Huishoudelijk Regelement

                                                                                                          September 2014

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van BRIDGECLUB “VOORHOUT”.

 

Hoofdstuk  1  Algemeen

 

 1. Huishoudelijk Reglement (H.R.) is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Ingeval het H.R. in strijd is met de statuten, zijn de statuten beslissend.
 2. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. (zie artikel 9 lid 1 van de statuten. De taakverdeling zal in onderling overleg worden vastgesteld, waarbij de volgende taakvelden zijn te onderscheiden.

 

 1. financieel beheer
 2. verslaglegging en archiefbeheer
 3. materiaalbeheer
 4. wedstrijdleiding

ad. a: de penningmeester int de jaarlijkse contributies en doet de nodige betalingen. Bij betalingen boven een bedrag van € 2.500,--, met uitzondering van de jaarlijkse contributie aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB), is de toestemming van het bestuur vereist. Voor overige zaken, zoals het opmaken van de jaarrekening en begroting, zie statuten art. 11.

ad. b: stelt de agenda van de bestuursvergadering samen en zorgt voor de convocaties. De secretaris zorgt tevens voor de agenda en notulen van de Algemene Ledenvergadering.  (zie  art. 11 en 12 van de statuten)

ad. c: één of twee nader te bepalen bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het materiaalbeheer.

Ad. d.: het bestuur wijst uit haar midden één of twee wedstrijdleiders aan. De wedstrijdleider verzorgt, op verzoek van en met goedkeuring van het bestuur, de wedstrijdagenda m.b.t. de onderlinge competitie(s) en de eventuele speciale drives.

 

Alle zaken m.b.t. het competitiesysteem zijn opgenomen in bijlage 1: wedstrijdagenda en competities.

 

Alle zaken m.b.t. het bridgen zijn opgenomen in bijlage 2: spelregels en spelethiek.

 

Lidmaatschap

Alle leden dienen hun volledige naam en voornamen, alsmede adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en een e-mailadres aan de secretaris door te geven. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven hiervan aan de NBB en de penningmeester.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel jaar. De hiervoor verschuldigde contributie dient binnen 2 maanden na aanvang van de competitie te worden voldaan. Indien een lid voortijdig opzegt, wordt geen restitutie verleend.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 september schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Indien dit niet is gebeurd, blijft men automatisch het volgende jaar lid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bijlage 1.

 

Wedstrijdleider, competities

 

 1. De wedstrijdleider verzorgt de wedstrijdagenda alsmede speciale drives.

 

 1. De wedstrijdagenda omvat in ieder geval de parencompetitie en gezelligheidsdrives. De wedstrijdleider kan tevens één of meer speelavonden aanwenden voor een viertallencompetitie en/of een topintegraal.

 

 1. Alle paren worden op basis van de door hen behaalde prestaties naar sterkte ingedeeld in diverse lijnen. Per seizoen worden meerdere rondes parencompetities gespeeld. Aan het einde van iedere ronde vindt promotie en degradatie plaats. De wedstrijdleider bepaalt voor aanvang van de competitieronde het aantal promotie- en degradatieplaatsen. Dit is afhankelijk van het aantal paren dat in de lijn speelt.

 

 1. Nieuwe leden en nieuw gevormde paren worden op basis van sterkte in een hogere of lagere groep ingedeeld. Paren die uitvallen of met een invaller spelen krijgen een compensatie dan wel een correctie.

 

 1. Bridgeclub “Voorhout” neemt naar behoefte van de leden deel aan door de Nederlandse Bridge Bond (NBB) georganiseerde drives. De wedstrijdleider treedt hierbij coördinerend op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Bijlage 2

 

Spelregels, ethiek en arbitrage

 1. Zorg dat u de spellen speelt in de juiste richting. Bij het spelen van de verkeerde spellen of in de verkeerde richting zijn beide paren fout.
 2. Tel uw kaarten eerst, voordat u deze inziet. Waarschuw de wedstrijdleider indien het aantal kaarten niet correct is.
 3. Laat de borden tijdens het spel op tafel liggen, zodat ieder steeds kan zien wie gever is en welke teams kwetsbaar zijn.
 4. Tel uw kaarten voordat u deze terugstopt in het bord. Bij een onjuiste verdeling kunnen de schuldigen van de vorige ronde bestraft worden met een arbitrale score.
 5. U wordt geacht uw systeemkaart ter inzage te geven aan uw tegenstanders.
 6. U mag altijd de partner van de bieder om uitleg van het bod vragen. Een bieder mag overigens afwijken van zijn eigen biedsysteem, mits dit niet op een van tevoren gemaakte afspraak met zijn partner berust.
 7. U komt in de eerste kaart uit met een dichte kaart, waarna uw partner of de tegenpartij u toestemming geeft de kaart open te draaien als u inderdaad moet uitkomen. De speelfase is dan begonnen. Zo lang uw kaart van de slag open ligt, heeft u het recht de overige kaarten van de slag in te zien. De tegenstander moet dit verzoek honoreren, maar alleen van de laatste speelslag.
 8. De dummy mag geen kaart spelen, aanraken of aanwijzen zolang de leider geen kaart genoemd heeft. Hij mag wel de leider waarschuwen niet uit de verkeerde hand te spelen. De dummy mag ook de leider (maar niet aan de tegenstanders) vragen of hij/zij echt niet kan bekennen, om zo een verzaking te voorkomen.
 9. Wanneer een spel voor de eerste maal gespeeld wordt en er wordt rondgepast, dan mag er overgegeven worden. De spellen dienen in een redelijk tempo te worden afgespeeld. Indien een tafel achter raakt en daardoor de wedstrijd te veel ophoudt, mag de wedstrijdleider die tafel verbieden het laatste spel van de ronde te spelen.
 10. Wisselen van tafel geschiedt nadat de wedstrijdleider hiertoe het sein heeft gegeven. De rondeklok geeft aan, hoeveel tijd er nog gespeeld kan worden. De laatste 2 minuten zijn bedoeld om te wisselen van tafel.
 11. Nakaarten houdt de wedstrijd onnodig op en leidt gemakkelijk tot vergissingen bij het weer insteken van de kaarten in de borden.
 12. Raadpleeg de wedstrijdleider of arbiter bij gemaakte fouten. Voorkom dat u, door zelf de fout te herstellen, uzelf of uw tegenstander benadeelt. U bent nooit verplicht een door uw tegenstander opgelegde straf te aanvaarden. Speelt u door, na een door de tegenstander gemaakte fout, dan heeft u het foute spel geaccepteerd en daarmee het recht verloren om een correctie te eisen.
 13. Wees vriendelijk voor uw tegenstanders en partner. Dit komt uw spel en de sfeer ten goede.
 14. Als u een keer niet kunt komen bridgen, zorgt u zelf voor invaller(s) en geeft u dit door aan de wedstrijdleiding. Maak zo nodig gebruik van de invallerlijst.
 15. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
 16. Bedenk dat de wedstrijdleider wekelijks vrije tijd besteedt aan het organiseren van de bridgewedstrijd. Wanneer u zich aan de bovenstaande richtlijnen houdt, kunnen de bridgeontmoetingen voor iedereen in een prettige sfeer verlopen.