Statuten

STATUTEN

 

 

 

Artikel 1         NAAM, DUUR, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR

 

 

                                    1.1.     De vereniging draagt de naam "Revanche". De vereniging is opgericht te Boxtel op 15 februari 1956 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

                                               1.2.      De vereniging is gevestigd in de gemeente Boxtel.

 

                                    1.3.     Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december(aangepast na ALV 2006).

 

Artikel 2                     DOEL

             

 

              2.1.De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van het bridgespel en het bevorderen van de bridgesport in al zijn verschijningsvormen.

 

              2.2.De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 

-    het organiseren van een wekelijkse bridgeavond;

 

-    het organiseren van onderlinge wedstrijden;

 

-    het bevorderen en stimuleren van deelname van haar leden aan andere bridgewedstrijden;

 

-    het organiseren van evenementen op het gebied van de bridgesport;

 

-    het bevorderen van de kennis van de spel- en wedstrijdregels;

 

-    het bevorderen van de kennis van het bridgespel.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3               LIDMAATSCHAP/LEDEN

 

3.1.        De vereniging bestaat uit:

 

-    gewone leden;

 

-    ereleden.

 

3.2.            Door toetreding machtigt het lid het bestuur onher­roepelijk om hem als clublid op te geven aan de Nederlandse Bridgebond (NBB).

 

3.3.        Het erelidmaatschap wordt verkregen door benoeming door de algemene vergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

 

3.4.        Het lidmaatschap eindigt door:

 

a.  Bedanken;

 

b.  Overlijden;

 

c.  Royement wegens:

 

i het niet nakomen van geldelijke verplichtingen

 

ii.Wangedrag, dat ter beoordeling van het bestuur;

 

iii.        Beschikking van NBB.

 

De procedure wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4                    BESTUUR

 

4.1.Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Tenminste drie van het totale aantal bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. Indien het aantal bestuurs­leden beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen tot het minimum aantal van drie be­stuursleden te voorzien.

 

4.2.        De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaar door de algemene vergadering. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

                       Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de eerst­volgende algemene vergadering. Het tussentijdse benoem~~ of gekozen bestuurslid neemt in de rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats hij is benoemd of gekozen.

 

         De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.

 

                        4.3.     De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een secretaris en een penningmeester aan.

 

           De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoor­digd door twee gezamenlijk handelende meerderjarige bestuursleden.

 

                                   4.4.      Taak en wijze van aftreden van de leden worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

 

                                   4.5.      Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijk­heid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies.

 

                                   4.6.      Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeen­komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich t oor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 

                                   4.7.      Het bestuur is bevoegd, met inachtneming der statuten en reglementen van de NBB, van het district waartoe de vereniging behoort en van de statuten en regle­menten dezer vereniging, verplichtingen op te leggen aan de leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan.

 

                                   4.8.      Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

 

 

 

Artikel 5               NEDERLANDSE BRIDGEBOND (NBB)/DISTRICTEN

 

5.1.        De leden van de vereniging zijn tevens aangeslotenen van het district, binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd en van de '33.

 

5.2.        De leden kunnen In de algemene vergadering van de '33, van het district en van eventuele binnen het rayon bestaande afdelingen niet zelf hun stem uit­brengen. Dit geschiedt door afgevaardigden en plaats­vervangend afgevaardigden die namens hen, zullen stemmen in overeenstemming met de statuten en reglementen van het district en de '33.

 

5.3.        De statuten en reglementen van het district en de NBB zijn bij het bestuur ter inzage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6               ALGENENE LEDENVERGADERING

 

Algemeen

 

6.1.Aan de algemene vergadering, die minstens eenmaal per jaar dient plaats te vinden, komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.

 

6.2.        De agenda van de 6.1. bedoelde vergadering bevat ouder meer:

a.  Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;

 

b. verslag van het bestuur;

 

c.  Behandeling en vaststelling van de jaarstukken;

 

d.  Vaststelling van de contributies;

 

e.  Vaststelling van de begroting;

 

f.  Voorziening in vacatures;

 

g.  Rondvraag.

 

                                      6.3.          Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het betuur dit wenselijk oordeelt.

                             6.4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

 

                             6.5. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.

 

6.6.De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

 

 

 

SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

 

                                    6.7.     Alleen leden hebben toegang tot een algemene verga­dering. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere personen.

 

                        6.8.      Ieder ter vergadering aanwezig lid is stemgerechtigd en heeft een stem.

 

                        6.9.     De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.

                        6.10    Van het behandelde in elke vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. De inhoud van het verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene ver­gadering aangeboden.

 

 

                                   BESLUITVORMING

 

                        6.11.   Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitge­brachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stem­men. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitge­brachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de stemcommissie:

    -    blanco zijn;

 

    -    zijn ondertekend;

 

    -    onleesbaar zijn;

 

    -    een persoon niet duidelijk aanwijzen;

 

  -      de naam bevatten van een persoon die niet kandi­daat gesteld is;

 

    -    voor iedere verkiesbare plaats meer dan 1 naam bevatten;

    -    meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

 

                   6.12.        Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

 

          Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.

 

                        6.13.   Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen; heeft slechts ~ persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op een na hoogst aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer perso­nen die het op een na hoogst aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemmingen> is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.

 

                        6.14.   Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.

6.15.        Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 

6.16.        Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

6.17.        Zolang in een algemene vergadering alle leden aan­wezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voor­geschreven wijze geschied of is enig ander voor­schrift over het oproepen, het houden van verga­deringen of een daarmede verband houdende activiteit niet in acht genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7                                 GELDMIDDELEN

 

A. INKOMSTEN

 

7.1.          De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 

-    contributie der leden;

-    donaties;

-   ontvangsten uit wedstrijden;

-   overige inkomsten.

 

 

 

7.2.          De leden zijn gehouden tot het betalen van contri­butie tot een bedrag dat telkenmale door de algemene vergadering zal worden vastgesteld en volgens regels vastgesteld in het huishoudelijk reglement. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ing.­deeld afhankelijk van de financiële verplichtingen aan de Nederlandse Bridge Bond.

                                    7.3.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

 

B.                                            BEGROTING

 

                        7.4.     Het bestuur dient op een algemene vergadering, te houden voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, een begroting in van de in dat jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. De op deze vergadering vaarde begroting is de richtlijn voor het financiële beleid.

 

 

C.                                  JAARVERSLAG. VERANTWOORDING

 

                                    7.5.     Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 

                                   7.6.      Het bestuur brengt na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 

                        7.7.     Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.

 

           De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.

 

 

           De kascommissie onderzoekt de rekening en verant­woording van het bestuur betreffende het financiële beleid en brengt aan de algemene vergadering ver­slag uit van haar bevindingen.

7.8.        Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 

7.9.              De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen1 doch slechts door verkiezing van een andere commissie.

 

7.10.      Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

 

7.11.        Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in 7.5. , 7.6. en 7.7. tien jaar lang te bewaren.

Artikel 8

 

8.1.        Een huishoudelijk reglement vast te stellen door de al gemene vergadering regelt de onderwerpen, in deze statuten daarvoor aangewezen, en voorts al hetgeen naar de mening van die vergadering daarin verder behoort te worden opgenomen.

 

8.2.          De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten.

 

 

Artikel 9  STATUTENWIJZIGING

 

9.1.          Behoudens in het geval bedoeld in 6.17. kan in de statuten geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 

9.2.          Behoudens in het geval als bedoeld in punt 6.17. moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, tenminste acht dagen voor de vergadering aan elk lid ter beschikking worden gesteld.

9.3.                  Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een verga­dering, waarin tenminste tweederde van het aantal leden aanwezig is.

                                    Indien niet tweederde van het aantal leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel, zoals dat aan de orde is geweest, onge­acht het aantal aanwezige leden, kan worden beslo­ten mits hierbij een goedkeuring wordt verkregen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

9.4.         Een goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder meerderjarig bestuurslid bevoegd.

9.5.         Indien de statuten van de Nederlandse Bridge Bond worden gewijzigd, is de vereniging verplicht binnen zes maanden nadat deze wij zingen van kracht zijn geworden, zonodig haar statuten in overeen­stemming te brengen met de gewijzigde statuten van de NBB.

 

 

Artikel 10 ONTBINDING

 

10.1.               Behoudens het bepaalde bij artikel 50 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval bedoeld in 6.17. wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ont­binding van de vereniging zal worden voorgesteld.

10.2.       Indien op de vergadering niet het in 10.1. vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen vier weken een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven die rechtsgeldig is, ongeacht het aantal afgevaardigden

Dat dan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten;,mits met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

 

10.3.        De algemene vergadering, die rechtsgeldig tot ont­binding der vereniging besluit, benoemt een liquidatiecommissie Tevens beslist deze vergadering welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen zal worden gegeven. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel.

 

10.4.        Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam "in liquidatie” toegevoegd worden.

 

 

Artikel 11 VERENIGINGSREGISTER

 

11.1.      In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging:

 

A. Deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende de statuten;

 

b.  Elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende de statutenwijziging;

 

C. De ontbinding der vereniging;

 

d.    De naam, voornamen en woonplaats van alle bestuursleden aan wie door de statuten vertegen­woordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

 

 

Aldus vastgesteld en aangenomen op de Algemene Vergadering van 19 januari 2008..

Voorzitter                                                          Secretaris

 

 

 

 

Ad van Os                                                       Leo Huijbers