Districts Raad Vergadering 2019

Download bijlage:

 

 

Aan                      de besturen van de aangesloten clubs

                            de ereleden en leden van verdienste

                            de leden van het districtsbestuur

 

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de districtsraadsvergadering en de sluitingsdrive die zal worden gehouden op

 

Zaterdag 6 juli 2019 om 10.30 uur in het Buurtcentrum Nazareth te Maastricht.

 

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening.
 2. Mededelingen bestuur.
  1. Districtsjubileum
  2. Mededelingen NBB
 3. Verslag 9 juni 2018.
 4. Jaarverslag 2018 (wordt nagezonden).
 5. Financieel verslag (wordt nagezonden).
  1. Financieel verslag 2018
  2. Begroting 2019
 6. Verslag kascommissie boekjaar 2018.
 7. Kascommissie 2019. Aftredend is mevrouw Prins De nieuwe kascommissie wordt gevormd door de heren Harry Dabekaussen en Hub Senden. Een nieuw reservelid moet worden benoemd.
 8. BC Limburgia (Jos Gielkens).
 9. Mededelingen DCL .
  1. Kaderdag 2019
  2. Evaluatie competities en wedstrijden
  3. Melden clubdrives en weekendwedstrijden
  4. Terug lopende deelname aan drives en wedstrijden
  5. Clubviertallencompetitie (aansluiten op landelijke competitie?)
  6. Voorlopige agenda competitie 2019 – 2020
 10. Mededelingen clubadviseur.
 11. Mededelingen onderwijsadviseur.
 12. Bestuursverkiezing.

Aftreden zal de districtscompetitieleider Huub Raven. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt de vergadering voor om Piet Zinken te benoemen als districtscompetitieleider.

 

Ingevolge art. 9 lid 3, van de statuten kunnen tegenkandidaten c.q. kandidaten voor deze vacatures, op voordracht van tenminste vier leden, voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het districtsbestuur worden bekendgemaakt

 

 1. UNICEF drives 2019.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting vergadering.

 

 

 

U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. De zaal zal open zijn vanaf 09.30 uur. Wij ontvangen u dan graag met koffie en vlaai. Na afloop van de vergadering wordt u een lunch aangeboden. In verband met het reserveren van deze lunch, verzoeken wij u uw aanwezigheid en voor verenigingen hoeveel bestuursleden tijdig doch vóór 28 juni 2019 aan mij door te geven.

 

Aansluitend om 13.30 uur vindt de sluitingsdrive plaats. Aan deze drive nemen deel maximaal twee bestuursleden van iedere club, leden van verdienste, ereleden en uiteraard de districtskampioenen. Deze laatste groep zal apart worden uitgenodigd.

 

Let op: Het aanmelden voor de sluitingsdrive vindt uitsluitend plaats via de website van het district.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Roel Boer

 

Roelof.m.boer@gmail.com

gsm: 06-36077452