Wedstrijdreglement

 

Dit wedstrijdreglement is door de extra ALV van 29 november 2005 goedgekeurd.

 

0         Algemeen

 

Ten aanzien van de door de bridgeclub De Sleutels te organiseren wedstrijden gelden de regels, die zijn vastgesteld door de Nederlands Bridge Bond (NBB), tenzij in dit reglement anders is bepaald.

 

A       Indeling en promotie / degradatie

 

Artikel A.1

Leden die aan de competities willen deelnemen, dienen zelf te zorgen voor de vorming van paren en viertallen.

 

Artikel A.2

1.       De op basis van artikel A.1 gevormde paren dienen zich aan het begin van het verenigings­jaar      op te geven bij het bestuur.

2.       De paren en de viertallen zijn verplicht deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde competities, tenzij de TeCo daarvoor dispensatie verleent. Indien men zich hier niet aan houdt, verliest men het recht om aan verdere competities in het betreffende verenigingsjaar deel te nemen.

3.       Wijzigingen van paren of viertallen dienen ten minste twee weken voor aanvang van de volgende interne competitie aan de TeCo bekend gemaakt te worden.

 

Artikel A.3

1.       Ten behoeve van de interne competities bepaalt de TeCo de indeling van paren / viertal­len in groepen.

2.       Bij  het jaarlijkse wedstrijdprogramma wordt voor iedere competitie aangegeven op basis van welke laatst(e) gespeelde interne competitie(s) de indeling van groepen voor een competitie zal plaatsvinden. De indeling in groepen wordt ten minste één week voor de aanvang van de betreffende competitie schriftelijk bekend gemaakt.

 

Artikel A.4

1.       Tegelijk met de indeling maakt de TeCo per groep het aantal promotie- en degradatieplaatsen bekend.

2.       De TeCo kan voor iedere groep een voorwaardelijke degradatieplaats (VD) aangeven.
De VD wordt uitsluitend omgezet in een definitieve degradatieplaats in een van de volgende gevallen:
· er zijn meer rechthebbende paren / viertallen in een groep
· na loting zoals aangegeven in artikel A.5, lid 2.f.

 

Artikel A.5

Bij de indeling van paren in groepen gaat de TeCo uit van de volgende groepen:

1.       De spelers van een paar dat ten hoogste één competitieronde overslaat en waarvan de spelers in die samenstelling tenminste twee competitieronden hebben gespeeld, behouden het recht op hun plaats. In de overige gevallen kan slechts aanspraak gemaakt worden op een plaats in de naast gelegen groep.

2.       Er geldt bij splitsende paren voor elke speler dan wel voor nieuwe combinaties als geheel het volgende:

a.       een niet meer spelend lid behoudt de rechten zoals onder lid 1, doch blijft in een nieuwe combinatie geklasseerd volgens zijn laatste resultaat

b.       de spelers van een gepromoveerd paar hebben recht op een plaats in de naast hogere groep

c.       de spelers van een gedegradeerd paar hebben aanspraak op een plaats in de naast lagere groep

d.       een nieuw lid wordt geklasseerd in één van de groepen na beoordeling door het bestuur of de TeCo

e.       een paar waarvan beide spelers recht hebben op een plaats in dezelfde groep heeft recht op een plaats in die groep

f.         een paar waarvan één speler recht heeft op een plaats in een bepaalde groep, en waarvan de andere speler recht heeft op een plaats in de naast lagere groep en waarvan de speler niet is gedegradeerd, loten om een bepaalde plaats in die bepaalde groep met de VD.

g.       een paar waarvan één speler recht heeft op een plaats in een bepaalde groep, en waarvan de andere speler recht heeft op een plaats in de naast lagere groep na degradatie, spelen in de naast lagere groep

h.       een paar waarvan één speler recht heeft op een plaats om een bepaalde groep, en waarvan de andere speler recht heeft op een plaats om een lagere groep, niet zijnde de naast lagere groep, spelen in de tussen gelegen groep

 

3.       Indien er, na toepassing van in lid 2 genoemde regels, plaatsen overblijven in een groep zullen deze als volgt worden opgevuld:

a.       paren zoals bedoeld in lid 2.a

b.       paren zoals bedoeld in lid 2.f

c.       paren zoals bedoeld in lid 2.g

d.       de VD die niet is uitgeloot

e.       het hoogste niet gepromoveerde paar uit de naast lagere groep

f.         de hoogste degradant uit de groep

g.       het op één na hoogste niet gepromoveerde paar uit de naast lagere groep

h.       de op één na hoogste degradant uit de groep

i.         enzovoort

 

Artikel A.6

Bij de indeling van viertallen in groepen gaat de TeCo uit van de volgende regels:

1.       Een viertal dat qua samenstelling ongewijzigd is gebleven, wordt geplaatst in de groep waarop het recht heeft op rond van de laatste competitie, zoals wordt bedoeld in artikel 3 lid 2.

2.       Spelers van gewijzigde of nieuwe viertallen krijgen een aantal punten overeenkomstig de volgende regels:

a.       een speler die maximaal één competitieronde overslaat wordt geklasseerd als rechthebbende in de laatst gespeelde groep, met inachtneming van promotie / degradatie. In de overige gevallen kan slechts aanspraak gemaakt worden op een klassering in de naast lagere groep.

b.       een nieuw lid wordt geklasseerd in één van de groepen na beoordeling door het bestuur of de TeCo.

c.       een speler krijgt op basis van zijn klassering het volgende aantal punten:
* laagste groep:
      - promotie: 3 punten
      - handhaving: 1 punt
* één na laagste groep:
      - promotie: 5 punten
      - handhaving: 3 punten
      - degradatie: 1 punt
* voor de volgende groepen geldt voor iedere categorie (promotie, handhaving, degradatie) het aantal punten in de naast lagere groep +2.

3.       Gewijzigde of nieuwe viertallen krijgen een aantal punten toegekend dat gelijk is aan de som van het aantal punten van de individuele spelers.
Een team dat uit meer dan 4 spelers bestaat, krijgt een aantal punten dat gelijk is aan 4 maal het gemiddeld aantal punten van de individuele spelers. De teams worden in volgorde geplaatst op basis van het totaal aantal punten per team. Daarna worden deze teams in deze volgorde geplaatst in de groepen die nog plaatsen vrij hebben. Daarbij wordt het volgende in achtgenomen:
· voor plaatsing in de één na laatste groep zijn tenminste 12 (4 x 3) punten nodig
· voor plaatsing in de daarop volgende groep zijn tenminste 20 (4 x 5) punten nodig
· enzovoorts

4.       Indien er plaatsen over zijn in een groep krijgen ook ongewijzigde viertallen die overeenkomstig lid 1. van dit artikel reeds geplaatst waren in de naast lagere groep, een aantal punten toegekend volgens in lid 2.c. genoemd schema en vindt op basis van de dan ontstane volgorde indeling in de groep plaats.

 

Artikel A.7

In gevallen waarin de artikelen A.5 en A.6 niet leiden tot een eenduidige indeling, zoals  bijvoorbeeld het geval kan zijn wanneer het aantal deelnemers in een groep groter of kleiner wordt gemaakt, is de TeCo bevoegd een nadere beslissing te nemen.

 

 

B       Invallen en verzuimen bij parencompetities

 

Artikel B.1

1.       Paren zijn verplicht om bij verhindering van een of beide spelers zelf voor vervanging te zorgen.

2.       Indien een speler van een paar verhinderd is aan een zitting van de parencompetitie deel te nemen, is de overblijvende speler van het paar gerechtigd met een invaller uit te komen. Een invaller dient zoveel mogelijk van gelijke speelsterkte te zijn. Invallers dienen vooraf aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.

3.       Paren zijn gerechtigd zich te laten vervangen door een invallend paar. Een invallend paar dient zoveel mogelijk van gelijke speelsterkte te zijn. Invallers dienen vooraf aan de wedstrijdleiding te worden gemeld. De door het invallende paar behaalde score geldt als score voor het paar waarvoor het als invaller optreedt, tenzij de wedstrijdleiding bij aanmelding aankondigt eventueel een scorecorrectie te zullen toepassen.

4.       Worden invallers niet bij de wedstrijdleiding gemeld, dan kan de wedstrijdleiding besluiten dat met een niet gerechtigde speler is gespeeld. In dat geval komen te scores behaald tegen het paar met de niet gerechtigde speler te vervallen. Dit paar krijgt een score toegewezen als bedoeld in artikel B.2 sub 2.

 

Artikel B.2

Het wegblijven zonder voor invallers te zorgen levert voor de competitie en daarmee de wedstrijdleiding veel problemen op. Indien een paar om welke reden dan ook geen invaller(s) kan vinden, dient terstond het lid dat assisteert bij het zoeken naar invallers, te worden ingelicht. Dit dient uiterlijk 20.00 uur op de zondagavond voor de volgende competitieavond te zijn gebeurd. Als dit lid niet kan worden bereikt, dient de wedstrijdleiding te worden ingelicht (ook vóór zondagavond 20.00 uur). Hierbij gelden de volgende regels:

1.       Een paar dat wegens een geldige en tijdig aan de wedstrijdleiding gemelde reden, een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleiding*), van een zitting wegblijft, krijgt voor die zitting een score toegewezen gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar behaalde en nog te behalen scores, met een maximum van 52,5%. Bovendien wordt de score over deze zitting verminderd met 5 procentpunt.

2.       Een paar dat zonder een geldige en/of tijdig aan wedstrijdleiding gemelde reden, een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleiding *), van een zitting wegblijft, krijgt voor die zitting een score toegewezen gelijk aan de laagste van de door dit paar behaalde en nog te behalen scores, met een maximum van 50%. Bovendien wordt de score over deze zitting verminderd met 10 procentpunt. Dit wordt vermeld op de uitslagenlijst (ook op internet/teletekst). De wedstrijdleiding is bevoegd om, wanneer daartoe aanleiding bestaat, in dit geval een andere arbitrale score toe te kennen.

3.       Een paar dat tweemaal (of nog vaker) zonder een geldige en/of tijdig aan de wedstrijdleiding gemelde reden wegblijft, wordt eenmalig uitgesloten van de volgende soortgelijke competitie*).

4.       Een paar degradeert, indien het twee of meer zittingen wegblijft zonder zich te laten vervangen, ongeacht de reden van verzuim.

5.       Voor een paar dat tijdens de laatste zitting is weggebleven, of dat in twee of meer andere zittingen is weggebleven, gelden geen andere regels dan welke hierboven zijn aangegeven.

 

*) bij protesten beslist het bestuur

 

Artikel B.3

Indien de TeCo constateert dat er tengevolge van het laten vervangen c.f. het gestelde in artikel B.1 dan wel het niet laten vervangen c.f. het gestelde in artikel B.2 een onbalans is ontstaan in de uitslag van een competitie, dan is de TeCo bevoegd om een uitslagcorrectie te plegen, waarbij de effecten voor de niet overtredende paren teniet worden gedaan, teneinde een zo nauwkeurig mogelijke uitslag te verkrijgen.

 

C       Het Spelen

 

Artikel C.1

1.       Spelers dienen er zelf op toe te zien dat alle spellen van een ronde worden gespeeld.

2.       De straf voor het, door te laat komen of te langzaam spelen, niet op tijd afgerond hebben van de spellen van een ronde is de eerste keer een waarschuwing. Daarna kan de wedstrijdleider straffen toekennen overeenkomstig het wedstrijdreglement van de NBB  (-  25% van de top van een spel, Butler - 5 imps, viertallen 1 WP per 5 minuten)

3.       Spellen die tengevolge van omstandigheden buiten de schuld van beide spelers of door te langzaam spelen, niet binnen de reglementaire speeltijd zijn gespeeld, dienen direct na afloop van de zitting te worden nagespeeld, tenzij de wedstrijdleiding anders bepaalt. Indien een spel niet wordt nagespeeld, dient een arbitrale score te worden vastgesteld. De richtlijn hierbij is het volgende:
· Buiten de schuld van een paar:  60%
· Ten gevolge van langzaam spelen van het paar:
      Zijnde de eerste maal in een competitie: 50%
      Zijnde de tweede of volgende malen in een competitie: 40%
· Ten gevolge van te laat komen: 40%

 

 

D       Overige bepalingen

 

Artikel D.1

1.       Rode afspraken en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) dienen te worden aangemeld bij de TeCo.

2.       De TeCo kan toestemming verlenen om deze afspraken en HOM te hanteren. De TeCo kan daarbij nadere voorwaarden stellen.

3.       In gevallen dat het wedstrijdreglement tot aperte onrechtvaardigheid leidt kan de TeCo i.o.m,. het bestuur anders beslissen.

 

Artikel D.2

Roken is niet toegestaan vanaf 1opening zaal tot 20:15 uur en verder van 20:45 tot 21:15 uur, van 21:45 tot 22:15 uur en van 22:45 tot 23:15 uur. Bij competities waarbij 4 of 5 spellen per ronde worden gespeeld, is roken niet toegestaan tijdens de oneven rondes en vanaf 19:45 uur, hetgeen bij op tijd spelen overeenkomt met eerder genoemd tijdschema.