Statuten District

 

Nijmegen Reglementen- Statuten district

 
 
 
   
Statuten district
STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, dertig december tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Rueb, notaris te
Katwijk:
mevrouw Marjolijn Wilhelmina Maria van der Boog, kantooradres 2224 CD Katwijk, Zeeweg 117,
geboren te Leiden op vier oktober negentienhonderd zesenzestig,
handelend als schriftelijk gevolmachtigde tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële
akte van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Distrikt Nijmegen van de Nederlandse
Bridge Bond, kantoorhoudende te 6537 MG Nijmegen, Tolhuis 2405, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer: 40146058, hierna te noemen: ‘de Vereniging’, van welke
machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van de algemene vergadering van de
vereniging.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt.

INLEIDING

De vereniging is een voortzetting van het District Nijmegen, opgericht in negentienhonderd
tweeënvijftig.
De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering gehouden op zeven
december tweeduizend tien rechtsgeldig besloten de statuten te wijzigen.

./.
Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.

./.
De algemene vergadering van de Vereniging heeft voor het hiervoor bedoelde besluit tot
statutenwijziging geen goedkeuring of toestemming van een of meer anderen nodig met dien
verstande, dat de te Utrecht gevestigde vereniging Nederlandse Bridge Bond (hierna ook te
noemen: NBB) blijkens een aan deze akte gehecht stuk heeft verklaard toestemming te geven
tot de voorgenomen statutenwijziging en dat de statutenwijziging.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten van de
Vereniging met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN
Artikel 1 -Begrippen.

In deze statuten en in het huishoudelijk reglement wordt onder de hieronder vermelde begrippen
verstaan de daarachter vermelde betekenis:
-Vereniging:

Het onderhavige bridgedistrict;
-NBB:
de te Utrecht gevestigde vereniging Nederlandse Bridge Bond;
-Bestuur:
het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 9 van de statuten;
-Leden:
de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 4 van de statuten;

-Ereleden:
natuurlijke personen, die wegens uitzonderlijke verdiensten ten behoeve van de vereniging
of van het bridgespel in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig worden
benoemd;

-Clubleden:
natuurlijke personen die:
-lid zijn van een lid van de vereniging; en/of

Bladzijde 2 van 12

-door deelname aan bridgedrives, georganiseerd door een of meer leden, als zodanig
zijn geregistreerd; en/of
-zich hebben aangemeld voor-of geabonneerd op diensten van de NBB en die als zodanig
bij de NBB zijn aangemeld;

-Contributie:
de door de leden aan de vereniging te betalen geldelijke bijdrage(n), bedoeld in artikel 8
van de statuten;

-Kascommissie:
de commissie als bedoeld in artikel 14 van de statuten;

-Schriftelijk, schriftelijke mededeling, afschrift, zenden, stukken:
informatie die op papier per gewone post aan de geadresseerde wordt verstrekt of die via
websites of e-mail of daarmee vergelijkbare elektronische communicatie aan het e-mail
adres van de geadresseerde wordt verstrekt; wordt informatie via websites, e-mail of
daarmee vergelijkbare elektronische communicatie verspreid dan moet een papieren versie
bij de vereniging voor de geadresseerde opvraagbaar zijn.

Artikel 2 – Naam en zetel

1.
Naam
De vereniging draagt de naam: Bridgedistrict Nijmegen.
2.
Plaats van vestiging
Zij is gevestigd in de gemeente Nijmegen.
Artikel 3 – Doel

1.
Doel
De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van het bridgespel in de ruimste zin van het woord met inachtneming van
de regels die de NBB, hiervoor stelt.
2.
Middelen
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
het verlenen van ondersteuning en het bieden van faciliteiten ten behoeve van hen die
het bridgespel beoefenen of willen beoefenen;
b.
het uitschrijven, regelen en steunen van bridgewedstrijden en bridgecompetities, een
en ander in de meest uitgebreide zin genomen;
c.
het sluiten van een bestuursovereenkomst en/of andere overeenkomsten met de
NBB;
d.
alle andere haar ten dienste staande middelen, die tot het bereiken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn en die niet in strijd zijn met het beleid van de NBB.
Artikel 4 -Lidmaatschap

1.
Leden
Lid van de vereniging kunnen zijn: verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen die
zich (mede) ten doel stellen het bridgespel te (doen) beoefenen of die op enigerlei andere
wijze diensten van de NBB faciliteren en die lid zijn van de NBB.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
2.
Aanmelding en toelating als lid
Leden zijn zij die door de NBB zijn aangewezen, zich als lid bij het bestuur hebben
aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van
niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3.
Ledenregister
De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen

Bladzijde 3 van 12

van alle leden zijn opgenomen. Op verzoek van het bestuur van de vereniging kan het
ledenregister door de NBB worden bijgehouden.

4.
Schorsing
Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden
geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door
handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet
uitoefenen.
Gedurende de periode dat een lid als lid van de NBB is geschorst, is het lid van rechtswege
geschorst als lid van de vereniging.
5.
Beroep op de algemene vergadering
Binnen vier weken nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid
van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren.
Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.
De algemene vergadering beslist binnen een termijn van zestien weken na ontvangst van
het beroep over het al dan niet handhaven van de schorsing.
Artikel 5 – Einde lidmaatschap

1.
Einde
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door opzegging door het lid;
b.
door opzegging namens de vereniging;
c.
door royement;
d.
wanneer het lid ophoudt te bestaan;
e.
wanneer het lid ophoudt lid te zijn van de NBB.
2.
Opzegging door het lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
ten minste een maand. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te
late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap -met inbegrip van de daaraan
verbonden financiële verplichtingen -eerst eindigt aan het eind van het volgende
verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.
3.
Opzegging namens de vereniging
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een
schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
-als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap;
-als een lid -ondanks zorgvuldige aanmaning -zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt; of
-wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap
vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

4.
Royement van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een
schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van het royement.
Royement is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
of heeft benadeeld.

Bladzijde 4 van 12

Het royement gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

5.
Beroep op algemene vergadering
Binnen vier weken nadat het lid van het besluit tot opzegging of royement in kennis is
gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar
verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
De algemene vergadering beslist binnen een termijn van zestien weken na ontvangst van
het beroep over het al dan niet handhaven van de schorsing.
Artikel 6 -Ereleden

Aan clubleden kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen de persoonlijke titel van erelid
worden verleend door de algemene vergadering, een en ander volgens bij huishoudelijk
reglement vast te stellen regels.

Artikel 7 -Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
-inkomsten op grond van een gesloten bestuursovereenkomst met de NBB als bedoeld in

artikel 3 lid 2 onder c;
-inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen;
-contributies;
-donaties;
-subsidies;
-sponsorgelden;
-verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking; en
-overige baten.

Artikel 8 – Contributie van de leden

1.
Vaststelling
De algemene vergadering kan besluiten dat de leden voor het daaropvolgende jaar een
contributie zijn verschuldigd, waarvan de hoogte eveneens wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie
betalen.
2.
Ontheffing
Het bestuur of het bestuur van de NBB, is bevoegd om, wegens bijzondere
omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van
contributie in enig jaar.
Artikel 9 -Bestuur

1.
Aantal bestuursleden
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie (3) en ten
hoogste negen (9) personen.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de
overgebleven leden -in afwachting van de vervulling van de vacatures -de taken van het
bestuur uit.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de
vacatures kan voorzien.
2.
Benoeming bestuursleden
De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. Deze benoeming geschiedt bij
voorkeur uit de clubleden, maar ook niet-clubleden kunnen tot bestuurder worden

Bladzijde 5 van 12

benoemd.

3.
Voordracht bestuursbenoeming
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht.
Het bestuur is bevoegd een voordracht van een of meer kandidaat-bestuursleden op te
maken. Tenminste drie leden kunnen bij het bestuur een kandidaat-bestuurslid voordragen,
in welk geval het bestuur verplicht is dat voorgedragen kandidaat-bestuurslid op de
voordracht te plaatsen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
algemene vergadering meegedeeld.
De voordracht is niet bindend, hetgeen inhoudt dat:
-de volgorde van de op de voordracht vermelde personen niet bindend is;
-als geen van de op de voordracht vermelde personen wordt benoemd, er in de
betreffende vergadering geen benoeming plaatsvindt.

4.
Zittingsperiode
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurslid kan niet
langer dan gedurende vier perioden van drie jaar zitting hebben in het bestuur.
5.
Rooster van aftreden
Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van
aftreden vast en houdt dit bij. Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een
goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt plaats voor een nieuwe periode
van drie jaar, tenzij de algemene vergadering bij de benoeming besluit dat betrokkene in
het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger inneemt.
Artikel 10 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing

1.
Einde bestuurslidmaatschap
Een bestuurslidmaatschap eindigt:
-door aftreden op grond van het rooster van aftreden;
-door aftreden op eigen verzoek;
-door overlijden;
-wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
-door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering;
een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.
2.
Schorsing
Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of
ontslagen. In afwachting van het besluit van de algemene vergadering kan een bestuurslid
worden geschorst bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
Artikel 11 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering

1.
Samenstelling bestuur
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering
zich het recht voorbehoudt om de voorzitter te benoemen.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van
ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is
aangewezen.
2.
Vergaderingen van het bestuur
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee andere leden van
het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen

Bladzijde 6 van 12

schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo
nodig met aanvullende toelichting en stukken.
De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het
verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid
worden ondertekend.

Artikel 12 -Bestuurstaak

1.
Taak
Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.
2.
Commissies of werkgroepen
Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige
vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder
verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden
daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.
3.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperking van de
bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt
onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
4.
Goedkeuringsvereiste
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:
a.
het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van
registergoederen, anders dan incidentele (zaal)huur;
b.
het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
c.
het ter leen verstrekken van gelden;
d.
het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil;
e.
het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet
begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die
geen uitstel kunnen lijden;
f.
het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan
boven het bedrag dat de algemene vergadering per jaar kan vaststellen.
g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven
andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring
onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan
het bestuur medegedeeld.
Op het ontbreken van de in dit artikel bedoelde goedkeuring kan tegen en door derden
geen beroep worden gedaan.
Artikel 13 – Vertegenwoordiging

1.
Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
-het gehele bestuur; of
-twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie de voorzitter; of

Bladzijde 7 van 12

-drie gezamenlijk handelende bestuursleden.
In de in lid 3 van het vorige artikel omschreven gevallen kan vertegenwoordiging van de
vereniging slechts geschieden na verkrijging van de daar bedoelde goedkeuring.

2.
Bijhouding inschrijving handelsregister
De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister.
3.
Vertegenwoordiging krachtens volmacht
Het bestuur of drie gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen volmacht verlenen
aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 14 – Verslaggeving en verantwoording

1.
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Boekhouding
Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de
vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden
gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een
verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het
einde van dat jaar, samen te noemen de jaarstukken.
Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste zeven jaar bewaren. De NBB heeft
het recht om op elk moment inzage in de boeken te krijgen.
3.
Jaarstukken. Kascommissie
Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een
accountant als bedoeld in artikel 2:293 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan
voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te
benoemen kascommissie van ten minste twee clubleden die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. Een clublid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben
in de kascommissie.
Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en
de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te
verstrekken. Als de kascommissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk
acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.
De kascommissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering,
vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel
gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde
rekening en verantwoording.
Artikel 15 – De algemene vergadering

1.
Bevoegdheid
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.
Vergadering
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de
stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te
roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na
ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de

Bladzijde 8 van 12

verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.

3.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering -gehouden. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.
het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;
b.
het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar;
c.
het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
d.
de benoeming van de leden van de kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
e.
de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;
f.
voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering; en
g.
de begroting en de daaruit voortkomende contributie voor de leden voor het komend
jaar.
Artikel 16 – Oproeping tot de vergadering

1.
Wijze van oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vindt schriftelijk plaats.
2.
Termijn van oproeping
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en
de dag van de vergadering niet meegerekend.
3.
Inhoud
Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda
bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
Artikel 17 – Toegang en stemrecht

1.
Toegang
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur
en van de vereniging, alsmede ereleden. De vergadering kan besluiten ook andere
personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang
tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 4 lid 5 en artikel 5 lid
4 aan de orde is. Ereleden mogen aan de discussie deelnemen, maar hebben geen
stemrecht.
2. Stemrecht
Het aantal stemmen van de leden in de algemene vergadering wordt als volgt bepaald:
-als een lid ten hoogste éénhonderd (100) clubleden heeft, dan komt aan dit lid één (1)
stem toe;
-als een lid meer dan éénhonderd (100) maar ten hoogste tweehonderd (200)
clubleden heeft, dan komt aan dit lid 2 stemmen toe; en
-als een lid meer dan tweehonderd (200) clubleden heeft, dan komt aan dit lid drie (3)

stemmen toe,
zodat per lid niet meer dan drie (3) stemmen kunnen worden uitgebracht.
Als grondslag voor deze berekening geldt het aantal clubleden, dat op één januari van het
jaar waarin een algemene vergadering wordt gehouden bij het bestuur van de NBB binnen
het district is geregistreerd. Daarbij worden niet meegerekend de clubleden voor wie de
contributie niet tijdig aan de vereniging is afgedragen, tenzij door het bestuur uitstel van
betaling is verleend en de termijn, waarvoor dit uitstel is verleend, nog niet is verstreken.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

3.
Stemmen bij volmacht
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te

Bladzijde 9 van 12

stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het
bestuur worden overgelegd.
Een lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 18 – Besluitvorming door de algemene vergadering

1.
Gewone meerderheid
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met gewone
meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde
leden, ongeacht hun aantal.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee
voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
2.
Vaststelling stemresultaat
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
3.
Verkiezing van personen
Stemmingen over personen worden -in het geval dat er meerdere kandidaten zijn voor één
functie-altijd schriftelijk gehouden. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming
geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als
ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist
tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
4.
Staking bij stemming over andere onderwerpen
Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is
het voorstel verworpen.
5.
Wijze van stemmen
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór
de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
6.
Besluiten buiten vergadering
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering.
7.
Besluit over niet aangekondigde onderwerpen
Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen -mits met
algemene stemmen -geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de
oproeping aangekondigd.
Artikel 19 – Leiding van de vergadering; verslag

1.
Leiding
De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger.

Bladzijde 10 van 12

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander
bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
zelf in haar leiding.

2.
Verslag
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon verslaggemaakt, die door de
voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.
Artikel 20 – Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing

1.
Aankondiging
De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering na voorafgaande goedkeuring van de NBB. Wanneer aan de algemene
vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds
bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2.
Voorstel
Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage
liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3.
Bijzondere meerderheid
Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen indien vooraf een schriftelijke
verklaring van de NBB is ontvangen dat de voorgenomen wijziging niet in strijd is met de
statuten en reglementen van de NBB. Het besluit moet worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
4.
Uitvoering
Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is
vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te
leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de
gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
5.
Juridische fusie; juridische splitsing
Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.
Artikel 21 -Ontbinding

1.
Onbindingsbesluit
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo
vastgesteld.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te
bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar
nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur
bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van
zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het

Bladzijde 11 van 12

handelsregister.
Het bestuur stelt de NBB terstond in kennis van het besluit tot ontbinding teneinde de NBB
in de gelegenheid te stellen om de leden van de ontbonden vereniging toe te wijzen aan
een ander district van de NBB en om een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 22 lid 1
aan te wijzen.

2.
Andere oorzaak
De vereniging wordt bovendien ontbonden:
-door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
-door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde
gevallen.

Artikel 22-Vereffening

1.
Vereffenaars
Het bestuur is tezamen met een door de NBB aangewezen vertegenwoordiger belast met
de vereffening van het vermogen van de vereniging. Bij het ontbindingsbesluit kunnen
andere vereffenaar(s) worden (zijn) aangewezen, mits hier altijd ook de door de NBB
aangewezen vertegenwoordiger deel van uitmaakt.
2.
Vereniging in liquidatie
Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de
vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en
nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de
vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
3.
Bestemming vereffeningssaldo
Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in
overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door
de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten
meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.
Artikel 23 – Huishoudelijk reglement

1.
Vaststelling
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.
Inhoud
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap,
de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur,
werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag
geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. Evenmin mag het
huishoudelijk reglement bepalingen bevatten die niet in overeenstemming zijn met de
statuten of reglementen van de NBB.
EINDE STATUTEN
SLOT AKTE

Bladzijde 12 van 12

Voor zover in deze akte een of meer volmachten staan vermeld is mij, notaris, daarvan
genoegzaam gebleken.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is
door mij, notaris aan de hand van daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te Katwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen persoon
en mij, notaris, ondertekend.