Wedstrijdreglement

Aanvullend wedstrijdreglement van Bridgeclub De Witte Hinde

 

Algemeen

Alle wedstrijden van de Bridgeclub De Witte Hinde worden gespeeld volgens: 

  • De Spelregels voor Wedstrijdbridge uitgebracht door de WBF. 
  • Het Wedstrijd- Competitie- en Bekerreglement van de NBB. 
  • Dit aanvullend wedstrijdreglement.

 

Dit reglement heeft betrekking op de organisatie en de uitvoering van de clubcompetities en -wedstrijden. 

Er wordt gespeeld op dinsdagavond in De Kei. Aanvang 19.30 uur.

Vijf minuten voor het einde van een ronde klinkt er een signaal. Het laatste spel kan dan nog gespeeld worden. Lukt dat niet, dan wordt het niet gespeelde spel als niet gespeeld (NG) genoteerd.

Een systeemkaart is verplicht. 

Aan het eind van een speelavond wordt, indien mogelijk, de op die avond behaalde score bekend gemaakt op het scorebord en op www.nbbclubsites.nl/clubs/7054.

 

Er wordt gearbitreerd volgens de regels van de Nederlandse BridgeBond. Bezwaren tegen arbitrale beslissingen kunnen op de betreffende zitting tot een half uur na het bekend maken van de uitslag gemeld worden bij het bestuur. Het Bestuur roept indien nodig binnen een week drie leden van de vereniging die de cursus clubleider A hebben gevolgd bijeen, om de bezwaren te horen, een beslissing te nemen en de uitslag daarvan binnen twee weken aan de voorzitter mee te delen. De voorzitter deelt daarna de uitslag aan de betrokkenen mee, zie ook onder Protest.

 

Competities

Per seizoen spelen we een parencompetitie in twee of meer lijnen volgens het rankingsysteem. Het seizoen loopt van begin september tot eind mei. Met Kerstmis, Pasen en tijdens de laatste zitting organiseren we een feestelijke drive. 

Per zitting (avond) worden 6 rondes van 4 spellen gespeeld.

Een ronde duurt 28 minuten met 2 minuten wisseltijd.

De TC kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, afwijken van het aantal lijnen of rondes op een avond. Tijdens feestelijke drives kan een ander systeem worden gehanteerd.

 

Indeling in paren

Per zitting wordt gespeeld met vaste paren en driemanschappen. 

Bij aanvang van de nieuwe competitie deelt de TC de lijnen in, uitgaande van de eindstand van de laatste rankingstand van het voorgaande seizoen.

Het aantal lijnen is afhankelijk van het aantal paren dat aan de competitie deelneemt en kan tussentijds na een wedstrijd veranderen bij toe- of afname van het aantal paren dat aan de competitie deelneemt. 

Personen zonder (vaste) partner kunnen zich per zitting opgeven met één van de andere leden zonder partner. Het rankingsysteem kent namelijk individueel punten toe per gespeelde zitting.

 

Rankingsysteem

Van iedere speler wordt door de rankingmaster van de NBB een ranking en stand bijgehouden. Per zitting worden op basis van het behaalde resultaat punten toegekend volgens de NBB-tabel (zie handleiding NBB ranking op de website van de BridgeBond). Rankings worden individueel berekend over de laatste 5 behaalde scores. Het is dus mogelijk zittingen te missen zonder dat dit de plaats op de ranking beïnvloedt. De rankings worden gepubliceerd via de NBB-website van de club.

 

Indeling in lijnen

Voor elke zitting wordt door de TC een indeling gemaakt op basis van de
actuele spelersranking. De ranking van een paar is de som van de 2
individuele spelers, dit geldt voor zowel de vaste paren als de individuele
paren. De paren met de hoogste gezamenlijke ranking worden ingedeeld in de
hoogste lijn (A-lijn), de volgende paren in de volgende lijn (B-lijn, C-lijn enz.). Er wordt naar gestreefd om per competitiezitting lijnen van min of meer gelijke hoeveelheid paren samen te stellen. Indien er op een speelmoment een oneven aantal paren aanwezig is, ontstaat een stilzittafel.
Deze stilzittafels worden gedurende het seizoen zo veel mogelijk evenredig
over de leden verdeeld. Het rankingsysteem houdt het aantal keren stilzitten
per lid bij.

 

Clubkampioenschap

Clubkampioen is het paar dat gedurende het gehele speelseizoen de hoogste ranking heeft behaald, waarbij per seizoen minimaal 22 zittingen gespeeld moeten worden. 
Bij gelijk eindigen worden de scores van alle zittingen van het seizoen opgeteld. Kampioen is het paar dat het hoogste scoort.

 

Slemkampioen

De Witte Hinde kent per seizoen een slemkampioenschap. 

Iedere speler neemt hieraan deel op alle, door de club georganiseerde interne reguliere parencompetities.

Bij bieden en maken van een klein slem in kleur of SA ontvangt men 2 respectievelijk 3 slempunten. Voor het bieden en maken van een groot slem in kleur of SA ontvangt men 3 respectievelijk 5 slempunten.

Bij het bieden en down gaan van een klein of groot slem wordt van het opgebouwde saldo 1 respectievelijk 2 punten in mindering gebracht

Het paar dat aan het eind van het seizoen de meeste slempunten heeft behaald is de slemkampioen.

 

Regels bij verhindering

Indien op dinsdagavond al bekend is dat men een of meer van de komende zittingen afwezig zal zijn, dan kan dat genoteerd worden op de afwezigheidslijst. Geef duidelijk aan of één of beide spelers van een paar afwezig zullen zijn. Daarnaast kan via de website een afwezigheidsmelding worden gedaan en via de telefoon (06) 3022 0459.

 

Verhindering dient vóór 15.00 uur van de desbetreffende avond gemeld te worden. 

 

Protest

Protesten worden behandeld volgens de regels van de NBB. Er is een Protestcommissie.

 

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de T.C. en Bestuur.

 

Goedgekeurd in de ALV van 01-10-2019