Alerteren

Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond

Hoe hoort het eigenlijk?

 

Wat is alerteren?

Alerteren is bedacht om (het bieden bij) bridge eerlijk te houden. Alle spelers dragen verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Je moet niet door een "geheime" biedafspraak van de tegenpartij verkeerde conclusies trekken. Ook moet je niet, als je zelf de "geheime" bieding doet, de tegenstander op het verkeerde been willen zetten. Daarom is er het alerteren: dit is de tegenstanders attent maken (alert doen zijn) op een bijzondere biedafspraak.

 

Wat is een bijzondere biedafspraak?

Een bijzondere biedafspraak is een afspraak waarvan je kan vermoeden dat de tegenstander zonder uitleg er een andere betekenis aan geeft.

 

Full disclosure

Alle informatie die wordt uitgewisseld moet beschikbaar zijn voor de tegenstanders. Geheime afspraken zijn niet toegestaan. Dit zogenoemde principe van "volledige uitleg" vormt de basis voor eerlijk bridge. Alerteren staat los van de systeemkaart. Vermelding van je afspraken op de systeemkaart ontslaat spelers dus niet van de verplichting te alerteren.

 

Hoe verder?

Hieronder staat de officiële alerteerregeling van de Nederlandse Bridge Bond (september 2009). Natuurlijk kan er rondom het alerteren van alles misgaan. Men kan vergeten te alerteren, of juist alerteren terwijl dat niet hoeft. Er kan een verkeerde uitleg over een bod gegeven worden en ga zo maar door. In de spelregels van de NBB is vastgelegd hoe daar mee moet worden omgegaan. Op bridgeclubs is er vaak een arbiter aanwezig die weet hoe de spelregels in zo'n geval moeten worden toegepast. Aarzel niet hem/haar om hulp te vragen.

 

Samenvattend

Alerteren is bedacht en ingevoerd om bridge leuk en eerlijk te houden, zodat we allemaal evenveel plezier aan het spel beleven. Succes ermee.

 

De officiële regeling:

 

Wat is alerteren?

Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken (alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken.

 

Wie moet alerteren en hoe moet er gealerteerd worden?

De partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd moet worden, alerteert door het tonen van de alertkaart uit de bidding-box. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.

 

Waarom moet u alerteren?

De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en -gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren is bedoeld om u daarbij te helpen. Alerteren is een aanvulling op het gebruik van systeemkaarten en dient niet om het ontbreken van systeemkaarten op te vangen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers niet van de verplichting te alerteren.

 

Welke biedingen moet u alerteren?

·     U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. Dit is de hoofdregel.

·     Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben.

·     Openingen van 1♣ en 1 indien deze niet ten minste een driekaart beloven.

·     De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten.

·     Redoubletten, voor zover die niet duiden op kracht.

 

Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd

·     Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.

·     Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is.

 

Eigen verantwoordelijkheid van spelers

Spelers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als ze desondanks weten wat de bieding betekent of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is. Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op bijzonderheden aangaande hun biedafspraken en gewoonten.

 

Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd

Voor spelers vormt het uitblijven van een alert van de partner waar dat wel werd verwacht ongeoorloofde informatie waar geen gebruik van mag worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet werd verwacht. Niet alerteren waar dat wel had gemoeten (en wel alerteren waar dat niet had gemoeten) is een overtreding van de spelregels. Dat betekent niet automatisch dat er ook een arbitrale score moet worden toegekend. De wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet-overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven. Alleen wanneer een speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert is een (procedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

 

Verbieden van alerteren door de tegenpartij

De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.

 

Belangrijke voorbeelden

·     Informatiedoubletten moeten niet gealerteerd worden, het DONT-doublet (conventie na een 1SA-opening) wel.

·     Stayman, transfers, relaybiedingen en vraagbiedingen zijn allemaal kunstmatig en moeten worden gealerteerd. De kunstmatige antwoorden hierop moeten eveneens worden gealerteerd.

·     De kracht van een overigens natuurlijk bod, zoals inverted minors en zwakke sprongvolgbiedingen of antwoorden, maakt het bod in het algemeen niet alerteerplichtig. Maar de afspraak dat het antwoord van 1 of 1♠ na een 1♣ opening een vijfkaart belooft is dermate ongebruikelijk dat die afspraak wel moet worden gealerteerd.

·     Het feit dat men een vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur kan hebben maakt de 1SA-opening niet alerteerbaar.

 

N.B. Bij liet spelen met schermen gelden afwijkende regels m.b.t. het alerteren, zie daarvoor het schermreglement.