Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van de Bridgeclub Rijnwoude (de vereniging), gevestigd te Alphen aan den Rijn (Hazerswoude-Dorp, Rijnwoude). De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De secretaris van deze vereniging is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van de vereniging. Hij is te bereiken via keeskok@casema.nl.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen er zijn genomen om de verwerking rechtmatig, naar behoren en transparant te laten plaatsvinden geheel volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Lees deze informatie aandachtig door zodat u weet hoe de vereniging gegevens verwerkt en wat uw rechten daarbij zijn.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geslacht

Geboortedatum

Bankrekeningnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Lidmaatschap nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De vereniging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Foto’s van onze activiteiten in relatie met het doel waarvoor u een lidmaatschap met de vereniging bent aangegaan.

Het kan dus voorkomen dat u op een foto op onze website of in papieren verenigingsinformatie staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek                tot correctie indienen. U kunt een dergelijk bezwaar richten aan keeskok@casema.nl.

 • Foto’s van overige activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Voornamen met achternamen bij het weergeven van resultaten.
 • In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens worden niet bewaard.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inschrijven als lid van de vereniging en/of bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
 • Afhandelen van uw contributie en andere betalingen.
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven/informatie over wedstrijden of activiteiten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende maximale bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De bewaartermijn van persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie eindigt direct na de datum van uitschrijving en wanneer aan de financiële verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap is voldaan.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.
 • Foto’s van wedstrijdmomenten, activiteiten en evenementen worden bewaard zolang deze actualiteit hebben, dan wel van historisch belang zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De vereniging deelt uw persoonsgegevens met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken en met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast delen wij nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren. Dit zouden wij alleen doen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De vereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar keeskok@casema.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via keeskok@casema.nl.

De vereniging haalt haar gegevens voor de website uit een database van de NBB. De gegevens worden enkel gevisualiseerd (naam en wedstrijdinformatie) maar zijn niet hard-copy aanwezig. De activiteiten van de NBB worden via het NBB-rekenprogramma verzorgd.

De NBB is zich als verwerker van persoonsgegevens zeer bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. In dit verband hiermee wijzen wij u op de privacyverklaring van de NBB.

Wijziging van het privacy beleid 

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de  websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.