ALV van voorjaar 2018

Algemene Leden Vergadering in voorjaar van 2018

Op zaterdag 7 april werd in Café Theseus in Tilburg de algemene ledenvergadering gehouden.

Voor de notulen klik hier. Voor opsomming van de belangrijkste beslissingen zie hieronder.

Voor het financieel jaarverslag 2017 (jaarrekening) klik hier.

Voor het secretarieel jaarverslag klik hier.

 

Belangrijkste beslissingen uit de ledenvergadering van voorjaar 2018

a.     De notulen van de najaarsvergadering van 28 oktober 2017 worden door de vergadering goedgekeurd;

b.    Het financiële verslag 2017 wordt goedgekeurd en de vergadering verleent het bestuur en de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid;

c.    Gerard wordt met applaus herkozen als voorzitter van het districtsbestuur;

d.     De districtscompetitiekalender voor het seizoen 2018/2019 wordt door de vergadering goedgekeurd (deze staat inmiddels op de website);

e.      Komend seizoen 2018/2019 zullen weer SPO-clinics worden gegeven;

f.     Het district probeert om in het najaar 2018 weer een cursus CLB te gaan geven;

g.     Tjali Tuwanakotta blijft dupliceren voor het district;

h.      De nieuwe dupliceertarieven zijn: abonnement € 120,- per koffer; losse koffers € 8,-;

i.      De najaarsvergadering wordt vastgesteld op zaterdag 29 september 2018;

j.     Aansluitend aan de najaarsvergadering van 2018 wordt een brainstormsessie gehouden over terugdringen van verlies van leden;

k.     Medio april krijgen de clubs van de NBB een informatieve circulaire over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wordt per 25 mei 2018 van toepassing.