Districts Raad Vergadering 2018

Download bijlage:

 

Aan      de besturen van de aangesloten clubs

                        de ereleden en leden van verdienste

                        de leden van het districtsbestuur

 

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de districtsraadsvergadering en de sluitingsdrive die zal worden gehouden op

 

Zaterdag 9 juni 2018 om 11.00 uur in het Hubertushuis, Jan Willenstraat 1 6166 AX te Geleen.

 

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening.
 2. Mededelingen bestuur.
 3. Verslagen ALV 24 juni 2017 en ALV 29 november 2017.
 4. Bestuursverkiezing.

Aftreden zullen de penningmeester Lydia Heuvelmans en de clubadviseur/vice voorzitter Jef Dautzenberg. Beiden stellen zich herkiesbaar.

 

Ingevolge art. 9 lid 3, van de statuten kunnen tegenkandidaten c.q. kandidaten voor deze vacatures, op voordracht van tenminste vier leden, voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het districtsbestuur worden bekendgemaakt.

 

 1. Jaarverslag 2017.
 2. Financieel verslag.
  1. Financieel verslag 2017
  2. Begroting 2018
 3. Verslag kascommissie boekjaar 2017.
 4. Kascommissie 2018. Aftredend is mevrouw Stevelmans De nieuwe kascommissie wordt gevormd door mevr. Prins en de heer Harry Dabekaussen. Een nieuw reservelid moet worden benoemd.
 5. BC Limburgia (Jos Gielkens).
 6. Mededelingen DCL .
  1. Kaderdag op 1 december 2018
  2. Viertallencompetitie ; verantwoordelijkheid m.b.t. de wedstrijdresultaten
  3. Weekendactiviteiten clubs
  4. Voorlopige agenda competitie 2018 – 2019
 7. Mededelingen clubadviseur.
 8. Mededelingen onderwijsadviseur.
 9. UNICEF drives 2018.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting vergadering.

U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur. Wij ontvangen u dan graag met koffie en vlaai. Na afloop van de vergadering wordt u een lunch aangeboden. In verband met het reserveren van deze lunch, verzoeken wij u uw aanwezigheid en voor verenigingen hoeveel bestuursleden tijdig doch vóór 1 juni 2018 aan mij door te geven.

 

Aansluitend om 13.30 uur vindt de sluitingsdrive plaats. Aan deze drive nemen deel maximaal twee bestuursleden van iedere club, leden van verdienste, ereleden en uiteraard de districtskampioenen. Deze laatste groep zal apart worden uitgenodigd.

 

Let op: Het aanmelden voor de sluitingsdrive vindt uitsluitend plaats via de website van het district.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Roel Boer

 

Roelof.m.boer@gmail.com

gsm: 06-36077452