Statuten

Download reglement:

 

Bridgeclub Rijnwoude

 

Statuten

 

 

Naam.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “Bridgeclub Rijnwoude”.

Zetel.

Artikel 2.

De vereniging is statutair gevestigd te Hazerswoude-Dorp, Gemeente Rijnwoude.

Duur.

Artikel 3.

De vereniging is opgericht op twee mei negentienhon­derd­vijfennegentig en is aangegaan voor onbe­paalde tijd.

Doel.

Artikel 4.

1.  De vereniging stelt zich ten doel:

het doen beoefenen en het bevorderen van het bridge­spel.

2.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.  het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden en competities;

b.  evenementen op het gebied van het bridgespel te organi­seren;

c.  opleiding en oefening van de leden en aspirant-leden te verzorgen;

d.  aansluiting te zoeken voor de vereniging en haar leden bij de Nederlandse Bridge Bond.

Leden.

Artikel 5.

1.  De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigende leden.

Waar in deze akte wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan zowel gewone leden, erele­den, als leden van verdiensten, tenzij het tegen­deel blijkt.

2.  Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegela­ten, overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.

3.  Ereleden en leden van verdienste zijn zij die zich je­gens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Toelating en aanvang lidmaatschap, begunstigende leden en ereleden.

Artikel 6.

1.  Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone le­den.

Aanmelding dient te geschieden bij de secretaris van het bestuur, dan wel bij een ander daartoe door het bestuur aan­gewezen bestuurslid.

2.  Begunstigende leden zijn natuurlijke- en rechts­perso­nen, die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige verplichting voort­vloeit voor de vereniging, en als zo­danig door het be­stuur zijn toegela­ten.

3.  Het lidmaatschap van gewone en begunstigende leden vangt aan op de datum van acceptatie van de aanmelding door het bestuur.

4.  Bij niet-toelating als lid of begunstigend lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

5.  Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.

6.  Het bestuur houdt een register bij van de leden en de begunstigende leden.

Einde gewoon lidmaatschap.

Artikel 7.

1.  Het lidmaatschap eindigt:

a.  door overlijden van het lid;

b.  door opzegging van het lid;

c.  door opzegging namens de vereniging door het bestuur;

d.  door ontzetting (royement).

2.  Opzegging door een lid dient tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegter­mijn van één kalendermaand schriftelijk te geschieden aan het bestuur.

In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.

3.  Opzegging namens de vereniging kan geschieden wan­neer:

a.  een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de Statu­ten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen en/of

b.  redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.  Een lid kan binnen vier weken, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap met inachtname van een opzegtermijn van één kalendermaand, de toepasselijkheid van het desbetref­fende be­sluit te zijnen opzichte uit­sluiten.

Vorenstaande geldt niet indien de geldelijke verplichtingen van de leden zijn verzwaard.

5.  Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur na ingebrekestelling, waarbij het lid in de gele­genheid wordt gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging han­delt, of de vereniging opzettelijk bena­deelt.

6.  Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste - in ieder geval binnen een week nadat de ont­zetting is uitgesproken - schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder ge­lijktijdige opgave van de motivering tot het genomen besluit.

7.  Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid be­roep open op de Algemene Vergadering.

Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep dan is het bestuur verplicht een Algemene Vergadering uit te schrij­ven, te houden binnen een maand na ontvangst van het be­roepsschrift.

Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan dan vervalt automatisch de ontzetting.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Gedurende schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigen­de leden.

Artikel 8.

1.  De rechten en verplichtingen van een begunstigend lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzeg­ging worden be­ëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lo­pende vereni­gingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ver­plichting tot het beta­len van een bijdrage te verlenen.

3.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het be­stuur.

Geldmiddelen.

Artikel 9.

1.  De geldmiddelen worden gevormd door:

a.  contributies;

b.  subsidies;

c.  verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenk­ingen en/of gekweekte rente;

d.  inschrijfgelden, boetes;

e.  andere inkomsten.

2.  De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaar­lijkse contributie waarvan de hoogte jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

3.  De Algemene Vergadering kan, op voorstel van het be­stuur, besluiten om een erelid vrij te stellen van de contributie-betaling.

Verenigingsjaar.

Artikel 10.

1.  Het verenigings- en boekjaar loopt van een juli tot en met dertig juni van het kalenderjaar.

2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te hou­den dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.  Het bestuur brengt op de jaarlijkse Algemene Verga­de­ring zijn jaarverslag uit en doet, onder over­legging van een balans en een staat van baten en lasten, reke­ning en verantwoording over zijn het afgelopen boekjaar gevoerd be­stuur.

4.a.    De Algemene Vergadering kiest jaarlijks een kas­com­missie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitma­ken van het bestuur.

b.  De leden treden af volgens een op te maken rooster en zijn aansluitend slechts éénmaal herkies­baar.

c.  De kascommissie onder­zoekt de rekening en verant­woording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergade­ring verslag van haar bevindingen uit.

5.  De financiële stukken kunnen worden gecontroleerd door een door de Algemene Vergadering aan te wijzen accountant.

6.  Het bestuur is verplicht aan de commissie en eventu­eel de benoemde accountant alle door haar/hem gewenste in­lichtingen te verschaffen, haar/hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en be­scheiden der vereniging te geven.

7.  De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

8.  Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaar­verslag en de rekening en verant­woording strekt het bestuur tot décharge.

9.  Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het derde lid, tien jaar lang te bewaren.

Bestuur (benoeming - schorsing - ontslag).

Artikel 11.

1.  Het bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd.

Het bestuur bestaat uit meerderjarige natuurlijke per­so­nen.

2.  Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden.

3.  De bestuursleden worden gekozen voor de duur zoals gere­geld bij Huishoudelijk Reglement en met inachtne­ming van het op te stellen rooster van aftreding.

4.  De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies zoals secretaris, penningmeester en wed­strijd­commissaris worden door het bestuur onderling ver­deeld. Een bestuurslid kan meer dan één functie be­kleden.

5.  Elk bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur bij Huishoudelijk Reglement op te maken rooster van aftre­ding.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

6.  De verkiezing van bestuursleden geschiedt zo moge­lijk uit meer kandidaten dan er vacatures in het be­stuur zijn.

De verkiezing geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of tenminste zes leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.

Een voordracht door zes of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden in­gediend.

7.  Een bestuurder kan worden ontslagen door het orgaan dat hem of haar heeft benoemd. Een besluit tot ontslag kan niet worden genomen wanneer dit besluit strijd zal opleveren met de redelijkheid en bil­lijkheid, welke jegens de bestuurder in acht dient te worden genomen.

8.  Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het bestuur tot de eerst­komende Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen indien:

a.  hij in strijd met de Wet, de Statuten, reglementen en/of besluiten van de Algemene Vergadering handelt;

b.  hij de belangen van de vereniging niet naar behoren be­hartigt.

In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt het ontslag of de schorsing ter beslissing voorge­legd aan de leden.

9.  Deze Algemene Vergadering dient binnen een maand na het ontslag of de schorsing te worden uitgeschreven.

Het bestuurslid, dat is ontslagen dan wel geschorst casu quo zijn functie heeft neergelegd is verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden en verdere ei­gendommen van de vereniging binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurs­lid.

10. Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke in­gang:

a.  bij overlijden van het bestuurslid;

b.  bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid.

Taak en bevoegdheden.

Artikel 12.

1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met uitzondering van die handelingen als zodanig in de Sta­tuten vermeld.

2.  Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd be­staande uit voorzitter en hetzij secretaris en pen­ning­meester dan wel secretaris/penningmeester en alge­meen ad­junct, aan welk college de da­gelijkse leiding van de vere­niging wordt opgedragen.

3.  Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk - in ieder ge­val binnen vier weken - een Algemene Vergadering te beleg­gen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

4.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijk­heid bepaalde onderdelen van zijn/haar taak te doen uitvoe­ren door commissies zoals een wedstrijdcommissie.

Vaste commissies, waaronder de wedstrijdcommissie, worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Tijdelijke commissies worden benoemd door het bestuur, zo mogelijk met goedkeuring van de Algemene Vergade­ring.

5.  Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeen­komsten inzake kopen, verkopen, verwerven, verhuren, ver­vreemden, huren of bezwaren van onroerende goederen;
het sluiten van kredietovereenkomsten en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoor­digd:

1.  door het bestuur; dan wel

2.  door twee bestuursleden voor alle zaken met uitzon­de­ring van het genoemde onder de leden 3 en 4 van dit arti­kel; dan wel

3.  door de penningmeester, daartoe door het bestuur schriftelijk gemachtigd, voor het kwiteren van nota’s en het regelen van giro- en/of bankzaken voor door het bestuur te omschrijven en tot een te bepalen maximum bedrag; dan wel

4.  door de voorzitter, of bij diens ontstentenis een ander bestuurslid en bij voorkeur de secretaris, bij gerechts­procedures, na daartoe bekomen schriftelijke machtiging van het bestuur.

Algemene Vergadering (Algemeen).

Artikel 14.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het ver­eni­gingsjaar, wordt een Algemene Vergadering (jaarver­gade­ring) gehouden.

1.  Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of Statuten aan andere orga­nen zijn opgedragen.

2.  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.  notulen van de vorige Algemene Vergadering;

b.  het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelo­pen verenigingsjaar gevoerde beleid

c.  het jaarverslag van het gevoerde financiële beheer onder overlegging van balans en staat van baten en lasten;

d.  het verslag van de kascommissie;

e.  de verkiezing van nieuwe bestuurs- en commissieleden;

f.   plannen en voorstellen van het bestuur voor het nieuwe verenigingsjaar;

g.  de begroting van het nieuwe verenigingsjaar;

h.  overige voorstellen van het bestuur;

i.   voorstellen van leden.

Toegang en stemrecht.

Artikel 15.

1.  Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden en begunstigende leden van de vereniging met uitzondering van de onder lid 2 van dit artikel genoem­de leden.

2.  Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschors­te bestuursleden, behalve tijdens behandeling van het agenda­punt, waarin hun schorsing, ontzetting of ontslag aan de orde komt.

3.  Ieder lid van de vereniging heeft stemrecht en kan een stem uitbrengen.

4.  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe ge­machtigd ander lid laten uitbrengen.

Een lid kan slechts gemachtigde zijn van één ander lid.

Bijeenroeping.

Artikel 16.

1.  De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk.

De termijn voor oproeping bedraagt tenminste tien da­gen.

2.  De Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dik­wijls het bestuur zulks wenselijk oor­deelt, met inacht­neming van het bepaalde in artikel 14.

3.  Voorts is het bestuur op schriftelijk met redenen om­kleed verzoek van tenminste een zoda­nig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende deel van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge­volg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroe­ping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 van dit artikel, dan wel bij advertentie in de plaatselijke pers.

Voorzitterschap - notulen.

Artikel 17.

1.  De Algemene Vergadering wordt geleid door de voor­zitter van de vereniging of zijn plaatsver­vanger.

Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaats­vervanger treedt een der andere bestuursleden - door het bestuur aan te wijzen - als voorzitter op.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voor­zien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerst­volgende vergade­ring ter goedkeuring worden voorgelegd.

Besluitvorming.

Artikel 18.

1.  Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.

2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan be­twist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oor­spronke­lijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.  Voor zover de Statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering geno­men met volstrekte meerderheid van de uit­gebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uit­gebracht.

4.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol­strekte meerderheid heeft verkregen, heeft een twee­de stemming plaats.

Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkre­gen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee per­sonen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de perso­nen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die vooraf­gaande stem­ming het geringste aantal stemmen is uitge­bracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stem­men op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door lo­ting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stem­ming geen stem­men meer kunnen worden uitge­bracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stem­men staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.

5.  Indien de stemmen staken over een voorstel anders dan de verkiezing van personen, dan is het voor­stel verworpen.

6.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzit­ter een schriftelijke stemming gewenst acht.

Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, ge­sloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.

7.  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voor­kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.

8.  Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige be­sluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onder­werpen behalve een voorstel tot Statu­tenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats­gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze ge­schied of is enig ander voor­schrift omtrent het oproepen en houden van vergaderin­gen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht ge­nomen.

Statutenwijziging.

Artikel 19.

1.  In de Statuten van de vereniging kan geen verande­ring worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Ver­gadering, waartoe is opgeroepen met de mede­deling dat al­daar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.

2.  Zij die de oproeping tot die Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot Statuten­wijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wij­ziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leg­gen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.  Een besluit tot Statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een verga­dering waarin tenminste twee/derde van de leden tegen­woordig of vertegenwoordigd is.

Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of verte­gen­woordigd, dan wordt na een week of in ieder geval binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen­geroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoor­dige of ver­tegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitge­brachte stemmen.

4.  Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Voor het compareren bij het verlijden van de desbetref­fende akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding.

Artikel 20.

1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering.

Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.

2.  Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een ande­re bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 21.

1.  De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Regle­ment vaststellen.

2.  Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.

Aansprakelijkheid.

Artikel 22.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade welke ont­staat tijdens of bij de door haar georganiseerde activi­teiten.

Slotbepalingen.

Artikel 23.

1.  In bestuursvergaderingen en/of de Algemene Vergade­ring kunnen geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over punten, die niet in de agenda van de vergade­ring vermeld zijn, zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 18, lid 8.

2.  Beslissingen in alle zaken waarin bij Wet, Statuten of reglementen niet is voorzien, berusten, behoudens de ver­antwoording aan de Algemene Vergadering, bij het bestuur.