Huishoudelijk reglement 09-2018

 

Huishoudelijk Reglement

Lidmaatschap

Artikel 1
 1. Wie lid van de vereniging wenst te worden, kan zich bij de secretaris opgeven. Haar/hem wordt dan de mogelijkheid geboden twee weken als gast(e) mee te spelen.
 2. De gast die zich na deze periode van kennismaking definitief wenst op te geven als lid, kan dat doen op een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier.
 3. Na aanmelding treden nieuwe NBB-leden tot de club toe als gratis aspirant-lid voor een termijn van drie maanden .mits zij het gratis kennismakingslidaatschap bij de NBB aanvragen. Toetredende bestaande NBB-leden blijven drie maanden aspirant-lid tegen betaling van de gebruikelijke contributie.
 4. Gedurende deze termijn kunnen leden – schriftelijk en met redenen omkleed – bij de secretaris eventuele bezwaren tegen het toelaten van het aspirant-lid kenbaar maken.
 5. Wordt iemand als aspirant-lid toegelaten, dan ontvangt hij/zij daarvan schriftelijk mededeling, onder vermelding van het verschuldigde bedrag aan entreegeld en contributie. Het aspirant-lid kan te allen tijde op de website kennis nemen van de statuten en bijbehorende reglementen. Ook kan het (nieuwe) lid desgevraagd een afschrift hiervan ontvangen.
 6. Het aspirant-lid heeft geen stemrecht.
 7. Elk stemgerechtigd lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de statuten en bijbehorende reglementen.
 8. Elk lid is verplicht bij verandering van adres, telefoonnummer, e-mailadres, e.d. de secretaris daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 9. Elk lid is voorts verplicht alle materialen welke eigendom zijn van de vereniging of aan de vereniging in bruikleen zijn afgestaan, voor beschadiging, vernietiging of zoekraken te vrijwaren. In geval van beschadiging, vernietiging of zoekraken zal het lid dat hiervoor verantwoordelijk is, de vereniging schadeloosstellen.

 

Rechten en plichrten van leden

Artikel 2

De leden zijn gehouden:

 1. De bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement na te leven en niet in strijd daarmee te handelen.
 2. Bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de regels van de hiervoor geldende reglementen en bepalingen.
 3. Hun financiële verplichtingen jegens Bridgeclub Arnhem Noord na te komen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens dispensatie verleend door het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.

Entreegeld

Artikel 3
 1. Na als aspirant-lid te zijn aanvaard ,dient men een entreegeld te betalen.
 2. De hoogte van het entreegeld wordt telkens tijdens de Algemene Ledenvergadering ( ALV) voor het nieuwe seizoen vastgesteld.

 

Contributie

Artikel 4
 1. De hoogte van de jaarcontributie wordt telkens tijdens de  ALV vastgesteld.
 2. De contributie dient vóór 1 november van het lopende jaar te zijn overgemaakt op rekeningnr. NL39RABO011.43.43.535 van de Rabobank Arnhem t.n.v. B.A.N..
 3. Het contributiejaar loopt van 1 september tot 1 juli daaropvolgend.
 4. Spelers die tijdens een lopend seizoen lid worden betalen naar rato contributie. Het seizoenduurt tien maanden dus is iemand b.v. acht van de tien maanden lid dan is de te betalen contributie 8/10e van de jaarcontributie. Nieuwe leden krijgen van de secretaris een brief waarin staat hoeveel hij/ zij verschuldigd is voor het lopende seizoen. Dit bedrag dient, samen met het entreegeld, binnen één maand te zijn overgemaakt op de rekening van de club.
 5. Doen zich bij een lid ernstige financiële problemen voor, dan kan het bestuur op verzoek van het betrokken lid een andere regeling treffen zoals het betalen in termijnen.
 6. Leden die in gebreke blijven bij de betaling van hun contributie wacht een boete van € 10,00.
 7. Ereleden betalen geen contributie.

 

Speeldag

 1. Er wordt in competitieverband gespeeld op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.
 2. De competitie begint de eerste donderdag van september en eindigt de laatste donderdag van juni.

 

Voorzitter

Artikel 5
 1. De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur.
 2. De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, waarvan het beleid door het bestuur is bepaald. De voorzitter zorgt voor de stipte naleving van de statuten en reglementen.

 3. Bij verhindering van de voorzitter treedt in diens plaats de vicevoorzitter of een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als zodanig op.

 

Secretaris

Artikel 6
 1. De secretaris verzorgt alle correspondentie waartoe het bestuur haar/hem machtigt. De secretaris zorgt tevens voor het opstellen van de notulen van het verhandelde op algemene en bestuursvergaderingen en houdt het in artikel 6 van de statuten bedoelde register bij alsmede de gegevens van de aspirant-leden.
 2. De secretaris schrijft alle vergaderingen uit tot het houden waarvan het bestuur heeft besloten en maakt daar een agenda voor.
 3. Aan de secretaris is opgedragen de redactie van het jaarverslag dat, alvorens in de volgende jaarvergadering te kunnen worden gebracht, aan de goedkeuring van het bestuur moet worden onderworpen.
 4. Tevens is aan de secretaris opgedragen de zorg en verantwoordelijkheid voor het archief.
 5. Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden kan aan de secretaris, indien nodig, bijstand worden verleend door een medebestuurslid.
 6. De secretaris is verplicht bij een eventuele ontslagname van het gehele bestuur de lopende zaken af te wikkelen, totdat een nieuw bestuur is gekozen.

Penningmeester

Artikel 7
 1. De penningmeester zorgt namens het bestuur voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging en houdt daarvan nauwkeurig aantekening. De penningmeester mag beschikken over de gelden van de vereniging, als bedoeld in artikel 13, lid 6 van de statuten, tot een maximumbedrag van € 500,--. Voor uitgaven die € 500,-- te boven gaan is de handtekening van een tweede bestuurslid vereist.
 2. De penningmeester zorgt ervoor zo veel mogelijk voor alle uitgaven kwijting te ontvangen.
 3. De penningmeester is aansprakelijk voor de onder haar/hem berustende gelden van de vereniging en legt tijdens de ALV namens het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beheer.
 4. Na het kennisnemen van de bevindingen van de kascommissie en de verkregen goedkeuring wordt de penningmeester door de ALV decharge verleend.
 5. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid kan aan de penningmeester desgewenst door een medebestuurslid bijstand worden verleend.

Technische Commissie (TC) / Wedstrijdleider (WL)

Artikel 8
 1. Het bestuur doet een voordracht over de samenstelling van de Technische Commissie (TC) ter goedkeuring door de ALV.
 2. De TC bestaat uit tenminste vier personen.

 3. De leiding van de wedstrijden berust bij de wedstrijdleider (WL).
 4. De TC kiest uit haar midden een voorzitter en verdeelt de overige taken in onderling overleg.
 5. De TC treedt tweejaarlijks af; alle leden zijn terstond herkiesbaar.
 6. De TC geeft het bestuur advies over technische zaken. Het bestuur vraagt de TC in ieder geval advies over:
  1. Het vaststellen van het wedstrijdrooster voor het speeljaar van september tot en met juni van het volgende seizoen;
  2. De wijze van spelen van interne competities en drives;
  3. De vaststelling van de verdeling van promotie- en degradatieplaatsen en de verdeling van prijzen;
  4. De samenstelling van vertegenwoordigende teams.
 7. Indien het bestuur afwijkt van bovengenoemde adviezen wordt motivering van dat besluit gegeven.
 8. De WL draagt zorg voor:
  1. de indeling van de deelnemende paren c.q. viertallen in groepen;
  2. de uitgifte van loopbriefjes;
  3. het over de tafels verdelen van boards en bridgemates;
  4. het wisselen;
  5. het verzamelen en opbergen van de bridgemates na afloop; een voorlopige en daarna definitieve uitslag;
  6. de arbitrage;
  7. het in goede staat verkeren van het wedstrijdmateriaal van de vereniging;
  8. het ook anderszins naleven van het wedstrijdreglement.
 9. De WL kan leden vragen te assisteren bij de taken onder lid 8 genoemd.  Assistentie laat onverlet de eindverantwoordelijkheid van de WL.
 10. De WL brengt zo spoedig mogelijk na het beëindigen van een wedstrijd (competitie, drive, e.d.) de voorlopige einduitslag ter kennis van alle leden.
 11. Teneinde de goede gang van zaken te waarborgen, behoren ook tot de taken van de WL:
  1. het handhaven van de orde en het regelmatig verloop van de wedstrijden;
  2. het herstellen van fouten en/of onregelmatigheden;
  3. het toepassen van de spelregels en zo het nodig uitleggen daarvan;
  4. het in voorkomende gevallen opleggen van straffen;
  5. het beslechten van onenigheden en het zo nodig voorleggen van geschillen aan het bestuur.
 12. Indien de WL op een of meer clubwedstrijden verhinderd is, beslist het bestuur – in overleg met de TC – wie de WL vervangt.
 13. De TC stelt zich tot doel, in overleg met het bestuur en na raadpleging van de leden, het speltechnische peil van de club te verhogen.
 14. De TC legt tijdens de jaarlijkse ALV verantwoording af van haar werkzaamheden.
 15. Indien tijdens een bestuursvergadering een of meer agendapunten speltechnische vragen betreffen  kan het bestuur de voorzitter van de TC voor deze vergadering uitnodigen.

 

Commissie Sociaal Beleid

Artikel 9
 1. De commissie Sociaal Beleid is het contactpunt voor degenen die mogelijk belangstelling hebben in het lidmaatschap van de bridgeclub.
 2. Het commissielid ontvangt de belangstellende(n) en maakt duidelijk dat men twee maal op proef aan de speelmiddag mag deelnemen alvorens men besluit om wel of niet aspirant-lid  te willen worden van de club
 3. Is er belangstelling voor het lidmaatschap dan zorgt het commissielid voor een inschrijfformulier dat, na invulling, aan de secretaris wordt doorgegeven en deelt mee dat men drie maanden lang aspirant-lid is zonder stemrecht tijdens de ALV.
 4. De commissie Sociaal beleid is het aan- dan wel afmeldadres voor speelmiddagen, verzorgt indien gewenst en indien mogelijk een vervanger en geeft op de ochtend voorafgaande aan de speelmiddag de definitieve paren door aan de spelleiding.
 5. De commissie Sociaal Beleid treedt op als raadsman-/ vrouw bij conflictsituaties tussen leden anders dan technische spelconflicten.
 6. De commissie Sociaal Beleid besteedt aandacht aan leden die langere tijd ziek zijn of in andere bijzondere omstandigheden verkeren en houdt zich op de hoogte van de situatie van deze leden.

Slotbepaling

Artikel 10
 1.  In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Deze beslissingen zullen dezelfde kracht hebben als waren zij ontleend aan de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.
 2.  Beroep van leden tegen dergelijke beslissingen is mogelijk op de eerstvolgende ledenvergadering.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 6 september 2018