Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Bridgedistrict West-Brabant

 

 

Bridgedistrict West-Brabant gevestigd in Roosendaal en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond) onder nummer District 28, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met ons, de BridgeBond en (eventueel) uw bridgeclub

De BridgeBond heeft Nederland verdeeld in bridgedistricten. Bridgeclubs (NBB-totaalclub) aangesloten bij de BridgeBond zijn door de BridgeBond ieder ingedeeld bij één bridgedistrict en daar lid van. Ons bridgedistrict onderschrijft het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) en maakt gebruik van de diensten van de BridgeBond. Statutair zijn we bovendien verplicht niet in strijd met het beleid van de BridgeBond te handelen.
Indien u in bezit bent van een geldig (=actief) NBB-Lidnummer en a) lid bent van een bridgeclub aangesloten bij de NBB die onder ons bridgedistrict valt, of b) u recreatief-lid bent van de BridgeBond zelf en daarbij een woonplaats heeft in ons bridgedistrict, dan heeft ons bridgedistrict toegang tot uw persoonsgegevens die bij de BridgeBond zijn opgeslagen.

Indien u niet in het bezit bent van een geldig (=actief) NBB-Lidnummer, maar wel bij ons deelneemt aan een evenement en/of bridgedrive dan geeft u zelf persoonsgegevens aan ons af. Waar we het NBB-Rekenprogramma© 1)  gebruiken verkrijgt de BridgeBond via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens).

Wij leveren binnen ons bridgedistrict verschillende diensten die binnen onze doelstelling en die van de BridgeBond vallen. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

 

 1. Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond. Onderdeel van het NBB-Rekenprogramma© is ook een inschrijfformulier dat door ons kan worden gebruikt.  

 

 

 

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken

 

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • onze bridgecompetities en overige activiteiten van ons en de BridgeBond of het bevorderen van het sociale contact tussen functionarissen en clubkader binnen ons district;
 • de Uitslagenservice (het openbaren van het -tot op de deelnemende personen gedetailleerde- wedstrijdverloop en uitslag);
 • onze NBB-districtswebsite, https://www.nbbclubsites.nl/district/28;
 • toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • ondersteuning van bridgeclubs binnen ons bridgedistrict;
 • afspraken uit overeenkomsten met ons of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  - de bestuursovereenkomsten en/of andere overeenkomsten met de BridgeBond;
  - de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma©  wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond (bestuursovereenkomsten);
 • het verwezenlijken van historische doelen.

 

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice, de NBB-districtswebsite en de NBB-Clubsite2) zijn belangrijke digitale instrumenten van de BridgeBond die aan ons en de BridgeBond ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens - beperkt tot voor zover als ieder daartoe gerechtigd is - worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden.
 

Wij en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen ons bridgedistrict bridge te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport binnen het bridgedistrict goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

 

   2. De NBB-Clubsites zijn websites voor clubs binnen ons bridgedistrict die door de BridgeBond ter beschikking worden gesteld.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

Bewaartermijnen

Wij en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze districtssecretaris.

T.A.C.M. van Thoor, theo_van_thoor@kpnmail.nl