Huishoudelijk Reglement

 

 
    Rotterdam e.o. Reglementen  
 
 
   
Huishoudelijk Reglement van de vereniging N.B.B. District Rotterdam & Omstreken

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

1. Dit Huishoudelijk Reglement vormt één geheel met de Statuten van dezelfde vereniging en regelt hetgeen conform artikel 22 van deze Statuten bij Huishoudelijk Reglement nader kan worden geregeld.

II. LEDEN

Artikel 2

1. Leden van de vereniging zijn de verenigingen die het bridgespel beoefenen en gewoon lid zijn van de Nederlandse Bridge Bond en die gevestigd zijn binnen de door de Algemene Vergadering van de Nederlandse Bridge Bond vastgestelde geografische grenzen van de vereniging.

Artikel 3

1. Opzegging van het lidmaatschap van leden geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die tenminste vier weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur dient te zijn.
2. De rechten en plichten van een begunstiger worden beëindigd door een schriftelijke kennisgeving van het bestuur aan de begunstiger of door een schriftelijke kennisgeving van de begunstiger aan het bestuur, die tenminste vier weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van de begunstiger respectievelijk het bestuur dient te zijn.

III. BESTUUR

Artikel 4

1. De in de Statuten art. 11 lid 1 genoemde bestuursfuncties met uitzondering van het voorzitterschap, kunnen zijn verenigd in één persoon, met dien verstande dat een bestuurslid ten hoogste twee functies mag bekleden.

IV. DISTRICTS COMPETITIE LEIDER (DCL)

Artikel 5

1. Het bestuur benoemt een DCL en eventuele Plaatselijke Competitie Leiders (PCL’s).
2. De DCL dient in het bezit te zijn van het diploma wedstrijdleider van de Nederlandse Bridge Bond en dient aangeslotene te zijn van een vereniging die lid is van de vereniging (laatsgenoemde voorwaarde geldt eveneens ten aanzien van eventuele PCL’s).

V. TAKEN VAN HET BESTUUR EN DE DCL

Artikel 6

1. Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
2. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering van leden en brengt hiertoe jaarlijks op de eerst gehouden Algemene Vergadering in het verenigingsjaar verslag uit door middel van een jaarverslag van de secretaris, een jaarverslag van de penningmeester en een jaarverslag van de wedstrijdsecretaris. In aanvulling op deze verslagen geeft het bestuur alle door de Algemene Vergadering verlangde inlichtingen.

VI. OMSCHRIJVING VAN DE BESTUURS- EN DCL-FUNCTIES

Artikel 7

1. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur van de vereniging.
3. De voorzitter is de afgevaardigde van de vereniging naar de bondsraad van de Nederlandse Bridge Bond.
4. De secretaris voert namens het bestuur de briefwisseling van de vereniging, houdt het in artikel 6 van de Statuten genoemde register van de vereniging en van het bestuur. De secretaris stuurt binnen veertien dagen na elke vergadering van het bestuur de notulen aan de overige bestuursleden. Het bestuur kan – in aanvulling op het bepaalde in de Statuten – besluiten om het opstellen en verzenden van de notulen aan een ander bestuurslid op te dragen.
5. De secretaris is verantwoordelijk voor de agenda van alle bridge-evenementen die binnen de geografische grenzen van de vereniging worden georganiseerd en coördineert in voorkomend geval met aangrenzende verenigingen.
6. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en draagt zorg voor de financiële administratie.
7. De wedstrijdsecretaris is belast met de voorbereiding en de organisatie van bridge-evenementen georganiseerd door het bestuur.
8. De D.C.L. is belast met de organisatie en de uitvoering van de districtsviertallencompetitie, de districtsparencompetitie en andere districtsactiviteiten één en ander in samenwerking met eventuele PCL’s.

VII. BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 8

1. Zo vaak de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk achten wordt een bestuursvergadering bijeen geroepen.
2. Besluiten van deze vergadering zijn slechts geldig indien tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.
3. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
4. Onthouding van stemming wordt beschouwd als een niet uitgebrachte stem.
5. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.

VIII. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 9

1. Leden kunnen punten ter behandeling op de Algemene Vergadering uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk bij de secretaris indienen.
2. De plaats, datum en agenda van de Algemene Vergadering worden tenminste twee weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk bekend gemaakt.

Artikel 10

1. Leden die aan een stemming van de Algemene Vergadering wensen deel te nemen dienen ter vergadering aanwezig te zijn en de presentielijst te hebben getekend.
2. Besluiten van de Algemene Vergadering mogen niet in strijd zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zijn bindend zowel voor alle bij de vereniging aangesloten leden als voor het districtsbestuur.

IX. FINANCIËN

Artikel 11

1. De contributie van de leden en de bijdragen van de begunstigers moeten vóór 31 maart van het lopend verenigingsjaar aan de penningmeester van de vereniging afgedragen zijn.

X. COMMISSIES

Artikel 12

1. Door het bestuur ingestelde commissies kunnen onderworpen worden aan een reglement waarbij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.
2. De voorzitter of een door hem aangewezen vertegenwoordiger heeft het recht alle commissievergaderingen bij te wonen.
3. Het bestuur is bevoegd de door haar ingestelde commissies op te heffen.

XI. ROOKREGELING

Artikel 13

1. Voor wedstrijden die worden gespeeld onder auspiciën van het District bestaat een rookregeling. Deze rookregeling wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld en kan inhouden dat tijdens en een half uur voorafgaand aan de bedoelde wedstrijden in de speelruimte niet mag worden gerookt.

XII. WIJIGING HUIDHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14

1. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten zijn vermeld op de agenda voor de Algemene Vergadering (van leden) waarin zij zullen worden behandeld.
2. Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

XIII. SLOTBEPALING

Artikel 15

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Huishoudelijk Reglement, aldus gewijzigd en vastgesteld door de Algemene Vergadering van de vereniging “N.B.B. District Rotterdam & Omstreken” op 26 mei 1999.

 
 

 

 

 
gegevens per woensdag 26 november 2008 print