Algemene bepalingen

Algemene voorwaarden en reglementen seizoen 2019-2020
 

Lijst van gebruikte afkortingen

DKL     = DistrictsKompetitieleider
HOM   = Hoogst Ongebruikelijke Methoden
IMP     = International Match Point
NBB    = Nederlandse BridgeBond
WEKO = WEdstrijdKOmmissie van de NBB
WL      = WedstrijdLeider
WP      = WinstPunt

 

Algemeen

 

Alle districtscompetitiewedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de REGLEMENTEN van de NBB en de spelregels voor wedstrijdbridge 2017. Aanvullende bepalingen zijn vastgesteld door het bestuur van de Vereniging District IJsselstreek.

Overal waar in deze tekst ‘hij’ wordt geschreven moet ‘hij’ of ‘zij’ worden gelezen. Evenzo kan voor andere aanduidingen waar de mannelijke vorm wordt gebruikt ook de vrouwelijk vorm worden gelezen. 

 

Wie kunnen deelnemen?

Deelnemers aan bovengenoemde wedstrijden kunnen zijn:

 • zij die aangesloten zijn bij een vereniging die lid is van de NBB en gevestigd is binnen de grenzen van het district IJsselstreek van de NBB;

 • individuele leden van de NBB woonachtig in het district IJsselstreek.

  Het districtsbestuur is gerechtigd dispensatie van deze bepaling te verlenen.

   

Hoe aan te melden?

Voor deelname aan de viertallencompetitie dient de clubsecretaris en/of de clubcompetitieleider extern vóór 5 oktober de teams aan te melden via “mijnNBB.nl”.
Voor deelname aan de open parencompetitie of de senioren parencompetitie dient het betreffende paar zich zelf vóór 5 oktober aan te melden via “mijnNBB.nl”.

Aanmeldingen na genoemde datum worden als regel niet meer in behandeling genomen.  Indien er geen computer met internetverbinding beschikbaar is, of als de instructie toch onduidelijk is, blijft inschrijving via de DKL ook nog mogelijk.

Het in een vorig seizoen deelgenomen hebben aan enigerlei competitie geldt uitdrukkelijk niet als bewijs van aanmelding voor de nieuwe competitie.

 

Waartoe verplicht men zich?

Aanwezigheid

U wordt geacht aan alle wedstrijden deel te nemen. Ieder paar dat om enige reden van een wedstrijd wegblijft, is verplicht de betrokken WL tijdig in te lichten en, bij voorkeur, voor invallers te zorgen. Hierbij moeten uiteraard de invallersbepalingen, zoals die verderop in het reglement gesteld zijn, in acht worden genomen.

 

Op tijd zijn

Bij de wedstrijdschema’s is de tijd van aanvang vermeld. U dient beslist op tijd aanwezig te zijn, zodat de zitting op de officieel aangegeven tijd kan beginnen. Het te laat verschijnen kan consequenties hebben. Het zoeken naar een parkeerplaats of het niet kunnen vinden van de speelgelegenheid vormen geen geldig excuus bij te laat komen.

 

Gedrag

Probeer alles te doen wat de goede gang van zaken bevordert en laat na wat de sfeer van de wedstrijden nadelig zou kunnen beïnvloeden. Hiertoe behoort vanzelfsprekend het zich hoffelijk gedragen ten opzichte van de tegenstanders, de eigen partner en de dienstdoende WL/arbiter (zie art. 74 van de spelregels).

 

Inschrijfgelden

Betaal tijdig de verschuldigde inschrijfgelden.

 

Systeemkaart

Voor iedere deelnemer aan een competitie is een systeemkaart verplicht.

 

Biedsystemen

Hoogst ongebruikelijke methoden (HOM) en bruine stickerconventies mogen in de wedstrijden van het district IJsselstreek niet toegepast worden. Overtreding leidt tot een automatische straf van 1 WP, 3 IMP of 25% van de top van een spel. Los daarvan moet door de WL beoordeeld worden of een arbitrale score op het betreffende spel aan de orde is. Daarbij geldt het volgende: indien het spelen nog niet is begonnen, wordt het

spel gestaakt en wordt de score vastgesteld op gemiddeld plus/min. Indien het spelen is

begonnen, wordt het spel uitgespeeld en heeft de arbiter het recht om achteraf alsnog een

arbitrale score vast te stellen. Hij zal daarbij art. 12C toepassen.

 

Gedekte uitkomst, stopbepaling en alerteren

Gedekte uitkomst

De gedekte uitkomst is verplicht voor alle wedstrijden die onder auspiciën van de NBB worden gespeeld. Men dient uit te komen met een kaart met de beeldzijde naar beneden, teneinde de partner gelegenheid te geven vragen te stellen naar aanleiding van biedingen van een tegenstander.

 

Stopbepaling

Voor alle competities en alle klassen is de stopbepaling (art. 10 Wedstrijdreglement NBB) verplicht.

 

Alerteren

Bij alle districtswedstrijden dient men te alerteren conform de regels van de NBB, tenzij de tegenpartij voor de aanvang van de ronde of zitting uitdrukkelijk heeft verklaard hierop geen prijs te stellen. Een speler die alerteert is er verantwoordelijk voor dat de tegenstanders het alert waarnemen.

 

Bridgemates

Voor de scoreverwerking wordt bij alle door het district IJsselstreek georganiseerde parenwedstrijden gebruik gemaakt van Bridgemates. Beide paren aan tafel zijn er verantwoordelijk voor dat bij alle gespeelde spellen van een ronde het juiste resultaat wordt ingevoerd.

 

Bidding boxen

Bij alle districtswedstrijden is het gebruik van bidding boxen verplicht.

 

Rookverbod

Roken is niet toegestaan bij de door het district IJsselstreek georganiseerde wedstrijden. Dit geldt ook roken van elektronische sigaretten.

 

Invallersbepalingen

Viertallenwedstrijden

Invallersregelingen

Invallers dienen op het moment van invallen vier weken geregistreerd te staan bij de NBB als lid van de vereniging die het viertal heeft ingeschreven. Een speler mag niet invallen als:

 • hij tijdens het huidige seizoen voor een andere vereniging heeft gespeeld of door een andere vereniging is aangemeld als vaste speler in een team. De DKL kan hiervoor dispensatie verlenen;

 • hij een kennelijke versterking zou betekenen, dit ter beoordeling van de DKL. Invallers in het eerste team van een vereniging worden nooit als kennelijke versterking aangemerkt, mits de invaller is aangemeld als lid van de vereniging vóór sluiting van de inschrijftermijn van de lopende competitie en mits de speler de lopende competitie niet voor een andere vereniging heeft gespeeld, of door een andere vereniging is aangemeld als vaste speler in een team;

 • hij is opgegeven als speler van een hoger team van dezelfde vereniging. Voor de laagste klasse geldt echter dat spelers die zelf voor een vereniging in deze klasse spelen in ieder team van die vereniging in deze klasse mogen invallen.

  Indien een speler van een viertal driemaal in hogere viertallen is ingevallen, is hij

  niet meer gerechtigd in zijn eigen viertal te spelen.

  In twijfelgevallen dient u vooraf contact op te nemen met de DKL die uitsluitsel zal geven. Indien er geen toestemming voor een (mogelijk te sterke) invaller is gegeven, kan deze worden aangemerkt als een niet-gerechtigde speler. Indien er teams zijn met sterke en zwakke spelers dient men ook voorzichtig te zijn met het laten invallen van sterkere spelers uit een hoger genummerd team in een lager genummerd team; ook dan kan er sprake zijn van een kennelijke versterking.
  Invallers dienen duidelijk vermeld te worden op het uitslagformulier.

Tijdens de wedstrijd mag na de helft van de spellen de samenstelling van het team worden gewijzigd, met dien verstande dat niemand tweemaal tegen eenzelfde tegenspeler speelt. In bijzondere gevallen (bijv. ziekte tijdens de wedstrijd) kunnen de captains in overleg met de WL een andere regeling treffen.

Spelers die voor de aanvang van de competitie niet zijn ingeschreven in enig team zijn ook onderworpen aan bovenstaande bepalingen.

 

Wedstrijd met een niet-gerechtigde speler

Als een speler invalt in strijd met de hierboven vermelde voorwaarden, verbeurt de vereniging een boete tot maximaal € 50,-  en kan het team bestraft worden met

maximaal 20 WP, dit ter beoordeling van de DKL. De wedstrijd moet overgespeeld

worden, tenzij de niet in overtreding zijnde partij verzoekt het behaalde resultaat

te handhaven. Als de uitslag niet meer van belang is voor promotie of (voorwaardelijke) degradatie kan de DKL besluiten de wedstrijd niet over te laten spelen en een uitslag vaststellen.

Een opnieuw vastgestelde wedstrijd hoeft niet noodzakelijk op de plaats gespeeld te worden, waar deze oorspronkelijk was vastgesteld. Bij het opnieuw vaststellen zal in eerste instantie rekening worden gehouden met de wensen van de niet-overtredende partij.

 

Parenwedstrijden

Invallers zijn alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de dienstdoende WL of de DKL. Indien de invaller een kennelijke versterking voor het paar betekent of zou kunnen betekenen, zal deze toestemming niet worden gegeven. Bovendien dient spelen met een invaller altijd voor de aanvang van de wedstrijd gemeld te zijn aan de dienstdoende WL.

 

Een paar met één invaller met toestemming van de WL krijgt de gemaakte score.

 

Een paar dat volledig vervangen is met toestemming van de WL krijgt de door het invallende paar behaalde score.

 

Een paar dat wegens een geldige en tijdig aan de DKL medegedeelde reden, een en ander ter beoordeling van het DKL, de eerste keer van de lopende competitie van een zitting wegblijft, krijgt voor die zitting een score toegewezen gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar behaalde en nog te behalen scores, met een maximum van 50%. Bij iedere volgende afwezigheid zijn de percentages respectievelijk 45% voor de tweede afwezigheid en 40% voor de derde afwezigheid. Bij meer dan drie keer afwezig zijn volgt automatische degradatie na afloop van de competitie.

 

Een paar dat onaangekondigd en/of zonder geldige reden niet komt opdagen, krijgt voor die zitting een score toegewezen gelijk aan de laagste van de door dit paar behaalde en nog te behalen scores, maar niet meer dan 45%. De DKL is bevoegd, indien daartoe bijzondere aanleiding bestaat, in het in de vorige zin bedoeld geval een andere vervangende score toe te kennen. Een paar dat vaker dan éénmaal per competitie zich niet afmeldt zal na afloop van de competitie automatisch degraderen.

 

Viertallencompetitie

Indeling

De indeling van de viertallen geschiedt met inachtneming van de resultaten van de vorige competitie.

 

Nummering van de teams naar sterkte

Verenigingen die met meer teams aan de competitie deelnemen, zijn verplicht deze naar sterkte te nummeren, met dien verstande dat het sterkste team nummer 1 krijgt, het volgende nummer 2 enzovoort, zodat het zwakste team het hoogste nummer krijgt. De DKL is bevoegd de opgegeven nummering te wijzigen indien hij van mening is dat deze niet voldoet aan de eisen. In het voorkomende geval zal eerst overleg worden gepleegd met de desbetreffende vereniging. Voor de vaststelling van de volgorde van de teams zijn resultaten van de spelers in de voorgaande competitie(s) en de gemiddelde rating mede bepalend, tenzij de vereniging goed kan motiveren waarom ervan is afgeweken. Let u hierbij vooral op spelers die het voorgaande seizoen bij een andere vereniging uitkwamen.

 

Samenstelling van het team

Voor een viertal mogen maximaal zes spelers worden aangemeld. Men kan gedurende de competitie slechts tot één team behoren. Een speler behoort slechts tot een team, indien hij voor de aanvang van de competitie is opgegeven, dan wel doordat er een schriftelijk verzoek tot wijziging van de samenstelling van een team is ingediend bij de DKL. Een wijziging gaat pas in na diens goedkeuring. Iemand gaat nooit tot een team behoren door in te vallen.

 

De wedstrijddatum

Wedstrijden worden centraal gespeeld op de in het programma genoemde datum. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken (vakantie, voetbal op tv, e.d. zijn geen uitzonderlijke gevallen).
Wedstrijden mogen, met uitzondering van de laatste zitting, wel vóór de vastgestelde datum worden gespeeld. Hiervoor moet wel toestemming worden verleend door de DKL. Zie ook Wedstrijden buiten het centrale programma.

Voor een wedstrijd die geen doorgang vond op de vastgestelde of vooruit te spelen datum, zijn de volgende strafbepalingen van kracht:

 

 • de wedstrijd zal opnieuw worden vastgesteld en kan op een andere locatie en/of speeldag worden gespeeld, afhankelijk van de wensen van de niet overtredende partij;

 • de overtredende partij kan bestraft worden met een boete tot € 25-;

 • de overtredende partij kan bestraft worden met het in mindering brengen van maximaal 8 WP’s.

   

Wedstrijden buiten het centrale programma

Als een wedstrijd (alleen met toestemming van de DKL)  buiten het centrale programma om gespeeld moet worden, gelden de volgende voorwaarden:

 

Speelruimte en spelmateriaal

De ontvangende vereniging is verplicht er zorg voor te dragen dat de wedstrijden gespeeld worden met materiaal dat voldoet aan de eisen en in lokalen die voldoen aan de volgende eisen:

 

 • behoorlijk licht rond de speeltafels;

 • rustige omgeving (geen jukeboxen, flipperkasten e.d.);

 • redelijke temperatuur.

   

Spelen

De gang van zaken bij een wedstrijd

De paren van een ontvangend team spelen de gehele wedstrijd in dezelfde richting. De paren van het bezoekende team wisselen van tafel nadat de helft van het totaal aantal spellen is gespeeld. In onderling overleg kan van deze regel worden afgeweken (omdat iemand een been in het gips heeft o.i.d.). Controleer voor de aanvang van elke speelhelft - of u laat dit doen - dat u niet in dezelfde richting speelt als uw nevenpaar.

Indien bij aanvangstijd van de wedstrijd één der viertallen niet voltallig aanwezig is, worden de volgende strafbepalingen toegepast:

 

 • 0-5 min. te laat: waarschuwing (de WL kan de straf omzetten in een straf van 1 WP).
 • 5-10 min. te laat: 1 WP in mindering.
 • Iedere volgende 5 min. verlating (of deel daarvan): 0,5 WP extra in mindering.

 

Indien  een wedstrijd niet binnen 30 minuten na het vastgestelde tijdstip is begonnen door toedoen van één of meer speler(s) zal de wedstrijd door de DKL opnieuw worden vastgesteld op een nader te bepalen datum en plaats, tenzij de niet-overtredende partij besluit de wedstrijd alsnog op het actuele moment te willen spelen. In dit laatste geval zal de WL het aantal te spelen spellen aanpassen. Bovendien kan de overtredende partij bestraft worden met een boete tot € 25,-.

 

Te langzaam spelen

Bij viertallenwedstrijden dienen 24 spellen gespeeld te zijn binnen 3 uur na het vooraf vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd.

Wanneer de vastgestelde duur van een ronde wordt overschreden, kan de WL besluiten één of meer borden waarvan het spelen op het vastgestelde eindtijdstip nog geen aanvang heeft genomen niet meer te laten spelen. De WL stelt voor dit bord of deze borden een kunstmatige arbitrale score vast van 0 IMP. Bovendien wordt iedere overtredende partij bestraft met 1 WP per bord dat niet is gespeeld.

Spelers die zien aankomen dat de wedstrijd door toedoen van de tegenstanders niet binnen de gestelde tijd zal zijn beëindigd, dienen in elk geval de WL ervan in kennis te stellen dat tijdsoverschrijding dreigt. De WL kan dan eventueel besluiten de hierboven genoemde straf slechts toe te kennen aan het overtredende viertal.

 

Publiek

De WL kan op verzoek van beide captains bepalen dat een wedstrijd niet toegankelijk is voor toeschouwers. Indien deze beslissing genomen is, zullen er geen uitzonderingen worden gemaakt. Indien de wedstrijd toegankelijk is voor publiek, kan elk der captains en/of de WL bepalen, dat er aan één tafel geen publiek zal worden toegelaten. Toeschouwers dienen zich te beperken tot één tafel en mogen niet van de ene naar de andere tafel lopen, dit om te voorkomen, dat zij door een –onopzettelijke- opmerking iets kunnen vertellen over een spel dat zij aan de andere tafel van dezelfde wedstrijd hebben zien spelen. Deze beperking blijft van kracht als het spelen aan één van de tafels is beëindigd.

 

Het opmaken van de tussenstand

De spelers hebben het recht om na de helft van een wedstrijd een tussenstand uit te rekenen. Het is toegestaan om vóór de aanvang van de 2e helft met de tegenstanders te vergelijken, zodat eventuele verschillen aan de hand van de spellen kunnen worden uitgezocht.

 

Het inzien van de scorestaten tijdens het spelen

Het is niet toegestaan de scorestaten van het nevenpaar in te zien voor het spelen aan beide tafels is beëindigd. Deze beperking geldt ook voor de toeschouwers. Spelers en toeschouwers die de regels overtreden, zullen door de WL worden gesommeerd de zaal te verlaten, totdat het spelen aan beide tafels is beëindigd. Het spreekt vanzelf dat deze maatregel in de eerste plaats bedoeld is om de spelers van de uitgespeelde spellen weg te houden van hun nevenparen die nog bezig zijn met de laatste spellen.

 

Arbitrage

Een WL moet worden ontboden zodra de aandacht op een onregelmatigheid is gevestigd. De spelers hebben niet het recht naar eigen goeddunken straffen op te leggen of kwijt te schelden. Indien geen arbiter aanwezig is, bijvoorbeeld in het geval dat niet centraal wordt gespeeld, dan kan zijn taak worden overgenomen door de captain van het ontvangende team, die in een voorkomend geval na overleg met de captain van het bezoekende team een beslissing neemt. Eerstgenoemde captain kan een ander verzoeken als arbiter op te treden voor het nemen van een -voorlopige- beslissing. De ontvangende vereniging dient ervoor te zorgen dat de geldende reglementen tijdens de wedstrijd beschikbaar zijn. Arbitrages dienen te worden verzorgd door een lid van de ontvangende vereniging (of een speciaal door haar aangetrokken arbiter). Indien u het op prijs stelt, dat een toevallig bij de bezoekers aanwezige arbiter arbitrages verricht, dient u vooraf contact met hem op te nemen.

 

Inzenden uitslagformulier

De uitslag in IMP’s en WP`s dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven (via e-mail en/of telefonisch) aan de DKL. Het ingevulde wedstrijdformulier moet door de ontvangende vereniging, wanneer niet centraal gespeeld wordt, binnen 48 uur na afloop worden gezonden naar de DKL. Indien daarna - na aanmaning - het formulier niet binnen nogmaals 48 uur is ingezonden, zal een boete van € 5,- worden opgelegd aan de ontvangende vereniging.

 

Gelijke eindstand

Indien 2 of meer teams een gelijk aantal WP’s hebben behaald en de volgorde niet van invloed is op promotie, (voorlopige) degradatie of plaatsing in promotie-, respectievelijk degradatiegroep, zal het saldo van de IMP's  bepalend zijn voor de volgorde van de teams. Indien hierdoor teams ex aequo eindigen, zullen de eventuele meesterpunten worden verdeeld.

Indien de volgorde wel van belang is om te bepalen welk team promoveert, (voorlopig) degradeert of, indien van toepassing, zich plaatst in de promotie-, respectievelijk degradatiegroep, dan zijn, in volgorde, de volgende bepalingen van kracht:

 

- resultaat van de onderlinge wedstrijd(en), in MP’s;

- resultaat van de onderlinge wedstrijd(en), in IMP's;

- totaal saldo aan IMP's;

- resultaat beslissingswedstrijd.

 

Promotieweigering

Indien de kampioen van de hoofdklasse weigert te promoveren naar de 2e divisie, dient dit vóór  de door de WEKO vastgestelde datum te worden gemeld aan de WEKO. De WEKO zal dan het team dat als nummer 2 in de competitie is geëindigd in de 2e divisie plaatsen, mits nummer 2 een andere vereniging vertegenwoordigt. Als de kampioen zich na de vastgestelde datum afmeldt voor de 2e divisie wordt de vrije plaats ingenomen door een door de WEKO geselecteerd team, mogelijk uit een ander district. In dit geval verliest de kampioen het recht om in het volgende seizoen te spelen in de hoofdklasse.  

 

 

Parencompetities

Indeling

De indeling van de paren geschiedt met inachtneming van de resultaten van de vorige competitie.

 

Uiteenvallen van paren

Beide spelers stoppen

Indien één of meer paren van hun recht tot deelname aan de parencompetities geen gebruik wensen te maken, behoudt de DKL zich het recht voor deze opengevallen plaats(en) te laten innemen door spelers van adequate speelsterkte. Een paar behoudt nog één jaar het recht om in dezelfde klasse te mogen uitkomen.

 

Nieuwe samenstellingen

Indien een paar, dat recht heeft op deelname aan de parencompetitie, niet meer in dezelfde samenstelling kan of wil spelen, dan treedt art. 30 van het competitiereglement in werking. Men is in beginsel gerechtigd te spelen met een andere partner, tenzij de DKL van oordeel is, dat met de gekozen partner het paar niet het niveau heeft, dat voor die klasse is vereist. Indien beide spelers van het oorspronkelijke paar wensen deel te nemen en er slechts één plaats in de klasse beschikbaar is, dan bepaalt de DKL wie de plaats gaat innemen (meestal geldt dat wie van beiden met de hoogst geklasseerde nieuwe partner komt, de plaats behoudt).

 

Het uitvallen van een paar gedurende een lopende competitie

Een paar dat zich uit een lopende competitie terugtrekt of dat uit deze competitie wordt

verwijderd, degradeert uit de klasse waarin het speelt. Daarnaast kan de DKL nog aanvullende straf(fen) opleggen (zie competitiereglement artikel 44).

Voor scores behaald tegen teruggetrokken of verwijderde paren geldt dat resultaten behaald in een niet afgerond deel van de competitie vervallen tenzij het uitvallende paar meer dan 75% van dit niet afgeronde deel heeft voltooid. In dit laatste geval blijven de scores gehandhaafd en krijgen de paren die niet tegen het uitvallende paar kunnen spelen, arbitrale scores zoals geregeld in artikel 35 lid 7 van het competitiereglement.

 

Speeltempo

Deelnemers aan districtswedstrijden verplichten zich tot het spelen in een vlot tempo en tot vlot wisselen.

Afhankelijk van het aantal te spelen spellen wordt een rondetijd vastgesteld. Een normaal speeltempo is 4 spellen per half uur.

Wordt deze rondetijd aan een tafel overschreden, dan wordt aan beide paren een waarschuwing gegeven. De straf voor een tweede of volgende maal te langzaam spelen bedraagt 25% van de top van een spel, zo nodig afgerond op een geheel getal.

De WL is degene die bepaalt of er al dan niet strafpunten moeten worden gegeven. Hij heeft het recht in sommige gevallen (bijv. aan een tafel waar een tijdrovend arbitragegeval is geweest) de strafbepalingen niet toe te passen.

Wanneer de vastgestelde duur van een ronde wordt overschreden, kan de WL besluiten één of meer borden, waarvan het spelen op het vastgestelde eindtijdstip van de ronde nog geen aanvang heeft genomen, niet meer te laten spelen. De WL stelt voor dit bord of deze borden een kunstmatige arbitrale score vast.

Een speler die meent dat een andere speler te langzaam speelt, kan de WL waarschuwen. Deze kan maatregelen nemen, zoals het aanstellen van een tijdwaarnemer.

 

Strafbepalingen

Onjuiste notering of onvoldoende controleren

Noord behoort te noteren en Oost behoort het genoteerde te controleren. Ongeacht welke speler in feite heeft genoteerd of gecontroleerd, wordt beide paren eenzelfde straf opgelegd voor elk spel dat niet juist of onvolledig is genoteerd. Fouten bij het noteren kunnen tot het einde van de desbetreffende ronde straffeloos worden gecorrigeerd. De straf voor een notatiefout die storend is voor de uitslagberekening bedraagt 25% van de top van een spel. Identieke fouten in dezelfde spelgroep gelden als één fout. Een ronde is geëindigd als het sein tot wisselen is gegeven. De laatste ronde is geëindigd als de tijd voor deze ronde is verstreken.

 

Onklaar bord

Ieder paar door wiens schuld één of meerdere handen in een verkeerd vakje van het bord zijn gestoken of door wie een hand één of meer onjuiste kaarten bevat of onvolledig is, wordt gestraft. Eveneens wordt het paar bestraft, waarvan een speler zijn hand inziet zonder zijn kaarten geteld te hebben, wanneer dit meer dan 13 te zijn. De straf voor het onklaar maken van een bord en het niet vooraf tellen van de hand bedraagt 25% van de top van een spel.

 

Te laat komen

Bij te laat aanwezig zijn geldt dat de score op de hierdoor niet gespeelde spellen zal worden vastgesteld op een gemiddelde plus score voor de niet–overtredende partij en een gemiddelde min score voor de overtredende partij.

 

 

Wedstrijdleiding

Bevoegdheden

Bevoegdheden voortvloeiende uit de spelregels en reglementen worden tijdens de competities toegekend aan de daartoe aangestelde WL’s.

 

Protesten en beroepen

Ter voorkoming van onnodige kosten uwerzijds adviseren wij u er zich eerst van op de hoogte te stellen (bij een neutrale arbiter) of uw protest steekhoudend lijkt.

 

Protesten bij viertallenwedstrijden

De direct na afloop van een wedstrijd vastgestelde uitslag is voorlopig. De definitieve uitslag wordt uiterlijk 48 uur na afloop van de wedstrijd op de website van het district gepubliceerd. De protesttijd tegen deze uitslag eindigt 48 uur na deze publicatie. In afwijking van het voorgaande geldt voor de laatste wedstrijd van een competitie een protesttijd van 30 minuten na bekendmaking van de voorlopige uitslag op de speellocatie.

Protesten tegen de uitslag moeten schriftelijk worden ingediend bij de DKL. Protesten tegen een arbitrale beslissing moeten worden ingediend bij de behandelende arbiter en er dienen afschriften te worden verzonden naar de betrokkenen (op het protest dient te zijn aangegeven wie een afschrift hebben ontvangen). Indien er tijdens de wedstrijd iets voorvalt, waardoor u zich genoodzaakt ziet het wedstrijdformulier onder protest te tekenen, dient u uw protest op boven omschreven wijze aan de commissie kenbaar te maken. Het onder protest tekenen onder vermelding van het commentaar op het formulier vormen geen officieel protest.

 

Protest bij parenwedstrijden

De direct na afloop van de speelavond/middag bekend gemaakte uitslag is voorlopig. De definitieve uitslag wordt op de districtswebsite gepubliceerd. De protesttijd tegen deze definitieve uitslag eindigt 48 uur na deze publicatie. In afwijking van het voorgaande geldt voor de laatste speelavond/middag een protesttijd van 30 minuten  na bekendmaking van de uitslag.

Protesten tegen de score moeten bij de dienstdoende WL worden ingediend. Bij indiening van een protest tegen de score moet € 5,- worden betaald, welk bedrag bij toewijzing van het protest wordt terugbetaald.

Protest tegen een beslissing van een arbiter dient binnen 30 minuten na afloop van de speelavond/middag te zijn ingediend bij deze arbiter en binnen 48 uur vergezeld te gaan van een geheel ingevuld protestformulier volgens geldend NBB-model. Afschriften moeten worden verstrekt aan alle betrokkenen, t.w. tegenstanders, arbiter en DKL

Het protest wordt door de DKL in behandeling genomen als het protestformulier geheel is ingevuld en als het protestgeld van €25 is betaald (of als daar een machtiging voor is afgegeven).

 

Procedure behandeling protesten

Protesten worden behandeld door een ad-hoc Protestcommissie van het district, Een protest dient binnen de hierboven vermelde termijn te zijn ingediend bij de DKL, vergezeld van een ingevulde overschrijving of van een bewijs van storting van € 25,- op IBAN rekeningnummer NL09ABNA0459217119 t.n.v. de districtspenningmeester onder vermelding van “protestcommissie” en datum van de gespeelde wedstrijd. Bij toewijzing van het protest zal dit bedrag worden teruggestort.

Bij de behandeling van protesten zullen, indien gewenst, betrokkenen worden gehoord, dit ter beoordeling van de Protestcommissie.

Beroep tegen beslissingen van de Protestcommissie is niet mogelijk.