Huishoudelijk Reglement

 

Bridgeclub Rijnwoude

 

 

Huishoudelijk Reglement

 

 

 

 

Leden

Artikel 1.

Aanmelding als lid vindt plaats door het indienen van een inschrijvingsformulier bij de secretaris van het bestuur of een door het bestuur ingestelde ledenadministratie. Het bestuur kan besluiten tot plaatsing op een wachtlijst. Personen die op de wachtlijst staan worden beschouwd als aspirant-leden.

Bestuur

Artikel 2.

1.  Het bestuur kan voor de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de wedstrijdcommis­saris uit zijn midden vervangers aanwijzen.

2.  Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar.

Taken van het bestuur - ledenadministratie

Artikel 3

1.  De voorzitter is belast met de algemene leiding en het algemeen toezicht. Hij ziet er op toe dat de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de besluiten van de Algemene Vergadering en die van het be­stuur worden uitgevoerd en nageleefd.

2.  De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, de zorg voor het archief, het opmaken van de notulen van de vergaderingen en het opstellen van het jaarverslag van het bestuur. Voorts houdt de secretaris boek van het aantal leden, ereleden en leden van verdienste, en van de begun­stigers. De secretaris kan zich in deze taak laten bijstaan door een door het bestuur te benoemen ledenadministrateur of -administratrice.

3.  De penningmeester is belast met het financieel beheer van de clubmiddelen en houdt hiervan boek. Hij verzorgt ten behoeve van de jaarvergadering het financieel verslag over afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.

4.  De wedstrijdcommissaris is belast met wedstrijdaangelegenheden en treedt als zodanig op als voorzit­ter van de wedstrijdcommissie.

Wedstrijdcommissie

Artikel 4

1.  De wedstrijdcommissie is belast met de voorbereiding en de regeling van alle wedstrijd­aangelegen­heden.

2.  De commissie bestaat uit de voorzitter en tenminste twee leden.

3.  De leden worden gekozen door de Algemene Vergadering op overeenkomstige wijze als de verkiezing van bestuursleden.

4.  De leden treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.

5.  De commissie stelt jaarlijks een wedstrijdkalender samen met o.m. de clubdrives en -compe­tities. Deze kalender wordt in de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

6.  De commissie stelt een wedstrijdreglement op dat de goedkeuring van de Algemene Vergade­ring be­hoeft.

7.  De Algemene Vergadering kan een reglement voor de wedstrijdcommissie vaststellen, waarin de taken en ver­antwoordelijkheden van de wedstrijdcommissie worden vastgelegd.

8.  Alle te organiseren wedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de bepalingen van de Ne­derlandse Bridge Bond.

Wedstrijdleider

Artikel 5.

1.  De vereniging kent een wedstrijdleider die verantwoordelijk is voor de leiding van de club­wedstrij­den en -competities.

2.  De wedstrijdleider wordt door de wedstrijdcommissie uit haar midden aangewezen. De voorzitter van de wedstrijdcommissie kan tevens de functie van wedstrijdleider vervullen.

Algemene Vergadering

Artikel 6

1.  De voordracht door zes of meer leden voor de vervulling van een vacaturevakature in het bestuur volgens artikel 11 lid 6 van de Statuten dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de betreffende kandidaat.

2.  In de vergadering worden de onderwerpen behandeld, welke op de agenda zijn vermeld. Tevens worden de onderwerpen behandeld, welke uiterlijk drie dagen voor de vergadering, schriftelijk door tenminste zes leden bij het bestuur zijn ingediend.

3.  Voorstellen, gedaan ter vergadering, kunnen, mits met instemming van het bestuur, in behandeling worden genomen.

4.  Over de in lid 2 en 3 genoemde onderwerpen en voorstellen kunnen, in overeenstemming met art. 23, lid 1 van de Statuten, geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden.

Overige bepalingen.

Artikel 7.

Tijdens door de vereniging georganiseerde wedstrijden, competities en andere evenementen wordt in de ruimte of ruimten waarin gespeeld wordt, niet gerookt. In het geval het een gelegenheid betreft waar niet-leden van de vereniging zijn uitgenodigd kan de wedstrijdcommissie besluiten hiervan af te wijken.