Allerteerwijzer

 

Wat is alerteren?

Alerteren is de tegenstanders attent maken (alert te doen zijn) op een bijzondere biedafspraak.

Wie moet alerteren en hoe moet worden gealerteerd?

Als een bieding interesse toont in een andere speelsoort dan wordt geboden, of een extra boodschap overbrengt, of afwijkt van wat de tegenstanders kunnen verwachten, moet door de partner worden gealerteerd. Alerteren vindt plaats met het tonen van de alertkaart uit de biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.

 

Waarom moet u alerteren?

Alle informatie die wordt uitgewisseld moet beschikbaar zijn voor de tegenstanders. Geheime afspraken zijn niet toegestaan. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren staat los van de systeemkaart en het pré‐alert. Vermelding op de systeemkaart of de mededeling in het pre‐alert, ontslaat spelers niet van de verplichting te alerteren.

 

Eigen verantwoordelijkheid van spelers.

Alle spelers dragen verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel.

Als een bepaalde bieding niet wordt gealerteerd, maar vreemd oogt, ligt bij de tegenpartij een stukje verantwoordelijkheid om naar duidelijkheid te vragen.

 

Pré-alert

Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op bijzondere biedafspraken en gewoonten. Dat geeft de tegenstanders de mogelijkheid hun biedafspraken daar desgewenst op aan te passen.

 

Ongeoorloofde informatie door alerteerfout

Niet alerteren van een bijzondere afspraak veroorzaakt ongeoorloofde informatie voor de partner. Datzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet had gemoeten. Een alerteerfout is een vorm van ‘verkeerde uitleg’. Dat betekent niet automatisch dat er ook een arbitrale score zal worden toegekend. De wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet‐overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven. Alleen wanneer een speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert, is een (procedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.