Notulen ALV 28 maart 2015
Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2016 - 10:11

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 28 maart 2015 in zaal Verhoeven in Zevenbergen.

Aanwezig: Dhr J.Custers, voorzitter; dhr L. Adams, penningmeester, de dhr. H. Poolman, secretaris, dhr C. Frerichs, DKL en de dhr Th.van Thoor, bestuurslid. De heer M. Mol is aanwezig namens het bestuur van de NBB.

 Vertegenwoordigers van BV Pas de Problème, BC Oudenbosch, Zevenbergse BC, Bridgesoos ‘85, BC Contract, BC Double Dummy, BC ABC West-Brabant, BC Vier Windstreken, NRBC Breda, BC Harten Troef, BC Rookvrij Prinsenbeek, BC Klundert.

 Bericht van verhindering : BC de Gong, BC ‘tWeb Teteringen,  BC   Willemstad, BC Bridge ’82,  BC Fair Play, BC De Lei, BC de Struijsvogels, BC Welberg, BC Ups and Downs, BC De Vier Winden.

  1. Opening.

De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn slechts 12 verenigingen aanwezig, 10 hebben een bericht van verhindering gestuurd. De voorzitter bedankt de aanwezige verenigingen voor hun enthousiasme. Hij heet ook Marcel Mol welkom die toelicht dat het bondsbestuur vaker districtsvergaderingen gaat bijwonen om de band met de districten te versterken.

 2. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ALV van 10 mei 2014.

Er zijn geen vragen over de notulen van 2014. De voorzitter haakt in op het initiatief van de gemeente Breda in 2014 waarbij Tommie van der Muren een workshop over bridge had. Daar bleek helaas geen enkele belangstelling voor te zijn. Uit de vergadering komt de vraag of er niet via het benaderen van scholengemeenschappen in Breda belangstelling voor bridge gewekt kan worden. De voorzitter antwoord dat de NBB zich tegenwoordig richt op de combinatie van bridge met andere sporten, denk aan golf en bridge. De heer Renne (Rookvrij Prinsenbeek) vindt dat de besturen van grijze clubs overtuigd moeten worden van het NBB lidmaatschap. De voorzitter is van mening dat de huidige NBB clubs beter zelf middag clubs op kunnen richten. Mevrouw de Kok (Zevenbergse BC) heeft een probleem met niet-NBB leden die aan een drive mee doen, dat zou van de NBB niet mogen. De voorzitter betwijfelt dat en refereert aan de zondag drives van BC Bridge-Meets in Oudenbosch. Mogelijk is het aan een maximumaantal keren per jaar gebonden. Hij zal dat navragen bij de NBB. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2014.

Naar aanleiding van het jaarverslag wordt gevraagd of een vereniging met twee speelavonden voor elke speelavond deelnemers aan de Jan Lenaersdrive mag afvaardigen. Dat mag, maar een speler kan zich maar een keer plaatsen voor een halve finale. Hierna wordt het jaarverslag goedgekeurd.

5. Financieel overzicht 2014.

De penningmeester meldt dat de heer v.d. Valk als lid van de kascommissie aanwezig zou zijn maar om persoonlijke reden helaas af heeft moeten zeggen. De heer Renne merkt op dat er best een hoog saldo is. De penningmeester nuanceert dit. De retributie van de NBB is afhankelijk van het aantal leden in het district en dat wordt ieder jaar minder De Jan Lenaers drive en de Nieuwjaarsdrive kosten het district veel geld en het is de vraag of we beide activiteiten in de toekomst kunnen handhaven. Hierna wordt het overzicht goedgekeurd en wordt het bestuur decharge verleend over gevoerde beleid in 2014.

7. begroting 2016.

Er zijn geen op-of aanmerkingen over deze begroting en hij wordt goedgekeurd.

8. Rooster van aftreden.

De heren van Thoor en Poolman zijn beide statutair aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten waarmee zij automatisch herkozen zijn.

9. Verkiezing kascommissie.

 De heer W. van Dam (BC Steenbergen) treedt af  als lid van de kascommissie. De heer B. v.d. Valk  (BC Rookvrij Prinsenbeek) blijft nog een jaar lid. K. Willemse (BC deGong) was reserve lid en wordt nu automatisch gewoon Mevrouw R. de Vries (BC Dubbel Dummy) stelt zich beschikbaar als reserve lid.

10. Districts Kalender.

De heer Mol mist de zomerfinale op de kalender. Dat komt later aan de orde bij het betreffende agendapunt. Mevr. van Bedaf mist de flexdrives. Carel Frerichs legt uit dat dit een keer geprobeerd is. Het werkt maar er lijkt in ons district geen belangstelling voor. Daarbij is het voor wedstrijdleiders een grote belasting en die kunnen daarom zelf ook niet mee bridgen.

11. Bestuursovereenkomst met NBB.

De inkomsten van het district hangen af van het aantal leden van het district en van het aantal competities. De overeenkomst voor het seizoen 2015-2016 is afgerond. De heer Mol merkt op dat de NBB overweegt om over te gaan op tweejaarlijkse overeenkomsten.

12.Districtscompetities.

Er wordt gevraagd of het niet beter zou zijn om de deelnemers aan viertallencompetities naar sterkte in te delen. Dit gebeurt al zo goed mogelijk, maar er zijn onvoldoende deelnemers om dit echt goed te kunnen doen. De dames parencompetitie in Teteringen heeft niet geleden onder de tweede competitie in Wouw. In Wouw waren er 16 paren. De voorzitter vraagt de clubbestuurders om deze competitie bij de leden aan te bevelen.

Er waren dit seizoen 3 halve finales voor het Jan Lenaers toernooi, alle drie op zaterdagmiddagen. Prinsenbeek was echter overboekt. De heer Frerichs verzoekt om de inschrijvingen beter over de verschillende locaties te verdelen.

13. Zomerfinale.

De zomerfinale in zijn huidige vorm trekt onvoldoende deelnemers, mogelijk is de verplichting om aan een zomercompetitie deelgenomen te hebben een te grote drempel. Er zal geprobeerd worden om een drive “ter afsluiting van de zomer” zonder deze drempel te organiseren. Echter pas volgend jaar omdat het district dit jaar al de “vlinderdrives” organiseert.

14.Club en onderwijsondersteuning.

Het meeste hierover staat al in het jaarverslag. De heer van Thoor benadrukt dat het bestuur graag clubs wil adviseren over allerlei zaken, maar dat het initiatief daarvoor van de club besturen zelf uit moet gaan.

De voorzitter zou graag zien dat bridgedocenten niet alleen bridgers voor hun eigen club op zouden leiden, maar ook voor andere clubs. De algemene reactie van de aanwezige docenten is negatief, zij doen het voor hun eigen club en daar blijft het bij. Er zijn ook docenten die het lesgeven puur als bijverdienste zien en geen belang hebben bij nazorg in een club.

15.CLA/CLB cursus en kaderdag.

De CLA cursus in Wouw is afgelopen, 14 april zijn de examens.

Voor de invulling van de kaderdag zou de heer Frerichs graag horen waaraan behoefte is. Mevrouw van Bedaf en de heer van Dongen noemen de spelregels, er wordt teveel onderhands aan tafel geregeld. De heer Frerichs zal een e-mail uitsturen om te inventariseren waar behoefte aan is.

16. Vlinderdrives.

Er wordt gevraagd wat er met de opbrengst van de drives gebeurd, is er wetenschappelijk onderzoek gaande? De voorzitter antwoordt dat er contact is geweest met een hoogleraar in Groningen die hiermee bezig is. De medewerkers van de stichting Vlinderkinderen zijn vrijwilligers die niet betaald worden.

17.Flexibele competitie.

De heer Frerichs legt uit wat een flexibele competitie is, niet te verwarren met een flexibele drive. Je positie in de ranglijst van je club wordt bepaald door het voortschrijdend gemiddelde van je laatste vijf keer spelen. De man die dit systeem ontwikkeld heeft is  graag bereid om bij voldoende belangstelling  hier een presentatie over te geven.

18. Rondvraag.

Er wordt verzocht om bij een volgende ALV een microfoon te gebruiken.

De heer Mulder geeft de suggestie om tegenstanders van het NBB lidmaatschap een keer mee te nemen naar de NBB in Utrecht om te laten zien wat daar allemaal gebeurt.

19. Datum volgende vergadering.

De volgende ALV wordt vastgesteld op zaterdag 19 maart 2016.

Daarna sluit de voorzitter de vergadering.