedgekeurd. Bruine sticker conventies dienen tegelijk met het inschrijfformulier te worden aangemeld onder overlegging van een volledige en duidelijke beschrijving. Deze worden dan aan alle betrokken teamcaptains toegezonden.
Verdedigingen tegen bruine stickerconventies mogen aan tafel geraadpleegd worden, maar alleen als die verdedigingen op een apart blaadje staan.

 

Invallen (art.28 C.R.)
Een invaller dient zijn lidmaatschapnummer bij aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleider te overleggen. 
Een invaller moet lid zijn van de vereniging waarvoor hij speelt. 
Een invaller mag niet voor een andere vereniging hebben gespeeld of ingevallen. 
Een speler mag niet invallen als dat een kennelijke versterking zou betekenen, dit ter beoordeling van de DCL. Dit geldt niet voor het eerste viertal van een vereniging.
Een speler mag niet invallen als hij opgegeven is als speler van een hoger team; voor de laagste (=2e) klasse geldt echter dat spelers in ieder team in deze klasse mogen invallen (mits geen kennelijke versterking). 
Indien een speler van een viertal driemaal in hogere viertallen is ingevallen is hij niet meer gerechtigd in zijn eigen viertal te spelen. 
Een speler mag slechts in een team invallen indien hij niet reeds driemaal in een hoger team is ingevallen. 
In geval van twijfel of een speler gerechtigd is in te vallen dient de DCL te worden geraadpleegd. 

 

Niet-gerechtigde speler (art.28 C.R.)
Een wedstrijd waaraan een niet-gerechtigde speler heeft deelgenomen wordt ongeldig verklaard en moet worden overgespeeld, tenzij de tegenpartij verzoekt het behaalde resultaat te handhaven. 
Het in overtreding zijnde viertal kan bestraft worden met vermindering van maximaal 25 winstpunten, terwijl de vereniging waartoe het viertal behoort een boete verbeurt volgens art.43.5 C.R. 

 

Te laat komen
Onder te laat komen van een viertal wordt verstaan het niet in de zaal aanwezig zijn van één of meer spelers van dit viertal. Bij meer dan vijf minuten te laat komen wordt automatisch straf opgelegd volgens art.22 W.R. 
Een wedstrijd die 30 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip niet is begonnen wordt opnieuw vastgesteld tenzij de wedstrijdleider anders beslist; nieuwe datum en plaats zullen worden vastgesteld in overleg met het niet in overtreding zijnde viertal. 
Het in gebreke zijnde viertal wordt bestraft met het in mindering brengen van ten hoogste 25 winstpunten (art.11.2 C.R.) en de vereniging waartoe het viertal behoort verbeurt een boete volgens art.43.6 C.R. 

 

Plaatsen aan tafel (art.12 C.R.) 
De paren van het ontvangende viertal spelen de hele wedstrijd aan dezelfde tafel in dezelfde windrichting; het paar aan de oneven genummerde tafel zit NZ.
Voor de eerste helft van de wedstrijd hebben de paren van het ontvangende viertal het recht om eerst dan hun plaatsen in te nemen, nadat de paren van het bezoekende viertal hebben plaatsgenomen; voor de tweede helft is het andersom. 

 

Verlaten van de tafel
Zonder toestemming van de wedstrijdleider mag een speler zich tijdens een wedstrijdronde niet van zijn plaats verwijderen. (art.4 W.R.)

 

Speeltempo
Het aantal spellen per wedstrijd is vastgesteld op 28. Het normale speeltempo is 8 spellen per uur; een halve wedstrijd dient dus 7 kwartier na aanvang beëindigd te zijn. Bij meer dan 5 minuten tijdsoverschrijding wordt straf opgelegd conform art.23 W.R. 

 

Truscott-cards
Deze dienen ter voorkoming van het spelen in de verkeerde windrichting. Noord en Oost plaatsen deze in het eerste bord van de spelserie van een wedstrijdhelft. 

 

Bidding boxes
Het gebruik van bidding boxes is verplicht. (art.8 W.R.) 

 

Systeemkaart
Voor de aanvang van elke wedstrijd dienen twee correct ingevulde systeemkaarten te worden overgelegd. 

 

Alerteren
De alerteerregeling per september 2009 is van toepassing.
Alerteren is verplicht, m.d.v. dat een paar bij aanvang van de wedstrijdronde de tegenpartij kan verbieden te alerteren. (art.9 W.R.) 

 

Stopregel
De STOP-waarschuwing is verplicht. (art.10 W.R.) 

 

Rookbeperkingen
Voor, tijdens en na de wedstrijden is roken niet toegestaan in de speelzalen. 
Voor roken wordt geen toestemming gegeven zich tijdens een ronde van tafel te verwijderen; echter: na 7 spellen mag men met toestemming van de wedstrijdleider een korte rookpauze nemen. 

 

Overlast veroorzakende apparatuur
Mobiele telefoons of andere telecommunicatieapparaten dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de wedstrijden. Ook iedere vorm van telecommunicatie tijdens de wedstrijd is een overtreding. Een team waarvan een speler deze regels overtreedt kan worden gestraft met maximaal 2 WP. 

 

Protesten
Protesten dienen binnen 30 minuten na ondertekening van het wedstrijdformulier middels het protestformulier te worden ingediend bij de wedstrijdleider, die voor doorzending naar de DCL zorg draagt. Tegelijkertijd dient € 15 te worden overhandigd aan de wedstrijdleider.
Protesten worden behandeld door de Protest Commissie van het district. 

 

Wijze van aanmelding en deelnamekosten
Het aanmelden van viertallen kan geschieden via MijnNBB. De kosten van deelname bedragen 34 euro per viertal, te voldoen door de penningmeester van de vereniging na ontvangst van een nota van de districtspenningmeester.