Prettig(er) Bridge + Gids voor Bridge

Download bijlage:

 

PRETTIG(ER) BRIDGE

 

(CTRL+) Klik op het betreffende onderwerp.

 

 

Inhoud

Laatst bewerkt op

1

Inleiding, doel en aanpak

08-09-2014

2

Systeemkaart; Informatie vragen en geven

30- 09-2014

3

"Top" of "nul"? Arbiter erbij?

30-09-2014

4

(On)geoorloofde informatie

16-11-2014

5

Onregelmatigheden bij bieden en spelen

03-01-2015

6

Rechten en plichten leider en dummy

03-01-2015

7

Rondpas

16-09-2014

8

Slot

03-01-2015

 

 

 

 

GidsVoorBridge

Spelregelboekje

Zie clubsite

 

 

 

 

 1. Inleiding

Citaat uit de inleiding van de GidsVoorBridge :

Er bestaan veel misverstanden over wat aan de bridgetafel mag, moet en is verboden.

Er bestaan nog clubs waar een vraag om arbitrage een collectieve siddering veroorzaakt in de

speelruimte. Omdat alleen zou worden gespeeld ‘voor de gezelligheid’.

Ook vragen sommige bridgers liever geen arbitrage uit angst voor een confrontatie. Met het grote risico dat ze met een onaangenaam gevoel huiswaarts keren.’

 

Bestuur en Technische Commissie van B.C.B. willen met enige regelmaat stil te staan bij

situaties waarbij misverstanden rond spelregels aanleiding kunnen vormen tot een

onaangenaam gevoel of een onaangename sfeer aan tafel. Dit gaat vorm krijgen in dit

groeidocument ‘Prettig(er) Bridge’. Leidraad hierbij is de GidsVoorBridge , te vinden op de

startpagina van onze website; een papieren versie is verkrijgbaar op de club.

 

Doel.

Het bewaken/bevorderen van een goede sfeer aan tafel en spelen volgens de

(NBB-) spelregels met de arbiter in een centrale rol, rekening houdend met onze

clubsituatie.

 

Clubsituatie.

Bridge is een spel dat gespeeld wordt volgens strakke (en soms ingewikkelde) regels. De instelling t.a.v. deze regels en de wijze waarmee er mee wordt omgegaan lopen bij onze bridgeclub nogal uiteen.

Ook het wedstrijdelement wordt zeer verschillend ervaren. Velen beleven het spel als een sport (niets mis mee!) en sport gaat gepaard met regels en …. emotie. Bij hen gaat het om het spel in de pure vorm, correct volgens de regels in een prettige omgang met de overige deelnemers. Het vinden van het juiste ultieme bod of die extra slag geeft de kick en bepaalt voor een groot deel het plezier tijdens de clubavond.

Maar dit sportieve element staat ook voor veel leden op een veel lager pitje; voor hen is het sociale gebeuren meer van belang. Een slag meer of minder bederft het plezier niet.

 

Gelet op dit verschil in instelling binnen onze club moet er voor beide benaderingen ruimte zijn. Bestuur en TC zijn er van overtuigd dat dat kan. Als lid van de NBB zijn we gebonden aan haar regels maar bij de interpretatie ervan zal de wedstrijdleiding proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij ieders beleving. Dat betekent dus van beide kanten wat water bij de wijn.

 

Aanpak.

Op de clubavond houden we het heel kort: Aan het begin wordt een onderwerp aangekaart, aan de hand van een concrete spelsituatie van een van onze clubavonden.

Deze spelsituatie wordt op de clubsite onder Prettig Bridge verder uitgewerkt, vaak aan de hand van vragen met antwoorden. Het onderwerp wordt afgerond met aandachtspunten die ook weer kort op de clubavond terugkomen. Waar mogelijk wordt verwezen naar de bijbehorende pagina’s in de Gids voor bridge.

 

Het thema Prettig(er) Bridge wordt dus zeker geen spelregel- of etiquettecursus.

Bestuur en TC hopen dat deze aanpak zal helpen om op volwassen, hoffelijke, respectvolle

wijze met elkaar en de uitgenodigde arbiter om te gaan bij problemen aan de bridgetafel.

---------------

 1. Systeemkaart; informatie vragen en geven.

Ten aanzien van de systeemkaart is tijdens de jaarvergadering besloten: A-lijn verplicht ,

B-lijn zeer gewenst, C-lijn aanbevolen. Een digitaal model van de systeemkaart vindt u op de clubsite; een papieren versie (+hoesje) is op de clubavond verkrijgbaar.

 

2.1 Vraag: De tegenpartij meldt aan het begin van een speelronde:

We spelen zonder systeemkaart maar we alerteren alles. Vraag gerust als je iets niet duidelijk is.‘

Wat is het bezwaar hier tegen?

 

Antwoord: Dit is bij wat ingewikkelder biedsystemen moeilijk uitvoerbaar; bij uitleg van

een bod kan er ongeoorloofde informatie over tafel (en naar de andere tafels) gaan. Partner zou bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van je foute uitleg.

Bij spelen onder systeemkaart is het lastig na te gaan volgens welke afspraken er wordt

geboden en gespeeld; tegenpartij kan zich niet voorbereiden op het tegenspel en er kan niet

worden gecontroleerd of de uitleg van een bieding correct en volledig is.

 

 

Aandachtspunten: Systeemkaart en informatie vragen en geven

(Zie ook GidsVoorBridge: pag. 16 en 17)

Iedere speler heeft er recht op te weten volgens welke afspraken de tegenstanders spelen. Het voorgeschreven hulpmiddel hiertoe is de systeemkaart die aan het begin van een ronde wordt aangeboden aan de tegenstanders. Zo geef je de tegenpartij de gelegenheid om afspraken te maken over tegenspel. Zorg voor een bijgewerkt exemplaar.

Het niet aanbieden van een systeemkaart wordt opgevat als onvolledige informatie naar de tegenpartij en wordt bij onregelmatigheden als een overtreding beschouwd.

 

Met het alert-kaartje dient de bijzondere betekenis van een bieding te worden aangegeven.

(Het niet alerteren van een conventioneel bod wordt formeel opgevat als foutieve uitleg en is dus een overtreding.)

 

Tijdens de bieding mag je, zodra je aan de beurt bent, vragen naar de betekenis van elk bod. De tegenpartij is verplicht om volledige uitleg te geven.

Tijdens het spelen mag je alleen bij je eerste beurt om te spelen, een herhaling vragen van het (volledige) biedverloop.

Tijdens de gehele speelperiode mag je, zodra je (in de hand of in de dummy) aan de beurt bent, om uitleg van het bieden van de tegenpartij of van de tegenspelafspraken vragen.

 

Als de leider of dummy tijdens de bieding een foute uitleg heeft gegeven dient dat vòòr de uitkomst aan de tegenpartij te worden gemeld. De tegenpartij meldt een foute uitleg pas na het spel en vraagt meteen de arbiter aan tafel.

 

 

 1. Top” of “nul”? Arbiter erbij?

 

Situatie: West gever /OW kwetsbaar; West heeft 19 punten en opent 1 Ru

 

N

O

Z

W

-

-

-

1Ru

2S*

3Ru**

Pas

??..

Pas

..

Pas

6Ru

Pas

Pas

Pas

 

Bieding:

 

 

 

 

(*) : Opening met 6-kaart-S (uitgelegd door Zuid)

(**): Alert: Sterk, minstens 10 punten

 

Na de eerste biedronde vraagt West naar de betekenis van het bod 2S van Noord (door Zuid gealerteerd). Zuid legt uit: ‘Opening met 6-kaart S’ (overeenkomstig systeemkaart).

Het eindbod: 6Ru voor West.

 

Vraag:

3.1 : Hoeveel punten heeft Zuid volgens bovenstaande informatie?

 

Uitkomst (Noord): Kl6, voor Zuid met Kl-Aas…… ???? Vreemd, want uit het biedverloop

volgt: 0 pt voor Zuid!

Oost bezit de vork Harten Vrouw / Aas; Op grond van de bieding neemt de leider dus de snit in Oost …….. helaas, ook Ha-Heer blijkt bij Zuid te zitten. Resultaat: 6Ru -1!!??

De overige resultaten op dit spel waren: 4x OW 5Ru+1 en 2x 5Ru =, dus 0% voor OW.

 

Vragen.

  1. Hoe zou u zich als OW voelen na afloop van dit spel?

  2. Wat zou u doen als u OW zat? En wat als u NZ zat?

  3. Hoe kan er voor worden gezorgd dat ondanks de onregelmatigheid de sfeer

aan tafel prettig blijft?

 

 

 

 

 

 

Antwoorden:

3.1 t/m 3.4 Volgens de gegeven uitleg heeft zuid 0 punten. Het humeur van OW zou bij deze gang van zaken wel eens tot onder het nulpunt kunnen dalen. NZ zouden wel moeten aanvoelen dat ze mogelijk iets ‘op het geweten hebben’. Hier moet de arbiter worden geroepen om de zaak te laten beoordelen. Het zou de sfeer ten goede komen als NZ, het paar dat van het pad afweek, meteen na afloop van het spel het initiatief richting arbitrage nam.

 

(Vervolg “Top” of “nul”? Arbiter erbij?)

 

N

O

Z

W

-

-

-

1Ru

2S*

3Ru**

Pas

??..

Pas

..

Pas

6Ru

Pas

Pas

Pas

 

 

 

 

 

 

(*) : Opening met 6-kaart-S (uitegelegd door Zuid)

(**): Alert: Sterk, 10+.

 

Bij nabespreking van het spel bleek dat het bod 2S van Noord niet de afgesproken betekenis had zoals op de systeemkaart stond vermeld:

 

De hand van Noord: Sch V-10-9-5-4-3

Ha B

Ru B-4-2

Kl 10-8-3

 

Noord bezit slechts 4 punten!

De uitleg van het bod 2S door Zuid was correct volgens de systeemkaart. Maar Noord bleek zich te hebben vergist in de afspraken met zijn partner.

 

Als Noord in deze situatie volgens afspraak Pas had gelegd i.p.v. 2S dan zou er voor West een kansrijker speelplan voor de hand liggen met een snit via zuid.

Dit zou tot 6Ru= hebben geleid, met een top voor OW. Maar het 2S-bod van Noord stuurde de boel in de war …...

 

 

 

 

Vragen:

  1. Is OW reglementair gezien benadeeld door het ‘onjuiste’ 2S-bod van Noord?

  2. Moet de arbiter hierbij worden ingeschakeld?

  3. Wat is de functie van de systeemkaart in deze situatie?

  4. Is hier een scorecorrectie (arbitrale score) voor de beide paren op zijn plaats?

  5. Heeft een eventuele scorecorrectie voor OW (en NZ) invloed op de uitslag

van overige paren?

  1. Is het 2S-bod van Noord (6-krt en slechts 4 pt) eigenlijk wel toegestaan?

  2. (Hoe) kunnen dergelijke situaties voorkomen worden?

 

Antwoorden:

3.5 Nee, je bent niet verplicht om volgens je systeemkaart te bieden, maar als je er een

gewoonte van maakt om af te wijken moet dat wel op de systeemkaart staan en ook hoe je

dan afwijkt.

3.6 Ja, om te beoordelen of er sprake is van een onregelmatigheid. Hij kan op deze manier

eventueel vaststellen of NZ er een gewoonte van maken om af te wijken van hun afspraken.

3.7 Er moet kunnen worden beoordeeld of er sprake is van een afwijkende bieding of een

foutieve uitleg van een bod.

3.8 Zuid heeft een correcte uitleg gegeven van het 2S-bod; als het afwijkende bod van Noord een

incidentele vergissing/verrassing is vindt er (helaas voor OW) geen correctie plaats.

3.9 Ja, als er een scorecorrectie van een spel plaats vindt kunnen daardoor de scores van alle

andere paren veranderen.

3.10 Zie antwoorden 2.6

3.11 Paren worden geacht hun eigen systeem te kennen. Wanneer bij herhaling geconstateerd

wordt dat dit niet het geval is zal er een waarschuwing volgen en kan er scorecorrectie

worden toegepast.

 

 

Aandachtspunt : Arbiter erbij? (Zie ook GidsVoorBridge pag. 7, 25, 26, 27)

 

Vraag bij elke onregelmatigheid de arbiter aan tafel. Bij zijn aanpak ligt het accent in eerste instantie op het voorkomen van schade bij de niet overtredende partij, niet op het bestraffen van de overtreder . Een correcte aanpak volgens de regels kan de onvrede aan tafel wegnemen, zeker wanneer de overtredende partij het initiatief neemt om de arbiter in te schakelen…..

 1. (On)geoorloofde informatie

 

De kreten ‘geoorloofde’ en ‘ongeoorloofde informatie’ geven in wezen niet weer wat er bedoeld wordt; het gaat feitelijk om toegestaan en niet toegestaan gebruik van informatie.

Geoorloofde informatie is de informatie die reglementair toegestaan is. Meestal betreft dit informatie via de systeemkaart of in de vorm van een (correcte) bieding door middel van een biedkaartje of in de vorm van uitleg door de tegenpartij (na alert) of in de vorm van een signaal in een (correct) gespeelde kaart.

Ongeoorloofde informatie is er in vele vormen. Zo is de uitleg door je partner aan de tegenpartij niet toegestaan voor eigen gebruik; die uitleg is dus voor jou ongeoorloofde informatie. Je mag er geen gebruik van maken.

 

Een groot deel van de spelregels gaat over situaties waarin ongeoorloofde informatie over tafel kan gaan. De vaak ingewikkelde beschrijvingen hebben als belangrijkste doel: ‘Hoe voorkom je schade bij de niet overtredende partij?’

Voorbeelden van deze situaties: Een bod voor de beurt, voorspelen voor de beurt, een onvoldoende bod, een niet voldongen verzaking, speelkaart die open op tafel valt, grabbelen in de biedbox, een ‘Pas’ na lang denken, een suggestieve vraag in de uitlegperiode, etc. …...

 

>> Foutieve uitleg partner

 

Voorbeeld 4.1

N

O

Z

W

1Ru

1Ha

2Ha

Pas

2SA

Pas

.3Ru..?

 

Bieding:

 

 

 

NZ hebben de afspraak dat het cue-bid 2Ha door Zuid hier betekent: manche-interesse maar geen dekking in Harten. Maar als West vraagt naar de betekenis van dit bod blijkt Noord de afspraak ‘even kwijt’ te zijn. Zijn antwoord: ‘Ik weet het niet zeker maar ik ga uit van dekking in Harten en minstens 10 pt.’

Na de Pas van West biedt Noord 2SA, tot grote schrik van Zuid.

Maar, ……. Zuid heeft gelukkig wel een 4-kaart Ruiten, een redding in nood …….

 

 

Vragen:

  1. Mag Noord tijdens de bieding zijn systeemkaart raadplegen om de betekenis

van het 2Ha-bod van Zuid op te zoeken?

  1. Is er iets aan te merken op het ‘eerlijke’ antwoord van Noord?

  2. Mag zuid na de uitleg van Noord ‘vluchten’ naar 3Ru?

  3. Moet hier de arbiter worden ingeschakeld? Zo ja, op welk moment?

 

Antwoorden:

4.1 Nee, elke speler wordt geacht de eigen afspraken te kennen. De systeemkaart is tijdens het

spel bedoeld voor de tegenpartij.

4.2 Ja, de tegenpartij dien je te vertellen wat je afspraken zijn, maar met de mededeling“… maar

ik ga uit van dekking in Harten en minstens 10 pt.” vertel je meer ….! Die toevoeging geeft

de tegenpartij nauwelijks extra informatie, maar je seint tegelijk je partner even in.

Dit laatste is niet toegestaan. Je mag je partner alleen door middel van een bied- of

speelkaart informeren

4.3 Nee, als West niets had gevraagd had Zuid niet geweten dat Noord hier een denkfout

maakte. Zuid zou dan niet peinzen over 3Ru; immers, 2SA levert 120 punten op tegen slechts 110 punten voor 3Ru.

  1. Ja, als achteraf blijkt dat OW door de fout van Noord zijn benadeeld zal er een arbitrale score

worden toegekend.

 

 

Aandachtspunt: Foutieve uitleg (Zie ook GidsVoorBridge pag. 26, 27)

Foutieve uitleg door je partner is ongeoorloofde informatie (o.i.) voor jezelf. Je moet dus bieden alsof je zijn uitleg niet hebt gehoord. Laat de arbiter beoordelen of er gebruik is gemaakt van o.i.. Als dit het geval is kent hij een arbitrale score toe.

Als je uitleg moet geven , vermeld dan alleen wat je afspraken zijn met je partner en zeker niet hoe je een ‘vaag bod’ van hem interpreteert.

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Denkpauze

 

Voorbeeld 4.2

N

O

Z

W

1Ha

Pas

2Ha

2Sch

??……Pas

Pas

3Ha

Pas

Pas

Pas

 

 

 

 

 

 

Bieding:

 

 

 

Vragen:

  1. Na 2S door west legt Noord na lang nadenken Pas. Is het bod 3H door Zuid

toegestaan?

  1. Hoe moet West handelen als hij de arbiter hierbij wil inschakelen?

 

Antwoorden:

4.5 Ja, Zuid mag 3Ha bieden, mits hij geen gebruik maakt van de informatie dat partner lang

nadacht voor hij paste. Het feit dat Noord lang nadacht betekent dat hij iets had om over na te denken. Zuid zou hier bijvoorbeeld uit kunnen afleiden dat Noord niet minimaal is (8 a 9 pt) of een bijzondere verdeling heeft(renonce, extra troef of singleton Sch). Deze kennis mag Zuid dus niet gebruiken. In een dergelijke situatie speelt de kwetsbaarheid een belangrijke rol; een extra troef bij Zuid kan een geldig argument zijn om te verhogen naar 3Ha.

 

4.6 Vooraf: Juist in dit soort ‘ongrijpbare’ situaties kan het gemakkelijk op een vervelende

discussie uitdraaien. Voorkom dit door de arbiter zo nodig in te schakelen.

Als in dit geval beide partijen het er over eens zijn dat er (te) lang nagedacht is moet worden vastgesteld of Zuid de extra informatie van Noord wel of niet nodig had voor een verantwoord 3Ha-bod. Dit kan pas na afloop van het spel worden beoordeeld, maar meteen na het bieden moet OW al aangeven eventueel gebruik te maken van het recht om na afloop van het spel de arbiter in te schakelen.

 

 

 

 

 

 

 

Een minder duidelijk geval:

Voorbeeld 4.3

Spelverdeling:

Noord:

Bieding:

N

O

Z

W

-

-

-

1Ha

1Sch

2Ha

2Sch

Pas

??...Pas

3Ha

3Sch

Pas

Pas

Pas

-

-

 

 

 

 

Zuid:

 

Na het bod 2Sch door Zuid neemt Noord een lange denkpauze en past vervolgens.

Oost vervolgt met 3Ha en Zuid legt 3Sch.

 

Vragen:

  1. Is hier reden voor OW om een eventuele arbitrage aan te kondigen?

  2. Is hier sprake van een overtreding door Zuid?

  3. (Hoe) speelt de kwetsbaarheid in deze situatie een rol?

 

Antwoorden:

4.7 OW heeft het volste recht om het 3Sch-bod van Zuid door de arbiter te laten beoordelen.

Meteen na het bieden moet OW dan aangeven er achteraf mogelijk gebruik van zal worden

gemaakt. Dit kan bij Zuid, gezien zijn hand, een vervelend gevoel oproepen maar hij moet

bedenken dat Noord hem door zijn denkpauze in deze lastige situatie bracht.

4.8 Analyse van het biedverloop gecombineerd met de gegeven hand van Zuid, zou ook

zonder de denkpauze, best tot een verantwoord 3Sch-bod door Zuid kunnen leiden, bijvoorbeeld:

 • Als Zuid nl uitgaat van een sterke schoppenkleur bij Noord kunnen er 1 of 2 Harten worden

ingetroefd. Verder zal er in de klaveren zeker 1 slag worden gemaakt. Dus: hoogstens

down voor Zuid.

- Bij een slechte Schoppenkleur van Noord vormen zijn honneurs in de andere kleuren voor

Zuid steun voor voldoende slagen in de lage kleuren.

 

4.9 Als niemand of alleen OW kwetsbaar is ligt 3Sch door Zuid voor de hand. Met NZ Kwetsbaar

ligt dat anders. Hier zal de arbiter de afweging van Zuid willen horen hoe hij 3Sch met zijn

kaart denkt te kunnen verantwoorden.

Aandachtspunten : Denkpauze (Zie ook GidsVoorBridge pag. 28, 29)

 • Een lange denkpauze van partner kan jou extra informatie over zijn hand geven die niet direct uit het biedverloop is af te leiden. Dit is niet toegestaan. Anderzijds is bridge een denksport waarbij je de tijd mag nemen voor analyse van het bied- of spelverloop.

 

 • Laat bij twijfel de arbiter beoordelen of er sprake is van een bod dat gebaseerd is op het feit dat partner lang heeft nagedacht.

 

 • Geef bij een vermeende denkpauze nog voor de uitkomst op vriendelijke wijze en zonder oordeel vooraf aan wat je waarneemt en meldt dat je de arbiter eventueel achteraf wilt laten vaststellen of er sprake is van gebruik van ongeoorloofde informatie.

 

 • Als een vermeende denkpauze wordt betwist, roep dan meteen de arbiter.

 

 • Accepteer vriendelijk dat tegenpartij een beroep doet op dit recht op arbitrage.

 

 • Bedenk dat je met het roepen van de arbiter in dit soort situaties de integriteit van

de tegenspelers in het geding kunt brengen.

 

Dit laatste punt is vaak de reden dat paren het in zo’n situatie liever maar laten rusten, en zichzelf daarmee mogelijk tekort doen. Dit geeft op den duur een vervelend gevoel en het bederft de sfeer aan tafel.

Het zou sportief en erg prettig zijn als de ‘denker’ zelf of zijn partner meteen na het bieden al aangeeft eventueel de arbiter te laten oordelen.

 

Bij ethische kwesties zoals de denkpauze, wisselend tempo bij bieden en spelen, misleiden door onnodig nadenken, gebaren, partner ‘betekenisvol’ aankijken, zuchten, kuchen, etc., etc, …. is het niet eenvoudig te beslissen. De arbiter kan eerst overleg plegen met collega’s of het probleem voorleggen aan de TC waardoor de afhandeling langer duurt.

Technische fouten (verzaken, bieden/spelen voor de beurt e.d.) worden meestal meteen aan tafel opgelost.

 

 

 

>> Vragen met signalen.

 

Voorbeeld 4.4:

Na het eind van de biedronde, vraagt Zuid, vlak voor de uitkomst door Noord, aan West : ‘Die 1-klaveren van u is toch een 2-kaart?’

 

Vragen:

  1. Wat is hier mis mee?

  2. Welke vraag zou wel correct zijn om informatie over het 1-Kl-bod te

verkrijgen?

 

Antwoorden:

Je geeft met deze vraag aan dat klaveren voor jou een ‘interessante kleur’ is, een

ongeoorloofde hint voor partner dus.

Correct zou hier bijvoorbeeld zijn: Eerst systeemkaart raadplegen en vervolgens zo nodig: ‘Wat

betekent het 1- klaverenbod?’

 

Aandachtspunt: Suggestieve vraag (Zie ook GidsVoorBridge pag. 22)

Stel geen vraag waarmee je je partner verdekt informatie geeft over je hand.

De wijze en het moment waarop je tijdens het spel vraagt naar de betekenis van een bod kan voor partner een hint bevatten. Dit is ongeoorloofde informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Onregelmatigheden bij bieden en spelen

 

Voorbeeld 5.1: Onvoldoende bod.

 

N

O

Z

W

1Ha

1Ru

???

-

Noord gever / niemand kwetsbaar

 

 

Na het bod van Oost meldt West dat dit onvoldoende is.

We bekijken 2 voortzettingen hierbij (zoals in de praktijk zijn voorgekomen) :

  1. Noord reageert met ‘Oh dat geeft niet, pak maar terug.’

En Oost herstelt met 1S.

Vervolgens ging de bieding gewoon verder alsof er niets gebeurd was…..

 

  1. Zuid reageert met: “Je moet dit terugnemen en het bod voldoende maken.”

Oost gehoorzaamt en denkt dat hij niet van kleur mag veranderen. Hij heeft

slechts 7 punten en biedt toch maar 2Ru.

 

Vragen:

  1. Is er in bovenstaande situaties iets fout gegaan? Zo ja wat?

  2. Zie weer bovenstaand voorbeeld. Meteen nadat hij 1 Ru heeft gelegd schrikt Oost en corrigeert onmiddellijk met ‘Sorry, ik bedoel 2Ru’ en legt 2Ru? Is dit toegestaan?

  3. Wat te doen als Oost na 1 Ru corrigeert met Doublet?

 

Antwoorden:

In beide situaties hierboven is er fout gehandeld; de arbiter had moeten worden geroepen!

In situatie 1 krijgt Oost de gelegenheid om in één biedbeurt 2 biedingen te doen en dat is tegen de spelregels. Er gaat ongeoorloofde informatie over tafel.

In situatie 2 wordt ten onrechte gesuggereerd dat er maar één soort oplossing is.Er is ook een mogelijkheid dat Oost zijn bod niet hoeft te herstellen. Het bieden gaat dan verder vanaf 1 Ru.

Als Oost wel moet herstellen is hij niet verplicht een bod in dezelfde kleur te doen. Maar als hij voor een andere kleur of SA kiest, moet zijn partner daarna passen.

Een onvoldoende bod mag niet met Doublet worden hersteld.

In de situatie van vraag 5.2 is geen sprake van een biedfout. Uit de reactie van Oost is op te maken dat het hier gaat om een onbedoelde bieding die geen moment is overwogen. Nadat de arbiter dit heeft bevestigd kan het bod gewoon worden vervangen door de bedoelde bieding, tenzij partner al had geboden.

 

Voorbeeld 5.2: Uitkomst voor de beurt ….

Zuid moet uitkomen in een SA-contract, maar Noord denkt dat het zijn beurt is en legt

ongedekt Harten-aas op tafel.

West reageert met: ‘Maakt niet uit, pak maar terug!’ Zo gebeurt en Zuid komt vervolgens uit.

 

Vraag:

  1. Is dit sympathieke gebaar toegestaan?

 

Antwoord:

Nee, want er is ongeoorloofde informatie over tafel gegaan.

De spelregels geven verschillende mogelijkheden om deze fout te herstellen:

 • Leider Oost accepteert de foute uitkomst en blijft zelf leider.

 • Leider Oost accepteert de uitkomst maar wordt zelf dummy.

 • Oost accepteert de uitkomst niet. Harten-aas blijft op tafel liggen en wordt een grote strafkaart. De leider kan Zuid dan gebieden of verbieden om in harten uit te komen.

Kortom: Te ingewikkeld om zelf op te lossen. Arbiter erbij.

 

Aandachtspunten bied- en speelfouten: (Zie ook GidsVoorBridge pag. 22 en 30 e.v.)

Voor het rechtzetten van onregelmatigheden bij het bieden en spelen bestaat er een pakket van regels. Zie het spelregelboekje op de clubsite: http://www.nbbclubsites.nl/club/8018/spelregels

 

Fouten bij het bieden (Zie ook GidsVoorBridge pag. 22 e.v.)

In vrijwel alle situaties heeft een biedfout voor de overtredende partij (veel) meer consequenties dan alleen maar het voldoende maken van het bod en gewoon verder gaan.

Er kunnen ingewikkelde situaties optreden, waarbij de spelers niet de oplossing behoeven te kennen. De arbiter kent de weg in de spelregels en zorgt voor een correcte voortzetting waarbij de niet overtredende partij geen nadeel ondervindt.

 

Fouten bij het spelen (Zie ook GidsVoorBridge pag. 30 e.v.)

Uitkomsten voor de beurt, voorspelen voor de beurt, verzaken, etc ….. zijn speelfouten waarbij vaak ongeoorloofde informatie over tafel gaat. Het spelregelboekje geeft in deze gevallen de eerlijke voortzetting aan.

 

Dus hoe dan ook: Roep meteen de arbiter als een fout wordt opgemerkt. Het onderhands zelf iets regelen leidt vaak tot een onterechte score. Zie eventueel het spelregelboekje op de clubsite: http://www.nbbclubsites.nl/club/8018/spelregels

 

 

 1. Rechten en plichten leider en dummy

 

Vragen: Mag in de volgende situaties de gespeelde kaart worden teruggenomen

en zonder verdere maatregel gewoon worden doorgespeeld?

  1. Leider is aan slag in eigen hand, maar speelt voor van de tafel.

  2. Leider speelt voor terwijl tafel aan slag is.

  3. Leider speelt voor terwijl tegenpartij aan slag is.

  4. Leider verzaakt in eigen hand.

  5. Leider verzaakt in hand van de dummy.

  6. Tegenpartij speelt voor uit de verkeerde hand.

  7. Tegenpartij verzaakt.

 

 

Vraag: Toegestaan of niet?

  1. Leider: ‘Speel maar Klaver-Aas’, maar hij corrigeert onmiddellijk: ‘..of nee,

doe maar Ruiten-vrouw’.

  1. Leider pakt een kaart uit zijn hand, duidelijk met de bedoeling deze te

spelen, maar steekt deze weer terug en speelt een andere kaart.

  1. Een tegenspeler pakt een kaart uit zijn hand,duidelijk met de bedoeling

deze te spelen maar steekt deze weer terug.

 

 

Antwoorden:

Om een idee van de spelregels te krijgen zijn achter de antwoorden de bijbehorende artikelen uit het spelregelboekje genoemd. De digitale versie van dit boekje is te vinden op de openingspagina van de clubsite http://www.nbbclubsites.nl/club/8018/spelregels

 

Vraag

Antwoord,

Zie artikel …. Spelregels

Toelichting

 

 

 

6.1

Ja; 55A, mits…

tegenpartij dit accepteert

6.2

Ja, 55B

 

6.3

Ja, 62B

 

6.4

Ja, 62B2

 

6.5

Ja, 62B2

 

6.6

Nee, 54D

 

de kaart wordt een grote strafkaart,

6.7

Nee, 62B1

de gespeelde kaart wordt een grote strafkaart;

6.8

Nee, 45c4

 

6.9

Nee, 45c2

 

6.10

Ja, 45c1, tenzij

partner de kaart kon zien

 

 

Vragen: Zijn de volgende acties toegestaan of niet?

  1. Dummy ziet 3 slagen voor het einde van een spel dat leider een gespeelde

kaart fout heeft neergelegd en wijst de leider hier op.

  1. Dummy vraagt nadat leider een klaverenslag gemaakt heeft: Zal ik de

klaveren verder afspelen? Of: dummy pakt alvast de volgende klaveren.

Zodra leider een kleintje voorspeelt gaat de hand van de dummy al richting

een troefje.

  1. Dummy roept tijdens het spel de arbiter als hij ziet dat tegenpartij verzaakt

heeft.

  1. Leider bekent niet; dummy vraagt meteen: ‘Kun je niet bekennen?’

  2. Dummy ontdekt dat leider twee slagen terug niet heeft bekend en vraagt:

Kon je daarnet niet bekennen?’

  1. Dummy ontdekt een onregelmatigheid en roept meteen de arbiter.

 

 

Antwoorden:

Om een idee van de spelregels te krijgen zijn achter de antwoorden de artikelen uit het spelregelboekje genoemd. De digitale versie van dit boekje is te vinden op de openingspagina van de clubsite http://www.nbbclubsites.nl/club/8018/spelregels

 

Vraag

Antwoord,

Zie artikel …. Spelregels

Toelichting

DUMMY

 

 

6.11

Nee,42b3

 

6.12

Nee;43a1c; 45F

 

6.13

Nee; 42b3

 

6.14

Ja; 42b1

 

6.15

Nee; 42b3

 

6.16

Nee; 43a1b, tenzij…

hij een fout van de leider kan voorkomen

 

 

Aandachtspunten ‘leider en dummy’: (Zie ook GidsVoorBridge pag. 33 en 35 e.v.)

Uit de antwoorden van de vorige vragen blijkt dat leider en tegenpartij bij onregelmatigheden verschillend ‘behandeld’ kunnen worden. Zo kan een leider bijvoorbeeld nooit een strafkaart krijgen.

 

 

Dummy mag zich tijdens het spel op geen enkele wijze met het spel of de tegenstanders bemoeien en dus niet de aandacht vestigen op een onregelmatigheid. Hij mag tijdens het spel ook niet de arbiter roepen. Uitsluitend na afloop van het spel mag hij een onregelmatigheid melden en de arbiter roepen.

Tijdens het spel mag dummy wel proberen te voorkomen dat de leider een fout maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rondpas:

Voorbeeld: Zie ook het Spel 11 in de A-lijn van donderdag 3 juli 2014

Spel 11
Z/NZ

HV5
B842
HV1054
5

 

10742
H10
A87
V742

N

W

Z

 

AB
65
B963
HB983

 

9863
AV973
2
A106

 

 

NZ-score

Resultaat

Door

Start

MP NZ

MP OW

Perc. NZ

Perc. OW

+170

3 +1

Zuid

2

10

0

100,00

0,00

+100

4 -2

Oost

2

8

2

80,00

20,00

0

PS

Noord

 

3

7

30,00

70,00

0

PS

Noord

 

3

7

30,00

70,00

0

PS

Noord

 

3

7

30,00

70,00

0

PS

Noord

 

3

7

30,00

70,00

 

 

 

Vraag:

  1. u zit Noord. Wat biedt u na Pas – Pas - …?

  2. Om welke reden zou hier liefst 4 keer een rondpas zijn opgetreden?

  3. Neem aan dat hier in de eerste ronde een rondpas zou zijn opgetreden. Wat vind u ervan dat er dan opnieuw zou zijn gedeeld?

  4. In welke situaties zou er volgens u na een rondpas opnieuw gegeven mogen worden?

 

Antwoord:

a en b. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

 • Pas, omdat je niet volgens de regel van 20 biedt.

 • 1 Ru, volgens de regel van 20.

 • Pas, om te voorkomen dat de tegenpartij uitneemt in een hoge kleur.

 • (bij 5-kaart harten en 4-kaart ruiten is 2Ha (Muiderberg) nog een optie ...)

c. Door opnieuw delen toe te laten (of voor te schrijven) sluit je dit soort interessante spellen uit.

d. Bovenstaande alternatieven maken duidelijk dat je na een rondpas aan jouw tafel niet kunt

beoordelen of er aan andere tafels ook gepast gaat worden. Als opnieuw geven regel zou

worden heeft de 4e speler in de biedronde bovendien de vrijheid om met allerlei handen die

hem/haar niet zinnen te passen in de hoop op betere kaarten ….

Alles bijeen: RONDPAS???  INVOEREN EN gewoon naar het volgende spel.

 

 

Aandachtspunt: Rondpas

Reglementair mag er na een rondpas niet opnieuw worden gedeeld.

Wij zwakken dit (voorlopig) af tot: In de A- en B-lijn is dit verplicht. En in de C-lijn wordt,

aansluitend bij de praktijk, het opnieuw geven voorlopig ‘gedoogd’ mits iedereen aan

tafel hiermee akkoord is.

 

 

 1. Slot.

De sfeer aan de bridgetafel wordt bepaald door de manier waarop er met onregelmatigheden wordt omgegaan. Daarbij doen zich twee typen voor: onregelmatigheden toe te schrijven aan het gedrag van spelers en onregelmatigheden van technische aard bij het bieden en spelen. In dit document is getracht aan de hand van concrete situaties aan te geven hoe hiermee om te gaan: Vrijwel nooit zonder arbiter.

Hopelijk zet dit aan tot een echte stap in de richting van het gestelde doel: Prettiger Bridge.

 

Met de behandeling van dit thema staan we niet alleen: Op het internet zijn meerdere sites te vinden waarop zorgen op dit punt worden geuit, zoals onderstaande noodkreet van de Bridge Club Zuidwest. Het vat goed samen waar het ons bestuur en de technische commissie om begonnen was.

 

 

Zie ook: Bridge Club Zuidwest

 

Arbitrage! Waarom, wanneer ?

 

“Waarom zit die wedstrijdleider toch altijd zo te zeuren dat mensen de arbiter moeten roepen?”, moeten veel mensen na het zoveelste arbiter-stukje wel denken. “Het is toch een gezelligheidsspel”, denken diezelfde mensen er meteen bij.

Waar ik tegen wil blijven vechten is het misverstand dat de arbiter en gezelligheid elkaars tegenpool zijn. Het zal en moet mij lukken (maar ik ben niet koppig hoor) om iedereen ervan te overtuigen dat de arbiter een normale plaats heeft in de bridge-competitie, zelfs als u alleen maar speelt voor de gezelligheid. Er is iets misgegaan aan tafel, de arbiter is ervoor om dat weer in goede banen te leiden. Ik heb nog nooit gemerkt dat het gezelliger aan tafel wordt omdat fouten door de spelers zelf worden gecorrigeerd. Sterker nog, meestal wordt er aan mij na afloop gevraagd of het wel goed was wat er gebeurde want “men heeft er een ontevreden gevoel over”.

En mijn indruk is ook dat sterkere spelers, of spelers met een grotere ‘table-presence’ er vaak beter vanaf komen bij zelf-arbitrage dan anderen. Ik denk dat juist de spelers die niet veel van ‘de regels’ afweten vaak arbitrage moeten roepen, maar helaas is het omgekeerde net het geval.

Natuurlijk, het komt voor dat sterke en/of irritante spelers u onder druk willen zetten door bij elke zucht de arbiter te roepen. Maar bent u zelf gewend om bij een fout de arbiter te roepen dan maakt dat lang niet zoveel indruk meer. U moet zich ook nooit aangevallen voelen als er om de arbiter geroepen wordt, ook al heeft u een fout gemaakt. Iedereen maakt fouten, niet iedereen lost ze evengoed op. Maakt u een fout dan kunt u ook zelf de arbiter roepen, sterker nog, ik raad dat ten zeerste aan. Wat ik vaak aan tafel zie is dat er een onvoldoende bod wordt gedaan, dat wordt bemerkt en dan wordt er een tweede (wel voldoende) bod gedaan. Nooit doen! Altijd de arbiter roepen, de foute bieder gaat er alleen maar op vooruit (want hij/zij krijgt alle opties te horen).

 

Maar genoeg gepreek, genoeg over het waarom. Wanneer moet u de arbiter roepen? Er zijn twee soorten arbitrage gevallen te onderscheiden, een technische en een ethische arbitrage.

Bij de technische arbitrage is er iets fout gegaan aan tafel, bv een verzaking, de verkeerde hand speelt voor (ook dummy of leider), een onvoldoende bod, etc. etc. Dit is een arbitrage die aan tafel behandeld wordt (eventueel na afloop van het spel) en die in ons boekje kan worden opgezocht. Altijd roepen.

De ethische arbitrage is veel gecompliceerder. Hier moet u denken aan een denkpauze, knikken, zuchten, fout alerteren, foute uitleg, etc., kortom informatie die wordt gegeven aan de partner buiten het reguliere bieden om.

 

Van die informatie mag partner geen gebruik maken (de tegenpartij trouwens wel). Bent u van mening, of heeft u alleen maar een vermoeden, dat dat wel is gedaan, dan roept u de arbiter.

Ook als u zich voelt benadeeld door een foute uitleg of fout alerteren. Dit is geen motie van wantrouwen of een halve beschuldiging van vals spel, dit is de mening vragen van een groep van experts over een bepaalde ethische kwestie. Deze arbitrage wordt soms meteen, maar vaker na afloop van de avond behandeld door de technische commissie.

 

Adres: http://www.bc-zuidwest.nl/documenten/uitleg.pdf