Huishoudelijk reglement

Download bijlage:

 

 

Ref: 2010.0487.01 AR MV

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
DISTRICT Zuid Limburg NBB

 

Versiedatum: ..sep 2015

 

 

 

TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

1.    Dit reglement is van toepassing op de vereniging "District Zuid Limburg NBB”.

 

2.    In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten. De vereniging wordt hierna aangeduid als "District" en het bestuur van de vereniging als "Districtsbestuur".

 

 

ERELEDEN en LEDEN VAN VERDIENSTE

Artikel 2

1.  De algemene vergadering kan op grond van de door hen voor het District bewezen diensten clubleden benoemen tot erelid of lid van verdienste van de vereniging.

 

2.  Ereleden en leden van verdienste hebben toegang tot de algemene vergadering, mogen daarin deelnemen aan de discussies en hebben daarin een adviserende stem.

 

 

DONATEURS

Artikel 3

1.  Zij die donateur van het District wensen te worden, geven daarvan schriftelijk kennis aan het districtsbestuur met vermelding van het bedrag dat zij jaarlijks wensen bij te dragen. Het districtsbestuur beslist over de toelating van een donateur.

 

2.  Tegen een besluit houdende weigering van de toelating kan de betrokkene binnen een maand na kennisgeving van de beslissing beroep instellen bij de algemene vergadering.

 

3.  Het donateurschap eindigt door schriftelijke opzegging door de donateur of door schriftelijke opzegging door het districtsbestuur. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van vier weken.

 

De ontvangst van de opzegging door donateur wordt door het districtsbestuur schriftelijk bevestigd.

 

 

 

REGISTER

Artikel 4

1.  Het districtsbestuur houdt een register bij van de leden, de ereleden, de leden van verdienste en de donateurs. Voor zover het de leden betreft, is bepalend het namen- en adressenbestand , dat het districtsbestuur door of namens het Bondsbestuur van de NBB ter beschikking is/wordt gesteld. De namen en adressen van de ereleden, leden van verdienste en van de donateurs worden door het districtsbestuur zelfstandig geregistreerd.

 

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 5

1.  De plaats en datum van samenkomst van de vergaderingen alsmede de voorlopige agenda van de algemene vergadering worden vier weken tevoren door het districtsbestuur ter kennis gebracht van de leden.

 

2.  Voorstellen van een lid moeten tenminste drie weken voor de datum van de vergadering in het bezit zijn van de secretaris van het districtsbestuur. 

 

3.  De secretaris zendt uiterlijk veertien dagen voor de vergadering de oproeping voor de vergadering met de definitieve agenda aan de leden, alsmede aan de ereleden, leden van verdienste en de leden van de commissies toe.

 

 

4.    De agenda bevat onder meer de voorstellen van het districtsbestuur, de van de leden ingekomen voorstellen vergezeld van het advies van het districtsbestuur, de rekening en verantwoording, de balans en de begroting, alsmede het jaarverslag van het districtsbestuur, van de districtscompetitieleider en van de daarvoor in aanmerking komende commissies.

 

De agenda dient voorts in ieder geval als onderwerpen te bevatten: de verkiezing van de leden van het districtsbestuur ingeval van het bestaan van een vacature, van de competitieleider, van de kascommissie, alsmede de vermelding van de beoogde samenstelling van de bestuurscommissie en -indien bekend- de agendapunten van de algemene vergadering van de NBB.

 

5.  De algemene vergadering heeft de bevoegdheid te besluiten omtrent eventuele kandidaatstelling voor vacatures in het Bondsbestuur van de NBB.

 

 

Artikel 6

1.  De leden van het districtsbestuur wonen zoveel mogelijk de algemene vergadering bij.

 

2.  De in artikel 7 lid 2 bedoelde personen, de leden van de districtscommissies, de ereleden en de leden van het districtsbestuur hebben het recht aan de discussie in de algemene vergadering deel te nemen.

 

3.  De voorzitter kan aan andere ter vergadering aanwezige personen het spreekrecht verlenen.

 

4.  De algemene vergaderingen zijn openbaar. De algemene vergadering kan echter beslissen dat een vergadering geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren wordt gehouden.

 

 

 

STEMRECHT

Artikel 7

1    Het districtsbestuur kan verlangen, dat een vertegenwoordiger van een lid zich als zodanig legitimeert door overlegging van een door de voorzitter en de secretaris van dit lid getekend schriftelijk bericht of schriftelijke volmacht.

 

2 . Van de aanwijzing van de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigers moet uiterlijk vierentwintig uur vóór de algemene vergadering aan de secretaris van het districtsbestuur kennis zijn gegeven, bij gebreke waarvan de voorzitter van het districtsbestuur bevoegd is niet tijdig opgegeven vertegenwoordigers van uitoefening van het stemrecht uit te sluiten. Dit laat onverlet de mogelijkheid bedoeld in artikel 7 lid 3 tot het geven van een volmacht.

 

3.  Elk lid is bevoegd naast de door hem aangewezen vertegenwoordiger maximaal twee personen aan te wijzen, die met het recht op deelneming aan de discussie de algemene vergadering mogen bijwonen. Het stemrecht mag evenwel slechts door de in het tweede lid bedoelde vertegenwoordiger worden uitgeoefend.

 

 

KANDIDAATSTELLING DISTRICTSBESTUUR

Artikel 8

1.  Voor de verkiezing van alle leden van het districtsbestuur wordt een voordracht opgemaakt op de wijze als is bepaald in artikel 9 lid 3 van de statuten.

 

2Voor de verkiezing van de leden van andere organen, die door de algemene vergadering worden samengesteld, kunnen door het districtsbestuur en door de leden kandidaten worden gesteld.

 

3.  Van de kandidaatstelling door het districtsbestuur als bedoeld in lid 2 wordt door het districtsbestuur aan de leden mededeling gedaan, tegelijk met de in artikel 5 lid 4 bedoelde toezending van stukken.

 

4.  Een voordracht van een lid dient tenminste zeven dagen voor de datum van de vergadering aan het districtsbestuur ter kennis te worden gesteld.

 

5.  De secretaris van het districtsbestuur doet zo tijdig mogelijk mededeling van de ingekomen kandidaatstelling aan de leden.

 

 

STEMPROCEDURE

Artikel 9

1.  Bij een stemming over personen vult men op het stembriefje de naam van de kandidaat van zijn keuze in. Laat men het briefje oningevuld, dan geldt dit als een blanco stem.

 

2.  Ongeldig zijn stembriefjes, die niet duidelijk de naam van de kandidaat aangeven, toevoegingen bevatten, meer namen dan het aantal vacatures waarover gestemd wordt vermelden, dan wel waarop de naam van een persoon voorkomt die niet op een geldige wijze kandidaat is gesteld.

 

3.  Indien de algemene vergadering zich het recht heeft voorbehouden om de voorzitter in functie te kiezen op de wijze als is bepaald in artikel 11 lid 1 van de statuten, dan wordt in voorkomende gevallen eerst gestemd over de vacature in de functie van voorzitter alvorens wordt gestemd over de vervulling van andere vacatures.

 

4.  De volgorde, waarin de overige leden van het districtsbestuur worden gekozen, wordt bepaald door het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 8 lid 5 van de statuten van de NBB.

 

5.  Een persoon is verkozen, indien deze meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen op zich verenigt. Bij de bepaling van de meerderheid tellen de blanco en niet geldig uitgebrachte stemmen niet mee.

 

6.  Zijn er meer dan twee kandidaten voor een vacature dan wordt, indien geen van de kandidaten bij de eerste stemming meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen behaalt, een herstemming gehouden tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen

 

7.  Staken de stemmen in een geval bedoeld in het zesde lid, dan vindt ten hoogste tweemaal een herstemming plaats; is dan nog geen beslissing gevallen dan beslist het lot.

 

 

DISTRICTSBESTUUR

Artikel 10

1.  Het districtsbestuur dient het Bondsbestuur van advies in alle zaken, waarin het

Bondsbestuur zulks verlangt of het districtsbestuur zulks nodig acht.

 

2.  Het districtsbestuur is gehouden in opdracht van de algemene vergadering voorstellen te doen aan het Bondsbestuur en de algemene vergadering van de NBB.

 

 

SAMENSTELLING/TAAKVERDELING

Artikel 11

1.  De algemene vergadering bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in art. 9 lid 1 van de statuten van de NBB, het aantal leden van het districtsbestuur.

 

2.  Het districtsbestuur wijst ingeval van ontstentenis of langdurige verhindering van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aan. Een dergelijke voorziening geldt tot aan de eerstvolgende algemene vergadering en wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

 

INCOMPATIBILITEIT

Artikel 12

1.  De leden van het districtsbestuur mogen rechtstreeks noch zijdelings zakelijk betrokken zijn bij leveranties aan de NBB, noch enig materieel voordeel hebben bij door derden gedane leveranties.

 

 

VERGADERINGEN

Artikel 13

1.  Vergaderingen van het districtsbestuur worden gehouden zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wensen.

 

2.  De voorzitter van het districtsbestuur leidt de vergaderingen van het districtsbestuur. Hij roept de vergaderingen van het districtsbestuur bijeen of doet deze bijeen roepen en stelt de agenda van deze vergaderingen vast. Hij heeft het recht een discussie te sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.

 

3.  In de bestuursvergaderingen brengt ieder lid één stem uit. De stemmingen vinden zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 plaats.

 

 

 

BEVOEGDHEDEN / OPDRACHTEN

Artikel 14

1.  De voorzitter zorgt jaarlijks voor een schriftelijk verslag aan de algemene vergadering over het door het districtsbestuur gevoerde beleid.

 

2.  De voorzitter is bevoegd te allen tijde vergaderingen van door het districtsbestuur ingestelde commissies bij te wonen. Hij kan zich daarbij doen vervangen door een door het districtsbestuur uit zijn midden aan te wijzen lid.

 

 

Artikel 15

1.  De secretaris voert het secretariaat en beheert het archief van het district. Hij houdt het register als bedoeld in artikel 4 bij. 

 

 

Artikel 16

1.  Het districtsbestuur regelt de competities in het district in overeenstemming met het bepaalde in de desbetreffende reglementen.

 

2.  De districtscompetitieleider is belast met de uitvoering van de regelingen met betrekking tot de competities. Hij adviseert het districtsbestuur in alle gevallen, welke de competities betreffen.

 

3.  De districtscompetitieleider kan door het districtsbestuur worden gemachtigd om namens

het districtsbestuur beslissingen t.a.v. de competities te nemen.

 

4.  Jaarlijks brengt de districtscompetitieleider aan de algemene vergadering verslag uit omtrent zijn werkzaamheden met een overzicht van de resultaten, die door de leden, behorende tot het district, in de onderscheidene competities zijn behaald.

 

 

PROTESTCOMMISSIE

Artikel 17

1.  Het district kan een protestcommissie instellen.

 

2.  Protesten als bedoeld in artikel 93B van de spelregels, voor zover die betrekking hebben op een van de wedstrijden binnen het district, worden behandeld door de protestcommissie van het district.

 

3.  De Protestcommissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na indiening van een protest uitspraak. De uitspraak is met redenen omkleed.

 

4.  Indien er een protestcommissie wordt ingesteld benoemt het districtsbestuur de leden van de protestcommissie en stelt de taak en bevoegdheden van deze commissie vast in een reglement.

 

FINANCIËN

Artikel 18

1.  De algemene vergadering stelt de inleggelden voor de competities vast. 

 

Artikel 19

1.  De algemene vergadering kan, ter bestrijding van de uitgaven van het district voor zover deze niet kunnen worden gedekt uit de in artikel 18 van dit reglement en de in artikel 7 van de statuten bedoelde inkomsten, besluiten tot een jaarlijks of incidenteel van de leden te heffen omslag, hoofdelijke omslag genaamd.

 

2.  De hoogte van deze omslag wordt door de algemene vergadering vastgesteld; de voor elk lid vast te stellen omslag dient naar verhouding van het aantal clubleden voor wie door het betrokken lid aan de NBB contributie wordt afgedragen, te worden berekend.

 

 

Artikel 20

1.  De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van het district en houdt behoorlijk boek van de inkomsten en de uitgaven van het district.

 

2.  Hij geeft aan het districtsbestuur, zo vaak het dit wenst, een overzicht van de financiële situatie.

 

3.  Voor uitgaven die buiten de begroting vallen of die voorzienbaar uitkomen boven het bedrag, waarop zij zijn begroot, heeft hij voorafgaande goedkeuring van het districtsbestuur nodig.

 

4.  De penningmeester mag ten hoogste een bedrag ad € 2.000 in contanten in kas hebben (of: een door het districtsbestuur jaarlijks vast te stellen ander bedrag) . Het meerdere dient door hem te worden gestort op een door het districtsbestuur aan te wijzen bankrekening ten name van het district.

 

5.  Het districtsbestuur kan bepalen dat voor het doen van uitgaven of voor het beschikken over de banktegoeden, voor zover deze een door het districtsbestuur te bepalen bedrag te boven gaan, de handtekening van twee bestuursleden, waaronder die van de penningmeester, wordt vereist.

 

Artikel 21

De penningmeester is verplicht de kascommissie, bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten, zo vaak zij dit wenst inzage in de boeken en bescheiden, alsmede in de kas te geven. Hij staat de commissie naar vermogen bij in de uitvoering van haar taak.

 

 

KASCOMMISSIE

Artikel 22

1.  De kascommissie heeft tot taak, naast hetgeen is bepaald in artikel 14 lid 3 van de statuten:

 

a.   inzage te nemen van boeken en bescheiden op het geldelijke beheer betrekking hebbende;

 

b.   de kas op te nemen en de wijze na te gaan, waarop de gelden zijn belegd en bewaard;

 

c.   de onkosten en de uitgaven te controleren met de desbetreffende bescheiden;

 

d.   schriftelijk verslag uit te brengen aan de algemene vergadering over het door de penningmeester gevoerde beheer over de gelden, waarbij de commissie een gemotiveerd voorstel doet omtrent het al dan niet verlenen van decharge aan de penningmeester.

 

2.  De leden worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van twee jaar, waarbij de verkiezing zo wordt geregeld dat elk jaar één lid aftredend is. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar.

 

3.  De algemene vergadering benoemt tenminste één plaatsvervangend lid van de commissie.

 

 

SLOTARTIKEL

Artikel 23

De algemene vergadering voorziet in alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet behoudens in gevallen van onverwijlde spoed, in welk geval het districtsbestuur beslist.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van district Zuid Limburg NBB d.d. 24-10-2015.