Reglement alerteren

Hoofdregel

Alerteer de biedingen waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

 

Voor aanvang van elke nieuwe ronde

 

 1. Attendeer de nieuwe tegenstanders op de bijzondere biedafspraken en gewoonten.
   
 2. Welke biedingen moet je alerteren?
 • Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben.
 • Openingen van 1§ en 1¨ als deze niet ten minste een driekaart
 • beloven.
 • De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan
 • bevatten en/of geen SA-verdeling beloven.
 • Redoubletten, voor zover die niet duiden op kracht.
   
 1. Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd
 • Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen,
 • uitgezonderd kunstmatige biedingen in de eerste biedronde,
 • gerekend vanaf het openingsbod.
 • Doubletten, behalve als de hiervoor genoemde hoofdregel van
 • toepassing is.

 

 1. Elke speler is verantwoordelijk voor een goede communicatie aan tafel. Je kunt je bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als je weet wat de bieding betekent, of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is.
 2. Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd.
  Als partner ten onrechte wel of niet alerteert, dus kennelijk uitgaat van een andere betekenis dan jij bedoelt, is dat voor jou ongeoorloofde informatie waar je geen gebruik van mag maken.

 

 1. Verbieden van alerteren door de tegenpartij.
  De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.

 

 1. Voorbeelden

 

NIET alerteren

WEL alerteren

Informatiedoubletten.

Conventionele doubletten, zoals een doublet dat een tweekleurenspel aangeeft.

De kracht van een natuurlijk bod, zoals inverted minors en zwakke sprongvolgbiedingen of –antwoorden, maakt het bod in het algemeen niet alerteerplichtig.

Stayman, Niemeijer, Transfers, relaybiedingen (zoals een 2¨-antwoord op een sterke 2♣-opening) en vraagbiedingen.

De kunstmatige antwoorden hierop.

Een mogelijke vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur maakt de 1SA-opening niet alerteerplichtig.

Het 1©/ª-antwoord op een 1§ opening:

- als dat een vijfkaart belooft;

- als dat een 4-kaart belooft en een 4-kaart of langer in ruiten niet uitsluit.

Het 1¨-antwoord: als dat een hoge 4-kaart ontkent.

Een Redoublet dat niet duidt op kracht.

(Laatste wijziging 15 oktober 2009)