Statuten

STATUTEN

 

 

Artikel 1 - Begrippen.

In deze statuten en in het huishoudelijk reglement wordt onder de hieronder vermelde begrippen verstaan de daarachter vermelde betekenis:

-           Vereniging:

Het onderhavige bridgedistrict;

-           NBB:

            de te Utrecht gevestigde vereniging Nederlandse Bridge Bond;

-           Bestuur:

            het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 9 van de statuten;

-           Leden:

            de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 4 van de statuten;

-           Ereleden:

natuurlijke personen, die wegens uitzonderlijke verdiensten ten behoeve van de vereniging of van het bridgespel in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd;

-           Clubleden:

            natuurlijke personen die

            -           lid zijn van een lid van de vereniging; en/of

-           door deelname aan bridgedrives, georganiseerd door een of meer leden, als zodanig zijn geregistreerd; en/of

-           zich hebben aangemeld voor- of geabonneerd op diensten van de NBB en die als zodanig bij de NBB  zijn aangemeld;

-           Contributie:

de door de leden aan de vereniging te betalen geldelijke bijdrage(n), bedoeld in artikel 8 van de statuten;

-           Kascommissie:

            de commissie als bedoeld in artikel 14 van de statuten;

-           Schriftelijk, schriftelijke mededeling, afschrift, zenden, stukken:

Informatie die op papier per gewone post aan de geadresseerde wordt verstrekt of die via websites of e-mail of daarmee vergelijkbare elektronische communicatie aan het e-mail adres van de geadresseerde wordt verstrekt; wordt informatie via websites, e-mail of daarmee vergelijkbare elektronische communicatie verspreid dan moet een papieren versie bij de vereniging voor de geadresseerde opvraagbaar zijn.

 

Artikel 2 – Naam en zetel

1.         Naam

De vereniging draagt de naam: Bridgedistrict Zuid-Oost Brabant.

2.         Plaats van vestiging

Zij is gevestigd in de gemeente Eindhoven

 

Artikel 3 – Doel

1.         Doel

De vereniging heeft ten doel:

het bevorderen van het bridgespel in de ruimste zin van het woord met inachtneming van de regels die de NBB, hiervoor stelt.

2.         Middelen

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.         het verlenen van ondersteuning en het bieden van faciliteiten ten behoeve van hen die het bridgespel beoefenen of willen beoefenen;

b.         het uitschrijven, regelen en steunen van bridgewedstrijden en bridgecompetities, een en ander in de meest uitgebreide zin genomen;

c.         het sluiten van een bestuursovereenkomst en/of andere overeenkomsten met de NBB;

d.         alle andere haar ten dienste staande middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn en die niet in strijd zijn met het beleid van de NBB.

 

Artikel 4 - Lidmaatschap

1.         Leden

Lid van de vereniging kunnen zijn: verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen die zich (mede) ten doel stellen het bridgespel te (doen) beoefenen of die op enigerlei andere wijze diensten van de NBB faciliteren en die lid zijn van de NBB.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

2.         Aanmelding en toelating als lid

Leden zijn zij die door de NBB zijn aangewezen, zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.         Ledenregister

De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Op verzoek van het bestuur van de vereniging kan het ledenregister door de NBB worden bijgehouden.

4.         Schorsing

Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.

Gedurende de periode dat een lid als lid van de NBB is geschorst, is het lid van rechtswege geschorst als lid van de vereniging.

5.         Beroep op de algemene vergadering

Binnen vier weken nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.

De algemene vergadering beslist binnen een termijn van zestien weken na ontvangst van het beroep over het al dan niet handhaven van de schorsing. 

Tegen de schorsing als bedoeld in lid 4 tweede zin staat geen beroep open.

 

Artikel 5 – Einde lidmaatschap

1.         Einde

            Het lidmaatschap eindigt:

            a.         door opzegging door het lid;

            b.         door opzegging namens de vereniging;

            c.         door royement;

            d.         wanneer het lid ophoudt te bestaan;

            e.         wanneer het lid ophoudt lid te zijn van de NBB.

2.         Opzegging door het lid

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen - eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

3.         Opzegging namens de vereniging

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.

Opzegging is mogelijk:

            -           als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; 

  • als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de

vereniging niet nakomt; of

-          wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

4.         Royement van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van het royement.

Royement is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.

Het royement gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

5.         Beroep op algemene vergadering

Binnen vier weken nadat het lid van het besluit tot opzegging of royement in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

De algemene vergadering beslist binnen een termijn van zestien weken na ontvangst van het beroep over het al dan niet handhaven van de schorsing. 

 

Artikel 6 - Ereleden

Aan clubleden kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen de persoonlijke titel van erelid  worden verleend door de algemene vergadering, een en ander volgens bij huishoudelijk reglement vast te stellen regels.

 

Artikel 7 - Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

-           inkomsten op grond van een gesloten bestuursovereenkomst met de NBB als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c;

-           inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen;

-           contributies;

-           donaties;

-           subsidies;

-           sponsorgelden;

-           verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;  en

-           overige baten.

 

Artikel 8 – Contributie van de leden

1.         Vaststelling

De algemene vergadering kan besluiten dat de leden voor het daaropvolgende jaar een contributie zijn verschuldigd, waarvan de hoogte eveneens wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.

2.         Ontheffing

Het bestuur of het Bondsbestuur van de NBB, is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

 

Artikel 9 - Bestuur

1.         Aantal bestuursleden

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) personen.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden - in afwachting van de vervulling van de vacatures - de taken van het bestuur uit.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien.

2.         Benoeming bestuursleden

De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. Deze benoeming geschiedt bij voorkeur uit de clubleden, maar ook niet-clubleden kunnen tot bestuurder worden benoemd.

3.         Voordracht bestuursbenoeming

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht.

Het bestuur is bevoegd een voordracht van een of meer kandidaat-bestuursleden op te maken. Tenminste drie leden kunnen bij het bestuur een kandidaat-bestuurslid voordragen, in welk geval het bestuur verplicht is dat voorgedragen kandidaat-bestuurslid op de voordracht te plaatsen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld.

            De voordracht is niet bindend, hetgeen inhoudt dat:

            -           de volgorde van de op de voordracht vermelde personen niet bindend is;

-           als geen van de op de voordracht vermelde personen wordt benoemd, er in de betreffende vergadering geen benoeming plaatsvindt.

4.         Zittingsperiode

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurslid kan niet langer dan gedurende vier perioden van drie jaar zitting hebben in het bestuur.

5.         Rooster van aftreden

Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij. Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt plaats voor een nieuwe periode van drie jaar.

 

Artikel 10 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing

1.         Einde bestuurslidmaatschap

Een bestuurslidmaatschap eindigt:

            -           door aftreden op grond van het rooster van aftreden;

            -           door aftreden op eigen verzoek;

            -           door overlijden;

            -           wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

  • door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering;

een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.

2.         Schorsing

Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. In afwachting van het besluit van de algemene vergadering kan een bestuurslid worden geschorst bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

 

Artikel 11 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering

1.         Samenstelling bestuur

Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering zich het recht voorbehoudt om de voorzitter te benoemen.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen.

2.         Vergaderingen van het bestuur

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee andere leden van het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en stukken.

De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend.

 

Artikel 12 - Bestuurstaak

1.         Taak

Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.

2.         Commissies of werkgroepen

Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.

3.         Bestuursbevoegdheid

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

4.         Goedkeuringsvereiste

Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:

a.         het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen, anders dan incidentele (zaal)huur;

b.         het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;

c.         het ter leen verstrekken van gelden;

d.         het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil;

e.         het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

f.          het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering per jaar kan vaststellen.

g.         het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.

Op het ontbreken van de in dit artikel bedoelde goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.

 

Artikel 13 – Vertegenwoordiging

1.         Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

-          het gehele bestuur; of

-          twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie de voorzitter; of

-          drie gezamenlijk handelende bestuursleden.

In de in lid 3 van het vorige artikel omschreven gevallen kan vertegenwoordiging van de vereniging slechts geschieden na verkrijging van de daar bedoelde goedkeuring.

2.         Bijhouding inschrijving handelsregister

De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister.

3.         Vertegenwoordiging krachtens volmacht

Het bestuur of drie gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Artikel 14 – Verslaggeving en verantwoording

1.         Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.         Boekhouding

Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de jaarstukken.

Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste zeven jaar bewaren. De NBB heeft het recht om op elk moment inzage in de boeken te krijgen.

3.         Jaarstukken. Kascommissie

Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:293 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen kascommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de kascommissie.

Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de kascommissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.

De kascommissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel         gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde          rekening en verantwoording.

 

Artikel 15 – De algemene vergadering

1.         Bevoegdheid

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.         Vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.

3.         Jaarvergadering

Jaarlijks wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.         het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;

b.         het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar;

c.         het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;

d.         de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;

e.         de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;

f.          voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering; en

g.         de begroting en de daaruit voortkomende contributie voor de leden voor het komend jaar.

 

Artikel 16 – Oproeping tot de vergadering

1.         Wijze van oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering vindt schriftelijk plaats.

2.         Termijn van oproeping

De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

3.         Inhoud

Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

 

Artikel 17 – Toegang en stemrecht

1.         Toegang

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 4 lid 5 en artikel 5 lid 4 aan de orde is.

2.         Stemrecht

Het aantal stemmen van de leden in de algemene vergadering wordt als volgt bepaald:

-           als een lid ten hoogste éénhonderd (100) clubleden heeft, dan komt aan dit lid één (1) stem toe;

-           als een lid meer dan éénhonderd (100) maar ten hoogste tweehonderd (200) clubleden heeft, dan komt aan dit lid 2 stemmen toe; en

-           als een lid meer dan tweehonderd (200) clubleden heeft, dan komt aan dit lid drie (3) stemmen toe,

zodat per lid niet meer dan drie (3) stemmen kunnen worden uitgebracht.

Als grondslag voor deze berekening geldt het aantal clubleden, dat op één januari van het jaar waarin een algemene vergadering wordt gehouden bij het Bondsbestuur van de NBB binnen het district is geregistreerd. Daarbij worden niet meegerekend de clubleden voor wie de contributie niet tijdig aan de vereniging is afgedragen, tenzij door het bestuur uitstel van betaling is verleend en de termijn, waarvoor dit uitstel is verleend, nog niet is verstreken.

Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

3.         Stemmen bij volmacht

Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.

Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.

Een lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

 

Artikel 18 – Besluitvorming door de algemene vergadering

1.         Gewone  meerderheid

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.

2.         Vaststelling stemresultaat

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.         Verkiezing van personen

Stemmingen over personen worden -in het geval dat er meerdere kandidaten zijn voor één functie- altijd schriftelijk gehouden. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

4.         Staking bij stemming over andere onderwerpen

Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.

5.         Wijze van stemmen

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

6.         Besluiten buiten vergadering

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

7.         Besluit over niet aangekondigde onderwerpen

Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd.

 

Artikel 19 – Leiding van de vergadering; verslag

1.         Leiding

De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.         Verslag

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon verslaggemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.

 

Artikel 20 – Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing

1.         Aankondiging

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering na voorafgaande goedkeuring van de NBB. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

2.         Voorstel

Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.         Bijzondere meerderheid en quorumvereiste

Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen indien vooraf een schriftelijke verklaring van de NBB is ontvangen dat de voorgenomen wijziging niet in strijd is met de statuten en reglementen van de NBB. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

4.         Uitvoering

Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

5.         Juridische fusie; juridische splitsing

Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

 

Artikel 21 - Ontbinding

1.         Onbindingsbesluit

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.    Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van          overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.

Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

et bestuur stelt de NBB terstond in kennis van het besluit tot ontbinding teneinde de NBB in de gelegenheid te stellen om de leden van de ontbonden vereniging toe te wijzen aan een ander district van de NBB en om een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 22 lid 1 aan te wijzen.

2.         Andere oorzaak

De vereniging wordt bovendien ontbonden:

  • door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

-           door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

 

Artikel 22- Vereffening

1.         Vereffenaars

Het bestuur is tezamen met een door de NBB aangewezen vertegenwoordiger belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging. Bij het ontbindingsbesluit kunnen andere vereffenaar(s) worden  (zijn) aangewezen, mits hier altijd ook de door de NBB aangewezen vertegenwoordiger deel van uitmaakt.

2.         Vereniging in liquidatie

Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.

De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

3.         Bestemming vereffeningssaldo

Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.

Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s).

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

 

Artikel 23 – Huishoudelijk reglement

1.         Vaststelling

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.         Inhoud

Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap,         de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur,     werkgroepen of commissies, de vergaderingen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. Evenmin mag het huishoudelijk reglement bepalingen bevatten die niet in overeenstemming zijn met de statuten of reglementen van de NBB.

 

 

EINDE STATUTEN