Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Bridgeclub Castellum

 

Hoofdstuk I Algemeen

 

Artikel 1: verklaring van begrippen en afkortingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

dd        :           dienstdoend

HR      :           Huishoudelijk Reglement

imp.    :           Internationale matchpunten

NBB    :           Nederlandse Bridgebond

PC       :           Parencompetitie

Paar     :           Het bij aanvang van een pc ingeschreven paar

Speler :           Speler of speelster

VW/C :           Viertallen wedstrijd/competitie

Viertal :           Het bij aanvang van een VW/C ingeschreven viertal

WC     :           Wedstrijdcommissie

WL      :           Wedstrijdleider, in HR wedstrijdcommissaris genoemd.

WP      :           Wedstrijdpunten.

 

Artikel 2: Toepassing

Dit reglement is van toepassing op alle competities, drives en vrije bridgeavonden.

 

Artikel 3: Regels

De wedstrijden en competities worden gespeeld volgens de bepalingen van:

 1. De “Internationale Spelregels voor wedstrijdbridge 2007”, uitgave juni 2008 vastgesteld door de NBB.
 2. Het NBB wedstrijdreglement.
 3. Het NBB competitiereglement.
 4. Dit wedstrijdreglement, waarin opgenomen de aanvullingen en/of aanpassingen op de in a, b en c genoemde documenten.
 5. Elk paar is verplicht voor aanvang van een speelronde twee gelijkluidende, en op de juiste wijze ingevulde systeemkaarten aan de tegenstanders te tonen.Deze systeemkaart dient bij voorkeur, volgens een model van de NBB te zijn en te zijn ingevuld volgens de daartoe verstrekte adviezen van de NBB. De WL of arbiter is bevoegd om spelers en te gelasten een onduidelijke of onvolledig ingevulde systeemkaart aan te passen.
 6. Elke speler mag tijdens de biedperiode, op zijn beurt uitleg vragen van elk door zijn tegenstander gedane bieding. Tijdens het spelen mag de leider en elke tegenstander, op zijn beurt, om uitleg van de bieding vragen. Slechts de partner van bieder dient uitleg te geven.
 7. Bij schudden en geven dient ten minste een speler van beide paren aanwezig te zijn, tenzij de wedstrijdleider een andere regeling treft.
 8. Elke speler dient zich voor de aanvang van een ronde van te vergewissen dat hij aan de juiste tafel zit, in de juiste windrichting, en de juiste spellen speelt.
 9. Elke speler dient na het nemen van zijn “hand” uit het vak zijn kaarten met de beeldzijde naar beneden te tellen, om zich er van te vergewissen dat hij precies 13 kaarten heeft.
 10. Alvorens het spel van 13 kaarten terug te steken in het vak dat met zijn windrichting overeenstemt, dient elke speler zijn hand te schudden. Daarna mag geen enkele hand meer uit het bord genomen worden tenzij een speler van elk paar of de wedstrijdleider daarbij aanwezig is.
 11. Bij alle door de vereniging georganiseerde competities en andere wedstrijden is het gebruik van de aanwezige biddingboxes verplicht.
 12. Bij alle door de vereniging georganiseerde competities en andere wedstrijden is de stop regel verplicht in alle groepen. Na een stop signaal dient de opvolgende speler 10 seconden te wachten voor een volgende bieding. Elk sprongbod, of opening op 2-niveau of hoger, dient te worden voorafgegaan door een stop signaal d.m.v. het stop kaartje uit de biddingbox.
 13. Bij alle door de vereniging georganiseerde competities en andere wedstrijden is de alerteer regeling verplicht in alle groepen. Voor de exacte regelgeving wordt verwezen naar de laatste versie van de NBB alerteer regeling. Een uittreksel hiervan wordt indien gewenst uitgereikt door de WC.

 

Artikel 4: Ethiek

De spelers dienen bijzondere aandacht te schenken aan hun gedrag ten opzichte van partner en tegenstanders. In dit verband wordt erop gewezen dat arbitrage in eerste plaats ten doel heeft onregelmatigheden recht te zetten in het belang van een vlotte voortgang van het spel.

 

Artikel 5: De WL

De WL is gehouden, niet alleen de spelregels en de bijbehorende strafbepalingen toe te passen, maar zo nodig ook disciplinaire straffen op te leggen.

 

Hoofdstuk II Bepalingen geldend voor alle wedstrijden

 

Artikel 6: Deelname

Deelname aan de wedstrijden staat alleen open voor de leden en – met toepassing van de daarvoor vermelde bepalingen - de invallers.

Indien een wedstrijd uitsluitend is voorbehouden aan leden staat dit in de wedstrijdkalender aangegeven.

 

Artikel 7: Verhindering

Een speler die verhinderd is om deel te nemen aan een wedstrijd dient zelf voor vervanging zorg te dragen.

Per seizoen is het een paar toegestaan slechts één competitie (i..p.v serie) niet mee te spelen met behoud van status, mits minimaal twee weken voorafgaande aan de competitie , gemeld bij de WC.

 

Artikel 8: Invallers

 1. Algemeen. Indien een speler is verhinderd aan een zitting deel te nemen mag hij worden vervangen door een invaller, naar keuze van het betreffende paar. De invaller mag in sterkte niet noemenswaardig verschillen van de te vervangen speler. De WC houdt als leidraad een lijst bij van invallers, waarop tevens wordt aangegeven in welke groep zij mogen invallen.
 2. Invloed op de score. Zowel het reglementair als niet reglementair vervangen van een speler of paar heeft invloed – zij het van verschillende grootte – op de te behalen score ( zie artikel 20 en 27)

 

Artikel 9: Aanvang en opkomst

Alle spelers dienen om 19.45 uur aanwezig te zijn; de wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Afwijkende aanvangstijden worden per gelegenheid bekend gemaakt.

 

Artikel 10: Arbitrage

Het arbitreren wordt uitsluitend afgehandeld door de arbiter; als zodanig mogen alleen optreden de WL en de door hem aan te wijzen personen.

 

Artikel 11: Speeltempo:

 1. Bij alle wedstrijden is de beschikbare tijdsduur per spel 7.5 minuut. Voor wedstrijden van meer ronden per avond wordt per volledige ronde een wisseltijd van drie minuten bijgeteld. Om dit aan te geven wordt er een klok ingesteld.
 2. Bij viertalwedstrijden wordt het eind van de speeltijd gesteld op 23.15 uur. Om dit aan te geven wordt een klok ingesteld. Op 15 minuten voor het einde van de speeltijd 1e helft zal via de wedstrijdklok een signaal klinken. Zo ook bij aanvang en einde 2e helft. Na 23.30 uur mag er niet meer gespeeld worden. Niet gespeelde spellen worden geannuleerd.
 3. Bij alle paren wedstrijden wordt 5 minuten voor het verstrijken van de vastgestelde tijd een waarschuwingssignaal gegeven. Na dit kloksignaal mag er niet meer aan een nieuw spel begonnen worden, tenzij men toestemming heeft van de arbiter (bijvoorbeeld als gevolg van een arbitrage, een onklaar bord o.i.d.) Als de spelers aan een tafel na eerder genoemde aankondiging toch met een volgend spel beginnen, dan kan als straf beide paren 25% van de top van een spel, of 3 imp in mindering gebracht worden op het totaal van hun avond.
 4. Bij alle parenwedstrijden dient een spel dat niet kan worden gespeeld bijvoorbeeld door een tijdsoverschrijding, te worden nagespeeld na afloop van de laatste ronde. De spelers dienen dit middels een aantekening ( briefje) in of op het bord aan te geven en te melden bij de WC.
 5. Een paar mag per zitting slechts 1 spel naspelen. Nagespeeld wordt het eerste spel dat zich voordoet. Bij elk volgend na te spelen spel dat zich voordoet ontvangt men een arbitrale score van 40% om 60%.

 

Artikel 12: Ongeoorloofde informatie

 1. Nadat zij hun kaarten hebben gezien is het niet meer toegestaan te vragen naar of de aandacht te vestigen op de kwetsbaarheid. Vanaf dat moment tot het spelen van de laatste kaart is het bovendien niet geoorloofd, iets anders dan het strikt noodzakelijke te zeggen dan wel enigerlei aanwijzing te geven door gebaar, houding, gedrag, toon, haast, talmen of op welke andere wijze dan ook. Het raadplegen van andere documenten dan de systeemkaarten van de tegenstander

( zie artikel 3) en/ of het maken van aantekeningen is niet toegestaan. De leider en de blinde mogen hun systeemkaart raadplegen tijdens de uitleg periode.

 1. Het is niet toegestaan, zodanig te spreken over een spel dat hiervan iets ter kennis kan komen van een speler die het spel nog moet spelen.
 2. Het is spelers niet toegestaan, de score in te zien van een spel dat men nog moet spelen.
 3. Het uitwisselen van informatie tussen partners door middel van vooraf overeengekomen, niet door de spelregels toegestane communicatiemiddelen is verboden. Overtreding van deze regel wordt beschouwd als de ernstigste vorm van inbreuk op de spelregels; de straf is gewoonlijk royement. 

Artikel 13: Score

 1. Na afloop van het spel wordt het resultaat vastgesteld; kaarten van alle spelers blijven liggen tot dat over het resultaat overeenstemming is bereikt. Noord noteert de score, oost controleert. Bij het invullen van de door de WC te controleren formulieren worden de volgende afkortingen gebruikt: K=Klaveren, R=Ruiten, H=Harten,S=Schoppen, SA= Sans Atout, D=Doublet en R=Redoublet.
 2. Tijdens de zitting kunnen onjuiste score noteringen door of vanwege de arbiter worden gecorrigeerd. Niet herstelde fouten worden zo mogelijk na afloop van de zitting door de WC gecorrigeerd; in dit geval gelden straffen voor de overtredende partijen.
 3. De scorekaarten mogen alleen worden uitgerekend door de WC en daartoe aangewezen personen. Het is de overige clubleden niet toegestaan om zich tijdens het uitrekenen in de nabijheid van de rekentafels te bevinden.
 4. De definitieve uitslag van een zitting wordt op de eerst volgende clubavond bekend gemaakt via het bulletin of mededelingenbord. De score zal tot in tweedecimalen berekend worden om eventuele discussie over plaatsing uit te sluiten. Indien de uitslag op dezelfde avond als de speelavond wordt bekend gemaakt, betreft dit altijd een voorlopige uitslag.
 5. De scorekaarten en de uitslag berekening worden door de WC gecontroleerd op fouten en waar nodig gecorrigeerd. Deze gegevens blijven gedurende 8 dagen na publicatie van de uitslag, ter inzage voor de leden bewaard.
 6. Als na aanvang van een zitting om welke reden dan ook een of beide spelers van een paar niet verder kunnen spelen, vervallen alle scores van dat paar. De wedstrijduitslag wordt berekend als of het paar niet heeft gespeeld.
 7. Uitslagen worden hetzij in de Bridgemate en/of op de daar voor bestemde scorekaarten volgens artikel 13a verwerkt. De leider en de blinde mogen hun systeemkaart raadplegen tijdens de uitleg periode.

 

Artikel 14: Wisselen

Na een ronde wordt op het teken van de wedstrijdleiding of op signaal van de wedstrijdklok volgens wedstrijdschema gewisseld. Wisselen voor dit teken is niet toegestaan. Voor wisselen worden 3 minuten per ronde uitgetrokken.

 

Artikel 15: Opruimen

De spelers welke in het laatste spel van de wedstrijdavond in de Noord richting spelen zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de tafels. Alle wedstrijdmateriaal dient bij de materiaalkast/tafel te worden ingeleverd. Zij zorgen ervoor dat de scorebriefjes op de inschrijftafel worden gelegd en/of dat de Bridgemate bij de WC wordt gebracht.

 

Artikel 16: Protesteren

Protesten tegen door de arbiter genomen arbitrage beslissing dan wel de definitieve score berekening dienen binnen 8 dagen na de betrokken wedstrijd te worden ingediend bij de WC. Hoger beroep bij het bestuur is alleen mogelijk indien de in dit reglement genoemde bepalingen onjuist zijn toegepast.

 

Artikel 17: Meesterpunten

Meesterpunten worden toegekend volgens de geldende NBB schalen. Series waarvoor meesterpunten worden toegekend zijn vooraf te bepalen door de WC/ het bestuur.

 

  

Artikel 18: Clubkampioen

Clubkampioen van het bridgejaar wordt het paar dat in dat jaar de meeste meesterpunten bij de vereniging heeft behaald.

Het begrip “clubkampioen” wordt hiermede breder neergezet binnen de mogelijkheden van alle spelende leden.

 

Hoofdstuk III: Parencompetities

 

Artikel 19: Indeling in klassen

 1. De WC deelt de paren welke zich hebben aangemeld in klassen in op basis van de resultaten van de vorige competitie dan wel de verwachte speelsterkte. Nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste klasse, tenzij hogere plaatsing is gerechtvaardigd. Dit ter beoordeling van de WC.
 2. Als het voorkomt dat op verzoek van de WL een paar in hogere lijn komt te spelen krijgt dar paar voor die zitting haar eigen gemiddelde score van de competitie met een minimum van 50%.

 

Artikel 20: Invallers

 1. Bij verhindering dient men tijdig hiervan melding te maken in de daarvoor bestemde agenda. Invallers, welke reeds bekend zijn eveneens vermelden. Eigen leden hebben voorrang boven niet leden. Een latere verhindering dient rechtstreeks doorgegeven te worden aan de WL. Het doorgeven van deze verhindering plus het doorgeven van gekozen invallers dient uiterlijk bij de WL gemeld te zijn om 12.00 uur voorafgaand aan de betreffende speelavond ( noodgevallen uitgezonderd)
 2. Indien een speler wordt vervangen wordt de behaalde score voor de zitting toegekend met een minimum van 45% en een maximum van 55%. Deze percentages 45/55% worden in een topintegraalserie resp. 5% onder of 5% boven het groepsgemiddelde.
 3. Spelen met een niet lid als invaller, zonder toestemming van de WL., levert een maximale score van 40% op.

 

Artikel 21: Verzuim

 1. Indien een paar 1 of 2 zittingen verzuimt, krijgt het een vervangende score van het eigen gemiddelde met een maximum van 50%. Elk volgend verzuim gedurende de lopende serie zal het resultaat met nog eens 5 punten verminderd worden.
 2. In geval van verzuim zonder kennisgeving aan de WC zal de laagste score toegekend worden, behaald in de lopende serie met een maximum van 50%. Bij herhaling zal het totale competitie resultaat verminderd worden met 5%
 3. Promotie is alleen mogelijk als de vaste combinatie niet meer dan twee avonden van de lopende serie afwezig is geweest, dan wel met een invaller heeft gespeeld.
 4. Indien een paar de laatste zitting van een competitie verzuimt zal het resultaat van de competitie met 5%-punten worden verlaagd, tenzij het verzuim voor de aanvang van de competitie bij de WC is kenbaar gemaakt. Indien naar het oordeel van de WC sprake is van overmacht, kan hiervan door de WC worden afgeweken.

 

Artikel 22: Straffen

 1. Onjuiste of foutieve, tijdens de zitting niet gecorrigeerde score noteringen, worden achteraf door de WC gecorrigeerd. Van de betreffende paren wordt het totale resultaat van de zitting verminderd met 1% per gemaakte fout..
 2. De spelers dienen erop te letten dat alle gespeelde spellen zijn ingevoerd en na afloop van elke ronde, de tekst “einde ronde” dan wel na de laatste ronde, de tekst “einde zitting” in het scherm van de bridgemate verschijnt. Indien achteraf blijkt dat een spel niet is ingevoerd, wordt aan beide partijen voor het niet ingevoerde spel een arbitrale score van 40% toegekend

 

Artikel 23: Eindresultaat

Bij het ontbreken van het eindresultaat wordt in het geval van “stilzit” voor het bepalen van de promotie –en degradatieplaatsen het gewogen gemiddelde gehanteerd.

 

Artikel 24: Promotie/Degradatie

Promotie zowel degradatie vindt plaats op grond van het behaalde eindresultaat en na toepassing van de daarvoor in aanmerking komende regels. Bijaanvang van een competitie stelt de WC het promotie/degradatieschema vast.

 

Artikel 25: Einde partnership

 1. Einde partnership is alleen toegestaan aan het einde van de lopende serie en moet uiterlijk op de voorlaatste speelavond van de lopende serie aan de WC gemeld worden.
 2. Als een nieuw partnership bestaat uit twee spelers uit dezelfde groep behoudt de nieuwe combinatie zijn status. In alle andere gevallen beslist de WC.

 

Hoofdstuk IV Viertallenwedstrijd/Competities

 

Artikel 26: Indeling

Viertallen worden door de WC zoveel mogelijk ingedeeld op basis van resultaat van voorgaande viertallen competities. Nieuw geformeerde viertallen zullen door de WC worden ingedeeld op basis van de te verwachten speelsterkte.

 

Artikel 27: Invallers

In geval van vervanging van een of meerdere spelers wordt aan het betreffende viertal de behaalde score toegekend zonder correctie. Hiervan kan worden afgeweken als naar oordeel van de WL het nivo van de invallers een te grote invloed op de score kan hebben gehad.

 

Artikel 28: Verzuim

Indien een viertal in haar geheel zonder tijdig berichtgeving verstek laat gaan wordt het WP-totaal van dat viertal verminderd met 10 WP. Indien er sprake is van overmacht kan ter beoordeling hiervan door de WC van deze regel worden afgeweken.

 

Artikel 29: Uitslag

 1. Per viertal zijn captains verantwoordelijk voor het invullen van de scorebriefjes en de plaatsing aan de tafel.
 2. De beide teams berekenen, onafhankelijk van elkaar, het resultaat. De beide teamcaptains paraferen beiden de uitslag indien akkoord.

 

Hoofdstuk V Overige wedstrijden

 

Artikel 30: Toepassingen

Voor wedstrijden die niet behoren tot de hoofdstukken III en IV beschreven wedstrijdvormen, bepaalt de WC, indien gewenst in overleg met het bestuur, de indeling. 

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

 

Artikel 31: Slotartikel

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij omstandigheden waarin dit reglement tot onbillijkheid leidt beslist de WC zoveel mogelijk in de geest van dit reglement.
 2. Een speler heeft het recht tegen een zodanige beslissing in beroep te gaan bij het bestuur tot uiterlijk een week daarna.
 3. Dit reglement treedt in werking na verkregen goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

 

 

Aldus vastgesteld 26 oktober 2010

Wijzigingen doorgevoerd op de ALV van 26 oktober 2010

 

Bridgeclub Castellum te Alphen aan den Rijn