WEDSTRIJDREGLEMENT BC SINT-MICHIELSGESTEL

 

 

 

WEDSTRIJD REGLEMENT

 

1. Algemeen

1. Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Sint-Michielsgestel.

2. Tenzij door het bestuur anders wordt bepaald, wordt er gespeeld volgens de spelregels en de             reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.

3. In overleg met het bestuur en t.c. behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om in bijzondere gevallen van dit reglement af te wijken.

4. Het bestuur beslist in alle gevallen die niet in dit reglement en/of de reglementen van de “Nederlandse Bridge Bond” zijn geregeld.

5.Arbitrage.
Bij een onregelmatigheid dient men direct de arbiter te roepen.

6.Roken.
In de daarvoor bestemde ruimte.

7. Consumpties.
Het is toegestaan aan de speeltafel consumpties te nuttigen. Deze kunnen worden besteld bij de barmedewerkers. Een ieder wordt verzocht voornamelijk bij het wisselen lege kopjes, glazen en/of flesjes af te ruimen en naar de bar te brengen. Dus niet voor de volgende paren te laten staan.

 

2.Speelavonden

1. Seizoen.
Het seizoen van de interne competitie begint in principe in de eerste week van september en loopt tot de competitie klaar is.

2. Periode.
De interne competitie vindt plaats over 6 perioden van elk 6 weken.

3. Begintijd.
Het begintijdstip is maandagavond 19:45 uur. De deelnemende paren worden verzocht uiterlijk 19:30 uur aanwezig te zijn.

4. Rondetijd.
De speeltijd per ronde bedraagt 30 minuten. Indien de bridgeklok via een signaal aangeeft dat er nog 6 minuten speeltijd en 2 minuten wisseltijd resteren, mag men NIET aan een nieuw spel beginnen. Het niet spelen van een of meerdere spellen heeft geen invloed op de onderlinge score omdat in het rekenprogramma op de computer hier rekening mee wordt gehouden.

5. Eindtijd.
Er wordt naar gestreefd het spelen uiterlijk 23:00 uur te beëindigen. De scores van de avond zijn dan om ongeveer 23:15 uur bekend.

6. Afmelden en spelen in een andere samenstelling.
Afwezigheid, het spelen met invaller en het spelen als combipaar kan tot uiterlijk 18:00 uur van de speelavond worden gemeld bij de wedstrijdleider.

7. Systeemkaart.
In de A- en B-lijn is ieder paar verplicht twee systeemkaarten aan het tegenspelende paar voor te leggen en desgevraagd mondeling toe te lichten. In de andere lijnen wordt een systeemkaart aanbevolen. Lege systeemkaarten zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding die tevens behulpzaam kan zijn bij het invullen.

8. Alerteren.
Alerteren volgens spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.

9.Stopregel.
Een openingsbod van 2 of hoger, evenals ieder sprongbod, moet worden vooraf gegaan door een waarschuwing met behulp van de stopkaart uit de biddingbox op tafel te leggen. De volgende speler is verplicht 10 seconden te wachten alvorens er een bieding wordt gedaan.

 

 Paren

10. Lijnindeling.
Er wordt gespeeld in meerdere lijnen in aflopende sterkte vanaf A. Het aantal paren per lijn hangt af van het ledental.

11. Nieuwe paren.
Indien beide spelers van een paar voor het eerst aan de competitie deelnemen, wordt afhankelijk van de speelsterkte het paar ingedeeld in de laagste of een na laagste lijn. De wedstrijdleiding kan hier van afwijken

12. Splitsing van paren.
Indien één van beide spelers van een nieuw paar al deelneemt aan de interne competitie, geldt het hoogste recht van de betrokken spelers. Omdat vastgehouden wordt aan de lijnindeling zoals is vastgelegd in artikel 3.1 is het niet uitgesloten dat bij splitsing van een partnerschap er een extra degradatie- of promotieplaats ontstaat.

13. Spelen als drietal.
Het is mogelijk een competitiereeks met 3 personen als één paar te spelen. Iedere combinatie van 2 spelers uit het drietal zal dan normaal als paar worden gerekend. Een en ander moet wel vóór het begin van de betreffende competitiereeks bij de wedstrijdleiding worden gemeld. Als er drie personen tegelijk spelen in een zitting tel het score voor de competitie van de twee spelers uit het drietal

14.Invallers en combiparen.
Een invaller is iemand die geen lid is van de vereniging. Een combipaar is een paar dat bestaat uit twee leden die normaal geen paar vormen,dit kunnen dus leden zijn uit twee verschillende lijnen of een lid dat niet deelneemt aan de competitie. Invallers zijn alleen toegestaan als minimaal één persoon van het paar deelneemt aan de interne competitie. Men is verplicht om de invaller(s) en combiparen vooraf te melden  bij de wedstrijdleider. Speelt een van de twee spelers in een andere lijn dan geeft men dit ook op en men wordt ingedeeld in de hoogste lijn. De score van een combipaar telt voor beide mee in de competitie en ook als gespeeld paar. De score bij het spelen met een invaller of combipaar wordt volgens het reglement bepaald. Spelen met een invaller telt niet mee in de competitie als gespeeld paar.

15.Bij het spelen als combipaar krijgt men de daarbij behorende score. Zie a,b en c. Invaller zie a.

a.Speler of paar in een hogere lijn compensatie van 3%

b.Speler of paar in een lagere lijn aftrek van 3%

c. Dit met een minimum van 46% en geen  maximum score.

a. Invallers van buiten de club geen minimum max. 54%

16. Stilzitronde.
In het geval van een stilzitronde wordt voor het paar dat stilzit geen score berekend. Dit heeft geen invloed op het totaalresultaat omdat het totaal te behalen aantal punten over de gespeelde ronden, op grond waarvan het scoringspercentage wordt berekend, dan ook minder is.

 

3. Periode

1. Het perioderesultaat.
Het perioderesultaat wordt bepaald door het gemiddelde percentage van de alle zittingen uit die periode.

Men moet minimaal 3 maal als paar hebben deelgenomen om recht op promotie te hebben, heeft een paar minder als 3 maal samengespeeld dan gelden de daarvoor bestemde regels.

2.Promotie en degradatie.
Na afsluiting van iedere periode, inclusief de seizoensovergang, degradeert in iedere lijn 25% van het aantal paren. In principe zullen net zoveel paren promoveren naar een hogere lijn als uit die lijn zijn gedegradeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met artikel 3.1, 3.2, 3.3 en 4.3. Derhalve zijn de aangegeven promotie- en degradatieplaatsen op het wekelijks competitieoverzicht onder voorbehoud.

 

3.Bevriezingsregeling.
Elk paar mag eenmaal per speelseizoen een competitieronde bevriezen. Deze paren komen niet in de competitie voor en behouden het recht om de volgende competitieronde te spelen in de lijn waarin ze op dat moment speelde. Het paar dient  voor aanvang van de competitieronde aan de wedstrijdleider aan te geven dat ze die competitieronde willen bevriezen. Dat paar mag afzonderlijk in de competitie deelnemen als invaller,maar maximaal een lijn lager als waarin is bevroren.

 

Deze paren

4. Meesterpunten.
Binnen de vereniging welke is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) worden na afloop van iedere zitting per speler meesterpunten toegekend. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men lid te zijn van de NBB. Voor het toekennen van de meesterpunten zijn door de NBB richtlijnen opgesteld. Informatie over deze richtlijnen kan men opvragen bij de wedstrijdleiding of de van de vereniging. Het aantal meesterpunten dat is behaald staat vermeld op de wikkel van het NBB-bridgeblad en de site van de NBB.