Districts Raad Vergadering 2020

 

Aan       de besturen van de aangesloten clubs

                            de ereleden en leden van verdienste

                            de leden van het districtsbestuur

 

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de districtsraadsvergadering die zal worden gehouden op

 

Zaterdag 19 september 2020 om 11.00 uur in MFC Sanderbout/Onger de 2 tores
Bremstraat 7, 6134 TZ te Sittard

 

 

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening.
 2. Mededelingen bestuur.
  1. Districtsjubileum
  2. Mededelingen NBB
 3. Verslag 6 juni 2019.
 4. Jaarverslag 2019 (bijgevoegd).
 5. Financieel verslag (bijgevoegd).
  1. Financieel verslag 2019
  2. Begroting 2020
 6. Verslag kascommissie boekjaar 2019.
 7. Kascommissie 2020. Aftredend is Harry Dabekaussen. De nieuwe kascommissie wordt gevormd door de heren Hub Senden en Jos Gielkens. Een nieuw reservelid moet worden benoemd.
 8. BC Limburgia (Jos Gielkens).
 9. Mededelingen DCL .
  1. Competities en toernooien i.r.t. corona.
  2. Kaderdag 2020?
 10. Mededelingen clubadviseur.
 11. Mededelingen onderwijsadviseur.
 12. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de voorzitter Paul Goessens en de secretaris Roel Boer. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een derde en laatste termijn.

In gevolge van art. 9 lid 3 van de statuten kunnen tegenkandidaten c.q. kandidaten voor deze vacatures, op voordracht van tenminste vier leden, voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het districtsbestuur worden bekendgemaakt.

 

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting vergadering.

 

In verband met de huidige omstandigheden zal er afloop geen lunch en sluitingsdrive zijn, maar is er wel nog de gelegenheid om na te praten en de kennismaking met andere bestuurders te verdiepen.
Ook wil ik u vragen of er nog specifieke punten uwerzijds zijn die – anders dan de rondvraag- aan de orde wilt stellen. Deze kunnen dan als agendapunt worden opgenomen.

 

U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur. De zaal zal open zijn vanaf 10.00 uur. Wij ontvangen u dan graag met koffie en vlaai. Wij verzoeken u uw aanwezigheid en voor verenigingen hoeveel bestuursleden tijdig doch vóór 12 september 2020 aan mij door te geven.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Roel Boer

 

Roelof.m.boer@gmail.com

gsm: 06-36077452