Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND

“VERENIGING DISTRICT DORDRECHT”

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1
 1. De grenzen van de vereniging zijn overeenkomstig de Statuten van de Nederlandse Bridge Bond door de algemene vergadering vastgesteld.

 

 1. Onder de vereniging ressorteren alle gewone leden van de NBB, die binnen deze grenzen gevestigd zijn.

 

VERENIGINGSBESTUUR

 

Artikel 2.
 1. Aan het hoofd van de vereniging staat een verenigingsbestuur. Bestuursleden komen tenminste uit twee gewone leden.

 

 1. Vergaderingen van het verenigingsbestuur worden gehouden zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dat wensen.

 

 1. Voor zover niet anders bepaald, worden geldige bestuursbesluiten genomen met meerderheid van stemmen, mits de meerderheid van het bestuur aanwezig is. In de bestuursvergaderingen brengt ieder aanwezig bestuurslid één stem uit. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

 

Artikel 3.
 1. De voorzitter, de secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. Overigens verdeelt het verenigingsbestuur zelf zijn werkzaamheden.

 

 1. Het verenigingsbestuur wijst in geval van ontstentenis of langdurige verhindering van voorzitter, secretaris of penningmeester een plaatsvervanger uit zijn midden aan. Deze voorziening geldt tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering en wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

Artikel 4.
 1. De voorzitter is de woordvoerder van het verenigingsbestuur. Hij roept het verenigingsbestuur ter vergadering bijeen, leidt de vergaderingen van het verenigingsbestuur en de algemene ledenvergadering en stelt de agenda van deze vergaderingen vast met inachtneming van het bij de statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond, dit reglement en eventuele andere reglementen bepaalde. Hij heeft het recht een discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.

 

 1. De voorzitter is bevoegd te allen tijde vergaderingen van door het verenigingsbestuur ingestelde commissies bij te wonen. Hij kan zich daarbij doen vervangen door een door het verenigingsbestuur uit zijn midden aan te wijzen lid.

 

Artikel 5.
 1. De secretaris voert het secretariaat en beheert het archief. Hij brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit. Hij bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen van het verenigingsbestuur en de algemene ledenvergadering voor en woont deze bij. Hij houdt notulen van het verhandelde in de vergaderingen. Voor dit laatste kan hij zich door één van de bestuursleden doen bijstaan. Ieder bestuurslid – algemene vergadering / verenigingsbestuur – heeft te allen tijde het recht tot inzage van alle bescheiden betreffende deze vereniging.

 

 1. De in lid 1 van dit artikel bedoelde notulen worden in de volgende gelijksoortige vergadering vastgesteld en vervolgens door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 

Artikel 6.
 1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën met het zorgen voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen.

 

 1. Hij brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit van de financiële gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar onder overlegging van een balans en een rekening van baten en lasten met bijbehorende specificaties.

 

 1. Hij stelt jaarlijks in overleg met het verenigingsbestuur de begroting voor het volgend verenigingsjaar op ter behandeling in de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

 

Artikel 7.

Het verenigingsbestuur dient het Bondsbestuur van advies in alle zaken waarin het Bondsbestuur zulks verlangt of het verenigingsbestuur zulks nodig acht. Het verenigingsbestuur is bevoegd voorstellen te doen aan het Bondsbestuur en aan de algemene vergadering van de NBB.

 

ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 8.
 1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van het verenigingsbestuur en de vertegenwoordigers van elk gewoon lid. De vertegenwoordiging van een gewoon lid geschiedt door een zijner clubleden, niet-lid van het verenigingsbestuur. Iedere club kan slechts door een persoon vertegenwoordigd worden. Elke vertegenwoordiger kan zich laten vergezellen door twee clubleden. Deze twee clubleden zijn gerechtigd aan de discussie in de algemene ledenvergadering deel te nemen met toestemming van de voorzitter. Een gewoon lid wijst zijn vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger tijdig –schriftelijk – aan. Indien een tijdige – schriftelijke – aanwijzing ontbreekt wordt de voorzitter van het desbetreffende gewone lid geacht aangewezen te zijn.

 

 1. De leden van het verenigingsbestuur wonen de algemene ledenvergaderingen bij.

 

Artikel 9.
 1. De oproep tot een algemene ledenvergadering geschiedt aan de gewone leden schriftelijk tenminste zeven dagen tevoren met vermelding van :
 • plaats en tijdstip van de vergadering
 • agenda van de vergadering
 • adviezen en – eventueel – jaarstukken van het verenigingsbestuur.

 

 1. In een algemene ledenvergadering kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Besluiten van de algemene ledenvergadering met onvoldoende quorum worden niettemin rechtsgeldig, indien zij schriftelijk aan alle gewone leden worden medegedeeld en niet binnen veertien dagen daaropvolgend tenminste twee gewone leden om een nieuwe algemene ledenvergadering verzoeken. Deze nieuwe vergadering kan – ongeacht het quorum – de besluiten in kwestie rechtsgeldig nemen of verwerpen.

 

Artikel 10.

Tot drie weken voor de jaarvergadering zijn het verenigingsbestuur en de gewone leden bevoegd agendapunten in te dienen bij de secretaris van het verenigingsbestuur. Te behandelen jaarstukken – waaronder tenminste de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, alsmede een begroting voor het nieuwe jaar – worden met de agenda door de secretaris aan de gewone leden toegezonden uiterlijk zeven dagen voor de jaarvergadering. Een agenda kan in een vergadering waarin het volledige stemrecht aanwezig is op voorstel van de voorzitter met algemene stemmen worden gewijzigd.

 

Artikel 11.
 1. Voor alle verkiezingen van leden van het verenigingsbestuur kunnen kandidaten worden gesteld door het verenigingsbestuur en de gewone leden. Van de kandidaatstellingen door het verenigingsbestuur wordt, tegelijk met de in artikel 9 lid 2 bedoelde toezending van stukken aan de gewone leden mededeling gedaan.

 

 1. Kandidaatstellingen door gewone leden moeten tenminste zeven dagen voor de datum van de jaarvergadering aan het verenigingsbestuur zijn meegedeeld. Bedoelde kandidaatstellingen moeten door de secretaris onmiddellijk aan de gewone leden worden doorgegeven.

 

Artikel 12.
 1. Over zaken wordt mondeling gestemd, Over voorstellen, strekkende tot benoeming van personen, wordt schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter ook daarover mondeling wil doen stemmen en geen der stemgerechtigden zich hiertegen verzet.

 

 1. Bij schriftelijke stemmingen zijn ongeldig de stembriefjes, die niet dan wel onduidelijk zijn ingevuld of die zijn ondertekend.

 

 1. Bij benoeming van leden van het verenigingsbestuur wordt eerst voorzien in de vacature van in functie gekozen leden en wel als eerste in die van de voorzitter. Bij de benoeming van andere leden van het verenigingsbestuur bepaalt de voorzitter zo nodig in welke vacature het eerst wordt voorzien. Voor de vervulling van iedere vacature wordt een afzonderlijke stemming gehouden.

 

 1. Besluiten, strekkende tot benoeming van personen, worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien bij een stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hadden verenigd. Komen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan wordt door een door de voorzitter te verrichten loting uitgemaakt, welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen. Bij de derde stemming is gekozen hij die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Staken bij deze derde stemming de stemmen, dan beslist een door de voorzitter te verrichten loting.

 

 1. Indien iemand na zijn benoeming alsnog in de vergadering verklaart zijn benoeming niet te aanvaarden, wordt onmiddellijk daarna opnieuw gestemd op de in het vorige lid omschreven wijze. Daarbij wordt de kandidaatstelling van degene, die zijn benoeming niet heeft aanvaard, geacht te zijn vervallen.

 

 1. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze zonder stemming verkozen verklaard.

 

 1. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

 

FINANCIEN

 

Artikel 13.

Het verenigingsbestuur stelt de inleggelden voor de competities vast.

 

Artikel 14.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de aangeslotenen een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het verenigingsbestuur. Zij hebben zitting voor de duur van twee jaar, met dien verstande, dat jaarlijks één lid aftreedt.

 

Artikel 15.

De algemene vergadering kan, ter bestrijding van de uitgaven van de vereniging voor zover deze niet gedekt kunnen worden uit de bijdragen van de NBB en de inleggelden uit de competitiewedstrijden, besluiten tot een jaarlijkse te heffen omslag, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Deze omslag zal voor elk lid worden vastgesteld naar verhouding van het aantal clubleden voor wie door het betrokken lid contributie wordt afgedragen aan de NBB.

 

Artikel 16.

Het verenigingsbestuur schrijft jaarlijks tenminste uit :

 1. een viertallencompetitie
 2. een open-parencompetitie
 3. een gemengde-parencompetitie
 4. een dames-parencompetitie
 5. een bekerwedstrijd voor clubbesturen

Voorts die districtswedstrijden, welke het wenselijk acht.

 

Artikel 17.
 1. De regeling van de in artikel 16 genoemde competities en wedstrijden berust bij het verenigingsbestuur, daarin bijgestaan door een districts competitieleider, die door de algemene vergadering wordt benoemd en te allen tijde door de algemene vergadering kan worden ontslagen.

 

 1. De D.K.L. volgt, bij de vervulling van zijn taak, de aanwijzingen op van het verenigingsbestuur.

 

 1. Hij adviseert het verenigingsbestuur in alle aangelegenheden, welke volgens het Competitie- en Wedstrijdreglement van de NBB aan het verenigingsbestuur zijn opgedragen, en kan door het verenigingsbestuur worden gemachtigd om, namens dit bestuur beslissingen te nemen.

 

 1. Het verenigingsbestuur kiest uit zijn midden een technische commissie om zich te laten bijstaan in technische aangelegenheden en zaken van beroep.

 

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 18.

Het verenigingsbestuur voorziet in alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement of andere reglementen niet voorzien.

 

Artikel 19.

Een besluit tot wijziging van dit reglement behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de “Vereniging District Dordrecht” d.d. 19 mei 1988.