Districtsreglement

Inhoud:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2: Viertallen competities

Hoofdstuk 3: Parencompetities

Hoofdstuk 4: Protesten en straffen

aangepast 28-05-2016 (artikel 6, aanvraag wildcard en artikel 9, invallen)

 

Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Algemeen en communicatie

 1. Voor alle competities van het district gelden de spelregels, het competitie- en het wedstrijdreglement van de NBB. Deze reglementen zijn te vinden op de website van de NBB, www.bridge.nl. De opgenomen regelingen in dit stuk zijn een aanvulling hierop. De districtscompetitieleider (DKL) is belast met de uitvoering van de regelingen van de competities, onder eindverantwoordelijkheid van het districtsbestuur.
 2. Alle informatie en mededelingen betreffende de competitie wordt gecommuniceerd via de website van het district, www.nbbclubsites.nl/district/1. Alle betrokkenen worden geacht deze website regelmatig te raadplegen en van deze mededelingen kennis te nemen. De uitslagen en standen worden minimaal wekelijks gepubliceerd op de uitslagenpagina.
 3. De DKL communiceert met de contactpersonen en wedstrijdleiders van de clubs, die geacht worden de teams op de hoogte te stellen.

 

Artikel 2 Organisatie

Het district organiseert competities voor viertallen en paren. De viertallencompetitie wordt gespeeld in verschillende klassen. Een klasse kan in meerdere groepen zijn ingedeeld, die een hele of halve competitie spelen afhankelijk van de grootte van de groep. De parencompetities worden gespeeld in één klasse.

 

Artikel 3 Promotie- en degradatieregeling

De promotie- en degradatieregeling voor elke competitie en klasse wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief op de website van het district.

Indien teams gelijk eindigen voor een promotie- of degradatieplaats zal er tussen de betrokken teams 1 promotie- resp. degradatiewedstrijd gespeeld worden.

De NBB organiseert alleen voor de open parencompetitie promotiewedstrijden voor extra plaatsen voor de 2e divisie paren volgens het Reglement Promotiewestrijden.

 

Artikel 4 Wedstrijdbepalingen

1. Systeemkaarten

Voor alle wedstrijden zijn twee gelijkluidende volledig ingevulde systeemkaarten per paar verplicht. De spelers dienen deze kaarten ongevraagd bij aanvang van de ronde aan de tegenstanders te overhandigen. De wedstrijdleiders wordt verzocht er op toe te zien dat de door de spelers gebruikte systeemkaarten volledig zijn ingevuld en geen verboden conventies bevatten.

 

Verdediging tegen Multi 2♦ (of evt 2♣)

Deze regeling geldt alleen voor de 2e klasse en lager. In navolging van geldende internationale bepalingen is het toegestaan om tijdens het bieden de verdediging tegen de multi 2♦ (of evt 2♣) opening te raadplegen. Deze verdediging dient op een apart blaadje te staan en wordt geacht deel uit te maken van de systeemkaart van de tegenstanders (art 40B 2c van SPR is van toepassing).

 

2. Biedsystemen

Het gebruik van Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden volgens de betreffende regeling van de NBB is niet toegestaan in de parencompetities.

BSC en HOM zijn wel toegestaan in de Hoofdklasse viertallen, mits het team dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de competitie aan de DKL via gebruikmaking van het daarvoor beschikbare digitale formulier heeft aangemeld. Tegelijkertijd voorziet het team de DKL en alle tegenstanders van een op schrift gestelde sluitende verdediging tegen het systeem/conventies.

Teams waarvan paren gebruik maken van Hoogst Ongebruikelijke Methoden verliezen hun recht om plaats te nemen nadat de tegenstanders hebben plaats genomen. De tegenstander heeft het recht om voor de tweede helft van de wedstrijd weer een line-up te maken, waardoor het mogelijk is dat in beide helften tegen dezelfde personen gespeeld wordt. De op schrift gestelde sluitende verdediging mag tijdens het bieden en het spelen door de tegenstanders worden geraadpleegd (mits dit op een apart blad staat).

 

3. Alerteerregeling, stopregel, biddingboxregel

De alerteerregeling, stopregel en biddingboxregel van de NBB zijn in de districtscompetitie volledig van kracht. Zie artikel 9, 8 en 10 van het wedstrijdreglement.

 

Hoofdstuk 2: VIERTALLENCOMPETITIE

Artikel 5 Inschrijving

Verenigingen dienen hun teams in de viertallencompetitie voor de gepubliceerde sluitingsdatum aan te melden via MijnNbb, in de inschrijfmodule van de betreffende klasse van de competitie. Het inschrijfgeld wordt door de NBB via de rekening-courant geïnd. Te late inschrijving of betaling kan leiden tot uitsluiting van de competitie en verlies van de plaats.

De teams worden opgegeven in volgorde van sterkte van tenminste vier en ten hoogste zes spelers. Klik voor de instructie op de inschrijfmodule van de NBB

Het telefoonnummer en email-adres, dat in de ledenadminstratie van de NBB staat geregistreerd, is standaard voor de website van het district voor de viertallen. Voorkeurswensen van de club voor voor de speelavond van de uitwedstrijden, of bij beperkingen bij gelijktijdig of gespreid spelen van thuiswedstrijden door verschillende teams, apart indienen bij de DKL.

Verenigingen die te laat inschrijven of onvolledige teams opgeven verliezen hun plaats in de betreffende klasse. De vrijgekomen plaats staat ter beschikking van de DKL en zal al dan niet worden toegewezen. Een club, dat een team terugtrekt na afsluiting van de inschrijving zonder dat er sprake is van overmacht, wordt bestraft volgens artikel 16 lid 1 en het team degradeert naar een lagere klasse.

 

Artikel 6 Indeling

De teams worden ingedeeld op grond van de resultaten (promotie, degradatie) van voorgaand jaar.

Er is een wildcard regeling van kracht waarmee een vereniging het district kan verzoeken om een extra plaats in een bepaalde klasse. Een verzoek daartoe dient voor 1 augustus te worden ingediend. Het districtsbestuur honoreert een dergelijk verzoek slechts indien er plaats is, en als het betreffende team naar het oordeel van het bestuur een redelijke kans heeft op handhaving in de betreffende klasse. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat er spelers opgesteld zijn die in een vorig seizoen voor een andere vereniging in een hogere klasse zijn uitgekomen en zich daar hebben gehandhaafd, of spelers die een aantal jaren niet hebben gespeeld, maar voordien in een hogere klasse zijn uitgekomen.

De DKL houdt bij de indeling zoveel mogelijk rekening met de voorkeurswensen van de verenigingen, voor zover dat praktisch mogelijk is, en niet in strijd is met de belangen van anderen.

 

Artikel 7 Aanvangstijd, aantal spellen en speeltempo

 1. Alle wedstrijden beginnen om 19.45 uur, tenzij de teams onderling een andere aanvangstijd hebben afgesproken, of de DKL een ander aanvangstijdstip heeft vastgesteld. Een uitzondering zijn de clubs met een vroege sluitingstijd van het gebouw, waardoor de aanvangstijd wordt vervroegd. Een team dat zonder geldige reden niet volledig aanwezig is binnen 30 minuten na de aanvangstijd, wordt bestraft overeenkomstig artikel 16 lid 2. Een team dat niet komt opdagen op de vastgestelde of gewijzigde datum (zie volgend artikel) wordt bestraft overeenkomstig artikel 16 lid 3.
 2. In de hoofdklasse en 1e klasse worden per wedstrijd 28 spellen gespeeld, in de overige klassen 24 spellen.
 3. Het voorgeschreven tempo is gemiddeld 7½ minuut per spel.
 4. De tweede helft van een wedstrijd dient uiterlijk om 22.00 uur te beginnen. Indien dit tijdstip niet gehaald wordt, worden in de tweede helft 4 spellen minder gespeeld met uitzondering van de centrale wedstrjiden.
 5. Indien de wedstrijd te laat eindigt, kunnen beide teams bestraft worden wegens te langzaam spelen, zulks ter beoordeling van de WL.

 

Artikel 8 Wijzigen speeldata

De speeldata voor alle wedstrijden worden voor het seizoen vastgesteld door de DKL. Speeldata van centrale wedstrijden kunnen niet gewijzigd worden, behalve in geval van overmacht ter beoordeling van de DKL. Teams mogen met wederzijdse overeenstemming de speeldatum van een decentrale wedstrijd wel verschuiven naar een eerdere datum. Teams mogen met wederzijdse overeenstemming ook een wedstrijd op een latere datum spelen, maar nooit later dan na de eerstvolgende competitievrije periode (een competitievrije periode is een week, of meerdere aansluitende weken waarin geen competitiewedstrijd gepland is), en nooit later dan het begin van de laatste competitieronde.

Teams zijn niet verplicht aan de verplaatsing van een wedstrijd mee te werken. Echter in geval van overmacht, of als gevolg van andere zeer dringende redenen, kan de DKL op verzoek van een of beide partijen, en na horen van beide partijen, besluiten een wedstrijddatum te verplaatsen. In bijzondere gevallen kan dit zelfs achteraf. Het verhinderd zijn van een of meer teamleden op de oorspronkelijke wedstrijddatum is op zich geen dringende reden, er kan immers met invallers worden gespeeld.

De nieuwe speeldatum van een uitgestelde wedstrijd dient direct na vaststelling aan de DKL gemaild te worden. Uitstellen van wedstrijden in strijd met deze regeling is verboden en wordt bestraft volgens artkel 16 lid 5.

 

Artikel 9 Invallen

Het spelen met invallers is vaak een betere oplossing dan het uitstellen van een wedstrijd. Niet iedereen mag invallen, dit is geregeld in artikel 28 van het competitiereglement van de NBB. In het district Amsterdam geldt de volgende afwijkende regeling.

 1. In afwijking van artikel 28.5 van het competitiereglement geldt dat een speler mag invallen in een lager team dat speelt in dezelfde klasse als hij- of zijzelf als dat de tweede of derde klasse betreft. (Niet alleen de laagste klasse dus.)

Invallen in strijd met de NBB-regeling is verboden en wordt bestraft volgens artikel 16 lid 5.

 

Artikel 10 Uitslag en wedstrijdformulier

Van iedere wedstrijd wordt een wedstrijdformulier of wedstrijdformulier met tekstvakken opgemaakt, dat wordt ondertekend door de wedstrijdleider en de captains van beide teams. Het formulier dient door de thuis spelende club bewaard te worden tot na de laatste competitiedag, en kan tot dat tijdstip door de DKL worden opgevraagd. De thuis spelende club is verantwoordelijk dat de uitslag van de wedstrijden in IMPs en VPs, alsmede de namen van spelers en invallers, uiterlijk de eerstvolgende dag gemaild worden aan de DKL. Tevens worden niet gespeelde wedstrijden vermeld. Het is verplicht het wedstrijdformulier, gefotografeerd met een mobiel of gescand, als bijlage bij de email op te nemen. Als onderwerp de club en de datum vermelden. Het niet voldoen aan bovenstaande regels kan leiden tot een boete volgens artikel 16 lid 6.

 

Hoofdstuk 3: OPEN PARENCOMPETITIE

Artikel 11 Inschrijving

Inschrijving van de paren dient te geschieden voor de sluitingsdatum via de inschrijvingsmodule van MijnNBB. Spelers dienen het inschrijfgeld bij aanvang van de betreffende competitie aan de wedstrijdleiding te voldoen.

 

Artikel 12 Indeling

De parencompetitie wordt in één klasse gespeeld. Rechten in deze competitie gaan na een jaar niet spelen niet automatisch verloren.

 

Artikel 13 Aanvangstijd

Voor de parencompetitie geldt: aanvang van de avondwedstrijden 19.45 uur, spelers dienen een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

 

Artikel 14 Invallen en verzuimen

Zie artikel 39 van het competitiereglement NBB. In het district Amsterdam geldende de volgende aanvullende en afwijkende regelingen.

 

Hoofdstuk 4: PROTESTEN EN STRAFFEN

Artikel 15 Protesten

Tegen beslissingen van een wedstrijdleider kan protest worden ingediend. Een voornemen tot het indienen van een protest dient binnen een half uur na bekend worden van de uitslag aan de dienstdoende wedstrijdleider te worden meegedeeld; deze zorgt ervoor dat het protest wordt opgemaakt op het meest recente protestformulier van de NBB (of hier als pdf). In aanvulling worden de emailadressen van de wedstrijdleider en de teamcaptains op het formulier vermeld.

De wedstrijdleider stuurt het volledig ingevulde protestformulier, voorzien van zijn commentaar, binnen 48 uur naar de DKL. Deze bevestigt de ontvangst van het protestformulier per email naar beide partijen en de wedstrijdleider.

Tevens dient de protesterende partij €25,00 over te maken op rekeningnummer NL83 RABO 0143315188 t.n.v. Bridgedistrict Amsterdam. Indien het protestgeld niet binnen 10 dagen na datum van de wedstrijd op de rekening van het district is binnengekomen, wordt het protest niet ontvankelijk verklaard.

De DKL is als hoofdwedstrijdleider van de competitie bevoegd om zonodig de beslissing van een clubwedstrijdleider te herroepen. Als de DKL van deze bevoegdheid gebruik maakt, worden beide partijen op de hoogte gesteld van de herziene beslissing. Indien beide partijen daarmee akkoord gaan wordt het protest als niet ingediend beschouwd en wordt het eventueel reeds gestorte protestgeld geretourneerd. Mocht een van de partijen tegen de beslissing van de hoofdwedstrijdleider in beroep gaan, dan wordt het nieuwe protest verder behandeld door de PC op de boven beschreven wijze. De DKL stuurt elk protest door naar de Protest Commissie (PC) die het protest beoordeelt en uitspraak doet. De DKL meldt deze uitspraak aan de betrokken partijen en wedstrijdleider. Van een uitspraak van de PC is geen beroep mogelijk bij de Protestcommissie (PK) van de NBB.

 

Artikel 16 Boetes en straffen

De boetes en straffen die gelden voor overtredingen, genoemd in dit reglement zijn maxima. Hiervan kan in voorkomende gevallen naar beneden worden afgeweken, wanneer twee partijen zijn betrokken kan een straf voor de een zwaarder dan voor de ander uitpakken.

 1. Het terugtrekken van een team na afsluiting van de inschrijving verbeurt een boete van € 40,00.
 2. Een team dat meer dan 30 minuten te laat komt wordt de eerste keer bestraft met een boete van € 10,-. Een volgende keer met 4 VP straf en een boete van € 20,-.
 3. Een team dat niet op komt dagen zonder zich tijdig af te melden, wordt de eerste keer bestraft met een boete van € 20,-. Een volgende keer met 4 VP straf en een boete van € 40,-.
 4. Beëindigen van een wedstrijd na de toegestane speelduur 1VP straf per 10 minuten.
 5. Uitstellen voorbij toegestane datum of invallen door een daartoe niet gerechtigde speler 4 VP straf en een boete van € 10,00.
 6. Niet tijdig of onvolledig inleveren van de uitslag een boete van € 5,00.

 

Vastgesteld 30 mei 2015, geplaatst 17 juni 2015.