Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BC DE SCHELFT

 

TOETREDING

Artikel 1.

Zij, die lid van de vereniging wensen te worden, geven hiervan kennis aan het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. Het bestuur is niet verplicht verantwoording af te leggen over het al dan niet toelaten van nieuwe leden.

 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 2.

Het kandidaat lid wordt door het bestuur in kennis gesteld omtrent de toelating als lid. Indien het lid wordt toegelaten, ontvangt het een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 3.

Een lid verbindt zich, om bij tussentijds bedanken, zijn contributie over het gehele verenigingsjaar te voldoen.

De leden zijn voorts verplicht :

geregeld aan hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen;

zich te onthouden van handelingen, die de naam van de vereniging kunnen schaden of welke in strijd zijn met de bepalingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;

de besluiten van de vereniging en de aanwijzingen van het bestuur op te volgen;

deel te nemen aan de door de vereniging uit te schrijven wedstrijden, indien zij zich daarvoor hebben opgegeven;

bij verhindering de regels van het wedstrijdreglement te volgen. 

 

Artikel 4.

Het lidmaatschap kan op de eerste speeldag van elke competitie aanvangen, doch slechts beëindigd worden aan het einde van het verenigingsjaar, door tenminste 1 week daarvoor schriftelijk de opzegging aan het bestuur in de persoon van de secretaris kenbaar te maken.

 

Artikel 5.

Indien een lid binnen 1 week na de aankondiging van een contributiewijziging een schriftelijk amendement hierop indient bij de secretaris, zal het bestuur ontheffing verlenen voor de opzeggingstermijn. Tevens zal het bestuur dit amendement opnemen in de agenda van de algemene ledenvergadering. De opzegtermijn zal dan worden gewijzigd in één week na de algemene ledenvergadering, waarin dit amendement wordt behandeld.

 

Artikel 6.

In bijzondere gevallen kan het bestuur ontheffing verlenen aan de verplichtingen genoemd in de artikelen 2, 3 en 4.

 

Artikel 7.

Niet spelende leden hebben het recht deel te nemen aan bijzondere evenementen van de vereniging, tegen dezelfde voorwaarden als gewone leden. Zij zullen daartoe tijdig door het bestuur uitgenodigd worden. Niet spelende leden hebben geen stemrecht op algemene ledenvergaderingen.

 

CONTRIBUTIES

Artikel 8.

Het bestuur stelt de contributies vast voor aanvang van het verenigingsjaar en deelt deze mede aan de leden.

 

Artikel 9.

Niet spelende leden en jeugdleden krijgen een door het bestuur vast te stellen korting op de te betalen contributie.

 

Artikel 10.

Leden, welke aantoonbaar lid zijn van een andere bridgevereniging, welke op zijn beurt lid is van de Nederlandse Bridge Bond, krijgen een door het bestuur vast te stellen korting op de te betalen contributie.

 

SCHORSING EN VERLIES VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 11.

Het bestuur heeft het recht in gevallen, waarin het dit noodzakelijk acht, leden te royeren of te schorsen voor een bepaalde tijd. Geroyeerde of geschorste leden hebben het recht van hoger beroep op de algemene ledenvergadering, mits dit beroep tenminste binnen 14 dagen schriftelijk is aangetekend bij de secretaris.

 

Artikel 12.

Royement kan plaats vinden in de volgende gevallen :

wegens wanbetaling;

wegens wangedrag;

wegens het schaden van het belang of goede naam van de vereniging;

bij het niet nakomen van de verplichtingen, genoemd in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 13.

Schorsing en royement geschieden door het bestuur middels schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 14.

Wanbetaling is aanwezig, indien het lid één maand na 1 november zijn contributie niet heeft betaald. In een dergelijk geval zal het lid geschorst worden. De penningmeester zal de betrokkene tot betaling aanmanen en één week tijd gunnen tot betaling over te gaan, dan wel redenen op te geven, waarom geen betaling heeft plaats gevonden. Indien na overleg tussen betrokkene en de penningmeester de betaling niet binnen twee weken is geregeld, kan het bestuur het royement uitspreken.

 

Artikel 15.

Gedurende een schorsing verliest het lid alle rechten aan zijn lidmaatschap verbonden, met uitzondering van het recht van beroep, doch behoudt zijn financiële verplichtingen.

 

BESTUUR

Artikel 16.

Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden met de volgende functies:

a.        Voorzitter

b.        Secretaris

c.        Penningmeester

d.        Wedstrijdleider

e.        Commissaris materieel

Functies d en e kunnen worden gecombineerd met één der functies a, b en c

 

Artikel 17

Elk jaar treedt een gedeelte van het bestuur af. In het eerste jaar treden de voorzitter en de wedstrijdleider af, in het tweede jaar de secretaris en de commissaris materieel en in het derde jaar de penningmeester.

Aftredende bestuursleden zijn, indien zij dat willen, weer herkiesbaar.

Is sprake van een gecombineerde bestuursfunctie dan is de functie genoemd in art. 16 lid a, b en c bepalend voor het rooster van aftreden.

 

Artikel 18.

Kandidaten voor een bestuursfunctie, of commissielid van een door het bestuur ingestelde commissie, worden gesteld door het bestuur en vermeld op de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing zal plaats vinden. Tevens kan een kandidaat worden voorgedragen door leden van de vereniging. De namen van deze kandidaten dienen te worden ingediend bij de secretaris, ten minste een half uur voor aanvang van de vergadering. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door ten minste 5 leden.

 

Artikel 19.

Het bestuur is verplicht de belangen van de vereniging te behartigen en is verantwoordelijk voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 20.

Het bestuur is verplicht jaarlijks voor de aanvang van het verenigingsjaar, uiterlijk voor 15 augustus, de leden een brochure toe te doen komen, waarin tenminste de volgende zaken zijn vermeld :

a. het speelschema van het komende verenigingsjaar;

b. het wedstrijdreglement voor het komende verenigingsjaar;

c. de contributie voor het volgende jaar.

 

Artikel 21.

De verplichtingen van de afzonderlijke bestuursleden is als volgt:

a.        De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen, de zorg voor de stipte naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, evenals voor het uitvoeren van alle besluiten in bestuurs- en ledenvergadering genomen. Hij draagt zorg, dat alle te behandelen onderwerpen, die in de uitnodiging vermeld zijn, ter tafel komen. De voorzitter heeft het recht een discussie te sluiten, wanneer hij dat nodig acht. Wil de vergadering echter nog doorgaan over het onderhavige onderwerp, dan is de voorzitter verplicht elk lid, dat daarom vraagt, nog éénmaal het woord te geven.

b.        De secretaris voert en archiveert alle correspondentie. Hij doet op de algemene ledenvergadering verslag van alle relevante gebeurtenissen van het voorgaande verenigingsjaar. Hij is belast met het bijhouden van de notulen en neemt bij een vergadering op, welke leden aanwezig zijn en legt dit vast. Hij houdt aantekening van alle door hem gedane uitgaven voor beheer en ontvangt van de penningmeester na indiening van de nota's vergoeding.

c.        De penningmeester draagt zorg voor de invordering en documentatie van alle inkomsten van de vereniging. Hij verzorgt de boekhouding van de vereniging. Hij geeft op verzoek het bestuur inzage in de boeken. Aan het einde van elk verenigingsjaar geeft hij het bestuur en overzicht van de ontvangsten en uitgaven. Hij geeft aan het eind van het verenigingsjaar de kascommissie inzage in de boeken. Hij verzorgt de begroting en het financiële jaarverslag en presenteert deze op de algemene ledenvergadering.

d.        De commissaris materiaal is verantwoordelijk voor het onderhoud en aankoop van het materiaal van de vereniging. Hij houdt aantekening van alle door hem gedane uitgaven en ontvangt van de penningmeester na indiening van de nota's vergoeding.

e.        De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de opstelling van het wedstrijd reglement en de naleving daarvan. Het organiseren en leiden van de verenigingscompetitie en van andere interne en externe wedstrijden.

Het maken van een wedstrijdprogramma voor het komende verenigingsjaar.

Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen en  

van de meesterpunten

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de arbitrage tijdens alle door de vereniging te houden wedstrijden en competities.

 

Artikel 22.

Spoedeisende zaken kunnen door de voorzitter en één der andere bestuursleden worden afgedaan. Zij zijn hiervoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

VERGADERINGEN

Artikel 23.

Bestuursvergaderingen zijn geldig, indien de meerderheid der bestuursleden aanwezig is en allen tenminste 24 uur voor aanvang een uitnodiging hebben ontvangen.

 

Artikel 24.

Jaarlijks voor 1 november wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Hierin komen tenminste de volgende onderwerpen ter sprake:

Jaarverslag van de secretaris;

Jaarverslag van de penningmeester;

Verslag van de kascommissie;

Verkiezing bestuursleden.

 

Artikel 25.

De uitnodigingen tot het bijwonen van de vergadering dienen tenminste twee dagen voor de vergadering schriftelijk te worden gedaan onder toevoeging van de agenda.

 

Artikel 26.

Over onderwerpen, welke niet op de agenda zijn vermeld, kan alleen worden gestemd, indien 2/3 van alle leden aanwezig is. De vergadering heeft het recht alle bestuursbesluiten te amenderen dan wel te verwerpen.

 

Artikel 27.

Bij staking van de stemmen wordt opnieuw gestemd. Indien de stemmen dan wederom staken, beslist het bestuur.

 

Artikel 28.

Bij schriftelijke stemming zijn de volgende stemmen ongeldig:

stembriefjes, de geen persoon aanwijzen;

ondertekende stembriefjes;

stembriefjes met toevoegingen;

blanco stembriefjes.

 

COMMISSIES

Artikel 29

Het bestuur kan commissies benoemen om het bestuur terzijde te staan. Alle commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

Artikel 30

De wedstrijdleider kan zich ter zijde laten staan door een adviescommissie die mogelijke problemen toetst aan spelinzicht en de in de bridgesport algemeen erkende beginselen van sportiviteit en behoorlijk gedrag.

 

Artikel 31

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit tenminste twee leden, welke wordt belast met de controle op de kas en de boekhouding van de vereniging. De commissie brengt verslag uit op de volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering.