Districtsregelement district Drenthe

Districtsreglement district Drenthe

 

Hoofdstuk 1. Algemeen

 

Artikel 1 Algemeen en communicatie

1. Voor alle competities van het district geldt het districtsreglement district Drenthe en het competitie- en het wedstrijdreglement van de NBB. Deze

    reglementen zijn te vinden op de website van de NBB, www.bridge.nl. De opgenomen regelingen in dit stuk zijn een aanvulling hierop.

    De districtscompetitieleider (DKL) is belast met de uitvoering van de regelingen van de competities, onder eindverantwoordelijkheid van het

    districtsbestuur.

2. Alle informatie en mededelingen betreffende de competitie wordt gecommuniceerd via de website van het district, ww.nbbclubsites.nl/district/13.

    Alle betrokkenen worden geacht deze website regelmatig te raadplegen en van deze mededelingen kennis te nemen. De uitslagen en standen

    worden minimaal wekelijks gepubliceerd op de uitslagenpagina.

3. De DKL communiceert met de contactpersonen en wedstrijdleiders van de clubs, die geacht worden de teams op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 2 Organisatie

Het district organiseert competities voor viertallen en paren. De viertallencompetitie wordt gespeeld in verschillende klassen. Een klasse kan in meerdere groepen zijn ingedeeld, die een hele of halve competitie spelen afhankelijk van de grootte van de groep. De parencompetities wordt gespeeld in één klasse.

 

 

Artikel 3 Promotie- en degradatie

De promotie en degradatie vanuit de HK viertallen is als volgt geregeld: 1 viertal promoveert naar de 2e divisie. Als het op de eerste plaats geeindigde viertal geen gebruik wenst te maken van zijn recht op promotie, wordt het 2e en eventueel 3e geeindige viertal gevraagd om de promotieplaats in te nemen.

 

Er degraderen 2 viertallen naar de 1e klasse, voor beide 1e klassen één. Indien er geen viertal promoveert en er wel een of meerdere viertallen degraderen uit de 2e divisie, degradeert er een derde en eventueel vierde viertal naar de 1e klasse.

Vanuit beide 1e klassen promoveert het viertal, dat op de 1e plaats is geeindigd.

Indien er een 2e klasse is, degradeert het laatst geeindigde viertal naar de 2e klasse.

Indien er vanuit de Hoofdklasse meer viertallen degraderen, degraderen en zo veel meer als benodigd om het aantal 1e klasse teams weer op 8 te brengen.

 

Promotie en degradatie vanuit de open parencompetitie is als volgt geregeld: 1 paar provoveert naar de 2e divisie.

Indien er promotiewedstrijden gespeeld worden, wordt het op plaats 2 geeindigde paar daar voor opgegeven.

Indien er een 1e klasse is, degraderen de laatst geeindigde deelnemers tot een maximum van 25 % van de deelnemende paren.

 

 

Artikel 4 Wedstrijdbepalingen

1. Systeemkaarten

Voor alle wedstrijden zijn twee gelijkluidende volledig ingevulde systeemkaarten per paar verplicht. De spelers dienen deze kaarten ongevraagd bij aanvang van de ronde aan de tegenstanders te overhandigen. De wedstrijdleiders wordt verzocht er op toe te zien dat de door de spelers gebruikte systeemkaarten volledig zijn ingevuld en geen verboden conventies bevatten.

 

2. Biedsystemen

Het gebruik van Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden volgens de betreffende regeling van de NBB is niet toegestaan in district Drenthe.

 

3. Alerteerregeling,

stopregel, biddingboxregel De alerteerregeling, stopregel en biddingboxregel van de NBB (zie artikel 9, 8 en 10 van het wedstrijdreglement ) zijn in de districtscompetities volledig van kracht.

 

 

Hoofdstuk 2: VIERTALLENCOMPETITIE

 

Artikel 5 Inschrijving

Verenigingen dienen hun teams in de viertallencompetitie voor de gepubliceerde sluitingsdatum aan te melden. Te late inschrijving of betaling aan de districtspenningmeester kan leiden tot uitsluiting van de competitie en verlies van de plaats.

De teams worden opgegeven in volgorde van sterkte, voor elk team onder vermelding van de bondsnummers en namen van tenminste vier en ten hoogste zes spelers, evenals het telefoonnummer en email-adres van de captain. .

Verenigingen die te laat inschrijven of onvolledige teams opgeven verliezen hun plaats in de betreffende klasse. De vrijgekomen plaats staat ter beschikking van het distrct en zal al dan niet worden toegewezen.

 

 

Artikel 6 Indeling

De teams worden ingedeeld op grond van de resultaten (promotie, degradatie, zie art 3) van voorgaand jaar.

De DKL houdt bij de indeling zoveel mogelijk rekening met de voorkeurswensen van de verenigingen, voor zover dat praktisch mogelijk is, en niet in strijd is met de belangen van anderen.

 

 

Artikel 7 Aanvangstijd, aantal spellen en speeltempo

Alle wedstrijden beginnen om 19.30 uur.

Voor te laat komen zie Competitie Reglement NBB artikel 11

Een team dat zonder geldige reden meer dan 30 minuten te laat komt wordt de eerste keer bestraft met een boete van minimaal €10,=. Een volgende keer een boete van minimaal € 20,=.

Een team dat niet komt opdagen op de vastgestelde of gewijzigde datum (zie volgend artikel) wordt de eerste keer bestraft met een boete van € 10,=. Een volgende keer met minimaal een boete van € 40,-.

In alle klassen worden per wedstrijd 28 spellen gespeeld.

Het voorgeschreven tempo is gemiddeld 7½ minuut per spel. De tweede helft van een wedstrijd dient uiterlijk om 21.30 uur te beginnen. Indien dit tijdstip niet gehaald wordt, worden in de tweede helft 4 spellen minder gespeeld.

Indien de wedstrijd te laat eindigt, kunnen beide teams met 1 VP per 5 minuten bestraft worden wegens te langzaam spelen, zulks ter beoordeling van de WL.

 

 

Artikel 8 Wijzigen speeldata

De speeldata voor alle wedstrijden worden voor het seizoen vastgesteld door de DKL.

Als ten gevolge van een calamiteit een wedstrijd niet door kan gaan, mogen de teams wedstrijd in overlleg met de DKL op een latere datum spelen, maar nooit later dan de datum van de volgende wedstrijd.

Een wedstrijd in de laatste competitieronde mag wel vooruitgespeeld, maar niet uitgesteld worden.

Teams zijn niet verplicht aan de verplaatsing van een wedstrijd mee te werken. Echter in geval van overmacht, of als gevolg van andere zeer dringende redenen, kan de DKL op verzoek van een of beide partijen, en na horen van beide partijen, besluiten een wedstrijddatum te verplaatsen. In bijzondere gevallen kan dit zelfs achteraf.

Het verhinderd zijn van een of meer teamleden op de oorspronkelijke wedstrijddatum is op zich geen dringende reden, er kan immers met invallers worden gespeeld.

De nieuwe speeldatum van een uitgestelde wedstrijd dient direct na vaststelling aan de DKL gemaild te worden.

Uitstellen van wedstrijden in strijd met deze regeling is verboden, op straffe van een boete van € 15.

 

 

Artikel 9 Invallen

Het spelen met invallers is een betere oplossing dan het uitstellen van een wedstrijd.

Niet iedereen mag invallen, dit is geregeld in artikel 28 van het competitiereglement van de NBB.

 

De volgende aanvullende regelingen zijn van kracht.

- Een invaller moet lid zijn van de betreffende vereniging en mag in hetzelfde seizoen niet zijn opgesteld of uitgekomen voor een andere vereniging. - We adviseren clubs om per klasse een invallerslijst te hanteren van speelgerechtigde spelers.

- Invallers mogen geen kennelijke versterking betekenen, dit ter beoordeling van de DKL.

- In geval van twijfel kan men vooraf aan de DCL toestemming vragen, onder opgave van de relevante feiten omtrent de speelsterkte van die

   spelers.

- Een speler mag niet invallen als hij/zij is opgegeven voor een team dat uitkomt in een hogere klasse, of als hij/zij meer dan 5 keer is ingevallen

   voor een team dat uitkomt in een hogere klasse.

- Een losse speler (geen regulier partnership) mag invallen in elk team dat speelt in dezelfde klasse als hij- of zijzelf.

- In de 2e en eventuele 3e klasse mag een regulier partnership invallen in elk team dat speelt in dezelfde klasse als zijzelf.

- In de hoofd- en 1e klasse mag een regulier partnership niet invallen als het is opgegeven voor een hoger team in dezelfde klasse, en op grond van

  de resultaten uit het vorige seizoen kan worden beschouwd als een kennelijke versterking, dit ter beoordeling van de DKL.

- Spelers worden niet geacht een kennelijke versterking te zijn, indien het team waarvoor ze zelf uitkomen in de ranglijst lager, gelijk of maximaal

  5 plaatsen hoger staat dan het team waarin ze invallen.

- Elke speler mag 5 keer invallen in één ander team, voordat hij zijn rechten voor zijn eigen team verliest. Dit geldt ook voor niet competitie

   spelende invallers.

- De DKL mag van alle genoemde beperkingen dispensatie verlenen als dat voor een goede voortgang van de competitie nodig is.

 

 

Artikel 10 Uitslag en wedstrijdformulier

Van iedere wedstrijd wordt een wedstrijdformulier opgemaakt, dat wordt ondertekend door de wedstrijdleider en de captains van beide teams.

Het formulier dient door de thuis spelende vereniging bewaard te worden tot 1 maand na de laatste competitiedag, en kan tot dat tijdstip door de DKL worden opgevraagd.

De thuis spelende vereniging is verantwoordelijk dat de uitslag van de wedstrijd in IMPs en VPs, alsmede de namen van spelers en invallers, uiterlijk de eerstvolgende dag gemaild worden aan de DKL. Tevens worden niet gespeelde wedstrijden vermeld.

Het niet voldoen aan bovenstaande kan leiden tot een boete van € 5 per overtreding.

 

 

Hoofdstuk 3: OPEN PARENCOMPETITIE

 

Artikel 11 Inschrijving

Inschrijving van de paren dient te geschieden na opgave per mail aan de DKL. Spelers dienen het inschrijfgeld bij aanvang van de betreffende competitie aan de wedstrijdleiding te voldoen.

 

 

Artikel 12 Indeling

De parencompetitie worden in één of meer klassen gespeeld. Rechten in deze competitie gaan na een jaar niet spelen niet automatisch verloren.

 

 

Artikel 13 Aanvangstijd

Voor de parencompetitie geldt: aanvang van de avondwedstrijden 19.30 uur, spelers dienen een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

 

 

Artikel 14 Invallen en verzuimen

Zie artikel 39 van het Competitie Reglement NBB Als spelers zijn verhinderd mag een paar met één of twee invallers spelen, mits met voorafgaande toestemming van de DKL. Die toestemming wordt alleen verleend als de invaller(s) geen kennelijke versterking is/zijn. In de open parencompetities is het toegestaan om twee keer te verzuimen. De afwezigheid dient minstens 24 uur voor aanvang aan de wedstrijdleider te worden gemeld. Het paar krijgt voor die zitting zijn eigen gemiddelde met een maximum van 52,5%. Voor de tweede keer geldt een percentege ven 42,5 %. Dat laatste percentage geldt ook voor het afzeggen van de laastste zitting.

Als een paar afwezig is zonder tijdig af te melden, herhaald verzuimt, of verzuimt in de laatste ronde, krijgt het voor die zitting de score als boven, maar met een extra aftrek van 10%. Bij herhaald verzuim wordt 0% toegekend.

 

 

Hoofdstuk 4: PROTESTEN EN STRAFFEN

 

Artikel 15 Protesten

Tegen beslissingen van een wedstrijdleider kan protest worden ingediend. Een voornemen tot het indienen van een protest dient binnen een half uur na bekend worden van de uitslag aan de dienstdoende wedstrijdleider te worden meegedeeld; deze zorgt ervoor dat het protest wordt opgemaakt op het meest recente protestformulier van de NBB.

In aanvulling worden de emailadressen van de wedstrijdleider en de teamcaptains op het formulier vermeld. De wedstrijdleider stuurt het volledig ingevulde protestformulier, voorzien van zijn commentaar, binnen 48 uur naar de DKL. Deze bevestigt de ontvangst van het protestformulier per email naar beide partijen en de wedstrijdleider. Tevens dient de protesterende partij €25,00 over te maken op rekeningnummer NL16 INGB 0005093299 t.n.v. Bridgedistrict Drenthe. Indien het protestgeld niet binnen 10 dagen na datum van de wedstrijd op de rekening van het district is binnengekomen, wordt het protest niet ontvankelijk verklaard.

 

De DKL is als hoofdwedstrijdleider van de competitie bevoegd om zonodig de beslissing van een clubwedstrijdleider te herroepen. Als de DKL van deze bevoegdheid gebruik maakt, worden beide partijen op de hoogte gesteld van de herziene beslissing.

Indien beide partijen daarmee akkoord gaan wordt het protest als niet ingediend beschouwd en wordt het eventueel reeds gestorte protestgeld geretourneerd. Mocht een van de partijen tegen de beslissing van de hoofdwedstrijdleider in beroep gaan, dan wordt het nieuwe protest verder behandeld door de PC op de boven beschreven wijze.

De DKL stuurt elk protest door naar de Protest Commissie (PC) die het protest beoordeelt en uitspraak doet. De DKL meldt deze uitspraak aan de betrokken partijen en wedstrijdleider. Van een uitspraak van de PC is geen beroep mogelijk bij de Protestcommissie (PK) van de NBB.

 

 

Artikel 16 Boetes en straffen

De boetes en straffen die gelden voor overtredingen, genoemd in dit reglement zijn maxima. Hiervan kan in voorkomende gevallen naar beneden worden afgeweken, wanneer twee partijen zijn betrokken kan een straf voor de een zwaarder dan voor de ander uitpakken. De boetes volgens art 43 van het Competitiereglement van de NBB zullen door district Drenthe gehalveerd opgelegd worden.