ALV 26-okt-2018

Download bijlage:

Notulen Algemene Ledenvergadering (vrijdag 26 oktober 2018)

 (deze notulen behoeven de goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering)

 

Aanwezig: het voltallige bestuur en 23% van de clubs

Voorzitter vergadering: Wim Kemps

Secretaris: Wim Beelaard

 

Presentie

Aanwezige bestuursleden: Jaap van Silfhout, Wim Beelaard, Jacques Beljaars, Wim Kemps.

Aanwezige clubs: BBV Scharukla, BC 70, BC Culbertson, BC de Contenten, BC Geldrop, BC Honneurs, BC Mag Dat, BC Oirschot, BC Sans Chagrin, BC Sans Fumer I, BC Valkenswaard.

1.       Opening

Wim Kemps zit deze vergadering voor omdat Gijs Teeuwen in juli van dit jaar zijn voorzitterschap heeft neergelegd. Gijs legt de aanwezigen zelf uit waarom hij deze stap heeft genomen. Wim Beelaard bedankt Gijs voor zijn inzet en overhandigt hem een kistje wijn. Het bestuur is nog op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie.

 

De samenstelling van het bestuur is op dit moment als volgt:

secretaris

Wim Beelaard

infobridge@on.nl

penningmeester

Jaap van Silfhout

jaap.van.silfhout@outlook.com

DKL

Jacques Beljaars

jbeljaars.dkl@hotmail.nl

onderwijsadviseur

Wim Kemps

wim-gerriekemps@hetnet.nl

 

2.       Bridge en dementie

Jan Koonings (BC Oirschot) leidt dit onderwerp in. Namens de Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant waren de dames Anneke Meerdink en Ank Keereweer aanwezig om het onderwerp nader toe te lichten. Jacques Beljaars heeft een notitie geschreven over het spelen van bridge met een handicap. Alle presentaties zijn op de districtswebsite terug te vinden.

 

Enkele onderwerpen die bediscussieerd werden tijdens een levendige en open discussie:

-          Hoe lang kan iemand bridgen die lijdt aan dementie? Dit ligt voornamelijk aan de partner.

-          Spelen in een lagere lijn is geen oplossing. Het clubbestuur zou dit met de betreffende speler in een open gesprek moeten bespreken.

-          Het is een taak van het clubbestuur om dit onderwerp op clubniveau bespreekbaar te maken.

-          Vooral in een hogere lijn dreigt competitievervalsing. Is ranking hier een optie?

-          Meer informatie nodig? Alzheimer Nederland is bereid dit onderwerp op verzoek op de club nader toe te lichten. Zie ook: GeheugenKracht, https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/geheugenkracht

3.       Mededelingen

De voorzitter doet verslag van het voorzittersoverleg in Utrecht en licht de volgende onderwerpen toe:

-          de online agenda gaat per 1 januari 2019 live.

-          AVG.

-          BTW heffing accommodatie.

-          Nieuwe leermethode 5krt hoog.

-          Nieuwe versie 4 van het NBBR.

-          Jeugdbridge aanpak in het district Drenthe.

4.       Notulen ALV 7 oktober 2017

De notulen van de vergadering op 7 oktober 2017 worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.

5.       Financiën

De penningmeester licht toe dat het boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het begrote tekort is een kleine winst geworden.

De kascommissie (heren Schalk en Jongbloets) heeft de stukken van het afgelopen verenigingsjaar gecontroleerd en akkoord bevonden. Op haar advies wordt het bestuur gedechargeerd voor het financiële beleid.

De begroting voor dit seizoen laat wederom een tekort zien als alle activiteiten uitgevoerd worden. Han van den Broek (BC Mag Dat) doet wel het verzoek om de begroting voortaan meer in lijn met de realiteit te brengen. . De begroting 2018-2019 wordt goedgekeurd.

6.       Benoeming leden kascommissie

Ad Staals stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. De samenstelling van de nieuwe kascommissie is nu als volgt:

voorzitter

Cees Jongbloets

BC Oirschot

lid

Henk van den Berg

BC Koliebri

reserve lid

Ad Staals

BC Valkenswaard

7.       De rol van het districtsbestuur binnen de NBB

De voorzitter geeft een toelichting welk contract het districtsbestuur met de NBB heeft gesloten.

Het ledenwerving initiatief van Wim Kemps vorig jaar heeft geen opvolging gekregen. Er bleek vanuit de clubs geen interesse hiervoor te bestaan. Dit leidde o.a. tot de opmerking dat het voor dit district typerend is dat er buiten de clubavond blijkbaar niets anders meer bestaat.

Het district kent naast de NBB onderscheidingen Kei en Stuur ook de Districtserepenning. De eisen hiervoor zullen op papier worden gezet.

8.       Terugblik afgelopen seizoen

-          Parencompetitie 2017-2018: Er hebben zich 10 paren aangemeld. Onvoldoende om te spelen. De parencompetitie is geannuleerd.

-          Viertallencompetitie 2017-2018: De Hoofdklasse had 8 teams en voor de Eerste Klasse had zich maar één team aangemeld. Er is dus alleen in de Hoofdklasse gespeeld. Sans Chagrin 1 was de winnaar en is gepromoveerd naar de Tweede Divisie.

-          Districtsdrives: Aan de Nieuwjaarsdrive op 12 januari 2018 namen 54 paren deel. Aan de districtsdrive Oost op 20 april 2018 namen maar 39 paren deel.

-          Toekomstdrive: Op 6 mei 2018 is de Toekomstdrive voor cursisten en ex-cursisten gespeeld met 16 paren.

-          Kampioenschap KBO Brabant: Voor het eerst is er, op verzoek van de NBB en KBO Brabant, een kampioenschap Bridge voor KBO leden georganiseerd. In ons district deden 21 paren mee. De finale is gespeeld in ’s-Hertogenbosch door 30 paren.

-          Niene Lardinois Trofee voor clubkampioenen: Vorig jaar nog 24 paren en nu slechts 13 paren. Ondanks maatregelen is er een groot verschil in sterkte. Daarom wordt overwogen om een tweede Trofee te kiezen en dan op twee niveaus het kampioenschap te spelen. Het is dan wel van belang dat er voldoende aanmeldingen zijn. De clubs kunnen deze drive stimuleren door o.a. het inschrijfgeld te betalen. Wellicht helpt ook een andere locatie (De Pracht?).

 

Wat verwachten de clubs voor het huidige seizoen? De volgende onderwerpen kwamen naar voren:

-          Een opfriscursus voor WL, CLB en CLA (nu: BVC). De animo hiervoor zal onder de clubs gepeild worden.

-          Introductie in het nieuwe NBBR, versie 4.

9.       Bridgecongres 3 november 2018

Uit ons district hebben zich, voor zover nu bekend, slechts twee clubs aangemeld. De overige clubs hebben zich niet afgemeld, noch een volmacht gegeven en dus nooit gereageerd. Dit is een zeer teleurstellend resultaat terwijl het congres altijd zeer informatief is.

10.   Rondvraag

-          Willem Vink (BC 70) meldt dat elke nieuwe leermethode op basis van 5krt hoog zou moeten zijn. Als je 4krt hoog leert, ontstaat voor beginners verwarring als zij op een club gaan spelen.

-          Huub van de Winkel (BBV Scharukla) vraagt of bestuurswijzigingen op een club moeten worden doorgegeven aan het district. Dit hoeft niet omdat de secretaris hier automatisch bericht van krijgt.

-          Ad van Dorsten (BC Sans Chagrin) vindt het jammer dat bij invoering van het ranking systeem het competitie-element verloren is gegaan. Er is geen prijs meer voor de beste spelers na een ronde en er is geen promotie/degradatie meer.

11.   Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage.

 

 

Wim Beelaard

secretaris