ALV 12-okt-2019

Download bijlage:

Notulen Algemene Ledenvergadering (vrijdag 12 oktober 2019)

 (dit verslag moet nog worden goedgekeurd door de eerstvolgende ledenvergadering)

 

Aanwezig: het voltallige bestuur en 45% van de clubs

Voorzitter vergadering: Wim Kemps

Secretaris: Wim Beelaard

 

Presentie

Aanwezige bestuursleden: Wim Beelaard, Jacques Beljaars, Wim Kemps.

Aanwezige clubs: BBC ’91, BC 70, BC Best, BC de Contenten, BC Deurne ’66, BC Geldrop, BC Koliebri, BC Mag Dat, BC Oirschot, BC One Down, BC Prinsejagt, BC Sans Chagrin, BC Sans Fumer I, BC Valkenswaard, BC Woenselse Heide, BOCN Nuenen, Bridge Club Common Sense Nuenen, Bridge Inn, Bridgeclub ABC Son en Breugel, Bridgeclub Leende, NRBC Vier Ruiten.

1.Opening en mededelingen

Wim Kemps zit deze vergadering voor als waarnemend voorzitter. Hij meldt dat de kroegendrive Bergeijk ophoudt te bestaan wegens een gebrek aan vrijwilligers.

2.Bestuur mutaties

Het bestuur stelt voor om Huub Hilgers (bridgedocent en oprichter passageclub Nijmegen) te benoemen als nieuwe penningmeester. Ook stelt het bestuur voor om Henk van den Berg (bridgedocent en voorzitter BC Koliebri) te benoemen als nieuwe voorzitter. Henk kan op deze ALV niet aanwezig zijn maar beide benoemingen worden goedgekeurd.

 

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

voorzitter

Henk van den Berg

hjvdberg@icloud.com

secretaris

Wim Beelaard

infobridge@on.nl

penningmeester

Huub Hilgers

huub@bridgeleseindhoven.nl

DKL

Jacques Beljaars

jbeljaars.dkl@hotmail.nl

onderwijsadviseur

Wim Kemps

wim-gerriekemps@hetnet.nl

3.Notulen ALV 26 oktober 2018

De notulen van de vergadering op 26 oktober 2018 worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4.Financiën

De waarnemend penningmeester (Wim Beelaard) licht toe dat de voorgenomen ambities in het afgelopen seizoen niet zijn uitgevoerd. Het begrote tekort is daardoor geëindigd in een positief resultaat.

De kascommissie (heren Van den Berg en Jongbloets) heeft de stukken van het afgelopen verenigingsjaar gecontroleerd en akkoord bevonden. Op haar advies wordt het bestuur gedechargeerd voor het financiële beleid.

De behandeling van de begroting wordt uitgesteld tot na agendapunt 12 in de middag.

5.Benoeming leden kascommissie

Door de benoeming van Henk van den Berg in het bestuur zijn nu een nieuw lid en een nieuw reserve lid nodig. De samenstelling van de nieuwe kascommissie wordt nu als volgt:

voorzitter

Ad Staals

BC Valkenswaard

lid

Jack Schalk

BC Sans Chagrin

reserve lid

Willem Vink

BC70

6.Terugblik afgelopen seizoen

 • Parencompetitie 2018-2019. Er hebben zich 6 paren aangemeld. Onvoldoende om te spelen. De parencompetitie is geannuleerd.
 • Viertallencompetitie 2018-2019. De Hoofdklasse had 8 teams en voor de Eerste Klasse hadden zich maar twee teams aangemeld. Die twee teams wilden alleen spelen als er nog een derde bij zou komen. Er is dus alleen in de Hoofdklasse gespeeld. Culbertson 2 was de winnaar en is gepromoveerd naar de Tweede Divisie.
 • Districtsdrives. Aan de Nieuwjaarsdrive op 11 januari 2019 namen 48 paren deel. Aan de districtsdrive Oost op 12 april 2019 namen maar 54 paren deel.
 • Toekomstdrive. Op 7 april 2019 is de Toekomstdrive voor cursisten en ex-cursisten gespeeld met 36 paren.
 • Kampioenschap KBO Brabant. Op verzoek van KBO Brabant is een kampioenschap Bridge voor hun leden georganiseerd. In ons district deden 26 paren mee. De finale is gespeeld in ’s-Hertogenbosch door 44 paren.
 • Niene Lardinois Trofee voor clubkampioenen. In 2017 deden 24 paren mee, in 2018 slechts 13 paren en dit seizoen 8 paren: de wedstrijd is geannuleerd. Er waren maatregelen om het verschil in sterkte op te heffen door twee groepen te maken en ook twee trofees te hebben. Helaas heeft dat niet geholpen.
 • Opleiding Basis Vaardigheden Clubleider (BVC). Dit was voorheen de Clubleider A opleiding. De opleiding is nu zelfstudie via het internet en naar keuze enkele begeleidingslessen. Er zijn drie begeleidingslessen gegeven met 12 à 14 cursisten uit ons district en uit district Noord en Midden Limburg.
 • Jeugdbridgekamp door de NBB. De commissie Jeugdbridge heeft in Bladel een Jeugdbridgekamp georganiseerd voor 39 tieners. Het plan is om dit komend jaar weer te doen op dezelfde locatie. Voor een verslag, zie Bridge en https://www.nbbclubsites.nl/district/30/nieuws/1033956.

 

Het niet-doorgaan van diverse wedstrijden ontlokte de discussie of de districtsactiviteiten niet gratis moesten worden omdat hiervoor voldoende geld in kas is. Diverse argumenten werden uitgewisseld die verdeeld kunnen worden in drie categorieën:

 • Motivatie. Geld is geen issue, het gaat om commitment. Andere argumenten zoeken om mensen te stimuleren. Besturen van clubs kunnen stimuleren om aan eendaagse drives mee te doen.
 • Samenwerking. Samen met een ander district organiseren. Andere districten hebben hetzelfde probleem.
 • Woordgebruik. Niet meer praten over Klassen en Divisies. Beginners recreanten noemen. Het concept trofee werpt al een drempel op. Extra districtsdrives die meer gericht zijn op de recreatieve bridger.

Na een stemming wordt besloten de district-competities en -drives gratis te maken voor een periode van drie jaar. Hierna zal het effect ervan geëvalueerd worden.

 

De behoefte aan spelverbeteringscursussen wordt gepeild. De vergadering is van mening dat dit op lokaal niveau geregeld moet worden waarbij het initiatief aan de clubs wordt overgelaten. Wim Kemps zal inventariseren welke docenten hier invulling aan willen geven en zal dit lijstje aan de clubs ter beschikking stellen. De cursus die BC70 op dit moment geeft is van hoog niveau maar de gebruikte formule kan op elk niveau toegepast worden.

7.Project “Denken en Doen”, een nieuwe kans?

De NBB heeft dit project een nieuwe kans gegeven en heeft brieven aan alle gemeentes gestuurd. Het district adviseert dat clubs in de grotere gemeentes de handen ineen slaan en hun gemeente benaderen. Insteek bij deze benadering is dat bridgen de eenzaamheid bestrijdt. NRBC Vier Ruiten rapporteert dat zij bij de gemeente Veldhoven geen gehoor heeft gevonden.

Zie ook: https://www.bridge.nl/kennisbank/het-project-denken-en-doen/

8.Contributie bij meerdere lidmaatschappen bij clubs

Een rondgang leert dat de meeste clubs hun leden een korting geven op de contributie als dat lid bij meerdere NBB clubs is aangesloten. Er zijn ook enkele clubs die een enkel tarief hanteren, ongeacht of je bij meerdere clubs bent aangesloten of niet.

9.Bridgecongres 9 november 2019

De ervaring uit het verleden leert dat ons district ieder jaar zeer slecht is vertegenwoordigd op het Bridgecongres. De voorzitter licht toe wat er te doen en te zien is en dat het evenement zeer informatief is. De afstand kan dit jaar geen probleem zijn: ’s-Hertogenbosch. Clubs kunnen elkaar of het district ook een volmacht geven om voor hen te stemmen. Voor meer informatie, zie: https://www.bridge.nl/bridgecongres-2019/

10.Rondvraag

Jan Koonings (BC Oirschot) vraagt naar de herstructurering in de relatie tussen districten en de NBB. De voorzitter antwoordt dat de districten meer te zeggen krijgen in het voorzittersoverleg dat tweemaal per jaar georganiseerd wordt.

11.Lunch

12.Hoe krijgen we niet-bridgers aan het bridgen?

De inleidende presentatie (bijgevoegd) deze middag werd gegeven door Martin Slagmolen. De volledige presentatie wordt door hem gegeven tijdens het Bridgecongres op 9 november.

 

Emmy van der Meij (Bridgeschool Best) vertelt over haar ervaringen bij BC Best. Zij benadrukt dat mensen zich veilig moeten voelen op een club. Het moet leuk zijn om bij een club te horen en nieuwe mensen te leren kennen, mensen worden namelijk enthousiast door hun omgeving. Tijdens de lessen moeten de vooroordelen van de club weggenomen worden, zoals: niet iedereen moet stil zijn en er wordt gepraat. Vertel tijdens de les bijvoorbeeld ook wat er op de club misgaat op niet-speltechnisch gebied.

 

Jack Schalk (Bridgeschool Eindhoven) heeft een andere insteek dan Emmy. Hij geeft les in de speellocatie van Sans Chagrin en op de speelavond van Sans Chagrin. Zijn leerlingen participeren in de clubactiviteiten. Dit maakt een geruisloze instroom in de club mogelijk waar beginners in een aparte lijn kunnen spelen.

 

De passageclub in Nijmegen is opgericht door Huub Hilgers (Bridgeles Eindhoven) tezamen met drie andere docenten (presentatie bijgevoegd). De filosofie hier is dat beginners na de les het geleerde denkpatroon moeten vasthouden en gedurende maximaal twee jaar “kilometers” kunnen maken onder de kundige leiding van bridgedocenten. Op deze passageclub wordt eerst begonnen met een korte theorieherhaling waarna gestoken spellen met het behandelde thema worden gespeeld.

 

Ella van der Sanden (Bridgeschool Leende) presenteert haar idee van een oefenclub (presentatie bijgevoegd) waar alleen maar geoefend wordt. In tegenstelling tot de passageclub van Huub wordt hier geen les gegeven maar is het lidmaatschap wel beperkt tot twee jaar.

 

In de discussie die volgt worden meerdere ideeën aangedragen en ervaringen uitgewisseld:

 • Het district moet zijn geld stoppen in de opvang van nieuwe bridgers. Mensen die beter willen leren bridgen, betalen dat zelf wel.
 • Gratis lesmateriaal ter beschikking stellen wil iedereen wel en moet je daarom niet doen. Het is beter om enthousiasme te stimuleren.
 • Grijze clubs zijn lastig te enthousiasmeren voor het lidmaatschap van de NBB. Veel thuisbridgers hebben wel gemakkelijk toegang tot een grijze club.
 • De afstand tot een passageclub moet niet te groot zijn, dus op meerdere plaatsen in de regio iets opzetten?
 • Nuenen heeft geprobeerd een passageclub op te richten met thuisbridgers als doelgroep, inclusief oefenspellen en Bridgemates. Na drie maanden en heel veel werk is dit initiatief gestopt. Het resultaat: 8 van de 16 cursisten is naar een club gegaan.

 

Conclusie:

De ideeën van de oefenclub van Ella van der Sanden en de methode van Jack Schalk verdienen een kans in het gehele district.

 • Het model van Ella is gebaseerd op steun van zowel de clubs (vrijwilligers leveren) als de docenten (leerlingen doorverwijzen). Haar model mag gekopieerd worden door anderen.
 • De methode van Jack kan uitgebreid worden in termen van instroom en uitstroom naar meerdere clubs.
 • Bij beide mogelijkheden is geen financiële steun van het district nodig.
 • Andere lokale initiatieven moeten gewoon doorgaan en moeten vooral niet gestopt worden.

Het is nu aan de clubs en de docenten om de aangedragen ideeën tot een succes te maken.

13.Sluiting

Het voorstel voor de begroting 2019-2020 wordt aangepast op wat in deze ALV besloten is en wordt apart rondgestuurd voor akkoord naar de aanwezige clubs. Wanneer daarbij niet binnen de aangegeven periode wordt gereageerd, wordt dit beschouwd als een akkoord voor de begroting 2019-2020.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage.

 

 

Wim Beelaard

secretaris