Bruine sticker - HOM methode

Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden

met ingang van 1 september 2013

 

Inleiding

 

Onderstaande regelingen gelden voor alle wedstrijden die door de NBB worden georganiseerd (Bondscompetities, Bekerwedstrijden, Ruitenboertoernooi e.d.).

 

De Weko adviseert districten, verenigingen en organisatoren van toernooien dringend om deze regeling ook daar van toepassing te verklaren.

 

Voor de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen Bruine Stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM).

- In de Bondsviertallencompetities (Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede Divisie) zijn BSC en HOM toegestaan, mits ze tijdig schriftelijk zijn aangemeld. Een paar mag maximaal drie BSC gebruiken.

- In de Bondsparencompetities (Meesterklasse, Eerste Divisie, Tweede Divisie en Bondsklassen) zijn BSC en HOM niet toegestaan.

- In de Bekercompetities en het Ruitenboertoernooi zijn BSC en HOM niet toegestaan.

 

- De Weko adviseert om BSC en HOM slechts toe te staan wanneer tegenstanders bekend kunnen zijn met deze afspraken.

Voor parencompetities en parentoernooien zal dat meestal niet het geval zijn.

In viertallentoernooien kunnen BSC meestal toegestaan worden. Verdedigingen tegen BSC en HOM en tegen de multi 2♦ (of eventueel 2 Kl) mogen aan tafel geraadpleegd worden,

Deze verdediging dient op een apart blaadje te staan en wordt geacht deel uit te maken van de systeemkaart van de tegenstanders (art. 40B2c van de spelregels is van toepassing).

 

Begripsomschrijvingen:

Zwak minder honneurkracht dan een hand met gemiddelde speelsterkte.

Sterk een heer of meer honneurkracht dan een hand met gemiddelde speelsterkte.

 

Definitie van Bruine Stickerconventies en afspraken

De onderstaande conventies of afspraken zijn Bruine Sticker als ze één van de volgende kenmerken hebben:

 

1. een openingsbod van 2Kl tot en met 3Sch dat:

a. volgens afspraak zwakker kan zijn dan 10 HCP én

b. niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft.

 

Uitzonderingen:

- Het bod heeft meerdere mogelijke betekenissen en voor alle zwakke betekenissen is er ten minste een gemeenschappelijke vierkaart bekend.

   Alle handen die niet die gemeenschappelijke vierkaart bevatten, moeten ten minste 13 HCP bevatten. (Als alle zwakke betekenissen ten minste

  een vierkaart in een bekende kleur bevatten en de sterke betekenissen ten minste 13 HCP bevatten, is het geen BSC.)

- Een 2KL - of 2Ru-openingsbod dat een zwakke twee in een hoge kleur belooft, met of zonder de mogelijkheid van een sterke hand.

 

2. Een volgbod na een natuurlijke kleuropening op éénniveau dat niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft tenzij dat volgbod sterk is.

 

3. Elke "zwakke" opening op twee- of drieniveau die twee kleuren belooft maar volgens afspraak gedaan kan worden met drie of minder kaarten in één van de kleuren.

 

4. Psychologische biedingen waarvan het gebruik door het gebruikte biedsysteem wordt beschermd of vereist. Geen van de voorgaande beperkingen is

    van kracht als het gaat om conventionele verdedigingen tegen sterke conventionele openingen (zoals een Precisie 1Kl-opening) of verdedigingen

    tegen BSC en HOM.

 

 Definitie van Hoogst Ongebruikelijke Methoden

 

Een methode is hoogst ongebruikelijk als ze één of meer van de volgende kenmerken heeft:

 

1. een openingspas belooft de kracht van een normale opening op éénniveau en de speler die past kan 12 HCP of meer hebben;

2. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak zwakker zijn dan pas;

3. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak gedaan worden met zwakkere handen dan een heer onder gemiddelde speelsterkte.

4. een openingsbod op éénniveau geeft volgens afspraak a. lengte of kortheid aan in een aangeduide kleur, of b. lengte in een aangeduide kleur of

    lengte in een andere kleur aan.

Uitzondering:

In een systeem waarin 1Sch en 1Ha natuurlijk zijn en ten minste een vijfkaart beloven en 1SA een gebalanceerde hand toont, geldt 4b niet voor de

1 Kl- en 1 Ru-opening.

 

 

Toelichtingen

BSC lid 3

- Het is niet toegestaan een afspraak aan te kondigen als belovend ten minste een vierkaart maar dat als partnershipgewoonte in de praktijk

   achterwege te laten.

BSC lid 4

Bedoeld wordt bijvoorbeeld het 2SA-antwoord op een Muiderbergopening dat als sterk wordt gepresenteerd maar dan met een zeer zwakke hand wordt gedaan.

HOM lid 4

a. 4a is alleen van toepassing als er een interval is in lengte die met het openingsbod wordt ontkend, bijvoorbeeld maximaal twee kaarten of

    minimaal  zes kaarten in de aangeduide kleur.

b. Bedoeld wordt bijvoorbeeld óf minstens een vijfkaart schoppen, óf minstens een vijfkaart harten, al dan niet met nog andere varianten in het

    openingsbod inbegrepen. Een afspraak blijft in alle gevallen BSC of HOM als aan zo'n afspraak andere varianten worden toegevoegd.

 

Sluiersignalen

Aanvullend op de beperkingen in biedsystemen en -conventies hierboven genoemd, mogen spelers geen signaleermethoden gebruiken die een boodschap of boodschappen bevatten die voor de leider niet te begrijpen zijn omdat de sleutel alleen beschikbaar is voor de tegenspelers (oftewel: sluiersignalen zijn niet toegestaan).

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Weko op 19 augustus 2013 en van kracht met ingang van 1 september 2013.

 

NB

De Weko heeft op 19 augustus 2013 bekrachtigd dat een 1Kl-opening die gedaan kan worden op een doubleton in een overigens natuurlijk systeem (vijfkaart hoog, vierkaart ruiten) in het kader van deze regeling als een NIET-natuurlijke opening moet worden beschouwd.

 

Volledige uitleg

Spelers zijn volgens de spelregels verplicht om volledige uitleg van bied- en speelafspraken te geven. De Weko benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de spelers om ervoor te zorgen dat de tegenstanders weten wat er aan tafel aan de hand is. Ook bij ongebruikelijke afspraken die niet onder de beperkingen van deze regeling vallen zal de wedstrijdleider erop moeten toezien dat de afspraken voldoende duidelijk zijn voor de tegenstanders en de systeemkaart correct en volledig is ingevuld.