Wedstrijdreglement Districtswedstrijden

 

Wedstrijdreglement Districtswedstrijden (Paren en Viertallen)

 

Gebruikte afkortingen

 

CLB     - Club Leider B

DKL     - Districtskompetitieleider

NBB-    - Nederlandse Bridge Bond

NBB-R - NBB Rekenprogramma

WL       - Wedstrijdleiding

 

Algemeen

 

Alle door het District Dordrecht georganiseerde wedstrijden worden gespeeld volgens het Competitie- en Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Verder zijn de Spelregels voor wedstrijdbridge 2017 van toepassing.
 

In afwijking van art. 27 en 31 (inrichten van de competitie) kiest het District Dordrecht er niet voor om de wedstrijden te laten leiden door een betaalde wedstrijdleider.

 

De wedstrijden staan onder leiding van de (zelf meespelende) DKL. Samen met zijn assistent(en) vormen zij de wedstrijd leiding, hierna verder WL.

De WL wijst per groep een arbiter aan (min. CLB nivo). Deze arbiter speelt bij voorkeur zelf niet in de groep die hij/zij arbitreert.

 

 

Indeling in klassen:

 

De hoogste klasse waarin in Het District Dordrecht gespeeld wordt is de Hoofdklasse.

De som van de resultaten is bepalend voor promotie of degradatie volgens de onder Promotie/degradatie (hierna) vermelde voorwaarden.

 

De eerst lagere klasse is de Eerste klasse.

De som van de resultaten is bepalend voor promotie of degradatie volgens de onder Promotie/degradatie (hierna) vermelde voorwaarden.

 

De daarop volgende lagere klasse is de Tweede klasse.

De som van de resultaten is bepalend voor promotie of degradatie volgens de onder Promotie/degradatie (hierna) vermelde voorwaarden.

 

En zo verder, voor zover van toepassing.

 

Zowel in de Paren als in de Viertallencompetities worden in alle groepen met, per groep verschillende, gedupliceerde spellen gespeeld. Het dupliceerprotocol van Het District Dordrecht is van toepassing.

 

Alle scores dienen in de bridgemate te worden ingevoerd, de daaruit voortkomende uitslag is leidend.

                       

 

Locatie

 

Alle competities worden in het Denksportcentrum in Papendrecht gespeeld.

Het aanvangstijdstip van de Open competities is 19.45 uur en van de Senioren competities 11.00 uur.

 

 

 

Inrichting van de Competities.

Open Parencompetitie:

 

Een Open Parencompetitie bestaat uit minimaal 6 zittingen; per zitting wordt een schema van 6 x 4 dan wel 8 x 3 spellen gespeeld. Men schrijft zich in als paar of driemanschap.

 

Een wachttafel in geval van een oneven aantal paren behoort tot de mogelijkheden.
 

Aan de deelnemers zal een bijdrage worden gevraagd.

Bij verhindering in de parencompetitie - als paar - mag men:

A.  Afzien van deelname aan maximaal 2 van de 6 avonden.
 

De score voor deze avonden is het gemiddelde van de met de eigen partner behaalde score op de overige avonden, met aftrek van 2% punten voor de eerste keer dat het paar afwezig is en 4% punten voor de tweede maal afwezig. 

Als men meer dan 2 maal afziet van deelname aan de competitie wordt het paar, voor de rangschikking, uit de competitie genomen. Het paar zal, indien mogelijk, degraderen.

 

Als een paar afziet van deelname aan een van de competitieavonden dient dit (bijzondere omstandigheden uitgezonderd) minstens 24 uur voor aanvang van de zitting aan de WL gemeld te worden, telefonisch bij de DKL dan wel op wl.district.dordrecht@gmail.com

 

B. Maximaal 2 avonden met een invaller spelen; de invaller mag geen “kennelijke versterking” zijn en dient lid van een bij de NBB aangesloten vereniging te zijn.

De met de invaller behaalde score geldt, met als minimum het met de eigen partner behaalde gemiddelde met aftrek van 2% punten. 

 

Als meer dan 2 maal met een invaller gespeeld wordt, kan het paar, indien van toepassing, degraderen.

Voor wel of niet promoveren, zie lid C hieronder.

 

Invallers moeten altijd vooraf, in de week dat de betreffende wedstrijd gespeeld wordt, aangemeld worden bij de WL, telefonisch bij de DKL dan wel op wl.district.dordrecht@gmail.com

 

C. Het paar dient, in de Hoofdklasse minimaal 4 keer in de originele samenstelling te hebben gespeeld om voor promotie in aanmerking te kunnen komen en in de overige klassen minimaal 3 keer.

Protesttijd

 

De regelementen staan protesteren tegen een beslissing van de arbiter toe tot 30 minuten na beëindiging van de wedstrijd. Als er een protestcommissie dient te worden ingesteld is de DKL daarvan de voorzitter, tenzij hij/zij de arbiter is geweest tegen wiens/wier besluit een protest is ingediend.

 

Voor wat betreft protesten tegen verkeerd ingevulde scores, geconstateerde draaihanden enz., kortom voor protesten tegen (al die) zaken waar men op de avond zelf niet zo gemakkelijk achter komt, wordt die termijn tot maximaal 2 x 24 uur verlengd.

 

 

 

Promotie/degradatie

 

Uit de Hoofdklasse promoveert het als 1e geëindigde paar naar de Tweede Divisie.

Het als 2e (en soms als 3e) geëindigde paar heeft het recht om een promotiewedstrijd te spelen voor een plaats in de Tweede Divisie. Mocht dit paar daarvan afzien dan schuift dit recht door naar het volgende paar, enz., enz. tot maximaal 1/3 van het de aantal deelnemende paren (naar boven afgerond).

(zie ook: regelement Promotiewedstrijden op de site va de NBB).

 

25% van de deelnemende paren degraderen, naar boven afgerond.

 

Uit de overige klassen promoveren / degraderen 25% van de deelnemende paren, naar boven afgerond, met uitzondering van de laagste klasse

 

Mocht de Tweede klasse uit (aanzienlijk) minder paren bestaan dan de eerste klasse, dan kan aangepaste degradatie / promotie plaats vinden.

 

Mocht er een paar uit de Tweede Divisie naar de District (Hoofdklasse) competitie degraderen, dan kan versterkte degradatie plaats vinden.

 

Als de stand in het NBB-Rekenprogramma (NBB-R) aangeeft dat paren in rangorde gelijk geëindigd zijn, wordt de uiteindelijke rangvolgorde bepaald door de som van de, in de competitie behaalde, onderlinge tafelresultaten. Mocht ook dat gelijk zijn, dan prevaleert de eerst hogere som van de behaalde tafelresultaten tegen de eerstvolgende hoogst geëindigde tegenstander(s).
 

 

Viertallencompetitie:

 

Een Viertallencompetities bestaat uit 7 zittingen, per zitting worden 2 x 12 spellen gespeeld.

 

Aan de deelnemende verenigingen zal een bijdrage per team worden gevraagd.

 

In afwijking van het bepaalde in § 1 artikel 9 lid 1 (opgave van deelname) van het Competitiereglement van de NBB kan, om een even aantal teams en/of voldoende teams om een reguliere competitie te kunnen spelen, aan de laagste klasse een combinatie team van twee verenigingen en/of van een vereniging met District vertegenwoordigers worden toegevoegd. Een zodanig gevormd combinatieteam is niet promotie gerechtigd.
 

Het is een team niet toegestaan af te zien van het spelen van een ronde. Het is mogelijk bij verhindering van één of meerdere spelers van het viertal een invaller in te zetten waarop de voorwaarden uit § 4 artikel 28 (Invallen) van het Competitiereglement van de NBB van toepassing zijn.
 

Invallers moeten altijd vooraf, in de week dat de betreffende wedstrijd gespeeld wordt, aangemeld worden bij de WL (wl.district.dordrecht@gmail.com)

 

Het is mogelijk om wedstrijden te verplaatsen onder de navolgende voorwaarden:

 

- Daarvoor is toestemming van de WL en instemming van de tegenstander nodig.

- Het viertal dat voor verplaatsing vraagt draagt zorg voor de speellocatie en een gekwalificeerde arbiter.

- De wedstrijd wordt niet later dan veertien dagen na de vastgestelde datum gespeeld.

- De DKL wordt per email (wl.district.dordrecht@gmail.com) van het resultaat op de hoogte gesteld.
 

In alle overige gevallen dient overleg met de WL plaats te vinden.

 

 

 

Protesttijd

 

De regelementen staan protesteren tegen een beslissing van de arbiter toe tot 30 minuten na beëindiging van de wedstrijd. Als er een protestcommissie dient te worden ingesteld is de DKL daarvan de voorzitter, tenzij hij/zij de is geweest tegen wiens/wier besluit een protest is ingediend.

 

Voor wat betreft protesten tegen verkeerd ingevulde scores, geconstateerde draaihanden enz., kortom voor protesten tegen (al die) zaken waar men op de avond zelf niet zo gemakkelijk achter komt, wordt die termijn tot maximaal 2 x 24 uur verlengd.

 

 

Promotie/degradatie

 

Uit de hoofdklasse promoveert het als 1e geëindigde viertal naar de Tweede Divisie en degraderen de als laatste en voorlaatste geëindigde viertallen.

 

Mocht er geen team uit de Tweede Divisie degraderen dan zal versterkte promotie (d.w.z. de nrs. 1, 2 en 3 promoveren) vanuit de Eerste en Tweede klasse plaatsvinden (mits in een klasse 8 teams deelnamen).

 

Mocht er 1 team uit de Tweede Divisie degraderen dan promoveren de als nr. 1 en 2 geëindigde teams.

 

Bij terugkeer van 2 (of meer) viertallen uit de Tweede Divisie degradeert ook het voor-voorlaatste geëindigde viertal. Mochten er meerdere teams uit de Tweede Divisie naar de District Hoofdklasse competitie degraderen, kan versterkte degradatie plaatsvinden.

 

Uit de Eerste klasse promoveren de als nrs. 1 en 2 geëindigde viertallentenzij er sprake is van versterkte promotie.

De als laatste en voorlaatste geëindigde viertallen degraderen naar de Tweede klasse, tenzij er uit de Tweede klasse slechts 1 viertal promoveert; zie hierna.

 

Uit de Tweede klasse promoveert:

-          Bij deelname van 6 viertallen het als 1e geëindigde viertal,

-          Bij deelname van meer dan 6 teams promoveert eveneens het als 2e geëindigde viertal.

-          Bij deelname van meer dan 6 teams kan versterkte promotie van toepassing zijn;

-          Indien van toepassing degraderen het als laatste en voorlaatst geëindigde viertal naar de Derde klasse.

 

Bij gelijk eindigen, volgens de stand van het NBB-R, van 2 of meer teams wordt beslist op basis van het onderling resultaat in Imp-en van de tijdens de competitie gespeelde wedstrijd. Mocht dit gelijk zijn dan spelen deze teams een onderlinge wedstrijd van 24 spellen. Mocht de uitslag (in Imp-en) na 24 spellen gelijk zijn dan wordt de wedstrijd met 4 spellen verlengd, mocht de stand dan nog gelijk zijn wordt er wederom verlengd, en zo verder.

 

 

Senioren Paren en Viertallen competities

 

Aan de deelnemers zal een bijdrage worden gevraagd.

Deelname staat open voor leden van de NBB dan wel diegenen die van plan zijn lid te worden.*

 

Bij verhindering in de paren en/of viertallencompetitie gelden de respectievelijke invallersregelingen als hierboven vermeld.

Voor de Hoofdklasse geldt, met in acht name van het onder*) vermelde dat:

Het als eerste geëindigde Seniorenpaar en viertal kosten van de NBB mag deelnemen aan landelijke finale;

Het als tweede geëindigde Seniorenpaar en viertal op kosten van Het District aan de landelijke finale mag deelnemen.

 

Voorwaarden voor kwalificatie zijn verder dat:
 - er tenminste 4 zittingen met de eigen partner gespeeld zijn (paren competitie)

 - er tenminste 4 zittingen in de originele samenstelling gespeeld zijn (viertallencompetitie)
*) Gegadigden die de leeftijd van 60 jaar nog niet hebben bereikt zijn eveneens welkom, doch kunnen zich niet plaatsen voor de Landelijke NBB wedstrijden.
Hiervoor geldt dat
met ingang van 2018 de seniorenleeftijd in stapjes verhoogd wordt naar 65 volgens het volgende schema:

2018: geboren in 1957 of eerder
2019 en 2020: geboren in 1958 of eerder
2021 en 2022: geboren in 1959 of eerder
2023 en 2024: geboren in 1960 of eerder
2025 en 2026: geboren in 1961 of eerder

 

Promotie/degradatie

 

In zowel de Paren als 4-tallen competitie geldt dat:

- uit de Hoofdklasse 25% van de deelnemende paren dan wel 4-tallen degradeert;

- uit de overige klassen 25% van de paren dan wel 4-tallen degradeert of promoveert.

 

Protesttijd

 

De regelementen staan protesteren tegen een beslissing van de arbiter toe tot 30 minuten na beëindiging van de wedstrijd. Als er een protestcommissie dient te worden ingesteld is de DKL daarvan de voorzitter, tenzij hij/zij de arbiter is geweest tegen wiens/wier besluit een protest is ingediend.
 

Voor wat betreft protesten tegen verkeerd ingevulde scores, geconstateerde draaihanden enz., kortom voor protesten tegen (al die) zaken waar men op de middag zelf niet zo gemakkelijk achter komt, wordt die termijn tot maximaal 2 x 24 uur verlengd.

Slotbepalingen

1.    De DKL mag voor alle genoemde beperkingen dispensatie verlenen als dat voor een goede voortgang van de competitie nodig is.

2.    De WL beslist over het al dan niet toestaan van invallers en/of eventuele sancties op overtredingen van dit reglement. Het District Bestuur (DB) beslist, op voordracht van de DKL, over eventuele dispensatie bij promotie dan wel degradatie als gevolg van overtreding(en) van dit reglement.

3.    Biedkaartjes opruimen:
Na de afsluitende pas moeten de spelers de biedkaarten open laten liggen totdat duidelijk is dat alle vier de spelers de bieding(en) in zich op hebben kunnen nemen en geen verdere vragen meer hebben. Deze uitlegperiode eindigt in ieder geval bij het open leggen van de uitkomst.
Vooral de partner van de uitkomende speler moet, na de gedekte uitkomst, nog in de gelegenheid gesteld worden aan de hand van de biedkaarten nadere vragen te stellen.

Dit reglement wordt aangehaald als “District Wedstrijdreglement”. Dit reglement trad voor het eerst in werking op 12 april 2015.

De huidige, gewijzigde, tekst geldt met ingang van 20 oktober 2018.