Districtscompetities seizoen 2020-2021 tot nader order uitgesteld
Geplaatst op donderdag 16 juli 2020 - 19:46 door Norbert Gremmen

 Het bestuur van het district Midden Brabant heeft besloten dat in de tweede helft van 2020 vooralsnog geen zittingen van districtscompetities zullen worden georganiseerd. Dit besluit vloeit voort uit onderstaand bericht dat wij op 16 juli ontvingen van Ad Cosijn, secretaris van de Weko (de wedstrijdcommissie van de NBB):

 

Aan: DKL’s

CC: Bondsbestuur, Districtssecretarissen, Districtsvoorzitters, RKL’s, bondsarbiters

 

Beste DKL,

 

Sinds ons bericht van 16 april over de afronding van de districtscompetities van vorig seizoen is er veel gebeurd inzake de overheidsmaatregelen ter beteugeling van het coronavirus.

Helaas moeten we constateren dat we nog niet zover zijn dat we nu weten waar we komend seizoen concreet aan toe zijn.

Zoals we destijds schreven: Zolang we geen idee hebben of we begin komend seizoen kunnen spelen, op welke manier, hoe het zit met beschikbaarheid van speellocaties e.d. heeft het weinig zin de voorbereiding te starten.

 

In de tussentijd hebben we echter niet stilgezeten en zijn er ook vanuit de clubs en districten allerlei suggesties gedaan hoe we weer aan tafel zouden kunnen gaan bridgen.

Protocollen zijn in overleg met NOC*NSF ontwikkeld, zowel algemeen als sportspecifiek. Zie hiervoor op onze website https://www.bridge.nl/coronamaatregelen/protocol-verantwoord-sporten/

Hier publiceren we steeds de actuele stand van zaken.

 

Sinds de  versoepeling van de maatregelen per 1 juli is gebleken dat de uitleg die er door de veiligheidsregio’s en gemeenten wordt gegeven aan het voorschrift om anderhalve meter afstand te houden niet eensluidend is. Weliswaar heeft het NOC*NSF na ruggespraak met VWS bevestigd dat de anderhalve meter aan tafel geen dwingend voorschrift is maar gemeenten zijn daar niet aan gebonden. Er kan dus wel degelijk worden gehandhaafd op de anderhalve meter en inmiddels is gebleken dat diverse gemeenten de anderhalve meter ook aan tafel als norm zien. Het zal duidelijk zijn dat dit voor het organiseren van landelijke, regionale en districtscompetities grote consequenties heeft. De Weko denkt daarbij dat ook voor districtswedstrijden landelijke uniformiteit ten aanzien van de anderhalve meter wenselijk is.

 

Voor het organiseren van competities is er overigens meer besluitvorming nodig dan het volgen van de protocollen. Om een paar punten te noemen:

Is er überhaupt animo bij de clubs om deel te nemen aan de viertallencompetitie?

Verliezen verenigingen die in de huidige omstandigheden niet willen spelen hun rechten?

Wat doen we als teams incompleet raken vanwege de coronavoorschriften?

Moeten we spelers met klachten weigeren die getest zijn en negatief zijn bevonden?

Wat doe je als je wel een competitie houdt maar deze wordt verstoord door nieuwe (lokale) lockdowns?

 

De Weko is nu voornemens eerst met het Bondsbestuur in overleg te treden hoe we nu het beste het komende seizoen vorm kunnen gaan geven. We hopen dat op korte termijn te kunnen doen.

Het ligt in de bedoeling ook de spelersraad nog te consulteren en misschien ook de verenigingen. Om een beeld te krijgen hoe het nu leeft in het land verwelkomen we ook ideeën en overwegingen van jullie of van anderen die al contact met jullie hebben gezocht over komend seizoen.

 

Wordt vervolgd,

 

Met vriendelijke groet,

 

Ad Cosijn

Secretaris Weko