Huishoudelijk

Download reglement:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
 VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND
Artikel 1 – Toepassingsgebied
1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten.
2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals gedefinieerd in artikel 1
van de statuten.
Artikel 2 – Lidmaatschap
1. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap dient het toekomstig lid een
verzoek in te dienen bij de secretaris. De statuten en het Huishoudelijk
Reglement worden aan het toekomstig lid ter beschikking gesteld.
2. Een door de NBB geroyeerd lid wordt niet als lid aangenomen.
Artikel 3 – Schorsing
1. Het bestuur kan een lid met onmiddellijke ingang schorsen indien dat lid niet
meer voldoet aan de statutaire vereisten van het lidmaatschap; of indien dat
lid ondanks zorgvuldige aanmaning zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt.
Het besluit tot schorsing wordt zo snel mogelijk schriftelijk en met redenen
omkleed aan het lid bekend gemaakt.
2. Een bestuurslid kan door de overige bestuursleden worden geschorst indien
dat bestuurslid
- één of meer handelingen heeft gepleegd die in ernstige mate in strijd zijn met de
statuten en/of reglementen en/of de besluiten van de vereniging; of
- door wangedrag of ander laakbaar optreden het aanzien van de vereniging heeft
geschaad; of
- de bijeenkomsten van de vereniging in ernstige mate heeft verstoord.
Voor dit besluit is een meerderheid van het overige aantal bestuursleden
noodzakelijk. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
3. Het bestuur is verplicht om de schorsing van een bestuurslid binnen dertig
dagen voor te leggen aan de ALV.
Artikel 4 – Donateurs
1. Zij die donateur van de vereniging wensen te worden, geven daarvan schriftelijk
kennis aan het bestuur met de vermelding van het bedrag dat zij jaarlijks wensen
bij te dragen. Het bestuur beslist over de toelating van een donateur.
2. Tegen een besluit houden weigering van de toelating kan de betrokkene binnen
een maand na kennisgeving van de beslissing beroep instellen bij de ALV. Dat
beroep moet bij het bestuur worden ingediend.
3. Het donateurschap eindigt door schriftelijke opzegging door de donateur of door
schriftelijke opzegging door het bestuur. Opzegging kan slechts geschieden tegen
het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van vier
weken.
4. De opzegging door de donateur wordt door het bestuur schriftelijk aan hem/haar
bevestigd. Artikel 5 – Register
Het bestuur houdt een register bij van de leden, de ereleden, de leden van verdienste en
de donateurs. Voor zover het de leden betreft, is het namen- en adressenbestand
bepalend dat aan het bestuur door de NBB ter beschikking is/wordt gesteld.
De namen en adressen van de ereleden, van de leden van verdienste en van de
donateurs worden door het bestuur zelfstandig geregistreerd.
Artikel 6 – Vergaderingen van en besluitvorming in het bestuur
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zodra de voorzitter of tenminste 2
bestuursleden zulks noodzakelijk achten, doch tenminste 3 maal per jaar. Voor
elke bestuursvergadering wordt een agenda opgemaakt die tenminste 1 week
van te voren aan de bestuursleden bekend wordt gemaakt.
2. Het bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering
waarin tenminste de meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is. In
geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien geen bestuurslid
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze
besluitvorming deelnemen.
4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt die na goedkeuring door
het bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de notulist.
Een volgens lid 3 genomen besluit wordt door de secretaris vastgelegd en aan de
notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering toegevoegd.
Artikel 7 – Functie, taken en bevoegdheden van het bestuur
1. Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om krachtens artikel 14 lid 3 van
de statuten onderdelen van zijn taak door commissie of personen te laten
uitvoeren, dragen de bestuursleden collectief de verantwoordelijkheid voor
correcte uitvoering van de hierna genoemde taken.
2. De voorzitter
- ziet toe op de goede gang van zaken binnen de vereniging, waaronder begrepen
het functioneren van de bestuursleden, de commissies en anderen die voor de
vervulling van enige functie zijn aangesteld.
- leidt de leden- en bestuursvergaderingen, treedt op als woordvoerder van de
vereniging en is verantwoordelijk voor de externe communicatie.
- is bevoegd te allen tijde vergaderingen van door het bestuur ingesteld
commissies bij te wonen. Hij kan zich daarbij doen vervagen door een door het
bestuur uit zijn midden aan te wijzen bestuurslid
3. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. De functie van
vice-voorzitter kan als tweede functie van één der andere bestuursleden worden
vervuld. Indien de voorzitter tussentijds aftreedt, wordt geschorst dan wel
overlijdt, treedt de vice-voorztter in al diens rechten en plichten. Deze is evenwel
verplicht binnen zes weken een ledenvergadering uit te schrijven waarin een
nieuwe voorzitter dient te worden gekozen.
4. De secretaris
- fungeert als adres van de vereniging
- voert de correspondentie en houdt daarvan kopie
- brengt ingekomen stukken ter kennis van het bestuur en archiveert deze
- beheert het register en het archief van de vereniging
- notuleert de leden- en bestuursvergaderingen - brengt jaarlijks een algemeen verslag uit aan de ALV over de gang van zaken in de
vereniging in het afgelopen verenigingsjaar, voor zover dat niet in andere
verslagen gebeurt.
5. De penningmeester
- beheert de gelden
- voert de boekhouding van de vereniging
- draagt zorg voor de inning van de contributies en alle overige aan de vereniging
toekomende vorderingen
- draagt zorg voor tijdige nakoming van de financiële verplichtingen van de
vereniging
- is gehouden uitgaven en aangegane verplichtingen door desbetreffende
bescheiden te verantwoorden
- brengt jaarlijks een financieel verslag uit aan de ALV over het afgelopen
verenigingsjaar
- roept de in artikel 15 lid 3 van de statuten genoemde controlecommissie tijdig
bijeen, zodat deze haar onderzoek en het verslag daarvan tijdig kan opstellen
- geeft aan het bestuur, zo vaak het dit wenst, een overzicht van de financiële
situatie
- heeft voorafgaande goedkeuring nodig van het bestuur voor uitgaven die buiten
de begroting vallen of die voorzienbaar uitkomen boven het bedrag, waarop zij
zijn begroot
- mag ten hoogste een door het bestuur jaarlijks vast te stellen bedrag in contanten
in kas hebben. Het meerder dient door hem te worden gestort op een door het
bestuur aan te wijzen bankrekening ten name van de vereniging.
6.Het bestuur is bevoegd van bovenomschreven taakverdeling af te wijken en nietbestuursleden
bij de uitvoering te betrekken. Eén en ander onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuur voor de correcte uitvoering.
7.Het bestuur kan bepalen dat voor het doen van uitgaven of voor het beschikken
over banktegoeden, voor zover deze een door het bestuur te bepalen bedrag te
boven gaat, de handtekening wordt vereist van twee bestuursleden, waaronder
die van de penningmeester.
Artikel 8 – Ledenvergaderingen
1.De plaats, de datum en de voorlopige agenda van een ledenvergadering worden
vier weken tevoren door het bestuur ter kennis gebracht van de leden.
2.Voorstellen van een lid moeten tenminste drie weken voor de datum van de
vergadering in bezit zijn van de secretaris van het bestuur.
3.De secretaris zendt uiterlijk veertien dagen voor de vergadering de oproeping voor
de vergadering met de definitieve agenda aan de leden, de ereleden, de leden van
verdienste en de commissieleden toe.
4.De agenda voor de in artikel 16 lid 2 van de statutengenoemde jaarvergadering
bevat onder meer
- de voorstellen van het bestuur
- de van de leden ingekomen voorstellen vergezeld van het advies van het bestuur
- de rekening en verantwoording
- de balans en begroting
- het jaarverslag van het bestuur - het jaarverslag van de districtscompetitieleider, inclusief een overzicht van de
resultaten die door de leden en de clubleden in de diverse competities zijn
behaald
- de jaarverslagen van de daarvoor in aanmerking komende commissies
- de verkiezing van nieuwe bestuursleden ingeval van het bestaan van een vacature
- de verkiezing van de leden van de controlecommissie
- de vermelding van de beoogde samenstelling van commissies
- (indien bekend) de agendapunten van de eerstvolgende ledenvergadering van de
NBB
5.De ALV heeft de bevoegdheid te besluiten omtrent eventuele kandidaatstelling
voor vacatures in het Bondsbestuur van de NBB.
6.De bestuursleden wonen zoveel mogelijk de ledenvergaderingen bij.
7.De voorzitter van de vergadering kan aan ter vergadering aanwezige niet-leden het
spreekrecht verlenen.
8.De ledenvergaderingen zijn openbaar. De ALV kan echter beslissen dat een
ledenvergadering geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren wordt gehouden.
Artikel 9 – Stemrecht
1.Het bestuur kan verlangen dat een vertegenwoordiger van een lid zich als zodanig
legitimeert door overlegging van een door de voorzitter en secretaris van dat lid
getekend schriftelijk bericht of schriftelijke volmacht.
2.Van de aanwijzing van de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigers moet uiterlijk 24
uur voor de ledenvergadering aan de secretaris kennis zijn gegeven, bij gebreke
waarvan de voorzitter bevoegd is om een niet-tijdig opgegeven
vertegenwoordiger van de uitoefening van stemrecht uit te sluiten. Dit laat
onverlet de mogelijkheid bedoeld in artikel 18 lid 6 van de statuten tot het geven
van een machtiging.
3.Elk lid is bevoegd naast de door hem aangewezen vertegenwoordiger maximaal
twee personen aan te wijzen, die met het recht op deelneming aan de discussie,
een ledenvergadering mogen bijwonen. Het stemrecht mag evenwel slechts door
de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
4.Het aantal stemmen is bepaald conform de NBB-richtlijnen. #
Artikel 10 – Stemprocedure
1.Stemmingen over personen worden in het geval dat er meerdere kandidaten zijn
voor één functie altijd schriftelijk gehouden.
2.Stemmingen die niet over personen gaan, worden mondeling gehouden, tenzij de
voorzitter van de vergadering of tenminste drie leden voor de stemming
laat/laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
3.Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofdelijke stemming
verlangt.
4.Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende, gesloten stembriefjes.
5.Bij een stemming over personen vult men op het stembriefje de naam in van de
kandidaat van zijn keuze. Laat men het briefje oningevuld, dan geldt dit als een
blanco stem.
6.Ongeldig zijn stembriefjes die
- niet duidelijk de naam van de kandidaat aangeven, of
- toevoegingen bevatten, of
- meer namen vermelden dan het aantal vacatures waarover gestemd wordt, of - waarop de naam van een persoon voorkomt die niet op een geldige wijze
kandidaat is gesteld.
7.Indien geen van de kandidaten bij de eerste stemming meer dan de helft van de
uitgebrachte stemmen behaalt, dan wordt een herstemming gehouden tussen de
twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Staken de stemmen,
dan vindt ten hoogste tweemaal een herstemming plaats. Is dan nog geen
beslissing gevallen, dan beslist het lot.
8.Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen.
9.Indien de ALV zich het recht heeft voorbehouden om de voorzitter in functie te
kiezen op de wijze zoals is bepaald in artikel 13 lid 1 van de statuten, dan wordt
in voorkomende gevallen eerst gestemd over de vacature in de functie van
voorzitter alvorens wordt gestemd over de vervulling van andere vacatures.
10.De volgorde waarin de overige leden van het bestuur worden gekozen, wordt
bepaald door het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 11 lid 9 van de
statuten.
11.Indien zich bij een stemming een situatie voordoet die niet in de statuten of in dit
Huishoudelijk Reglement is voorzien, dan besluit de voorzitter van de
vergadering hoe er dient te worden gehandeld.
Artikel 11 – Districtscompetitieleider
1.Het bestuur regelt de bridge-competities in de vereniging in overeenstemming met
het bepaalde in de desbetreffende reglementen van de NBB.
2.Het bestuur stelt een districtscompetitieleider aan. Deze is belast met de
uitvoering van de regelingen met betrekking tot de competities. Hij adviseert het
bestuur in alle gevallen welke de competities betreffen.
3.De districtscompetitieleider kan door het bestuur worden gemachtigd om namens
het bestuur beslissingen ten aanzien van de competities te nemen.
Artikel 12 – Controlecommissie
1.De controlecommissie heeft tot taak om, naast hetgeen is bepaald in artikel 15 lid 3
van de statuten:
a. inzage te nemen van alle boeken en bescheiden die op het geldelijk beheer
van de vereniging betrekking hebben;
b. de kas op te nemen en de wijze na te gaan waarop de gelden zijn belegd en
bewaard;
c. de onkosten en de uitgaven te controleren met de desbetreffende bescheiden.
Artikel 13 – Slotbepaling
1.Dit Huishoudelijk Reglement is een wijziging op het Huishoudelijk Reglement dat
is goedgekeurd in de ledenvergadering van 16 januari 2004
2.Dit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd in de ledenvergadering van 1 oktober
2011.
# Als grondslag voor deze berekening geldt het aantal clubleden van de leden zoals dat
op één januari van het jaar waarin een ledenvergadering wordt gehouden, staat
geregistreerd bij de NBB. Dit betekent dat
- als een lid ten hoogste éénhonderd (100) clubleden heeft, dit lid recht heeft op één
(1) stem;
- als een lid meer dan éénhonderd (100) maar ten hoogste tweehonderd (200) clubleden
heeft, dit lid recht heeft op 2 stemmen;
- als een lid meer dan tweehonderd (200) clubleden heeft, dit lid recht heeft op drie
(3) stemmen.