Statuten

STATUTEN

Naam en zetel.
Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub “De Witte Hinde” en is gevestigd
in Ede in de provincie Gelderland. Zij is opgericht op 1 februari 1965 in het
toenmalige hotel “De Witte Hinde” en wordt beschouwd te zijn aangegaan
voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel in clubverband het bridgen te beoefenen:
1. Tijdens de eigen clubbijeenkomsten;
2. In samenwerking met andere verenigingen die dit doel voorstaan;
3. Door het organiseren van open drives.

Artikel 3.
1. Als middelen voor het bereiken van het in artikel 2 genoemde doel kunnen ook dienen alle mogelijkheden tot samenwerking met verenigingen met dezelfde doelstelling;
2. De vereniging kan krachtens besluit van de algemene vergadering ten laste van de leden verplichtingen hiertoe aangaan.

Boekjaar.
Artikel 4.

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend;
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging aantekening te houden zodat daaruit te allen tijden de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend;
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks direct na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting op te stellen.

Leden.
Artikel 5.

1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die het in artikel 2 omschreven doel onderschrijven en minimaal 16 jaar oud zijn. In overleg met en instemming van de leden kan van deze leeftijdsnorm worden afgeweken.
Om als lid van de vereniging te worden toegelaten dient men zich schriftelijk of mondeling tot het bestuur te wenden. Het bestuur kan de kandidaat voor toelating voordragen aan de leden. Het besluit tot toelating geschiedt met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen met een proeftijd van 3 maanden. Voor het einde van de proeftijd zal het bestuur aan het aspirant lid mededelen of deze periode wordt omgezet in een definitief lidmaatschap.
2. De algemene vergadering kan personen benoemen tot erelid die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig zijn benoemd op voordracht door het bestuur of van één of meer leden. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Ledenregister.
Artikel 6.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur bekend is.

Geldmiddelen.
Artikel 7.

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributies, subsidies en bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten;
2. De leden betalen jaarlijks een contributie die op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Indien op 31 december, na diverse aanmaningen nog geen contributie is ontvangen houdt het bestuur zich het recht voor het desbetreffende lid het lidmaatschap te ontzeggen (zie ook artikel 8).
3. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan leden geheel of gedeeltelijke ontheffing verlenen tot het betalen van de bijdrage.

Beëindiging lidmaatschap.
Artikel 8.

Het lidmaatschap eindigt zodra de vereniging ophoudt te bestaan c.q. haar
rechtsbevoegdheid verliest, door overlijden, door opzegging van het lid, door
opzegging door het bestuur namens de vereniging. Indien het lidmaatschap, op
eigen verzoek, in de loop van een jaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd. Opzegging door het bestuur kan geschieden
wanneer een lid de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt c.q. de
vereniging op andere wijze schade of nadeel berokkent. Van een besluit tot
opzegging van het lidmaatschap door het bestuur staat het lid binnen dertig dagen
na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de leden-
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft ook hier de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Bestuur.
Artikel 9.

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie meerderjarige natuurlijke personen en wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
2. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.
3. Bestuurders worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden.
4. De Bestuurders worden voor een periode van 3 jaar gekozen en zijn na het verstrijken van deze periode terstond opnieuw benoembaar. Zij stelt een rooster van aftreden vast waarbij, zo mogelijk, jaarlijks een gelijk aantal bestuurders aftreden.
5. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen in gevallen dat tenminste 2/3 deel van het aantal leden van mening is dat betrokkene niet functioneert zoals van hem/haar mag worden verwacht, dan wel de vereniging schade of nadeel berokkent.
6. Het bestuurslidmaatschap vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

Bestuursbevoegdheid.
Artikel 10.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en wordt door de voorzitter in en buiten rechte vertegenwoordigd en elk bestuurslid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegewezen taak.
2. Voor het aangaan van geldleningen alsmede het kopen, bezwaren, huren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Bestuursvergaderingen en -besluiten.
Artikel 11.

1. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt en wordt door de voorzitter en de notulist vastgesteld en door hen getekend.

Algemene vergadering.
Artikel 12.

1. De algemene vergadering komt tenminste éénmaal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als het bestuur of tenminste 10 leden het nodig oordelen. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvanger.
2. Tijdens de in september te houden jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. de notulen van de vorige jaarvergadering;

b. het jaarverslag van de secretaris;
c. financiële verslag van de penningmeester waarbij een rapport van een uit de leden benoemde kascommissie;
d. eventueel een verkiezing van leden voor een bestuursfunctie;
e. het speelschema voor het komende jaar;
f. rondvraag
3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt en op de eerstkomende vergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
4. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven besluit de ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Wijziging huishoudelijk- en competitie reglement.
Artikel 13.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk- en een competitie reglement
vaststellen of wijzigen. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de Wet of
met het gestelde in de statuten. Wijziging kan slechts geschieden bij besluit van de
algemene vergadering op een voorstel van het bestuur of van tenminste 1/3
gedeelte van de stemgerechtigde leden. Een voorstel wordt aangenomen indien
de helft +1 stem van de aanwezige leden hiertoe toestemming verleent.

Statutenwijziging.
Artikel 14.

1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts door de algemene vergadering
worden genomen, welke daartoe is opgeroepen met mededeling dat een
statutenwijziging zal worden voorgesteld.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid
van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
3. Zij die de oproep tot deze vergadering hebben gedaan, moeten tenminste
14 dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
4. Indien het voorstel wordt aangenomen treedt dit direct in werking en zal het bestuur de wijziging(en) binnen 4 weken in de statuten verwerken.

Ontbinding.
Artikel 15.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Dat besluit behoeft tenminste ¾ van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waar tenminste ¾ van het totaal der ingeschreven leden aanwezig is. Is dit aantal
niet aanwezig, dan wordt binnen een tijdsverloop van 4 weken een 2e vergadering
bijeen geroepen, waarin over het voorstel tot ontbinding opnieuw kan worden
besloten indien een meerderheid van de aanwezigen hiertoe besluit.
2. De ledenvergadering bepaalt door wie de liquidatie zal geschieden en welke bestemming aan de geldmiddelen c.q. andere bezittingen zal worden gegeven.

Slotartikel.
Artikel 16.

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien is het bestuur bevoegd tot het nemen van beslissingen.

Opgemaakt en goedgekeurd d.d. 21-01-1997
Gewijzigd/aangevuld d.d. september 2001
Gewijzigd/aangevuld d.d. augustus 2002
Gewijzigd/aangevuld d.d. oktober 2003
Gewijzigd/aangevuld d.d. juni 2005
Gewijzigd/aangevuld d.d. augustus 2005

Gewijzigd/aangevuld d.d. september 2014

Gewijzigd/aangevuld d.d. oktober 2018