Competitiereglement 2019-2020

COMPETITIE REGLEMENT Bridge ’86 Leimuiden

 

 

Strekking en doel

Artikel 1

 1. Dit Competitie Reglement geeft richtlijnen met betrekking tot:

  1. interne parencompetities (zie artikel 6);
  2. interne viertallencompetities (zie artikel 7);
  3. overige wedstrijden (zie artikel 8).
 2. Dit Competitie Reglement is een aanvulling op het Huishoudelijk Reglement van Bridge ’86 Leimuiden en de statuten. Het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridgebond (NBB) heeft als richtlijn gediend maar is gelet op het karakter van onze club niet overal gevolgd.

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 2

 1. De organisatie en inrichting van de interne competities is een taak van de Technische Commissie (TC)
 2. Het aantal competities en de speeldata worden aan het begin van elk seizoen aan de leden bekend gemaakt.
 3. Meesterpunten worden toegekend volgens de voorwaarden van de NBB.
 4. Gebruik van een systeemkaart wordt dringend aanbevolen.
  De stop- en alerteerbepalingen van de NBB zijn van toepassing.
 5. Aan het begin van het seizoen wordt aan ieder lid de clubinformatie verstrekt.
 6. Alleen door de TC benoemde personen kunnen  voor een bepaalde lijn als arbiter worden aangewezen.

 

 

Indeling en promotie/degradatie

Artikel 3

 1. De competities worden gespeeld in meerdere lijnen, waarbij de teams of paren naar speelsterkte worden ingedeeld. De indeling geschiedt zodanig dat de lijnen ongeveer even groot zijn. Om dit te bereiken kan de promotie/degradatie voor het begin van een competitie worden aangepast door de TC.
 2. De teams of paren die bestaan uit nieuwe leden, of die gevormd zijn door wisseling van partner, worden door de TC ingedeeld.
 3. Voor aanvang van iedere competitie stelt de TC de indeling van de diverse lijnen vast. Deze indeling zal gelden voor de duur van de gehele competitie. Alleen paren of teams die op deze indeling voorkomen, zullen in de eindstand van de competitie worden opgenomen.
 4. In normale gevallen degraderen en promoveren uit elke lijn; 3 paren.

De TC kan hiervan afwijken, waarbij geldt dat een eventuele afwijkende promotie/degradatie regeling voor het begin van de competitie schriftelijk bekend gemaakt dient te worden.

 

 

Afwezigheid

Artikel 4

 1. Indien een paar of een speler van een paar verhinderd is te spelen, moet dit uiterlijk zondagavond 19:00 worden gemeld bij de TC via het schrift, per mail of telefonisch.
 2. Indien een speler van een paar verhinderd is kan zijn/haar partner uitkomen met een invaller die geen lid is van Bridge ’86 Leimuiden. De TC zal beslissen of met de aangemelde invaller mag worden gespeeld.

3.    ‘Buiten mededinging meespelen’ is bedoeld voor paren die van te voren weten of vermoeden     dat ze minder dan drie keer als compleet paar een competitieronde kunnen spelen. Deze paren tellen niet mee in de eindstand en behouden het recht om de volgende competitieronde te spelen in de lijn waarin ze spelen; dit recht heeft een paar maximaal één competitiejaarcyclus. Het paar dient minimaal twee weken voor aanvang van een competitieronde aan te geven dat ze buiten mededinging willen spelen.

 

 

Driemanschappen

Artikel 5

 1. Officieel ingeschreven “driemanschappen” zijn toegestaan; een driemanschap moet zich voor het begin van de betreffende competitie als driemanschap melden bij de TC.
 2. Het driemanschap wordt door de TC in een lijn ingedeeld.
 3. Het spelen als driemanschap geldt minimaal voor de duur van één competitie.
 4. Als alle leden van een driemanschap aanwezig zijn, mag er tijdens de speelavond niet gerouleerd worden.
 5. Als twee leden van een driemanschap aanwezig zijn, spelen zij samen in hun eigen lijn.
 6. Als alle drie de leden aanwezig zijn, spelen twee leden samen in de eigen lijn, het derde lid mag, ter beoordeling van de TC, in iedere lijn invallen.
 7. Behaalde rechten van het driemanschap gelden voor alle leden van het driemanschap.
 8. Voor een driemanschap gelden dezelfde bepalingen als voor een paar, voor zover niet in dit artikel anders is bepaald.
 9. Leden van een driemanschap zijn gehouden aan de voor paren gangbare afmeldregels

 

 

                                                    Interne parencompetitie

Artikel 6

 1. Per seizoen kunnen verschillende parencompetities worden gespeeld. Elke parencompetitie bestaat uit ten minste 5 zittingen . Elke zitting bestaat uit ten minste 24 borden.
 2. De indeling naar speelsterkte, zoals vermeld in artikel 3., gebeurt aan de hand van de behaalde resultaten van de voorgaande parencompetitie, met inachtneming van promotie/degradatie, zoals die aan het begin van de competitie bekend gemaakt is. Paren die in een voorafgaande competitie niet samen hebben deelgenomen, worden geplaatst in hun “gemiddelde lijn, afgerond naar onderen” (A&B=B, A&C=B, A&D=C, etc.). Nieuwe leden worden naar sterkte ingepast.
 3. Bij afwezigheid van een compleet paar - na afmelding volgens artikel 4. -  krijgt dat paar voor de niet gespeelde zitting de volgende score:
 • Bij de eerste afwezigheid: 47,50%
 • Bij de 2e afwezigheid 45%
 • Bij de 3e afwezigheid 45%
 • Bij de 4e afwezigheid 42.50%
 • Bij de 5e afwezigheid degradatie
 • Bij de 6e afwezigheid degradatie
 1. Bridge ’86 prefereert dat leden bij afwezigheid zorgen voor een invaller .

Bij afwezigheid van één der spelers die hebben gezorgd voor een invaller krijgt het paar minimaal 45 % en maximaal 55%, na melding volgens artikel 4.Indien een paar volledig afwezig is en gezorgd heeft voor een invallerspaar krijgt deze een score van 50% .

5.   Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap in een lijn, of promotie naar een hogere                     lijn, dient een paar ten minste de helft van het aantal zittingen van de betreffende competitie als    compleet paar te hebben gespeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne viertallencompetitie

Artikel 7

 1. Elke viertallencompetitie bestaat uit minimaal 5 zittingen. Elke zitting bestaat uit tenminste 24 borden, te weten 2 wedstrijden van 12 boards.
 2. Het is ook mogelijk een viertallencompetitie in slechts één lijn te spelen. Dit zal voor aanvang van de competitie door de TC bepaald worden.
 3. Bij afwezigheid van een viertal of een van de spelers dient het viertal zelf invaller(s) te regelen.
 4. Op de 5e parencompetitie avond aan het begin van het competitiejaar moet een ieder die meedoet aan viertallen zich hebben ingeschreven. Indien er minder dan 12 viertallen zich hebben opgegeven zal het viertallen komen te vervallen.

 

                                                           Overige wedstrijden

Artikel 8

 1. In de zomer worden er open zomerdrives gespeeld. Hiervoor wordt een x-bedrag per paar voor gevraagd.
 2. Naast de competitie  zal er een openingsdrive, een kerstdrive en een slotdrive worden gespeeld. Tevens kan het zijn dat er een extra drive wordt georganiseerd. Een drive wordt niet meegerekend als een competitieavond. Het is vrijblijvend als lid om hier aan mee te doen.
 3. Ten aanzien van de in dit artikel genoemde wedstrijdvormen worden nadere bepalingen door de TC uitgegeven.

 

 

Clubkampioenschap

Artikel 9

 1. Het paar dat (of de speler die) over alle zittingen van de parencompetities het laagste aantal punten heeft behaald, is clubkampioen Paren. Zij zullen een prijs uitgereikt krijgen.
 2. Het viertal dat in zijn lijn de meeste punten heeft gekregen zullen een allen een prijs uitgereikt krijgen.

 

 

Slotbepalingen

Artikel 10

 1. Het Competitie Reglement moet met meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Wanneer de TC van het bepaalde in dit reglement wenst af te wijken, zal zij hiervoor van geval tot geval vooraf toestemming van het bestuur moeten verkrijgen.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van september 2018.