Huishoudelijk Reglement

Download reglement:

 

Huishoudelijk Reglement Bridgeclub Azijnfabriek    

 

Begrippenlijst:

 

AV          = Algemene Vergadering

BCA       = Bridgeclub Azijnfabriek

HR          = Huishoudelijk Reglement

NBB       = Nederlandse Bridgebond

TC          = Technische Commissie

WR        = Wedstrijd Reglement

WL         = Wedstrijdleider

 

Algemeen:

Een HR is altijd ondergeschikt aan wat is vermeld in de statuten.

 

Leden.

 

Artikel 1.

 1. Bij aanmelding ontvangt het nieuwe lid een aanmeldingsformulier.
 2. Na toelating ontvangt het lid de statuten, het HR en het WR aangevuld met namen van alle bestuurs- en commissieleden en overige leden.

 

Artikel 2.

Indien het bestuur meent dat de speelgelegenheid geen nieuwe leden kan huisvesten, wordt er een ledenstop ingesteld.

 

Artikel 3.

 1. De contributie wordt vastgesteld door de AV.
 2. Tevens bepaald de AV de ingangsdatum van een contributiewijzing.
 3. De contributie dient  bij vooruitbetaling per verenigingsjaar voldaan te worden. Hiertoe ontvangen de leden in de maand september een nota. Deze dient binnen 14 dagen in zijn geheel betaald te worden. In overleg met de penningmeester kan in bijzondere gevallen worden besloten tot betaling in twee gelijke termijnen, te betalen per september en per januari.
 4. Indien een spelend lid in hetzelfde verenigingsjaar ook spelend lid is bij een andere bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) aangesloten vereniging, kan dit lid een gedeelte van de contributie retour krijgen (te bepalen door het bestuur).
 5. Indien de contributie niet voor de in lid 3 genoemde vervaldatum is betaald volgt een schriftelijke aanmaning door het bestuur. Is twee maanden na de datum van deze aanmaning nog niet aan de contributieverplichting voldaan, dan volgt een schorsing van deelname aan club-en door of namens haar districten georganiseerde wedstrijden, alsmede van functieuitoefening voor of namens BCA, tot aan het moment dat aan de financiële verplichtingen is voldaan.
  De mededeling van deze schorsing zal geschieden middels een  tweede schriftelijke aanmaning waarbij een fatale termijn gesteld zal worden om aan de verplichtingen te volden en waarna het bestuur over zal gaan tot royement van betrokkene.
 6. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of de oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het hele jaar verschuldigd. Indien een lid zijn lidmaatschap na 31 juli opzegt, is dit lid contributie  verschuldigd over het dan volgend verenigingsjaar.
 7. Indien een lid later in het verenigingsjaar lid wordt, dan bedraagt de contributie een twaalfde deel van de jaarcontributie + administratiekosten, met dien verstande dat het totale bedrag nooit boven de jaarcontributie uitkomt.

 

Bestuur.

 

Artikel 4.

Volgens Artikel 12, lid 2 van de Statuten treedt elk bestuurslid volgens rooster af. Het rooster van aftreden is als volgt

September/oktober 2005, penningmeester,

September/ oktober 2006, secretaris,

September/oktober 2007, voorzitter

 

Artikel 5.

 1. Het financieel beheer berust bij de penningmeester.
 2. De penningmeester heeft zonder ruggespraak mandaat voor uitgaven t/m 500 euro. Voor hogere bedragen moet goedkeuring gegeven worden door het bestuur. Daarbij gaat het altijd om uitgaven, die in de lijn liggen van de door de AV goedgekeurde begroting of een logisch gevolg zijn van één of meer onderdelen in een door de AV goedgekeurd beleidsplan.
 3. In het begin van een nieuw verenigingsjaar presenteert de penningmeester op een AV  de begroting en de toelichting daarop voor het komend verenigingsjaar.

4.      Tevens presenteert de penningmeester op die AV de eventuele contributieaanpassing en de toelichting daarop.

 

Commissies.

 

Artikel 6.

1.      De vereniging kent een technische commissie (TC).

2.      Het bestuur benoemt een Wedstrijdleider(WL), deze is voorzitter van de TC.

 1. In overleg met de wedstrijdlijder  benoemd het bestuur nog één of meer leden.
 2. De leden van de TC kiezen uit hun midden een een secretaris. De voorzitter heeft tot taak het tijdig bijeenroepen van een vergadering van de TC en het leiden van deze vergaderingen. Ook kan door tenminste twee leden van de TC een vergadering bijeen worden geroepen. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging van de vergadering en stelt zo nodig in overleg met één of meer TC-leden het jaarverslag samen.
 3. Binnen veertien dagen na een vergadering van de TC ontvangt het bestuur het verslag.

 

Artikel 7.

De taken van de TC zijn:

a.       Het opstellen van het competitiereglement.
Het competitiereglement en eventuele wijzigingen worden eerst ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd,voordat ze inwerking treden.

b.      Het opstellen en aan het bestuur ter goedkeuring voorleggen van de jaaragenda,

c.       De organisatie van de competities en bijzondere avonden.

d.      De aanschaf en het beheer van de benodigde materialen.

e.       Het samenstellen van door de vereniging af te vaardigen teams (bijvoorbeeld viertallen voor districtscompetities, en bekerwedstrijden voor clubteams.

 

 

Artikel 8

1.      De vereniging kent ook een kascommissie deze wordt altijd benoemd door en vanuit de AV.

 1. De kascommissie bestaat uit tenminste uit drie leden. Leden worden gekozen voor drie jaar. Elk jaar treedt 1 lid af. De AV benoemt elk jaar een nieuw lid. Een kascommissielid mag maar 3 jaar deel uit maken van de kascommissie.
 2. Een oud- lid van de kascommissie mag tenminste een jaar lang geen deel uitgemaakt hebben van de kascommissie voor hij/zij weer het lidmaatschap van de kascommissie aanvaardt.
 3. Leden van het bestuur of hun aanverwanten tot in de tweede graad mogen geen deel uitmaken van de kascommissie.
 4. Tenminste vier weken voor de AV beoordeelt de kascommissie de door de penningmeester opgemaakte jaarrekening, bestaande uit een balans en resultatenrekening. Onderdeel van beoordeling zijn: controle van de saldi liquide middelen per 31 augustus, overeenstemming ledenaantal met de ontvangen contributie, controle van de uitgaven, aansluiting vermogenspositie met de balans van het afgelopen boekjaar en het jaar daarvoor en de resultatenrekening van het afgelopen boekjaar.
 5. Voor de beoordeling van de financiële positie worden alle relevante bescheiden overlegd en wordt door het bestuur alle relevante informatie verstrekt.
 6. Indien de penningmeester tussentijds aftreedt of anderszins zijn functie niet (meer) kan vervullen, vindt vóór het moment van overdracht aan de vervangende penningmeester een tussentijdse beoordeling plaats.

 

 1. Artikel 9.

1        Ook kunnen er andere commissies zijn, die het bestuur bijstaan bij de uitoefening van haar taken, zoals onder meer is vastgelegd in de doelstellingen van de statuten,.

 1. Commissies worden door het bestuur of de AV ingesteld.
 2. Elke commissie bestaat uit tenminste twee leden van de vereniging.
 3. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
 4. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 5. Het bestuur doet op de AV verslag van de activiteiten van de commissies of delegeert dit aan de desbetreffende commissie.

 

Algemene Vergadering.

 

Artikel 10.

Indien een lid verhinderd is een AV bij te wonen, wordt een schriftelijke afmelding op prijs gesteld. Daartoe zal ruim van te voren een lijst in de speelgelegenheid worden neergelegd.

  

Wedstrijden.

 

Artikel 11.

1.      Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels en het door de NBB vastgestelde wedstrijdreglement met in achtneming van de hierop gepubliceerde aanvullingen, wijzigingen en richtlijnen. De spelende leden worden geacht op de hoogte te zijn van de door de NBB vastgestelde spelregels voor wedstrijdbridge.

 1. Aanvullingen op het wedstrijdreglement, zoals weergegeven in het voorgaande lid worden op voordracht van de TC, na goedkeuring door het bestuur, eventueel na raadpleging van de AV, in het clubreglement opgenomen.

 

Artikel 12.

1.      Clubdrives zijn besloten en derhalve alleen toegankelijk voor leden.

 1. Via een met redenen omkleed verzoek kan het bestuur hierop een uitzondering maken.

 

Artikel 13.

Vervallen.

 

Slotbepalingen.

 

Artikel 14.

1.      De AV beslist over geschillen met betrekking tot de uitleg en toepassing Statuten, HR en WR.

 1. In alle gevallen waarin de Statuten, het HR en het WR niet voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur onderneemt zodanig actie, teneinde een en ander vast te leggen in de Statuten, het HR of het WR.
 2. Elk jaar beoordeelt het bestuur, in overleg met de diverse commissies, de Statuten en het HR op volledigheid en bruikbaarheid en neemt zonodig initiatieven tot aanvulling en/of wijziging hiervan.
 3. Het HR treedt in werking na goedkeuring door de AV.

 

 

 

Tekst zoals deze luidt na de wijzging door AV van 18 oktober 2012