Statuten BCdeSchelft

STATUTEN

BC DE SCHELFT

 

ALGEMEEN

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam "Bridgeclub De Schelft" en is gevestigd ten huize van het secretariaat.

 

Artikel 2.

De vereniging is opgericht op 26 september 1988 voor een tijdvak van 12 jaar.

In de algemene ledenvergadering van 25 september 2000 verlengd tot een onbepaald aantal jaren.

 

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel het bridgespel te doen beoefenen en te bevorderen.

Zij zal trachten dit doel langs wettige weg te bereiken door:

a. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond;

b. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge Bond behoort;

c. het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en competities;

d. het gebruik maken van verder ten dienste staande middelen, die het doel bevorderen.

 

Artikel 4.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Artikel 5.

Het huishoudelijk reglement, dat niet in strijd mag zijn met de statuten, regelt zaken, welke niet in de statuten zijn voorzien.

 

LEDEN

Artikel 6.

De leden van de vereniging worden onderscheiden in:

a. leden;

b. jeugdleden;

c. niet spelende leden;

d. ereleden.

 

Artikel 7.

Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als zodanig zijn aangenomen.

Zij betalen jaarlijks een door het bestuur vast te stellen contributie en, indien dit in het huishoudelijk reglement is voorzien, een inschrijfgeld. Door lid te zijn van de vereniging zijn zij tevens lid van de Nederlandse Bridge Bond.

 

Artikel 8.

Jeugdleden zijn leden, die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden.

 

Artikel 9.

Niet spelende leden zijn leden, die wel lid zijn van de vereniging, doch niet deelnemen aan de reguliere competities van de vereniging. Zij zijn door hun lidmaatschap van de vereniging wel lid van de Nederlandse Bridge Bond. Hun overige rechten worden nader bepaald in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 10.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden door de leden op de algemene ledenvergadering benoemd op voordracht van het bestuur of tenminste 10 leden.

Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden, tenzij in het huishoudelijk reglement anders is bepaald. Zij zijn vrij van contributiebetaling.

 

Artikel 11.

Het bestuur beslist over de toelating van leden.

 

Artikel 12.

Het lidmaatschap van de vereniging beëindigd door:

a. opzegging door het lid;

b. overlijden;

c. royement;

d. ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 13.

Leden, die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, geven hiervan vóór 15 augustus van dat jaar schriftelijk bericht aan de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 14.

Royement kan worden uitgesproken, wanneer een lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement, dan wel de vereniging op andere wijze onredelijk benadeelt.

 

Artikel 15.

Het royement kan door de vereniging of door de Nederlandse Bridge Bond worden uitgesproken.

 

BESTUUR

Artikel 16.

De vereniging wordt geleid door een bestuur van tenminste 3 personen. Het werkelijke aantal bestuursleden en het rooster van aftreden wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 17.

Leden kunnen in het bestuur eerst worden gekozen, indien zij tenminste 1 jaar lid van de vereniging zijn.

 

Artikel 18.

De voorzitter van het bestuur wordt in zijn functie gekozen, de overige leden verdelen de bestuursfuncties in onderling overleg.

 

GELDEN

Artikel 19.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. contributie van de leden;

b. erfstellingen en legaten;

c. schenkingen;

d. overige baten.

 

VERGADERINGEN

Artikel 20.

Ieder jaar wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. De vaste onderwerpen van deze vergadering worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 21.

Buiten de in artikel 20 genoemde vergadering, kan het bestuur een algemene ledenvergadering op eigen initiatief beleggen of belegt deze op een met redenen omkleed verzoek ondertekend door tenminste 10 leden.

 

Artikel 22.

Voorzover in deze statuten of het huishoudelijk reglement niet anders is bepaald, worden door de algemene ledenvergadering benoemingen gedaan en besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

 

Artikel 23.

Elk lid heeft op de algemene ledenvergadering één stem. Per volmacht stemmen is niet mogelijk. Een lid kan wel schriftelijk zijn stem uitbrengen. De secretaris zal dit bij de ingekomen stukken melden.

 

Artikel 24.

Stemmingen over zaken zijn openbaar; stemmingen over personen zijn geheim.

 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 25.

Een algemene ledenvergadering kan met tenminste 2/3 van het totale aantal stemgerechtigde leden besluiten tot ontbinding van de vereniging, mits deze stemming op de uitnodiging voor de vergadering is aangekondigd. De leden dienen voor stemdeelname persoonlijk aanwezig te zijn.

 

Artikel 26.

Indien een met redenen omkleed verzoek, ondertekend door tenminste 10 leden, tot ontbinding van de vereniging het bestuur bereikt, zal dit binnen 1 maand een buitengewone ledenvergadering beleggen met dit voorstel als enige agendapunt.

 

WIJZIGEN VAN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 27.

Een algemene ledenvergadering kan met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement besluiten, mits het betrokken voorstel in de uitnodiging is vermeld.