DEFINITIEF VERSLAG DISTRICTSRAAD MAART 2018

 

Vergadering Districtsraad op 24-03-2018 om 10:30 uur Denksportcentrum Het Spaerne

 

Aanwezig

 • Districtsbestuur Kennemerland: Jannie Willemsen (voorzitter), Tineke Allaert,  (penningmeester), Hans Rumping (DCL), Ron Jedema (clubadviseur) en Esther Kruiswijk (secretaris)
 • Ereleden: Annette Rumping
 • Clubs: B.C. Bridgebird.,  B.C. Het Groene Hart, S.B.S, B.V. Velsen, ABC ’78, B.C. De Kennemers, B.C. Haarlem N.B.B, B.C.Hoofddorp, B.C.Josephine, B.C. Haarlem-Noord, B.O.C. Kennemerland, Hillegomse B.C., B.C. De Pelikaan, Inspanning met Plezier.

 

Afwezig met kennisgeving

 • Districtsbestuur: Niek Roderkerk (onderwijsadviseur) en Johan Wisselo (adjunct DCL)
 • Erelid: Joost Cornet, Hélène Alfrink en Piet van den Raad
 • Clubs: B.C. Beinsdorp, Adriaan Pauw, B.C. Bel Air, B.C. Heemstede, B.C. Centrum 111, B.C. Linnaeus, B.C. Ahrend,  B.C. Zwaanshoek, Bridgen met Plezier, B.V. Sansation 
 •  

Agenda

 

Wordt volgens voorstel vastgesteld.

 

 1. Opening  en vaststellen agenda

 

Jannie opent de vergadering en meldt dat Johan Wisselo en Niek Roderkerk niet aanwezig kunnen zijn. De aanwezigen worden bedankt dat zij op hun vrije zaterdag bij deze vergadering willen zijn.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

 

Geen ingekomen stukken.

Jannie toont een artikel waarin staat vermeld dat de Bridgecombinatie Haarlemmermeer tot stand is gekomen. Dit is een samenwerkingsverband van vier bridgeclubs uit de omgeving, te weten B.C. Ahrend, Badhoevese B.C., B.V.  Spaarndam en B.C. Vijfhuizen.

 

 1. Notulen districtsraad van 14-10-2017

Driek Bronsgeest heeft per mail een wijziging aangegeven bij agendapunt 10.

Van de opbrengst van het nieuwe  bridgeleerboek Standaard Hoog zullen alleen de verdiensten van Koos Vrieze ten goede komen van  Jeugdbridge vanwege zijn functie als voorzitter van de NBB en niet de totale opbrengst. Jacques Barendregt krijgt wel zijn honorarium.

 

De heer Ted van Lidth de Jeude complimenteert de secretaris met de uitgebreide notulen. Met dank geaccepteerd.  

 

 1. Terugkoppeling voorzittersoverleg en bijeenkomst club- en onderwijs-adviseurs van 17-03-2018  in Utrecht  

 

 • Opening en mededelingen

Tijdens het overleg worden ‘Statistieken clubs, districten, bridgers, januari 2018’  uitgereikt. De stukken zullen naar de clubs doorgezonden worden. De invoering van de nieuwe lidmaatschapsstructuur is redelijk soepel verlopen. In de cijfers is te zien dat er bijna 77.000 keer niet-leden hebben deelgenomen. Deelname door niet-leden aan competities heeft € 38.500 opgeleverd over de periode van juni tot december  2017;  er zijn 26 nieuwe basisclubs + 8 commerciële; 23 totaalclubs minder.

 

Ted van Lidth de Jeude vraagt zich af of de contributieregeling nog aan de orde is geweest. Nee, dat is niet het geval. Jannie zal navragen waarom niet.  Heb ik dat toegezegd?

 

 • Adviescommissie districten

De NBB heeft een adviescommissie ingesteld waarin twee districtsvoorzitters, twee  voorzitters van clubs, Nancy de Boer (adjunct-directeur bondsbureau) en Theo van Munnen namens het Bondsbestuur hebben plaatsgenomen. Vragen van de bond aan de commissie betreffen:

 • De positie van de districten in de organisatie (die mag anders worden dan in 2010 gerealiseerd);
 • De bestuursovereenkomsten en de taken van de districten;
 • De methodiek van retributie.

Ook andere door leden en andere  districtsvoorzitters aangereikte onderwerpen kunnen worden besproken. Voorstellen van de adviescommissie gaan eerst naar het voorzittersoverleg van oktober dit jaar en worden nadat ze in bondsbestuur zijn besproken voorgelegd aan de ALV van de bond in november dit jaar. Of die termijn haalbaar is?

 • Presentatie Activiteitenplan district Drenthe door Hans Hoek

 

District Drenthe heeft geen beleidsplan, maar er was wel behoefte om helder naar alle partijen te communiceren wat het district het seizoen gaat doen en welke keuzes er gemaakt zijn. Die keuzes zijn, naast een aantal uitgangspunten die de hoofdlijnen vormen van de koers van het districtsbestuur, ook afhankelijk van de menskracht waarover men beschikt. Het zijn de clubs die het moeten doen. Er is een continue lijn van opleiden nodig : begin, vervolg, verbetering. Vervolg en verbetering kunnen binnen een club maar kunnen ook door district worden georganiseerd

 

Acties zijn daar o.a.:

 • Leren van elkaar via kaderdagen, niet alleen voor de geëigende groepen, maar ook voor bijvoorbeeld penningmeesters.
 • Bijeenkomsten voor arbiters.
 • Een bridgecursus bij een bedrijf. Een warme ingang geeft veelal een goede start.   
 • Jeugdbridge: leden worden gestimuleerd hun kleinkinderen te leren bridgen en clubs benaderen scholen om daar Minibridge te geven.

 

 • Uitspraak Europees Hof ‘Bridge geen sport voor BTW-afdracht’

 

In oktober 2017 heeft het Europese Hof van Justitie de richtlijn dat ‘sport’ vrijgesteld is van BTW gepreciseerd. Landen mochten tot dat moment zelf bepalen wat zij ‘sport’ vonden. Het Europese Hof heeft nu bepaald dat om onder de sportvrijstelling te vallen de activiteit met ‘niet te verwaarlozen lichamelijke component’ gepaard moet gaan. De vrijstelling voor bridge onder de noemer ‘sport’ vervalt hiermee omdat tevens vastgesteld is dat de lichamelijke activiteit bij bridge te verwaarlozen is.  Het ministerie van VWS en NOC*NSF hebben uitdrukkelijk aangegeven dat Bridge (net als de overige denksporten) voor hen ‘sport’ blijft, deze uitspraak betreft alleen de BTW vrijstelling. Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft aangegeven niet blij te zijn met deze uitspraak en  onderzoekt samen met de denksportbonden een oplossing om te zorgen dat o.a. bridge niet BTW-plichtig wordt (cultureel-sociale gronden).  NOC/NSF en VWS vinden bridge wel een sport.

 • Privacywetgeving (AVG)

Persoonsgegevens mogen enkel worden gebruikt voor doelen waarvoor je ze ter beschikking hebt gekregen. Ze mogen dus niet verkocht worden. Op dit moment ziet het er naar uit dat de BridgeBond niets doet wat onder de nieuwe wet niet mag. Datzelfde geldt voor de aangesloten verenigingen die gebruik maken van MijnNBB. In april komt er een circulaire over dit onderwerp naar de districten en clubs.

 • Rondvraag en sluiting

 

 • Een van de vragen betrof Kei én Stuur. Na een kei kan volgens de huidige reglementen geen stuur meer worden uitgereikt. Dit wekt ook bij de voorzitter, Koos Vrieze, bevreemding. Dat onderwerp zal nog eens nader bekeken worden. 
 • De CLA cursus is ook punt van zorg, o.a. de berichtgeving. Om toegelaten te worden tot de CLB cursus moet iemand kennis hebben van de stof uit beide BVC modules. Het met succes afgelegd hebben van de beide digitale toetsen biedt inderdaad geen waterdicht bewijs dat een persoon de stof beheerst.

 

 1. Punten van onderwijsadviseur, districtscompetitieleider en clubadviseur

 

Clubadviseur Ron Jedema geeft aan

 

 • dat de NBB een lijst vervaardigt met docenten. Er wordt op deze lijst onderscheid gemaakt tussen het gediplomeerde kader en docenten zonder deze bevoegdheid. Het kader wordt voorzien van een *. Tijdens de vergadering wordt door meerdere voorzitters beaamd dat met of zonder * geen kennis- of kwaliteitsgarantie geeft. Het zelfde probleem doet zich ook voor bij de arbiters. Tijdens een overleg bij de NBB is dit punt aan de orde geweest. De situatie blijft onveranderd, m.a.w. de lijst zoals deze nu wordt samengesteld blijft zo. Het enige wat wel veranderd is dat de deelnemers die gezakt zijn van de lijst worden afgehaald.  
 • De NBB biedt een docentenopleiding aan die redelijk intensief is. De scholing bestaat uit tien lessen, waarvan  maar één les overgeslagen mag worden en 4 stagemomenten
 • Ron benadrukt dat de NBB een boek “Leergericht Bridgelessen Geven’  heeft uitgegeven. Ron noemt het een knap document. 

 

Districtscompetitieleider Hans Rumping meldt dat

-de cursus clubleider A (CLA) is veranderd in ‘Basis Vaardigheden Clubleiding’  (BVC). De cursus wordt aangeboden in een elektronisch leeromgeving.  De cursus clubleider B, die door de districten wordt georganiseerd,  is een behoorlijk pittige cursus. Het is raadzaam dat de clubs er zicht op hebben wie er naar deze opleiding wordt gezonden. In dit kader: de NBB organiseert kaderdagen en streeft daarmee naar betere begeleiding.   

 

 • de Weko zich aan het beraden is op de toekomst van de openparencompetities. Het aantal districten waar openparencompetities worden georganiseerd loopt terug wegens een gebrek aan belangstelling.  Een van de opties zou kunnen zijn een losser verband tussen de districts- en bondscompetitie zoals we dat ook bij de vrouwenparen kennen.

 

 • Johan Wisselo in het najaar de activiteiten van Hans gaat overnemen. Johan zal een enquête opstellen met daarin diverse vragen m.b.t. de deelname van de leden  aan de districtscompetities. De enquête zal eerdaags worden verzonden naar alle leden in het district.

 

 • het viertal BC Josephine 2 gepromoveerd is naar de 2e divisie. Gerard Wentholt wordt van harte gefeliciteerd met het behalen van dit resultaat.

 

Onderwijsadviseur Niek Rodenkerk

 

 • laat via Ron weten dat de toekomstdrive van 22 april is volgeboekt.

 

 

 1. Acties n.a.v. nieuwe bestuursovereenkomst district – NBB

 

Jannie vraagt aan de voorzitters of zij - heel specifiek - kenbaar kunnen maken wat het districtsbestuur  komend seizoen voor de clubs kan doen op het terrein van clubondersteuning, bridgeonderwijs, competitie, kader en vrijwilligers en financiën.

 

De heer Bekius maakt kenbaar dat op 2 mei het bestuur van BOC besloten heeft om een middagclub het leven te laten zien. De NBB biedt de club daarin ondersteuning en brengt geen kosten daarvoor in rekening. Flyers zijn inmiddels gemaakt en worden gedistribueerd. Aan het districtsbestuur wordt gevraagd mee te denken en ook de brochures te verspreiden.    Jannie zegt vermelding op de site van het district toe.

 

Ron geeft aan dat het rekenprogramma versie 4  - met integratie Ranking Manager - in de laatste fase is van de ontwikkeling. Eind april komt dit naar verwachting beschikbaar om te testen. Waarschijnlijk wordt het daarna in september uitgerold.

 

Ron is altijd bereid om bij voldoende belangstelling workshops te organiseren op het terrein van scholing. Voor de 3 workshops rekenprogramma was de laatste jaren weinig belangstelling. De Jump meldt 4 personen en ….. nog 7.

 

 1. Successen van de clubs

 

 • Bijdrage van o.a. Bridgebird (Vogelenzang)

 

Nico Dost van B.C. Bridgebird geeft aan dat de club uit het helemaal niets is ontstaan. Jacques Riemens is en was de initiatiefnemer. De club speelt op dinsdagmiddag. Er is behoefte een het spelen overdag, vele leden werken niet meer. De gemiddelde leeftijd is 74 jaar en vele bridgers willen ’s avonds niet meer laat over straat. Een uitgebreide PowerPointpresentatie wordt gegeven. 

Duidelijk wordt dat de vier bestuursleden op zeer professionele manier van start zijn gegaan met het oprichten van Bridgebird. Een bij de notulen gevoegd pdf-document getuigt daarvan.

Een stappenplan is uitgezet waarin rekening is gehouden met een tijdspad en KGTIOR (kwaliteit, geld, tijd, informatie, organisatie en risico). Aan alles is gedacht. Er wordt niet alleen leuk en gezellig maar ook serieus gebridged waarbij de regels van de NBB worden gevolgd. De club heeft veel hulp gehad van de bond en het districtsbestuur maar dankt voornamelijk haar succes aan het enthousiasme van de bestuurders en de vele vrijwilligers. De vergadering is onder de indruk van wat de heren hebben bereikt en complimenteert hen daarmee.

 

 1. Vaststellen datum en plaats najaarsvergadering;

 

13 oktober 2018 (waarschijnlijk) Dorpshuis Vogelenzang

 

 1. Rondvraag/sluiting

 

Elly Elgersma geeft aan dat het innen van de € 0,50 voor niet NBB-leden een hoop extra werk geeft en daardoor ook ergernis. Kan dit niet doorgegeven worden aan de bond? Ries van Zoelen geeft aan dat vanwege die heffing het koffertjesbridge uit de competitie is gehaald. Het blijkt dat de meeste clubs de heffing zelf dragen. Het wordt daarom eigenlijk ervaren als een verkapte contributieverhoging. Potentiële leden ga je niet om dit bedrag vragen, dat wordt als onsympathiek ervaren. Het is misschien aan het districtsbestuur dit aan de hand van een inventarisatie kenbaar te maken aan de bond. Besloten wordt om het onderwerp op de agenda van het districtsbestuur te plaatsen.

Hans vraagt nog even aandacht voor de seniorencompetitie die a.s. woensdag 28 maart van start gaat.

Ted van Lidth de Jeude informeert of het proeflidmaatschap van de bond een succes is? Het bestuur heeft geen idee.   

Ted van Lidth de Jeude geeft aan dat het jammer is dat zo weinig clubs aanwezig zijn op deze districtsvergadering.

Het bestuur vraagt aan de voorzitters om leden van hun club in aanmerking te laten komen voor de vrijwilligersdrive.

Jannie sluit de vergadering om ca. 12.30 uur.