PROJECT LEDENWERVING: 'SAMEN STERKER'

Afgelopen vrijdagavond 16 oktober 2015 vond in de Blaercom de extra ledenvergadering plaats over het projectvoorstel van de Commissie 'Samen Sterker'.

 

Er was een behoorlijke opkomst. 16 verenigingen waren vertegenwoordigd. 5 bridgedocenten gaven gevolg aan de uitnodiging, die aan alle in het district actieve docenten was verzonden. Gijs van de Scheer was aanwezig als vertegenwoordiger van het NBB bondsbestuur.

 

De opstellers van het projectplan Eric Post en Frans Esser gaven een uitgebreide toelichting op het projectplan. De neergang van het aantal leden gaat hen zeer aan het hart. Zij willen met een pilotproject laten zien, dat ledenwerving door de verenigingen succesvol kan zijn, mits dit op professionele wijze wordt aangepakt en professioneel wordt ondersteund.

 

Vanuit hun eigen expertise op het vlak van projectontwikkeling en -uitvoering hebben zij een gedegen projectaanpak opgesteld. Daarvoor hebben zij ook kennis genomen van succesvolle ledenwerfacties voor sportverenigingen in Rotterdam en Zwolle.

 

Het is de bedoeling om in 2016 te starten met een pilotproject bij één vereniging of bij een combinatie van verenigingen in eenzelfde gebied. Het pilotproject zal uitgevoerd worden aan de hand van het ontwikkelde projectmenu met intensieve begeleiding van de commissie en materiële ondersteuning van het district en de NBB.

 

Verenigingen met belangstelling voor deelname aan een pilotproject worden hierbij uitgenodigd dit zo spoedig mogelijk, liefst voor 1 november a.s. kenbaar te maken. Voor nadere informatie kunnen zij zich wenden tot de commissieleden:

Eric Post (eric.post@mac.com) of Frans Esser (fransesser@upcmail.nl)

 

De sheets van de presentatie kunt u bekijken en eventueel opslaan via deze link.

Een samenvatting van de presentatie via deze link.

Het projectplan via deze link.

Het handboek ledenwerving via deze link.

Aanvulling op het handboek via deze link.