Etiquette

Etiquette

 

 

en alles wat iedere bridger zou moeten weten..

 

Verantwoordelijkheid voor de juiste gang van zaken aan tafel

Vaak wordt gedacht dat de Noord speler (extra) verantwoordelijk zou zijn voor de juiste gang van zaken.
Dat is een misverstand. Alle spelers hebben een gelijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop, de juiste speelrichting, de juiste spellen én de juiste tegenstander.

 

De systeemkaart

 

 

Op een systeemkaart staan alle bied- en tegenspel afspraken die je samen met je partner hebt gemaakt.
Ons wedstrijdreglement schrijft voor, dat we voor aanvang van iedere ronde een systeemkaart op tafel leggen.
Waarom doen we dat niet? Is dit omdat we te lui zijn, of hebben we iets te verbergen tegenover onze tegenstanders?

Eigenlijk zou het geen moeite moeten zijn, maar een gewoonte moeten worden! 

 

Hoe komen we aan een systeemkaart?

Op internet zijn tal van voorbeelden te vinden, binnenkort zal hier een verwijzing komen te staan.

 

Als er moet worden geschud

De kaarten moeten worden geschud in aanwezigheid van minstens één tegenspeler. Ze moeten, kaart voor kaart, met de beeldzijde naar beneden, worden gegeven in vier handen van dertien kaarten. Elke hand wordt daarna met de beeldzijde naar beneden in één van de vier vakken van het bord gestoken. De kaarten delen volgens de wijzers van de klok heeft de voorkeur.

 

De kaarten uit het bord pakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U mag alleen uw eigen kaarten uit het bord pakken. Voordat u uw kaarten inziet, moet u ze tellen met de beeldzijde naar beneden. Hebt u geen dertien kaarten, vraag dan naar de arbiter; die zorgt voor herstel.

 

De kaarten terug stoppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot er overeenstemming is over het aantal gemaakte slagen, laat u uw kaarten in de gespeelde volgorde liggen. Bij onenigheid over het aantal gemaakte slagen, verliest u met te vroeg schudden een belangrijk bewijsstuk.

 

Pas als beide partijen het eens zijn, schudt u uw kaarten en stopt u ze terug.
Dat schudden is verplicht. Helemaal na een rondpas. Tel uw kaarten voordat u ze terug stopt.
Doe dat vooral als u met uw tafelgenoten hebt ‘nagekaart’. De kaarten van een andere speler mag u niet aanraken.
Ook niet na afloop van het spel. Lijkt dat toch noodzakelijk, dan moet de arbiter daar toestemming voor geven.

 

Elke ronde

Controleer aan de hand van uw loopbriefje en/of Bridgemate of u met de juiste tegenstanders en spellen aan de juiste tafel en in de goede richting zit. Wissel na de begroeting en voor aanvang van het eerste spel de systeemkaarten en de bijzonderheden van elkaars biedsysteem uit.

 

Einde ronde

U mag de tafel pas verlaten als toestemming is gegeven om te wisselen. Worden de spellen uitgewisseld met een andere tafel, dan hebben de hoogst genummerde tafels een terugbrengplicht.
Dat mag u wél doen voor het sein om te wisselen. Alle vier de spelers zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, dus ook voor het terugbrengen van de spellen.

 

Rondpas

 

Als na het schudden en geven een spel wordt rondgepast, mag er NIET opnieuw worden geschud en gegeven.

Er kunnen immers spelers zijn die wél zouden openen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongeoorloofde informatie

Er zijn onnoemelijk veel vormen van ongeoorloofde informatie. Als u een verkeerde hand uit het bord haalt en inziet, of als u in de pauze een verhaal hoort over een spel dat u nog moet spelen, is dat informatie die u niet mag gebruiken.

Of een speler die lang nadenkt en past!
Het nadenken geeft in ieder geval aan dat hij iets heeft om over na te denken.
Gevallen van ongeoorloofde informatie moet u melden aan de arbiter. Maar soms moet u daarmee wachten.

Want zelfs met het vragen om arbitrage kan ongeoorloofde informatie ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw partner uw bieding verkeerd uitlegt. Als u op dat moment de arbiter roept, kunt u daarmee uw partner wekken!

Hanteer als handvat dat voor een onregelmatigheid die alle spelers kunnen waarnemen, altijd direct de arbiter kan worden ontboden. Een onregelmatigheid die voor de andere spelers nog niet waar te nemen is, zoals een verkeerde uitleg van partner, eist perfecte timing. Op het moment van die verkeerde uitleg mag u niets laten merken. U moet onbewogen blijven kijken en wachten tot u leider of blinde wordt. En als u moet tegenspelen, moet u zelfs wachten tot na de laatste slag.

 

Een bekend voorbeeld van ongeoorloofde informatie is:
met een 4-kaart of langer in klaveren, vragen of de 1
-opening echte klaveren belooft.

 

Ongeoorloofde informatie wordt ook vaak non-verbaal overgebracht. Zoals een verontwaardigde beweging, schrikreactie of verbaasde blik na partners voorspelen van een bepaalde kleur.

 

Zichtbaar denken…

 

U kent ze wel, de bewegende hand boven de biedkaarten…

Die, na eerst weifelend boven de paskaartjes te hebben gehangen, toch kiest voor een bod, of andersom.

Het is een veel voorkomende vorm van ongeoorloofde informatie.

Informatie waar partner niets mee mag doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opengevallen kaart tijdens of voor het bieden

Als een kaart per ongeluk open op tafel of op de grond valt, roept u in ieder geval even de arbiter. Die weet precies op welke wijze zoveel mogelijk schade wordt voorkomen.

 

Bieding voor de beurt

Vraag direct arbitrage! Vooral op dit onderdeel is de regelgeving zeer complex. Zo maakt het uit óf er al is geboden, wat er is geboden, welke speler aan de beurt was, etc.

 

Onvoldoende bod

Een voorbeeld van een onvoldoende bod:

1ª - 1©  Vraag direct arbitrage!

 

De linker tegenstander doet een bieding na het onvoldoende bod

Als de linker tegenstander na het onvoldoende bod biedt, geldt dat als een acceptatie van het onvoldoende bod en gaat het bieden zonder verdere rechtzetting door. Als de linker tegenstander in het bovenstaand voorbeeld meteen past en de volgende twee spelers ook, wordt 1© gespeeld. Ook kan de linker tegenstander het onvoldoende harten bod accepteren en zijn partners schoppenkleur steunen met… 1ª...

 

Soms correctie zonder verdere rechtzetting

Allereerst zal de arbiter aan de linker tegenstander vragen of die het onvoldoende bod accepteert. Met een duidelijk beeld van de gevolgen van wel én niet accepteren. Als de linker tegenstander het onvoldoende bod NIET accepteert en de arbiter van oordeel is dat de informatie van het onvoldoende bod niets toevoegt aan de informatie die de vervangende bieding overbrengt, mag die vervangende bieding zónder verdere rechtzetting worden gedaan. Zelfs een straffeloze vervanging van het onvoldoende bod in een doublet is niet uitgesloten!

Als het onvoldoende bod (én het nieuwe bod) niet conventioneel is, en de genoemde speelsoort zo laag mogelijk wordt herhaald, is er eveneens geen verdere rechtzetting.

Het is van het grootste belang dat zowel de speler die het onvoldoende bod neerlegde, als diens linker tegenstander nog geen enkele actie onderneemt voordat de arbiter de mogelijkheden heeft uitgelegd. Met elke actie voor diens komst, kan veel recht verloren gaan.

 

Ontoelaatbare bieding

Een doublet zonder voorafgaand bod van een tegenstander, een redoublet dat niet volgt op een doublet van een tegenstander zijn ontoelaatbare biedingen.

Het onvoldoende bod en het bod voor de beurt zijn onreglementaire biedingen. Maar wel toelaatbaar. Een onreglementair bod mag worden geaccepteerd door de linker tegenstander. Een ontoelaatbare bieding niet; die moet te allen tijde worden gecorrigeerd!

 

 

 

 

 

een bod = 1 t/m 7SA

 

een bieding = elk bod, pas, doublet en redoublet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag direct arbitrage na een ontoelaatbare bieding. Het onreglementaire doublet moet namelijk in ieder geval worden vervangen door een reglementair correcte bieding. Ook nu kunnen veel rechten verloren gaan door een actie vóór de komst van de arbiter! Dat geldt ook voor de linker tegenstander van de speler die de onreglementaire bieding deed.

 

Onbedoelde bieding en bied fout

Een onbedoelde bieding is een bieding die u geen moment hebt overwogen; uw hand pakte iets anders dan uw hoofd wilde.

Een bied fout is een bieding, die u op het moment dat u bood, hoe kort ook, wilde doen.

Ook een bieding, die u deed omdat u een speelkaart verkeerd had gesorteerd, of een biedkaart van een andere speler over het hoofd zag, valt onder bied fout.

Ondanks het ogenschijnlijk uiterst minieme verschil tussen een onbedoelde bieding en een bied fout, is het verschil tussen beide rechtzettingen bijzonder groot!

 

Onbedoelde bieding

Een onbedoelde bieding mag zonder enige rechtzetting worden gecorrigeerd als ook de arbiter oordeelt dat uw bieding geen moment bedoeld kon zijn én zolang uw partner na uw fout nog geen bieding deed. Dus ook na een bieding van uw linker tegenstander is het van belang meteen arbitrage te vragen als uw partner nog niet heeft gesproken.

Vertel nog niet de aard van uw fout! Komt uw partner na uw vergissing niet meer aan de beurt, omdat u of uw Linker tegenstander de laatste pas op tafel legde, dan is eveneens herstel mogelijk, zolang de uitkomstkaart nog niet open op tafel ligt. Is deze termijn van herstel reeds verstreken, dan mag u niets laten merken van uw fout, geen arbitrage vragen en moet u gewoon doorbieden. Meldt u tóch uw vergissing, dan gaat daarmee gemakkelijk ongeoorloofde informatie over tafel.
En dat kan tegen u
werken.

 

Bied fout

Vrijwel meteen nadat u hebt geboden, wilt u dat bod veranderen. Ongeacht of u een eigen speelkaart over het hoofd zag, een op tafel liggende bieding, of een conventie even was vergeten, deze fout mag niet worden hersteld.

Als u toch, voordat uw linker tegenstander heeft geboden, uw bieding verandert, zal de arbiter ten tonele moeten verschijnen.

 

Waarom dat grote verschil in behandeling van een onbedoelde bieding en een bied fout?

Omdat een onbedoelde bieding geen moment een serieuze optie was, geeft de onbedoelde bieding ook geen enkele informatie over de kracht en verdeling. Een bied fout daarentegen geeft wel degelijk informatie over de hand; omdat het in ieder geval heel kort wel een optie was.

 

Juiste en volledige uitleg

 

 

 

 

Als een tegenstander vraagt naar de betekenis van uw partners bieding, bent u verplicht, die zo volledig mogelijk uit te leggen:

kleur(en), lengte en puntenkracht. En dan niet alleen de expliciete afspraak, maar ook uw biedgewoonten. Onder verkeerde uitleg wordt elke uitleg verstaan die afwijkt van wat is afgesproken en op de systeemkaart staat. Ook het niet alerteren van een afspraak die alerteer plichtig is, valt onder verkeerde uitleg.
De tegenstanders verwachten dan immers de gangbare betekenis. 
Wanneer de uitleg niet volledig is, zal de arbiter beslissen dat er sprake is van ‘verkeerde uitleg’.

 

 

Als uzelf een verkeerde uitleg gaf...

... (of niet alerteerde terwijl dat wel had gemoeten), meldt u uw vergissing meteen na het ontdekken van uw fout. De arbiter zal dan bepalen hoe daarmee moet worden omgegaan.

 

Als uw partner een verkeerde uitleg gaf...

... mag u dat op geen enkele manier laten merken. Elke vorm van verrassing of verbijstering is een vorm van ‘ongeoorloofde informatie’.

U mag ook op geen enkele wijze gebruikmaken van partners misverstand. Als uw bod harten belooft, en partner vertelt de tegenstanders dat hij uw bod als interesse ziet voor een heel andere kleur, mag u niet nóg een keer harten bieden om partner te wekken.
U moet partners actie zien als een correcte reactie op uw bieding en zelfs niet de schijn wekken dat u gebruik maakt van de ongeoorloofde informatie! Op het moment dat uw partner de verkeerde uitleg geeft, mag u géén arbitrage vragen en niets laten merken van diens vergissing!

• Als het bieden is afgelopen, en u wordt leider of dummy, moet u de verkeerde uitleg direct herstellen! Vraag daar de arbiter bij, want het is mogelijk dat het bieden nog mag worden hervat!

• Als u tegenspeler wordt, moet u de verkeerde uitleg melden ná de laatste slag. Ook als de tegenstanders niets merkten van de verkeerde uitleg, bent u verplicht de arbiter na het spelen te waarschuwen!

 

U bood verkeerd, partner alerteert en geeft de juiste uitleg, waardoor u weet dat uw bod verkeerd was…

De combinatie biedvergissing met de juiste uitleg is op zich geen overtreding.

Een biedvergissing mag u maken. U bent wél in overtreding zodra u laat merken dat u zich vergiste, of als u die juiste uitleg van uw partner gebruikt bij het verdere bieden.

Ook als partner alerteert, zonder dat wordt gevraagd naar de betekenis, is dat alert voor u verboden informatie.
U zult met de acties van partner moeten omgaan zoals u ook zou hebben gedaan zónder die alarmbel van het alert.

In tegenstelling tot het geven van verkeerde uitleg, hoeft u een gemaakte bied fout niet aan de tegenstanders te melden.
Daar is echter wel één uitzondering op:

een storende conventie, zoals Ghestem, Muiderberg, Multi, moet u goed beheersen. U loopt namelijk het grote risico dat de arbiter een bied fout met de correcte uitleg toch ziet en behandelt als een verkeerde uitleg aan uw tegenstanders!

 

Omgaan met een denkpauze

Als een speler duidelijk lang nadenkt voordat hij een bieding doet, kán dat ongeoorloofde informatie geven.
De speler geeft met zijn denkpauze in ieder geval de informatie dat hij iets heeft om over na te denken, en daarmee dat zijn uiteindelijke actie op de grens zal liggen van een andere bieding.

Vaak gaat er ongeoorloofde informatie over tafel als een denkpauze wordt gevolgd door een negatieve bieding, meestal ‘pas’. Als iemand lang nadenkt na de 1ª opening van zijn partner en vervolgens vraagt naar het aantal azen met 4SA, geeft de denkpauze geen concrete informatie over partners afwegingen.
Wat betekent dat er ook geen sprake kan zijn van ongeoorloofde informatie.

 

Bieden na een denkpauze van partner mag...

... op voorwaarde dat uw hand uw actie volledig rechtvaardigt zónder de informatie die de denkpauze geeft.

 

Als een tegenstander actie onderneemt na een denkpauze van zijn partner…

… en u niet uitsluit dat die denkpauze toch van invloed zou kunnen zijn, kunt u daar als volgt mee omgaan:

1. U stelt vast welke speler volgens u nadacht, en zegt dat u het recht om het inzicht van de arbiter te vragen even in de koelkast zet tot na de dertiende slag.

2. Als de tegenstanders de denkpauze ontkennen, is dat een reden om de arbiter metéén uit te nodigen.

3. Als u niet zeker weet of de denkpauze een rol speelde en u vermoedt dat u hierdoor benadeeld bent, vraagt u naar het inzicht van de arbiter. Die heeft daar immers voor doorgeleerd.

 

Alleen nog vragen naar het te spelen contract en uitleg

Na de eerste slag mogen de leider en de tegenspelers als ze aan de beurt zijn om (bij) te spelen, alleen vragen naar het contract dat wordt gespeeld en naar de uitleg van een bieding. Niet meer naar het volledige biedverloop.

Voor de leider geldt dat recht ook als dummy aan de beurt is om (bij) te spelen. Ook mag worden gevraagd of het contract is gedoubleerd, maar niet door wie.

 

Het uitkomen en correct (bij)spelen

 

Ook als u zeker weet dat u moet uitkomen, komt u met een gesloten kaart uit; in ieder geval tot zeker is dat u inderdaad moet uitkomen. Blijkt dat u toch niet had mogen uitkomen, dan kunt u zonder gevolgen uw gesloten kaart terugnemen.

 

 

 

 

Schikking van dummy’s kaarten

Nadat de uitkomstkaart open ligt, en niemand de juistheid daarvan bestrijdt, legt dummy zijn kaarten open op tafel. Kleur bij kleur, en per kleur van hoog naar laag, de hoogste kaarten het dichtst bij de tafelrand. De eventuele troefkaarten rechts, gezien vanuit de dummy.

 

Het spelen van dummy’s kaarten

Dummy pakt pas een kaart nadat de leider die heeft aangeduid. Zelfs als in een bepaalde kleur maar één kaart ligt, houdt dummy zijn handen bij zich!

Dat heeft een belangrijk nevenvoordeel: daarmee geeft dummy de leider namelijk alle gelegenheid een speelplan te maken!

 

Elke kaart op dezelfde wijze bijspelen

Alle kaarten horen op dezelfde wijze te worden gespeeld. Er mag geen onderscheid zijn tussen het spelen van een kaart waarmee ‘alleen maar’ wordt bekend en de kaart waarmee een ‘terugspeelsignaal’ wordt overgedragen.

Ook nadrukkelijk naar de partner kijken bij het neerleggen van een kaart waarmee om terugkomst in een bepaalde kleur wordt gesmeekt, is absoluut verboden!

 

Pas een kaart pakken om bij te spelen als u aan de beurt bent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas als een speler aan de beurt is om bij te spelen, mag hij een kaart uit zijn waaier pakken en die spelen. Het is niet toegestaan om alvast een kaart in de hand te nemen voordat de rechterspeler heeft (bij)gespeeld. Als de leider een kaart voorspeelt en waarschijnlijk wil gaan snijden, waarop de speler achter dummy al een kaart in zijn handen neemt alsof het wel of niet snijden voor hem niet uitmaakt, is dat eveneens niet correct. En een vorm van puur vals spel als die speler na de gespeelde kaart van dummy die kaart verwisselt.

 

Niet nadenken als er niets te denken valt

Nadenken met slechts een singleton in de gevraagde kleur, of met alleen lage kaarten om de leider te verleiden over u te snijden, is een vorm van onreglementaire misleiding! Ook dán is het goed om arbitrage te vragen.

 

 

Kaart van dummy

Als de leider een kaart noemt of zelf aanraakt met de bedoeling, die kaart te spelen, geldt die als gespeeld. Een kaart even recht leggen, valt daar niet onder.

Maar… als de leider een door dummy te spelen kaart aanduidt die beslist niet door hem is bedoeld, mag dat worden hersteld zolang de leider zelf daarna niet heeft bijgespeeld.

Voorwaarde is wel dat de aanduiding anders is dan wat het hoofd op dat moment dacht. Zoals iemand feliciteren terwijl ‘gecondoleerd’ wordt bedoeld. De arbiter zal moeten beslissen of de aangeduide kaart absoluut op dat moment onbedoeld was.

 

Kaart van de leider

Als de leider met een kaart een beweging maakt, met de beeldzijde zichtbaar, waaruit duidelijk kan worden opgemaakt dat hij die kaart wil spelen, geldt die kaart als gespeeld. De kaart van de leider geldt ook als gespeeld als de gepakte kaart met de zichtbare beeldzijde de tafel (nagenoeg) raakt.

 

Kaart van tegenspeler

Als een tegenspeler zijn te spelen kaart zo houdt dat zijn partner de beeldzijde hád kunnen zien, is die kaart gespeeld. Niet van belang is of de partner de beeldzijde werkelijk zag. Of de leider de beeldzijde heeft gezien maakt niet uit.

 

Gespeelde kaart nog even zien

Zolang een speler zijn kaart nog niet heeft dichtgelegd, mag hij de andere spelers vragen hun al dichtgelegde kaart te laten zien. Wie zijn kaart dicht heeft liggen, is dat recht kwijt. Een speler mag – totdat een kaart is gespeeld in de volgende slag – na het dichtleggen alleen nog zijn eigen laatst gespeelde kaart bekijken, bijvoorbeeld om te controleren of hij aan slag is.

 

Alleen inzien met toestemming van de arbiter

Kaarten van reeds gespeelde slagen mogen alleen worden ingezien met toestemming van de arbiter. Ook na een vermeende verzaking!

 

Dummy, rechten en plichten

         

Wat dummy NIET mag

• Dummy mag op geen enkele wijze het spel beïnvloeden; ook niet met   uitingen van instemming, afkeuring, blijdschap of teleurstelling, of alvast de hand bewegen in de richting van een vrije kaart.

• Dummy mag niet als eerste de aandacht vestigen op een onregelmatigheid.

• Dummy mag niet in de handen kijken van de tegenspelers en/of de leider.

• Dummy mag niet aan een tegenstander die niet bekent, vragen of die misschien verzaakt. Dat kan namelijk worden opgevat als het waarschuwen van de leider…

 

Wat dummy WEL mag

• Vragen of de leider - bij niet bekennen - misschien verzaakt.

• Voorkomen dat de leider uit de verkeerde hand voorspeelt.

Nadat een andere speler de aandacht vestigde op een onregelmatigheid, de arbiter uitnodigen.

• Na de dertiende slag een plaatsgevonden onregelmatigheid melden.

Ook dan kan de arbiter nog tot rechtzetting overgaan.

 

Nadat dummy tóch de handen van de leider of de tegenstanders door eigen actie heeft gezien

Dan verliest dummy zijn rechten; en dat kan grote gevolgen hebben!

• Als dummy de leider dan waarschuwt uit de juiste hand voor te spelen, mag een van beide tegenspelers zeggen uit welke hand moet worden voorgespeeld. Ongeacht of de leider wel of niet uit de juiste hand wilde voorspelen.

• Als dummy aan de leider vraagt of hij niet verzaakt, en de leider speelde inderdaad een onreglementaire kaart, dan moet de leider een reglementaire kaart bijspelen. De kans is groot dat de arbiter het aantal gemaakte slagen zal verlagen.

• Als dummy als eerste de aandacht vestigt op een overtreding van een tegenstander, wordt deze niet rechtgezet.

 

De verkeerde tegenspeler komt uit met een open kaart

(de eerste kaart van het spel)

Dit is een van de meest voorkomende en onnodige fouten. Onnodig, omdat een gedekte uitkomst geen enkel probleem geeft!

Vraag direct arbitrage. Er is namelijk een scala aan mogelijke rechtzettingen.

En in sommige gevallen is een rechtzetting niet eens nodig!

 

De leider speelt voor uit de verkeerde hand

Als de leider uit de verkeerde hand voorspeelt, kan elke tegenspeler dat accepteren of weigeren. Zodra een tegenspeler dat verkeerde voorspelen accepteert of verbiedt, is die keus definitief. Overleg tussen tegenspelers mag namelijk niet plaatsvinden. Als beide

tegenspelers tegelijk een verschillende voorkeur uitspreken, geldt de voorkeur van de speler die links zit van de voorgespeelde kaart.

 

De leider of tegenspeler speelt een kaart voor de beurt voor

Elk voorspelen voor de beurt, van leider, dummy of tegenspeler, wordt automatisch geaccepteerd als de hand die daarop volgt een kaart bijspeelt.

 

Een opengevallen kaart tijdens het spelen

Als een kaart tijdens het spelen openvalt, zijn er verschillende correcties mogelijk. Nodig de arbiter uit, die kan u precies vertellen hoe onnodige schade kan worden voorkomen. Een opengevallen kaart van de leider mag zonder consequentie terug in de hand van de leider.

 

Verzaking

Als een speler een kaart bijspeelt in een andere kleur dan waarin is uitgekomen, terwijl hij wél één of meer kaarten heeft in de uitgekomen kleur, is er sprake van een verzaking.

Vraag direct om arbitrage. De juiste rechtzetting hangt namelijk af van verschillende factoren. Het aantal over te dragen slagen varieert van nul tot veel!

 

De spelregels zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het toekennen van straf in geval van onregelmatigheden maar veeleer voor het herstellen van schade!

 

De taak van een arbiter ligt dan ook niet zozeer bij het straffen van een overtreding, maar bij het herstellen ervan!.