Notulen ALV van 24 maart 2018
Geplaatst op woensdag 28 maart 2018 - 11:48

Aanwezig: De heer A. Steenks, voorzitter; dhr. L. Adams, penningmeester; dhr. C. Frerichs, DKL en dhr. T. van Thoor, secretaris.

Aanwezig:

 • Dhr. M. Mol, ambassadeur Bridgebond, dhr, H. Jansen
 • Vertegenwoordigers van: BC Dongen, BC Up and Down, BC de Overslag, BC de Hartenslag, BC De Ridders, BC Roosendaal, BC Wouw, Zevenbergse BC, Bridgesoos ’85, BC Double Dummy, BC de Goede Luyden, BC Bergen op Zoom, ABC West-Brabant, BC “86 Prinsenbeek, N.R.B.C. Hartentroef, BC Rookvrij Prinsenbeek, BC Prinsenland.

Afwezig:

 • Bericht van verhindering: BC Oudenbosch, BC Teteringen, BC ’t Web, BC Willemstad, BC Honneurs 97 Prinsenbeek, BC Steenbergen, BC Fair Play, BC de Lei, BC Welberg, BC A la Carte, BC Ups & Downs, BC Hooge en Lage Zwaluwe, BC Reverse, BC Klundert, BC Chaam, BC Altena.

Opening.

Om 10:30 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij dat er relatief veel vertegenwoordigers van clubs aanwezig zijn.

Financieel verslag 2017.

Er wordt op enkele punten om een toelichting gevraagd.

 • De subsidie van € 500, onder overige, betreft een bijdrage van de NBB voor kaderdagen;
 • De heer Van der Meijden is van mening dat er wel een groot deel van de gelden worden besteed voor bridge-elite.
  • De penningmeester geeft aan dat het Jan Lenaers Toernooi ons slechts € 200,== kost door de sponsoring van Frank Lenaers. Dus is dit slechts een beperkt bedrag. Daarnaast kunnen veel mensen deelnemen als zij willen en zich daarna kwalificeren.
  • De kritiek op de Nieuwjaarsdrive wordt weerlegd omdat het hier gaat om vrijwilligers die de verenigen zelf kunnen afvaardigen
 • Ten aanzien van het eigen vermogen wordt aangegeven, dat door terugloop van het aantal leden de subsidie van de NBB eveneens omlaag gaat.
  Daarnaast worden vervanging van bridgemates en computer niet separaat als reserveringen opgenomen en worden uit het eigen vermogen betaald.
  Diverse competities lopen terug in aantal deelnemers. Ook dat gaat ten koste van het eigen vermogen.
 • Op de suggestie om clinics vanuit het district te organiseren wordt aangegeven dat we de bridgedocenten niet in de wielen willen rijden.

 

Verslag kascommissie en decharge van het bestuur over het gevoerde beleid in 2017.

Mevrouw De Vries deelt namens de kascommissie mee dat zij de administratie geheel in orde hebben bevonden.
Op grond hiervan wordt door de vergadering het verslag van de kascommissie vastgesteld en het bestuur gedechargeerd over het gevoerde beleid in 2017.

Begroting 2019.

De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

Rooster van aftreden.

De heer Adams heeft vorig jaar aangegeven nog één jaar de functie van penningmeester te vervullen, met name om de continuïteit in het bestuur te waarborgen.
Het bestuur heeft de heer Henk Jansen voorgesteld om in vacature van penningmeester te voorzien. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
De nieuwe penningmeester stelt zich voor en wordt succes gewenst met de benoeming.
De heer Adams bedankt ieder voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Verkiezing kascommissie.

Mevrouw De Vries (BC Dubbel Dummy) treedt statutair af als lid van de kascommissie. Mevrouw Voesenek (BC de Overslag) blijft nog een jaar lid. De heer Van Vugt (BC de Vier Winden) was reserve lid en wordt nu lid van de kascommissie.
De heer Van Koppen (Bridgesoos ‘85) stelt zich beschikbaar als reserve lid van de commissie.

Ingekomen stukken en mededelingen.

 • Er is een e-mail binnengekomen, met de suggestie om leden die zich uitschrijven bij een vereniging niet direct als NBB-lid te verwijderen. De suggestie is deze personen een bepaalde periode op een wachtlijst te plaatsen. Het bondsbureau van de NBB gaat dit verder onderzoeken. De hiervoor aangegeven suggestie geldt met name voor personen die slechts bij één vereniging lid zijn. Wel wordt onderkend dat er mogelijk bij een nieuwe aanmelding een foute naam kan worden opgegeven, waardoor een nieuw NBB-nummer wordt aangemaakt én deze persoon hierdoor zijn MP-en kwijt is
 • Er is bericht ontvangen van 17 verenigingen dat zij verhinderd zijn, zoals hiervoor is aangegeven. Een vereniging die verhinderd was is gelukkig toch aanwezig.

Notulen ALV van 25 maart 2017.

Naar aanleiding van een vraag (pagina 2 – kalender) deelt de heer Frerichs mee dat hij bij een drietal verenigingen de cursus heeft gegeven.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden met dank aan de notulist goedgekeurd.

Jaarverslag 2017.

De secretaris geeft aan dat er bij het verslag mogelijk dubbelleden in zitten. Een reden geweest een download begin dit jaar uit Mijn NBB te maken en dat aan het einde van het jaar weer te doen, zodat het fenomeen dubbelleden uit het overzicht kunnen verdwijnen.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden met dank aan de secretaris goedgekeurd.

Kalender 2016-2017.

 • Het afgelopen seizoen kwam een districtsparencompetitie door gebrek aan deelnemers te vervallen.
  Desondanks is de parencompetitie weer in de kalender opgenomen;
 • Er is in verband met de kosten € 60/avond voor de accommodatie in Princenhage naar een ander locatie gezocht. Dat is “de Blaker” in Breda geworden;
 • De West-Brabantse kampioenschappen blijft de naam van Jan Lenaers dragen. Frank Lenaers blijft dit toernooi ondersteunen. Onder het kopje “Nieuwe opzet West-Brabantse kampioenschap – Het Jan Lenaers Toernooi” wordt hierop ingegaan;
 • De seniorencompetitie had dit jaar weer weinig deelnemers.
 • Ook het aantal viertallen blijft terug lopen;
 • De damescompetitie in Teteringen loopt al jaren erg goed en dat blijft gelukkig zo, nadat we 7 à 8 jaar geleden deze competitie weer opgestart zijn;
 • Er wordt een suggestie naar voor gebracht ook competities, zoals in een aantal andere districten overdag en eventueel op zaterdag of zondag te houden. Het bestuur zal in eerste instantie de besturen polsen. Zij zijn het die hun leden enthousiast moeten maken. Hierna kunnen mede afhankelijk van de reacties de individuele leden worden geraadpleegd.

 

Goedgekeurde drives en zomercompetities.

 • Er worden binnen ons district relatief veel drives georganiseerd door de verenigingen.
 • Op de vraag waarom drives goedgekeurd moeten worden zijn 2 redenen aan te geven, t.w.:
  • Voorkomen moet worden dat drives bij elkaar in de buurt plaatsvinden, waardoor “in de zelfde vijver wordt gevist”, met andere woorden ongewenste concurrentie;
  • Dit is het beleid van de NBB en aan de districten opgedragen.
 • Ook dit jaar worden de verenigingen die zomerdrives organiseren en ons dat melden om op de site van het bridgedistrict te worden vermeld. Binnenkort zal daarvoor een mailing aan de verenigingen worden verzonden.

Club- en onderwijsondersteuning.

In het afgelopen seizoen hebben incidenteel zowel verenigingen als individuele leden om ondersteuning gevraagd. Dit is in alle gevallen gegeven.

Studenten.

Naar aanleiding van een suggestie vorig jaar is contact gezocht met studentenorganisaties in Breda (NHTV en Avans).
Daar is een clinic georganiseerd, waarvoor ook een bridgedocent beschikbaar was. Er waren 2 aanmeldingen op 20.000 studenten. De clinic is geannuleerd.

Hierna ontstaat een discussie over hoe we nieuwe leden kunnen werven.
er komen een aantal suggestie ter tafel.

 • Er is een beurs geweest, georganiseerd door Rabobank, waarbij enkele goeroes aanwezig waren op het gebied van werving. Er wordt voorgesteld de mogelijkheid te onderzoeken met deze personen in contact te komen;
 • De heer Van Dongen heeft met succes cursisten en bridgers geworven door:
  • Publicaties in het blad van KBO;
  • Op een stand staan van “Roosendaals Treffen”, met een bord en daarop een bridgespel;
 • Door de heer Frerichs wordt vermeld dat we het afgelopen jaar samen met KBO een competitie hebben gehouden in onze provincie. De inschrijvingen binnen ons district was slechts 12, terwijl in andere districten een veel groter aantal deelnemers was.;
 • Een ander suggestie is het proeflidmaatschap langer te laten duren. De voorzitter zal dit met het bondsbureau opnemen;
 • Er wordt gevraagd of de presentatie van Ad Cosijn, gehouden tijdens het bridgecongres, over de nieuwe spelregels beschikbaar gesteld kan worden aan de verenigingen. De secretaris zal dit met Ad Cosijn opnemen.

 

CLA/CLB-cursus en kaderdagen.

 • De CLA-cursus is komen te vervallen en wordt vervangen door een e-learning opzet. Deze heet BasisVaardigheden Clubleider (BVC). Kosten € 20,== per module. Nu is het nog een testversie. De cursus wordt met een test afgesloten. Deze moet voldoende zij om aan de CLB-opleiding te kunnen deelnemen. De heer Rommens meldt dat de definitieve versie maandag beschikbaar is;
 • De CLB- en WL-opleiding blijven ongewijzigd, afgezien van aanpassingen door de nieuwe spelregels;
 • Door de nieuwe opzet (BVC) is praktijkervaring arbitreren noodzakelijk. Er wordt nagegaan om hiervoor extra mogelijkheden in te lassen;
 • Omdat er een nieuw versie van het NBB-R komt, dat een “MS-look and feel”, krijgt onderzoek de heer Frerichs hoe e.e.a. met het voorgaande item te organiseren is.

Nieuwe opzet West-Brabantse kampioenschap – Het Jan Lenaers Toernooi

Door de terugloop aan belangstelling de afgelopen jaren hebben we gezocht naar een andere opzet. De gekozen opzet heeft niet gewerkt en kan als mislukt worden beschouwd. De afgelopen jaren was het al moeilijk deelnemers voor de halve finales te vinden. Dit jaar al helemaal, zodat we alleen nog een finale hebben.
Mogelijk was het betalen van inschrijfgeld een belemmering. Een andere mogelijkheid was het niet meer uitreiken van speelkaarten aan verenigingen die deelnemers voor de halve finales hadden ingeschreven. Zouden de kaarten een trigger voor verenigingen zijn?
Opgemerkt moet wel worden dat de aanschaf van speelkaarten voor een periode van 4 jaar een investering van € 5000,== bedraagt. Dit moet dan wel uit het eigen vermogen komen.
Het idee uit de vergadering is terug te gaan naar de oude opzet, waarbij het dan wel noodzakelijk is dat clubs hun leden zelf enthousiast maken. Het bestuur zal zich hierover nader beraden.

Datum volgende vergadering.

De volgende ALV wordt gehouden op zaterdag 30 maart 2019.

Rondvraag.

 • Er wordt gevraagd of het bridgedistrict een schudmachine heeft, dan wel aan kan schaffen om voor vereniging spellen te dupliceren.
  Wim Nouwen heeft deze faciliteit en levert voor € 0,30 per spel deze mogelijkheid. Verschillende verenigingen maken daar, evenals het bridgedistrict, gebruik van naar volle tevredenheid;
 • Gevraagd wordt naar de bridgecursus van MAX.
  Deze heeft praktisch geen resultaat opgeleverd. De NBB was ook niet betrokken bij de uitzendingen van MAX;
 • Gevraagd wordt naar de ervaringen met BVC. De secretaris zal hierover navraag doen bij het bondsbureau;
 • De heer Mol is van mening dat het met uitzondering van de heer Frerichs bij het districtsbestuur ontbreekt aan enthousiasme en werkkracht. Hij stelt dat de voorzitter altijd aanwezig moet zijn bij prijsuitreikingen. Verder is de heer Mol van mening dat de bestuursleden zelf alle verenigingen moeten bezoeken, omdat de andere activiteiten praktisch geen tijd vergen. Verder mist hij een bestuursplan/beleid alsmede een jeugdbeleid.
  Alleen de heer Van der Meijden steunt deze visie. Alle overige aanwezigen wijzen de kritiek van de heer Mol af en geven duidelijk aan volledig achter het bestuur te staan.

Sluiting.

Aan de scheidende penningmeester wordt voor de inspanningen van de afgelopen jaren een cadeau aangeboden.
De heer Adams bedankt alle (oud)bestuurders en leden voor de samenwerking van de afgelopen 10 jaren.

Om 12:30 sluit de voorzitter de vergadering.