Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Voorzitter

Artikel 1.

1. De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging  n

naar buiten. Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuurs- en algemene  

vergaderingen.
2. De voorzitter geeft op vergaderingen of bijeenkomsten het woord en ontneemt dit indien    

dit buiten de goede orde gaat. Hij heeft het recht debatten te sluiten indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is bevoegd een ieder die de orde verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering schorsen en/of na overleg met (bestuurs) leden verdagen.

Vice-voorzitter

Artikel 2.

1. De vice-voorzitter ondersteunt waar mogelijk de voorzitter.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt hij diens taken waar.

Secretaris

Artikel 3.

De secretaris is belast met:
a. het notuleren van zowel bestuurs- als algemene vergaderingen en het voeren van de verenigingscorrespondentie;
b. het ondertekenen cq het medeondertekenen van alle stukken van het bestuur uitgaande en het in kopie houden hiervan;
c. het verzorgen van het uitschrijven van vergaderingen en bijeenkomsten;
d. de zorg over het archief, waarin alle ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken worden verzameld;
e. het houden van aantekeningen van alle besluiten genomen in bestuurs- en algemene vergaderingen;
f. het uitbrengen van een schriftelijk verslag op de jaarvergadering over het gevoerde beleid;
g. het informeren van de leden;

Penningmeester

Artikel 4.

De penningmeester is belast met:
a. het innen van de in artikel 13 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van betalingen;
b. het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden;
c. het uitbrengen van een schriftelijk verslag op de jaarvergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar;
d. het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;
e. het tenminste éénmaal per jaar inzage geven van alle boeken en bescheiden aan de kascommissie; 

Bestuursverkiezing

Artikel 5.

a. De bestuursleden worden tijdens de jaarvergadering gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn na het verstrijken van deze periode terstond opnieuw herkiesbaar. Deze verkiezing dient door 2/3 van het aantal leden te geschieden. Is dit vereiste aantal niet aanwezig dan kan in een volgende belegde vergadering worden volstaan met 50% + 1 stem van het dan aanwezige aantal leden.

Vergaderingen

Artikel 6.

De vereniging kent de volgende vergaderingen:
a. algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering;
b. bestuursvergaderingen;
c. commissievergaderingen en
d. andere vergaderingen/bijeenkomsten van welke aard dan ook.

Commissies/kascommissie

Artikel 7.

1. Het bestuur kan delen van zijn taak doen uitvoeren door commissies. Het bestuur blijft echter verantwoordelijk.
2. De algemene vergadering benoemt uit haar midden een kascommissie van twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn, om de kasstukken te controleren en brengt hierover verslag uit. Bij voorkeur treden de leden van de kascommissie niet gelijktijdig af.

Aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 8.

Het bestuur en de commissieleden kunnen in de uitoefening van hun
functie jegens derden niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. diefstal, verlies of schade aan de eigendommen van de vereniging of aan leden van de vereniging;
b. ongevallen of letsel van welke aard dan ook van leden of derden tijdens de clubbijeenkomsten.

Wijziging reglementen.

Artikel 9.

Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld door een besluit van de algemene vergadering en wel met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte tegenwoordige stemmen (zie artikel 14 van de statuten).

Artikel 10.

Een reglementswijziging treedt in werking op de 1e dag van de maand volgend op de algemene vergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.

Ede, november 2001
Aangevuld juni 2005.