Wedstrijdreglement 2019

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT (vastgesteld op ALV van 27 augustus 2019)

 

Vooraf

De grondslag van dit wedstrijdreglement is, dat de leden van BC Rijnwoude graag komen bridgen en dat zij het bridgen als spel beleven. Prettige sociale omgang is een noodzakelijke basis voor het speelplezier. Competitie en uitdaging worden ervaren als belangrijke onderdelen van het spel.

De verantwoordelijkheid voor het hebben van een prettige wedstrijd ligt primair bij de spelers. Het wedstrijdreglement en de organisatie van wedstrijden zijn bedoeld om daar de voorwaarden voor te scheppen. Basis voor alle wedstrijden zijn de “Spelregels voor wedstrijdbridge”, het “Wedstrijdreglement”, de “alerteerregeling” en de regeling Hoogst Ongebruikelijke Methoden (keuze: niet toegestaan) van de Nederlandse Bridge Bond.

 

Dit impliceert dat dit wedstrijdreglement alleen vermeldt wat specifiek is voor onze vereniging. De wedstrijdcommissie (hierna te noemen de Weko) kan uitzonderingen maken op deze regels, indien de redelijkheid daar om vraagt.

 

We spelen bridge als een spel met competitie-elementen en dus als wedstrijdspel. Wij gaan er van uit dat alle deelnemers het spel eerlijk willen spelen en dat een onregelmatigheid het gevolg is van een vergissing.

 

Een onregelmatigheid heeft niet alleen gevolgen voor de betrokkenen aan tafel, maar ook voor het resultaat van de andere spelers die dit spel spelen. Daarom is het roepen van de arbiter een sportieve actie. Het dient ertoe om na een onregelmatigheid mogelijk nadeel te voorkomen en herstel van eventueel nadeel mogelijk te maken.

 

Onregelmatigheden behandelen we volgens het boekje “Spelregels voor wedstrijdbridge” dat is uitgegeven door de Nederlandse Bridge Bond. 

Algemeen

 1. Op alle wedstrijden zijn de “Spelregels voor wedstrijdbridge” en het “Wedstrijdreglement” van de Nederlandse Bridge Bond van toepassing.

Van de wedstrijddagen en -tijden

 1. Het speelseizoen start voor de dinsdagavondwedstrijden eind augustus/begin september en eindigt in mei/begin juni van het daaropvolgende jaar.
 2. De aanvang van de speelavond is 20.00 uur. De spelers dienen uiterlijk om 19.50 uur in de speelzaal aanwezig te zijn.
 3. In de maanden september t/m april worden ook op vrijdagmiddag wedstrijden georganiseerd.  Aanvang 13.30 uur. De spelers dienen uiterlijk om 13.20 uur in de speelzaal aanwezig te zijn.  Het mogelijk aantal deelnemers  op deze middag is beperkt.
 4. De algehele technische leiding voor en tijdens de door de vereniging georganiseerde wedstrijden wordt verzorgd door de Weko.

 

Van de wedstrijden

 1. In een competitie wordt in principe gespeeld in groepen van 12 tot maximaal 16 paren. De A-lijn als hoogst geklasseerd en vervolgens: B, C, enz.
 2. Een competitieronde bestaat uit minimaal 5 zittingen.
 3. Bij de aanvang van een competitieronde worden de groepen als regel samengesteld naar het resultaat van de laatst voorafgaande competitie.
 4. Per seizoen worden op dinsdagavonden in de regel vier parencompetities en twee viertallencompetities georganiseerd. Daarnaast worden op daarvoor in het programma aangegeven avonden maximaal vijf topintegraalwedstrijden (Rode Draad) georganiseerd. Op vrijdagmiddag worden per seizoen zes parencompetities georganiseerd. Ieder jaar vindt er voor zowel de op de dinsdagavond spelende leden als op de vrijdagmiddag spelende leden een door leden georganiseerde Kerstdrive plaats.
 5. Het speelprogramma wordt op voorstel van het Bestuur door de leden op de Algemene ledenvergadering vastgesteld.
 6. Aan de wedstrijden kunnen uitsluitend leden van de vereniging deelnemen, met dien verstande dat leden alleen deel kunnen nemen aan de wedstrijden van de wekelijkse bridgedrive(s) waarvoor hun lidmaatschap geldig is.
 7. Bij parenwedstrijden is de duur van een ronde gebaseerd op 7 minuten per spel. Voor wedstrijden van meer ronden per avond wordt per volledige ronde een wisseltijd van 2 minuten bijgeteld. Om dit aan te geven wordt een klok ingesteld.
 8. Bij viertallenwedstrijden wordt het einde van de normale speeltijd gesteld op 23.00 uur. Na 23.30 uur mag er niet meer gespeeld worden en worden niet gespeelde spellen geannuleerd.
 9. Bij parenwedstrijden wordt er 5 minuten voor het verstrijken van de vastgestelde rondetijd een waarschuwingssignaal gegeven. Na het kloksignaal mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen, tenzij men hiervoor toestemming heeft gekregen van de wedstrijdleider (bijv. als gevolg van een arbitrage, een onklaar bord e.d.). Als spelers na het kloksignaal toch met een volgend spel beginnen, kan als straf bij beide paren op hun resultaat van deze avond 1% in mindering worden gebracht.

 

Van de paren 

 1. Een paar wordt geacht uit twee vaste partners te bestaan, waarvan de namen bij de inschrijving voor een competitie zijn opgegeven. Een paar kan, met voorafgaande toestemming van de Weko, eventueel ook uit drie leden bestaan.
 2. Nieuwe paren worden ingedeeld in de laagste lijn, tenzij de Weko om haar moverende redenen besluit een nieuw paar in een hogere lijn te plaatsen. Alleen het nieuwe paar zelf kan hiertegen bij het bestuur bezwaar aantekenen.
 3. Als een ingeschreven paar incompleet is dient hiervan bij Weko op de daarvoor voorgeschreven wijze (zie artikel 46 e.v.) melding gemaakt te worden. Invallen ter completering kan slechts door personen die ofwel zelf lid zijn (hoogste prioriteit), ofwel lid zijn van een andere wekelijkse bridgedrive van de vereniging (tweede prioriteit). Maar in beginsel niet door niet-leden, tenzij de Weko dit toestaat om het ontstaan van een stilzittafel te voorkomen.
 4. In de regel wordt een invaller in de parencompetitie door of namens de Weko toegekend. Slechts bij uitzondering kan een speler, uitsluitend met toestemming van de Weko, zelf voor een invaller zorgen.
 5. Een paar dat speelt met een invaller die lid is van de vereniging krijgt de met de invaller regulier behaalde score.
 6. Een paar dat speelt met een invaller van buiten de vereniging krijgt een percentage van minimaal 45% en maximaai 55%.
 7. Een paar dat tijdens een parencompetitie te kennen geeft om dringende redenen uiteen te willen gaan, wordt geacht zich uit de lopende competitie terug te trekken. Indien er al drie zittingen zijn gespeeld wordt het competitieresultaat in de eindrangschikking opgenomen. De resultaten die worden geboekt als beide leden van het voormalige paar, met andere partners, de lopende competitie afronden worden niet in de eindrangschikking opgenomen.
 8. Paren die door ziekte van een van beiden niet of niet in dezelfde samenstelling aan een competitieronde kunnen deelnemen, behouden  recht op indeling in de groep waarin voor het laatst werd deelgenomen. Uitgangspunt is dat per zitting zoveel mogelijk gezocht wordt naar invallers. Degene die door het wegvallen van de vaste partner steeds met een (andere) invallende partner speelt, kan in die competitieronde niet promoveren en niet degraderen.
 9. Voor paren die anders dan door ziekte niet aan een competitieronde kunnen deelnemen, geldt dat herindeling als regel zal plaatsvinden in de groep waarin voor het laatst werd deelgenomen.
 10. Wanneer een paar vóóraf aangeeft dat, anders dan door ziekte ten minste drie zittingen in een competitieronde niet kan worden deelgenomen, wordt dit paar voor de desbetreffende competitieronde niet ingedeeld. Hierop is het gestelde in artikel 22 van volledige toepassing. Het is de individuele spelers van dit paar wel toegestaan om desgevraagd als invaller in een competitie mee te spelen.
 11. Als een speler gedurende één of meerdere volledige parencompetities niet kan meespelen met zijn/haar partner kan deze, mits tijdig, aan de Weko verzoeken om die competitie(s) met een (niet) clublid van vergelijkbare speelsterkte te spelen. Dit kan door de Weko ook van toepassing worden verklaard voor een zgn. driemanschap. Alsdan is de promotie/degradatieregeling als onder art. 37 aangegeven van toepassing.
 12. Een nieuw partnership kan slechts worden gevormd na afloop van het bridgeseizoen. Hiervan kan door de Weko, na een daartoe ingediend verzoek, slechts bij hoge uitzondering worden afgeweken. Hierop kan het gestelde in artikel 17. van toepassing worden verklaard.

 

Spelregels

 1. Bij het schudden en geven moet tenminste één speler van beide paren aanwezig zijn tenzij de wedstrijdleider een andere regeling treft.
 2. Elk paar in de A-lijn is verplicht vóór de aanvang van een speelronde twee gelijkluidende en op de juiste wijze ingevulde systeemkaarten (volgens een model van de NBB) aan de tegenstanders te tonen. De systeemkaart dient bij voorkeur te zijn ingevuld volgens de daartoe verstrekte adviezen van de NBB. De wedstrijdleider of dienstdoende arbiter is bevoegd om spelers in deze lijn op te dragen een onduidelijk of onvolledig ingevulde systeemkaart aan te passen. Indien herhaald niet aan deze regel wordt voldaan kan als straf een aftrek van 5% per zitting plaatsvinden.

Voor de spelers in de B-lijn is de systeemkaart gewenst en voor de spelers in de andere lijnen kan desgewenst gebruik worden gemaakt van een systeemkaart.

 1. Tegen een beoordeling van de arbiter kan na de zitting bezwaar worden gemaakt. De Weko treedt als Bezwarencommissie van de vereniging op. Deze doet uiterlijk twee weken na indiening van het bezwaar uitspraak.
 2. Een spel dat om welke reden dan ook niet kan worden gespeeld, bijv. door overschrijding van de tijdslimiet, moet onmiddellijk worden gemeld aan de wedstrijdleider.
 3. BC Rijnwoude maakt voor het invoeren van de score gebruik van de Bridgemate en voor het berekenen van de uitslag van het NBB-Rekenprogramma.
 4. Noord zorgt voor de bediening van de Bridgemate, Oost controleert de ingevoerde scores. Beide paren zijn verantwoordelijk voor een juiste invoering van het resultaat. De werking van de Bridgemate wordt bij de leden als bekend verondersteld.
 5. Na afloop van de zitting zorgt de Noord-speler ervoor dat de Bridgemate met het overige spelmateriaal naar de daartoe aangewezen plaats wordt gebracht.

 

Resultaten, promotie en degradatie

 1. De officiële uitslag van een zitting wordt uiterlijk de eerstvolgende dag bekend gemaakt via de Website.
 2. Een speler kan nog tot drie dagen na een speelronde schriftelijk bezwaar maken tegen een ingevoerde score.
 3. Aan het einde van een parencompetitie promoveert en degradeert 25% van de paren. In principe wordt hierbij naar beneden afgerond.
 4. Indien een groep vóór aanvang van een parencompetitie uit een oneven aantal paren zou gaan bestaan zal, om het aantal even te maken, bij voorkeur gekozen worden voor het laten promoveren van een extra paar.
 5. Bij viertallencompetities wordt, afhankelijk van de grootte van de groepen, promotie/degradatie door de Weko bepaald. De beslissing hierover wordt vóór aanvang van de desbetreffende competitie bekend gemaakt.
 6. Aan het begin van een nieuw seizoen wordt zoveel mogelijk de indeling van de groepen gemaakt op basis van de laatst gespeelde competitie.
 7. Als een paar gedurende een ononderbroken periode van tenminste twee parencompetities is verhinderd wegens omstandigheden ter beoordeling van de Weko, wordt, na éénmaal degradatie, de plaats in de desbetreffende groep bevroren.
 8. Van elke gespeelde zitting van een parencompetitie wordt het resultaat uitgedrukt in een percentage. Het saldo van de behaalde percentages van een paar in een competitie bepaalt de rangorde in de groep.
 9. Van elke gespeelde zitting van een viertallencompetitie wordt de uitslag uitgedrukt in WP’s. Het saldo van de behaalde WP's van een viertal in een competitie bepaalt de rangorde in de groep. In geval van een gelijk aantal WP's is de uitslag van de onderlinge wedstrijd bepalend. Indien daarmee geen uitsluitsel wordt verkregen zijn de door de betrokken viertallen behaalde IMP saldi bepalend voor de rangorde.
 10. Om voor promotie in aanmerking te komen moet gedurende een competitieronde ten minste op drie zittingen met de eigen partner/het eigen nevenpaar worden gespeeld.
 11. Ieder speelseizoen wordt gespeeld om zowel een parenkampioenschap als een viertallenkampioenschap. Daarnaast wordt een Slembeker uitgereikt en is er een Rode Draad wisselbokaal.

 

Afmelden en invallen

 1. Afmelden voor een parencompetitie dient tijdig, maar in elk geval vóór de aan de zitting voorafgaande dag vóór 19.00 uur te geschieden via het formulier in de speelzaal of het formulier op de website. Eventueel ook op een door de Weko aangegeven telefoonnummer. In geval van te laat afmelden kunnen sancties volgen.
 2. Indien één of beide spelers van een paar zonder tijdige afmelding een zitting verzuimt, zal aan dit paar een arbitrale score worden toegekend van 25%. Bij aantoonbare overmacht zullen de regels onder artikel 48. worden toegepast.
 3. Aan een paar dat zich volgens artikel 46. tijdig heeft afgemeld worden voor die zitting de volgende arbitrale scores toegekend: de eerste keer de gemiddelde score van de daadwerkelijk gespeelde zittingen van die competitie met een maximum van 52,5%; de tweede keer de gemiddelde score van de daadwerkelijk gespeelde zittingen van die competitie, met een maximum van 50%; de derde keer 0%;
 4. Voor de viertallencompetities dienen de spelers zelf voor (een) invaller(s) te zorgen. Prioriteit wordt gegeven aan invallers die lid zijn van onze vereniging. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de sterkte van de invallers t.o.v. de speler(s) voor wie men een invaller uitnodigt. In gevallen van twijfel over speelsterkte van de betrokken spelers dient men de Weko te raadplegen.
 5. Indien een viertallenwedstrijd niet kan worden gespeeld door het niet komen opdagen van één of meer spelers van een viertal zullen aan dit viertal 0 WP worden toegekend en aan de beoogde tegenstander 12 WP.

 

Strafbepaling

 1. De Weko is gehouden de strafbepalingen van de “Internationale spelregels voor wedstrijdbridge” uit te voeren, en bevoegd om straffen te geven voor iedere overtreding die op ongepaste wijze het spel vertraagt of belemmert, andere deelnemers in verlegenheid brengt, de juiste gang van zaken verstoort of het toekennen van arbitrale scores nodig maakt.

 

Slotbepalingen

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij omstandigheden waarin dit reglement tot onbillijkheid leidt, beslist de Weko zoveel mogelijk in de geest van dit reglement.
 2. Een speler heeft het recht tegen een beslissing van de Weko en/of arbiter in beroep te gaan bij het bestuur en wel tot uiterlijk één week daarna.
 3. Dit reglement treedt in werking na verkregen goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
 4. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden doorgevoerd na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering.