Alerteerregeling en B.S.C.

 

 
    Rotterdam e.o. Reglementen- Alerteerregeling en B.S.C.  
 
 
   
Alerteerregeling en B.S.C.

 

Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per 1 september 2009

 

Wat is alerteren?

Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken (alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken.

 

Wie moet alerteren en hoe moet er gealerteerd worden?

De partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd moet worden, alerteert door het tonen van de alertkaart uit de biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.

 

Waarom moet u alerteren?

De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en -gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren is bedoeld om u daarbij te helpen. Alerteren is een aanvulling op het gebruik van systeemkaarten en dient niet om het ontbreken van systeemkaarten op te vangen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers niet van de verplichting te alerteren.

 

Welke biedingen moet u alerteren?

 U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. Dit is de hoofdregel.

 Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben.

 Openingen van 1♣ en 1♦ indien deze niet ten minste een driekaart beloven.

 De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten.

 Redoubletten, voorzover die niet duiden op kracht.

 

Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd

 Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.

 Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is.

 

Eigen verantwoordelijkheid van spelers

Spelers dragen zelf verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als ze desondanks weten wat de bieding betekent of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is. Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op bijzonderheden aangaande hun biedafspraken en gewoonten.

 

Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd

Voor spelers vormt het uitblijven van een alert van de partner waar dat wel werd verwacht ongeoorloofde informatie waar geen gebruik van mag worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet werd verwacht. Niet alerteren waar dat wel had gemoeten (en wel alerteren waar dat niet had gemoeten) is een overtreding van de spelregels. Dat betekent niet automatisch dat er ook een arbitrale score moet worden toegekend. De wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet-overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven. Alleen wanneer een speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert is een (procedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

 

Verbieden van alerteren door de tegenpartij

De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.

 

Belangrijke voorbeelden

 Informatiedoubletten moeten niet gealerteerd worden, het DONT doublet (conventie na een 1SA opening) wel.

 Stayman, transfers, relaybiedingen en vraagbiedingen zijn allemaal kunstmatig en moeten worden gealerteerd. De kunstmatige antwoorden hierop moeten eveneens worden gealerteerd.

 De kracht van een overigens natuurlijk bod, zoals inverted minors en zwakke sprongvolgbiedingen of –antwoorden, maakt het bod in het algemeen niet alerteerplichtig. Maar de afspraak dat het antwoord van 1♥ of 1♠ na een 1♣ opening een vijfkaart belooft is dermate ongebruikelijk dat die afspraak wel moet worden gealerteerd.

 Het feit dat men een vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur kan hebben maakt de 1SA opening niet alerteerbaar.

 

N.B. Bij het spelen met schermen gelden afwijkende regels m.b.t. het alerteren, zie daarvoor het schermreglement

 

Toelichting alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009

 

Spelers zijn volgens de spelregels verplicht om volledige uitleg van bied- en speelafspraken te geven. De juiste wijze om aan deze verplichting te voldoen is:

- Het voor aanvang van elke ronde overhandigen van twee duidelijk en volledig ingevulde systeemkaarten aan de tegenstanders.

- Het voor aanvang van de ronde attent maken van de tegenstanders op bijzondere afspraken.

- Het tijdens de ronde alerteren zoals voorgeschreven in de alerteerregeling.

- Het desgevraagd volledig uitleggen van bied- en speelafspraken.

De Weko benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de spelers om ervoor te zorgen dat de tegenstanders weten wat er aan tafel aan de hand is. U heeft daar vier gereedschappen voor, we lichten ze hieronder toe.

Ad 1. Zie hiervoor de handleiding invullen van de systeemkaart op de NBB website.

Ad 2. Het is niet de bedoeling dat eerst de gehele systeemkaart moet worden nageplozen op bijzondere afspraken alvorens met spelen kan worden begonnen. Bovendien worden systeemkaarten onleesbaar als ze alle afspraken bevatten. Op het model systeemkaart dat voor bondswedstrijden verplicht gesteld is moeten bijzondere afspraken apart worden vermeld. Het is de plicht van de spelers ervoor te zorgen dat ze de tegenstanders vooraf attenderen op alle bijzondere afspraken, zodat de tegenstanders kunnen afspreken hoe ze zich daartegen kunnen wapenen. Welke afspraken dat zijn hangt mede af van het niveau waarop wordt gespeeld. In de meesterklasse mag meer bekend worden verondersteld dan op de gemiddelde clubavond. Als u geen gebruik maakt van zulke bijzondere afspraken kunt u het kleine model systeemkaart hanteren.

Ad 3. Uitgangspunt is dat iedereen zijn best doet zich zo goed mogelijk aan de alerteerverplichting te houden. Daarbij kan best eens wat mis gaan, u alerteert ten onrechte wel of ten onrechte niet. Als het spel daarmee niet verstoord wordt, bijvoorbeeld omdat de tegenstanders bekend zijn met de juiste betekenis van de bieding, is er geen reden tot klagen over de gemaakte alerteerfout.

Ad 4. Afspraken moeten altijd volledig uitgelegd worden. Een veel gemaakte fout is dat de uitleg op zich niet onjuist is maar wel onvolledig. Als u als uitkomstafspraak de 'vierde van boven' hebt, moet u niet 'kleintje-plaatje' uitleggen, ook al belooft zo'n uitkomst ook altijd een plaatje in de kleur. Aan de andere kant moeten spelers die om uitleg vragen ook alert zijn en zo nodig doorvragen. Als 2K na 1SA wordt uitgelegd als Stayman, betekent dit niet automatisch dat de 2K bieder dan ten minste 8 punten heeft of altijd een vierkaart in een hoge kleur. U moet zo nodig doorvragen hoe de tegenstanders dit hebben afgesproken.

Voorbeelden:

1 Bijzondere afspraken waar u de tegenstanders vooraf op moet attenderen

Transfer-Walsh, transferpreëmpts, ongebruikelijke openingen, met name op tweeniveau, 1SA-openingen die minder dan 11 punten kunnen bevatten ('10-12 sans') of niet per se een SA-verdeling aangeven.

2 Het al dan niet alerteren van doubletten

Uitgangspunt is dat doubletten in principe niet worden gealerteerd. Alleen als u vermoedt dat de tegenstan-ders het doublet zonder alert verkeerd zullen begrijpen alerteert u wel. Bijvoorbeeld als u speelt dat een doublet op een 2 ruiten tussenbod na de 1SA-opening betekent dat u ook 2 ruiten (Jacobytransfer) had willen bieden en dus hartens belooft. Dat is een afspraak die normaal niet op de systeemkaart zal staan maar zonder alert snel verkeerd begrepen kan worden. Als doublet na een 1SA-opening van de tegenstanders geen kracht aangeeft maar bijv. een eenkleurenspel (zoals bij de DONT conventie) of een tweekleurenspel met schoppen, is dat een reden om te alerteren. We spreken hier nadrukkelijk niet van een altijd geldend gebod of verbod om doubletten te alerteren. Het speelniveau en de ervaring van de tegenstanders spelen in deze een beslissende rol.

3 Al dan niet alerteren vanwege de beloofde kracht van een bieding

Natuurlijke biedingen worden in het algemeen niet gealerteerd. Ook hier spelen het speelniveau en de erva-ring van de tegenstanders weer een beslissende rol. Zwakke sprongantwoorden op een opening van 1 in de kleur zijn op hoger niveau niet ongebruikelijk maar zullen voor veel spelers als een volstrekte verrassing komen. In dat geval moet er wel gealerteerd worden. Wat niet moet gebeuren is dat spelers na zo'n zwak sprongantwoord denken 'dat hoef ik niet te alerteren, want het is een natuurlijk bod' en dat de tegenstanders vervolgens de mist ingaan omdat ze denken dat er een sterke in plaats van een zwakke hand zit. Het is de plicht van de spelers ervoor te zorgen dat zo'n situatie zich niet voordoet.

4 Het alerteren van algemeen bekende maar toch kunstmatige biedingen

Stayman, transfers, de multi 2 ruiten opening en de meeste antwoorden daarop zijn kunstmatige biedingen en behoren te worden gealerteerd volgens de regel dat biedingen die een kunstmatige betekenis hebben moeten worden gealerteerd. Nu zal vrijwel iedereen ook zonder alert begrijpen wat deze biedingen betekenen omdat vrijwel iedereen ze zo speelt. In feite bestaat voor deze situatie geen bevredigende oplossing. Of we alerteren deze biedingen niet en dan komen er weer allerlei uitzonderingen op de regel dat biedingen die een kunstmatige betekenis hebben moeten worden gealerteerd, of we alerteren ze wel en dan moeten we voortdurend biedingen alerteren waarvan iedereen weet wat ze betekenen. De Weko heeft gekozen voor wel alerteren.

 

 

 

 

 

Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden

met ingang van 1 september 2000

 

De Weko heeft naar aanleiding van wijzigingen in de WBF-regeling besloten de bestaande

NBB-regeling eveneens aan te passen.

 

De Weko benadrukt dat een volledig en correct ingevulde systeemkaart noodzakelijk is. Zij wil het onjuist gebruik van allerlei termen aan banden leggen om verwarring, ook in het kader van deze regeling, te voorkomen.

 

Onderstaande regelingen gelden voor alle wedstrijden die door de NBB worden georganiseerd (Bondscompetities, Bekerwedstrijden, Ruitenboertoernooi e.d.).

De Weko adviseert districten, verenigingen en organisatoren van toernooien dringend

om deze regeling ook daar van toepassing te verklaren.

 

Voor de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen Hoogst Ongebruikelijke Methoden

en Bruine Stickerconventies (voorheen Rode Afspraken).

- In de Bondsviertallencompetities (Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede Divisie)

zijn Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies toegestaan,

mits ze tijdig schriftelijk zijn aangemeld.

- In de Bondsparencompetities (Meesterklasse, Eerste Divisie, Tweede Divisie en

Bondsklassen) zijn Hoogst Ongebruikelijke Methoden niet toegestaan. Bruine

Stickerconventies zijn toegestaan mits ze tijdig schriftelijk zijn aangemeld.

- In de Bekercompetities en het Ruitenboertoernooi zijn Hoogst Ongebruikelijke

Methoden en Bruine Stickerconventies niet toegestaan.

- De Weko adviseert om Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies

slechts toe te staan wanneer tegenstanders bekend kunnen zijn met deze

afspraken. Voor parencompetities en parentoernooien zal dat meestal niet het

geval zijn. In viertallentoernooien kunnen Bruine Stickerconventies meestal toegestaan worden.

 

Verdedigingen tegen Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies

mogen aan tafel geraadpleegd worden, maar alleen als die verdedigingen op een

apart blaadje staan.

 

 

Begripsomschrijvingen

Zwak minder honneurkracht dan een hand met gemiddelde speelsterkte

Sterk een heer of meer honneurkracht dan een hand met gemiddelde speelsterkte

Lengte drie of meer kaarten

 

 

 

Definitie van Hoogst Ongebruikelijke Methoden

Een methode is hoogst ongebruikelijk als ze één of meer van de volgende kenmerken

heeft:

1. een openingspas belooft de kracht van een normale opening op éénniveau en de

speler die past kan 12 HCP of meer hebben;

2. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak zwakker zijn dan pas;

3. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak zwakker zijn dan 8 HCP;

4. een openingsbod op éénniveau geeft volgens afspraak

a. lengte of kortheid aan in een aangeduide kleur, of

b. lengte in een aangeduide kleur of lengte in een andere kleur aan.

 

Definitie van Bruine Stickerconventies en -gewoonten

De onderstaande conventies of afspraken zijn Bruine Sticker als ze één van de volgende

kenmerken hebben:

1. Een openingsbod van 2§ tot en met 3ª dat

a. volgens afspraak zwakker kan zijn dan 10 HCP én

b. niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft.

Uitzondering

- Het bod heeft meerdere mogelijke betekenissen en voor alle zwakke betekenissen

is er ten minste een gemeenschappelijke vierkaart bekend. Alle handen die niet die gemeenschappelijke vierkaart bevatten, moeten ten minste 13 HCP bevatten. (Uitleg: als alle zwakke betekenissen ten minste een vierkaart in een bekende kleur bevatten en de sterke betekenissen ten minste 13 HCP bevatten, is het geen Bruine Stickerconventie.)

- Een 2§- of 2-openingsbod dat een zwakke twee in een hoge kleur belooft, met of zonder de mogelijkheid van een sterke hand, zoals beschreven in het WBF Conventions Booklet.

2. Een volgbod na een natuurlijke kleuropening op éénniveau dat niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft tenzij dat sterk is.

3. Elke "zwakke" opening op twee- of drieniveau die twee kleuren belooft maar volgens afspraak gedaan kan worden met drie of minder kaarten in één van de kleuren.

4. Psychologische biedingen waarvan het gebruik door het gebruikte biedsysteem wordt beschermd of vereist.

Geen van de voorgaande beperkingen is van kracht als het gaat om conventionele

verdedigingen tegen sterke conventionele openingen (zoals een Precisie 1§-opening)

of verdedigingen tegen Hoogst Ongebruikelijke Methoden of Bruine Stickerconventies.

Sluiersignalen

 

Aanvullend op de beperkingen in biedsystemen en -conventies hierboven genoemd, mogen spelers geen signaleermethoden gebruiken die een boodschap of boodschappen bevatten die voor de leider niet te begrijpen zijn omdat de sleutel alleen beschikbaar is voor de tegenspelers (oftewel: sluiersignalen zijn niet toegestaan).

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Weko op 20 juni 2000 en van kracht met

ingang van 1 september 2000.

 

NB De Weko heeft op 3 april 2002 besloten dat een 1§-opening die gedaan kan

worden op een doubleton in een overigens natuurlijk systeem (vijfkaart hoog,

vierkaart ruiten) in het kader van deze regeling als een NIET-natuurlijke opening

moet worden beschouwd.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
gegevens per maandag 24 augustus 2009 print