Het District Midden Brabant

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is een vereniging  waarvan de clubs die zich aangesloten hebben bij de NBB lid zijn en stemgerechtigd zijn op de Algemene Ledenvergadering van de NBB. De NBB is verdeeld in een aantal districten,waaronder het district Midden Brabant.

De bij de NBB aangesloten clubs zijn ook lid van een van de districten en hebben stemrecht op de ALV van het district. De taak van de districten is om regionaal het NBB beleid gestalte te geven.

Het district heeft een belangrijke taak bij de opleiding van het kader. Jaarlijks organiseert het district een opleiding tot hetzij Clubleider A hetzij Clubleider B. Om de kennis van het bestaande kader bij te spijkeren worden met enige regelmaat kaderdagen georganiseerd

Ook de toegang van paren of viertallen tot de landelijke competities loopt via het district. Het district organiseert zowel districtsparen- als districtsviertallencompetities. De kampioenen van de hoogste klassen in die competities promoveren naar de landelijke competitie.

Daarnaast heeft het district de taak om de contacten tussen de clubs te bevorderen en de clubs in het district te ondersteunen waar dat mogelijk en wenselijk is. Jaarlijks wordt een besturendrive in aansluiting op een ledenvergadering georganiseerd. Ook coördineert het district, veelal door bemiddeling, de organisatie van bijzondere drives op zodanige wijze dat ze niet elkaars concurrent worden.

Op verzoek kunnen de clubs ondersteuning vragen voor bestuurlijke- , organisatorische-  en opleidingsactiviteiten.