DISTRICTSRAADVERGADERING

District Gooi en Ommeland

 

VERSLAG:

Van de Districtsraad Vergadering gehouden op vrijdag 10 mei 2019 in de Blaercom te Blaricum

 

AANWEZIG:

Van het bestuur: 

Jos van Dijk (vz), Frits Misset(secr), Dirk Keersemaker (penningmeester), Cees Harinck (lid) en Martin Minnema (lid).

 

Van de leden: 

Bridgevereniging Doublet (Mw. M. van Gestel)

BC Acol (L.A. Kos & N. van Rooyen)

Bridgeclub Très Louche (Mw. Y. Pierik & Mw. D.C. De Laat)

BC La Porta Salute (C. Stalenhoef & Mw. M van Halewijn)

BC de Vriendenkring (Mw. G .Duursema & W. Heinen)

Nijkerkse BC (W. Smink & Mw. D. de Wit)

BC Leusden (P. Beijer)

BC Soest (A. Trippaers)

BC Hoogland (H. Pool & H.P.M. Rigter)

BCL’58 (B. Van der Torre)

 

De heren Ernst Hopstaken en Ruud Verhoef (kandidaten bestuur)

 

Afmelding ontvangen van:

Almeerse Bridge Sociëteit; Van Bekkum Bridge; NRBC Schoon Slem; BC Bel Air; Muider BC; BC Leusden; Busumse Bridge Vrienden; BC Eemland; BC Stad en Lande; Weesper BC.

 

OPENING

De voorzitter opent om  20.00 uur de vergadering. Hij heet een ieder hartelijk welkom.

 

  1. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

 

Geen

 

  1. BESPREKING VERSLAG VORIGE DISTRICTSRAADVERGADERING (12-05-2017)

 

De inhoud van het verslag wordt goedgekeurd nadat onder ‘Financieel Verslag Boekjaar 2017 de tweede zin is gewijzigd in: De kascommisssie adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen voor het financiële beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid. Hetgeen aldus door de vergadering wordt besloten.

 

 

  1. FINANCIEEL VERSLAG BOEKJAAR 2018 EN BEGROTING 2019

 

De heer Heinen vraagt om een nadere toelichting op de uitgavenpost ‘Openingsdrive/Nieuwjaarsdrive’. Hij vindt die nogal hoog in verhouding tot de kosten van de competities. De voorzitter geeft aan dat de Nieuwjaarsdrive al jaren een bijeenkomst is voor clubofficials (bestuurders, weko-leden)  om hen als dank voor hun inzet te fêteren.

 

Wat betreft de post debiteuren op de balans gaf de penningmeester aan, dat dat achterstallige contributie van clubs betreft. Inmiddels hebben echter alle clubs op één na aan  hun verplichtigen voldaan.

 

De heer Pool merkt op dat de reserve aardig hoog is. De penningmeester antwoord, dat het bestuur hoopt, dat de clubs met acties komen, waarvoor de reserves ingezet kunnen worden.

 

De kascommissie heeft de administratie in orde bevonden en stelt voor de penningmeester daarvoor decharge te verlenen en het bestuur voor het gevoerde beleid. Aldus wordt door de vergadering besloten.

 

De exploitatierekening, de balans en de begroting worden vervolgens zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

De kascommissie 2019 wordt vervolgens als volgt geformeerd: Peter Beijer en Bram van der Torre en Denise de Laat (reserve).

 

 

  1. VERSLAGEN DISTRICTSCOMPETITIES SEIZOEN 2018-2019

 

 

4-TALLENCOMPETITIES:

 

Hoofdklasse:

Winnaar werd Vriendenkring3. Vriendenkring 3 promoveert naar de Tweede Divisie

Gedegradeerd naar 1e klasse zijn Leusden 1, DCB2, Almere 1 en DCB3.

 

1e klasse A:

Winnaar werd Groen Wit 1. Als tweede eindigde Vriendenkring 10. Beide teams promoveren naar de hoofdklasse.

Gedegradeerd naar de 2e klasse is Zeewolde 2.

 

1e klasse B:

Winnaar werd Eemland 1. Als tweede eindigde DCB4. Beide teams promoveren naar de hoofdklasse.

Gedegradeerd naar de 2e klasse is Groen Wit 2.

 

2e klasse:

Winnaar werd DCB9. Als tweede eindigde Alert 2. Beide teams promoveren naar de 1e klasse.

 

PARENCOMPETITIES:

 

Damesparen:

Winnaar werd het team Anneke Koomen/Marijke van Oploo. Als tweede eindigde het team Jos Birkhoff/Diny Vlastuin. Als derde het team Jacky van de Berkt/Greetje Keukeler.

 

Seniorenparen:

Winnaar werd het het team Henk Schadenberg/Jaap Sibbing. Als tweede eindigde het team Jan van Geffen/Janus Berkers. Als derde het team Richard Smeehuijzen/Donald Willemse.

 

Open paren:

Winnnaar werd het paar Hopstaken/Stronks. Zij promoveren naar de landelijke 2e divisie.

 

Cees Harinck hield een pleidooi voor instandhouding van de 2eklasse viertallen. Ernst Hopstaken gaf aan enkele ideeën te hebben hoe de terugloop van de deelname aan de viertallencompetitie te keren.

 

 

 

  1. ANALYSE LEDENBESTAND DISTRICT 

 

De secretaris heeft het ledenbestand wederom geanalyseerd op basis van de door de NBB toegestuurde kengetallen.

 

Hij constateert geen opmerkelijke trendwijziging ten opzichte van het vorige jaar in de ontwikkeling van het ledenbestand.           

 

 

  1. INITIATIEVEN BINNEN HET DISTRICT

 

Het initiatief genomen door Ruud Verhoef c.s. om de Open Parencompetitie weer nieuwe lleven in te blazen, is een groot succes geworden. In het komende seizoen zal de competitie derhalve weer gestart worden.

 

Onder leiding van Ruud Verhoef is er in Amersfoort een project jeugdbridge gestart, dat veelblovend is. Het districtsbestuur zal zich inzetten voor een succesvolle verdere ontwikkeling van het projejct.

 

Binnen het district Utrecht loopt al een paar jaar een project Spelpeilontwikkeling o.l.v. Martin Slagmolen. Spelers uit ons district krijgen komend seizoen de gelegenheid ook daaraan deel te nemen. Als er straks voldoende belangstelling blijkt te zijn in ons district voor de cursus, zal in het seizoen 2020-2021 gestart worden met duplicering van het project in ons district.

 

  1. ACTIVITEITENAGENDA 2019-2020

 

 

De volgende activiteiten zijn weer gepland voor het volgende seizoen:

- een openingsdrive  op vrijdag 6 september 2019

- een nieuwjaarsdrive op zaterdag 4 januari 2020

- een toekomstdrive in april 2020

- een kaderbijeenkomst arbitrage in het najaar 2019

- een workshop rekenprogramma op zaterdag in september 2019.

 

 

  1. WIJZIGING BESTUURSSAMENSTELLING

 

De penningmeester is statutair toe aan aftreden. Hij is bereid een nieuwe bestuursperiode te aanvaarden. Aldus wordt hij voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar benoemd door de vergadering. 

 

 Cees Harinck is aftredend en stelt zich niet herbenoembaar. Ernst Hopstaken wordt in zijn plaats door het bestuur voorgesteld als opvolger. Het bestuur stelt ook Ruud Verhoef voor als nieuw lid van het bestuur. Hij zal zich met name gaan inzetten voor de bevordering van het jeugdbridge. Beide personen worden met instemming van de vergadering benoemd.

 

Cees Harinck wordt veel dank toegezegd voor zijn grote inzet als bestuurslid.

 

  1. RONDVRAAG EN SLUITING

 

- De heer van de Torre wijst erop dat er Jumbo-kaarten te koop zijn die niet voldoen.

- De heer Pool spreekt zijn treurnis uit over het bestaan van vele grijze clubs.

- De heer Heinen informeert naar de mogelijkheid om arbiters te betalen. De voorzitter antwoordt, dat het bestuur alleen in bijzonder dringende gevallen daartoe zal besluiten. Betaling als regel heeft het bestuur afgewezen.

 

 

Niets meer aan de orde komend, sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun bijdrage.

                                                                                                         FJM/2 September 2, 2019