Statuten + Huishoudelijk Reglement

 

B R I D G E C L U B   V A R S S E V E L D
========================================

Opgericht 22 januari 1980,

 

STATUTEN

Gewijzigd: 01-01-2018

 

NAAM EN DUUR

 

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Bridgeclub Varsseveld, welke in officiële documenten niet zal worden afgekort. Ze is gevestigd te Varsseveld.

 

Artikel 2.
De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, te rekenen van de dag der oprichting, zijnde 22 januari 1980. Dit tijdvak wordt automatisch verlengd.

 

DOEL en MIDDELEN.

 

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel ten behoeve van haar leden de kennis en vaardigheid van het bridgen te bevorderen.

 

Artikel 4.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het houden van onderlinge wedstrijden op clubavonden,
 2. het organiseren van bridgewedstrijden, alleen of in samenwerking met derden.
 3. middels cursussen / lessen resp. dergelijke activiteiten de kennis te vergroten.
 4. lidmaatschap van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
 5. deelname aan wedstrijden van derden.

 

Artikel 5.
De vereniging berust op neutrale  en onpartijdige grondslag.
Zij heeft geen winstoogmerk. Het spelen om geld bij het bridgen is streng verboden.

 

LEDEN

 

Artikel 6.
De vereniging bestaat uit gewone leden, juniorleden en ereleden.

Alleen gewone leden en juniorleden hebben stemrecht.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en wordt daarna –behoudens opzegging vóór 31-12 van dat jaar- automatisch met een jaar verlengd.

 

Artikel 7.

Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging zeer bijzonder hebben ingezet.

Zij kunnen door het bestuur benoemd worden. Het bestuur is gehouden dit op de eerstvolgende ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen. Een gewone meerderheid van de aanwezige leden beslist en dat besluit is bindend.

 

Artikel 8.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen en mag voor de wet niet discriminerend zijn.

 

Artikel 9.

Zij die lid wensen te worden van de vereniging, melden zich aan bij het bestuur. Zij verschaffen de secretaris alle informatie die nodig is voor het bijhouden van het ledenregister en aanmelding bij de NBB.

Aan het lidmaatschap kan een gratis proefperiode voorafgaan, zulks te regelen in het Huishoudelijk Reglement. Het lidmaatschap gaat in na de eventuele proefperiode.
De nieuwe leden worden op de clubavond aan de leden voorgesteld.

 

Artikel 10.
Nieuwe leden zijn de contributie over het restant van dat jaar verschuldigd. Dit wordt nader in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

 

Artikel  11.
Ereleden hebben dezelfde rechten –behalve stemrecht- als gewone leden, maar geen financiële verplichtingen jegens de vereniging.

 

Artikel 12.

Het lidmaatschap eindigt –behalve in geval van overlijden-  per 31-12 van het lopende kalenderjaar, door:

 1. overlijden
 2. opzegging, hetzij door het lid, hetzij door de vereniging. De opzegging door het lid dient tijdig en schriftelijk te geschieden aan het secretariaat. Het lidmaatschap –met de daaraan verbonden financiële verplichtingen- eindigt dan aan het einde van het jaar van opzegging.
 3. Royement door het bestuur. Dit wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 13.
Het is de leden toegestaan niet-leden mee te laten spelen op de clubavond. Dit dient –op dezelfde tijden als de afmeldingen- tijdig bij de wedstrijdleiding bekend te zijn. De niet-leden zijn een door de ledenvergadering jaarlijks vast te stellen bedrag per keer verschuldigd (i.p.v. contributie. Indien het meespelen op verzoek van de wedstrijdleiding geschiedt, is dit bedrag niet verschuldigd.

 

Artikel 14.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. inschrijfgeld van nieuwe leden
 2. contributie van de leden
 3. donaties
 4. bijdragen van niet-leden
 5. opbrengsten van georganiseerde wedstrijden.

 

VERENIGINGSJAAR

 

Artikel 15.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

BESTUUR

 

Artikel 16.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, die uit en door gewone leden worden gekozen.

De bestuursleden verdelen de functies onderling, behalve de functies van voorzitter en wedstrijdleider. De voorzitter en de wedstrijdleider worden door de ledenvergadering in hun functie verkozen. De zittingsduur van de bestuursleden en de wedstrijdleider is 3 jaar. De wedstrijdleider kan onbeperkt herkozen worden, de overige bestuursleden maximaal 3x. Ieder jaar treedt 1/3 deel van het bestuur af  waarvan bij voorkeur 1 lid van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Deze kunnen eventueel verenigd zijn in 2 personen.
In een tussentijdse vacature voorziet het bestuur.
De desbetreffende keuze wordt op de eerstvolgende ledenvergadering ter goedkeuring voorgedragen. De ledenvergadering kan hierbij volgens de gebruikelijke procedure zelf ook kandidaten voorstellen. Het tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het moment, dat het lid, dat hij /zij vervangt, zou aftreden.
De alsdan verstreken periode telt niet mee ter bepaling van de voornoemde maximale zittingsduur.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten en is verplicht zoveel mogelijk de belangen van de vereniging te behartigen. Alleen bestuursleden genoemd in het Handelsregister(Kamer van Koophandel) zijn tekenbevoegd.

 

Artikel 17.
Kandidaten voor bestuursfuncties worden voorgedragen door het bestuur. Elk gewoon lid van de vereniging kan deze voordracht aanvullen. Voor kandidaatstelling is vereist:

 • bereidverklaring vooraf van het voorgedragen lid een eventuele benoeming te aanvaarden.
 • Indiening van de voordracht minimaal een week voor aanvang van de vergadering tijdens welke de stemming zal plaatsvinden.

De ledenvergadering kan met gewone meerderheid besluiten van het laatste vormvereiste af te zien.

 

VERGADERINGEN

 

Artikel 18.
Eenmaal per jaar, indien mogelijk in de maand februari, wordt de jaarvergadering gehouden. Op deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar, wordt de begroting voor het komende verenigingsjaar vastgesteld en vindt tevens de bestuursverkiezing plaats.

 

Artikel 19.
Het bestuur kan op ieder moment een extra ledenvergadering uitschrijven. De agenda dient voor alle vergaderingen tenminste 2 weken voor de datum van de vergadering aan de leden te worden toegezonden of uitgereikt. Op schriftelijk verzoek van minimaal 10% van de gewone leden dient het bestuur eveneens een ledenvergadering bijeen te roepen. Dit verzoek moet, met redenen omkleed, schriftelijk gebeuren en voorzien zijn van de namen en handtekeningen van de verzoekers. Deze ledenvergadering dient binnen 4 weken na dit verzoek te worden gehouden. Voor de agenda, waarop uiteraard het gevraagde onderwerp vermeld word, zorgt het bestuur op overeenkomstige wijze als bij een door haar uitgeschreven vergadering.

Blijft het bestuur in gebreke binnen genoemde termijn aan het verzoek gevolg te geven, dan zijn de verzoekende leden bevoegd zelf de leden tot de vergadering op te roepen.

 

Artikel 20.

Besluiten op de ledenvergadering worden genomen met een gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

 

COMMISSIES

 

Artikel 21.
Op de jaarvergadering wordt een kascontrole-commissie gekozen, bestaande uit 2 leden. Ieder jaar treedt 1 lid af en wordt 1 nieuw lid voor 2 jaar benoemd. Deze commissie heeft zich er in januari van te vergewissen, dat het verslag zoals de penningmeester op de jaarvergadering gaat presenteren de financiële situatie van de vereniging correct weergeven en de gelden aanwezig zijn. Voor hun akkoord ondertekenen zij dit verslag.
Zij brengt daarvan verslag uit op de eerstvolgende ledenvergadering (jaarvergadering).

 

Artikel 22.

Het bestuur is altijd gerechtigd om vanuit haar midden en/of de leden commissies te benoemen en deze te belasten met een deel van haar beleid.
Deze commissies zijn alleen verantwoording schuldig aan het bestuur.
Het bestuur legt omtrent hun werk verantwoording af aan de ledenvergadering als ware het uitgevoerd door het bestuur zelf.

 

WIJZIGINGEN

 

Artikel 23.
Tot wijziging van deze statuten kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering.  De uitnodiging voor de vergadering, waarin het voorstel tot statuten wijziging wordt behandeld, moet minimaal 14 dagen van tevoren worden toegezonden of uitgereikt. De gewijzigde statuten dienen te zijn bijgevoegd.

Een wijziging is aangenomen indien minimaal 50% van de gewone leden aanwezig is en 2/3 deel van de geldige stemmen deze goedkeurt.
Indien dit percentage niet aanwezig is moet na 7 dagen en binnen uiterlijk 21 dagen een nieuwe vergadering worden belegd. Alsdan kan ongeacht het aantal aanwezige leden met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen het voorstel worden aangenomen.

 

Artikel 24.
Het besluit tot ontbinding der vereniging kan op ieder moment door de ledenvergadering worden genomen, mits in acht genomen worden de bepalingen van artikel 23.

 

Artikel 25.
Tegelijk met het besluit tot ontbinding wordt door de ledenvergadering een liquidatie- commissie benoemd van minstens drie personen, ter afdoening der lopende zaken. In deze commissie neemt de penningmeester zitting en 2 of meer der gewone leden.

De commissie legt hun bevindingen voor aan het bestuur, die deze ongewijzigd voorlegt aan de ledenvergadering.

Het eventueel batig saldo der vereniging zal ten goede komen aan een neutrale vereniging van weldadigheid, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 26.

Nadere regels omtrent bestuur, commissies en zaken, de vereniging betreffende, zullen worden vervat in een Huishoudelijk Reglement, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze Statuten. Het Huishoudelijk Reglement, wordt samengesteld door het bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.

 

 

Huishoudelijk REGLEMENT
==========================

 

BEGRIPSBEPALINGEN:

 

Artikel 1.
In dit reglement, vastgesteld overeenkomstig art. 26 van de statuten, wordt verstaan onder: "Bridgeclub" of “Vereniging”: de vereniging “Bridgeclub Varsseveld”, gevestigd in Varsseveld.
"Het Bestuur": het bestuur van de Bridgeclub Varsseveld.
"Lid": elk lid van de bridgeclub Varsseveld.

 

DOEL:
 

Artikel 2.
De Vereniging stelt zich ten doel ten behoeve van haar leden de kennis en vaardigheid van het bridgen te bevorderen. Zij tracht dit doel te verwezenlijken op de wijze als is vastgesteld in de artikel 4 van de statuten.

 

LIDMAATSCHAP:

 

Artikel 3.
Zij die lid willen worden moeten volgens de wet meerderjarig zijn. Personen beneden deze leeftijd kunnen als junior-lid worden toegelaten. Nieuwe leden zijn verplicht de secretaris alle benodigde persoonsgegevens te verschaffen voor het bijhouden van het ledenregister en de penningmeester een machtiging te geven voor het automatisch innen van de contributie. Het aannemen van nieuwe leden is onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 8, 9 en 10 van de statuten. Het bestuur kan het toelaten van nieuwe leden tijdelijk stopzetten, indien de omvang van het ledental geen verdere uitbreiding toelaat.
Alle leden zijn verplicht de secretaris op de hoogte te houden van hun juiste gegevens in het ledenregister. Geef dus wijzigingen van adres, telefoonnr. of email-adres tijdig door.

 

Artikel 4.
Er kunnen ereleden benoemd worden op de wijze als bepaald is bij artikel 7 van de statuten.

 

Artikel 5.
Zodra iemand lid wordt is hij een bedrag aan inleggeld verschuldigd. Het inleggeld is momenteel € 0,00, maar dit kan door de ledenvergadering aangepast worden. Juniorleden zijn geen inleggeld verschuldigd. In bijzondere gevallen wordt het betalen van inleggeld aan het oordeel van het bestuur toegelaten.

 

CONTRIBUTIE:

Artikel 6.
De contributie wordt elk jaar opnieuw door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De penningmeester int dit per jaar op een wijze zoals op dat moment gebruikelijk is (momenteel automatische incasso). In bijzondere gevallen kan het bestuur iemand toestemming verlenen op een andere wijze te betalen.

Nieuwe leden betalen het 1e jaar een deel van de contributie naar rato van het nog niet verstreken tijdvak van dat jaar. Daarna normaal per jaar verlengd.

 

Artikel 7.

Deelnemers aan een clubavond die geen lid zijn betalen per keer een niet-leden bijdrage, tenzij zij door of namens het bestuur uitgenodigd zijn. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks opnieuw door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

EINDE LIDMAATSCHAP:

 

Artikel 8.

Het lidmaatschap van de Bridgeclub Varsseveld eindigt door:

 1. Bedanken door het lid:
  Als een lid zijn/haar lidmaatschap wil beëindigen, dan moet hij/zij hiervan vóór het einde van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bericht doen aan de secretaris. Deze verwerkt dit in het ledenregister, geeft het door aan de penningmeester en brengt de overige bestuursleden op de hoogt. De contributie blijft verschuldigd tot het einde van het lidmaatschap(= lopend verenigingsjaar). Er wordt geen (deel van de) contributie gerestitueerd omdat het lidmaatschap doorloopt tot einde jaar. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.

 2. Royement van een lid door het bestuur:

  Royement van een lid door het bestuur kan plaatsvinden wegens: uitzonderlijk wangedrag. Leden die op een of andere wijze de Bridgeclub Varsseveld ernstige schade berokkenen, of zich ernstig misdragen, hetzij door nalatigheid of het doen van handelingen, die tegen de belangen van Bridgeclub Varsseveld ingaan, kunnen door het bestuur worden geschorst. Hiertegen is beroep mogelijk op een ledenvergadering.

 3.  

 4.  

 5. Overlijden van het lid.

   

  VERPLICHTINGEN DOOR HET LIDMAATSCHAP:

   

  Artikel 9.
  Voor zover mogelijk regelmatig aan reguliere clubavonden deel te nemen. Indien men verhinderd is, dient men zich tijdig op de voorgeschreven wijze af te melden.

  Opdrachten van het bestuur in het belang van de Bridgeclub Varsseveld verstrekt, dienen te worden opgevolgd. Herhaaldelijk misdragingen kan -na diverse waarschuwingen van het bestuur- beschouwd worden als wangedrag.

   

  Artikel 10.
  Een lid dat meent een gegronde klacht te hebben, richt zich hiermede in een, met redenen omkleed, schrijven tot het bestuur. Het bestuur geeft hierop zo spoedig mogelijk schriftelijk antwoord. Het besluit van het bestuur is bindend. Ieder lid kan verzoeken dit aan een ledenvergadering voor te leggen.

   

  Artikel 11.
  Het bestuur wordt samengesteld volgens de bepalingen van art. 16 van de statuten. De verkiezing van bestuursleden gebeurt op de jaarvergadering bij meerderheid van stemmen. Indien er geen tegenkandidaten zijn, worden de kandidaten bij acclamatie gekozen verklaard.
  In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk door het bestuur voorzien. Op de eerstvolgende jaarvergadering dient deze invulling bekrachtigd te worden.

  Kandidaten kunnen gesteld worden door het bestuur en door elk lid. Zij moeten zich tevoren bereid verklaren de functie te aanvaarden.

   

  BESTUURSVERGADERINGEN:

   

  Artikel 12.
  Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht.
  De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger. De voorzitter bepaalt de orde der beraadslagingen. Besluiten op bestuursvergaderingen kunnen alleen genomen worden, indien de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden genomen met een zo groot mogelijke meerderheid van stemmen. Als er bij een stemming een even aantal bestuursleden aanwezig is en de stemmen staken, dan telt de stem van het laatst-toegetreden bestuurslid –niet zijnde een lid van het Dagelijks Bestuur- niet mee.

   

  WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR:

   

  Artikel 13.

 6. < >. Van alle bestuurs- en ledenvergaderingen worden door de secretaris notulen opgemaakt. De notulen van bestuursvergaderingen worden zo snel mogelijk naar de overige bestuursleden toegezonden(momenteel email). De notulen van een ledenvergadering worden bij de uitnodiging voor een volgende ledenvergadering aan de leden toegezonden of uitgereikt. Op die vergadering worden ze aan de orde gesteld  en -na het aanbrengen van eventuele wijzigingen- door de vergadering goedgekeurd.

  < >, genomen op bestuurs- en ledenvergaderingen, moeten zo spoedig mogelijk –met inachtneming van een eventueel vastgestelde ingangsdatum- worden uitgevoerd. De voorzitter draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. De voorzitter –of diens plaatsvervanger- heeft ook de algehele leiding van vergaderingen. De voorzitter zet de lijnen voor de toekomst van de vereniging uit en beraadslaagt hierover in het bestuur.

  De secretaris ontvangt de binnenkomende stukken, zorgt voor de beantwoording, of dat de correspondentie op de e.v. bestuursvergadering ter tafel komt. Ook de uitgaande correspondentie, volgens bestuurs- of andere besluiten, behoort tot de werkzaamheden van de secretaris. De officiële ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken dienen door de secretaris behoorlijk te worden bewaard.

 7. De secretaris maakt jaarlijks een verslag van de belevenissen van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar. De penningmeester voegt hieraan toe een verslag van zijn financieel beheer.. Deze rekening en verantwoording wordt vooraf door de kascommissie nagezien en bij akkoordbevinding door de penningmeester en de twee leden van de kascommissie ondertekend. Beide jaarverslagen zijn vooraf aan de leden toegezonden of uitgereikt en worden op de jaarvergadering aan de goedkeuring der leden onderworpen.

 8. Geldelijk beheer. De penningmeester is belast met het beheer der financiën en houdt behoorlijk boek van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hij is verplicht, zo dikwijls zij dit wenst, doch minstens éénmaal per jaar, de kascommissie inzage in zijn boeken en verdere bescheiden te geven. Grotere uitgaven/inkomsten die niet op de begroting staan dienen door hem in het bestuur te worden besproken.. Voorts geeft hij aan het einde van elk verenigingsjaar een overzicht van de ontvangsten en uitgaven en dient, in overleg met het bestuur, een begroting in voor het komende jaar. Hij mag geen groter contant bedrag dan 3OO,- (driehonderd Euro) onder zijn berusting hebben. Het meerdere zal bij een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling moeten worden gedeponeerd. Het opnemen van gelden van bedoelde instelling zal kunnen gebeuren door de penningmeester of door de voorzitter.

 9. Kosten van beheer. De kosten van beheer mogen niet uitgaan boven de daarvoor door het bestuur gestelde normen. Kosten door de leden van de Bridgeclub Varsseveld gemaakt, moeten zo spoedig mogelijk op een voor de penningmeester aanvaardbare wijze worden gedeclareerd.

 10. Spoedeisende zaken. Spoedeisende zaken worden behandeld door het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Op de volgende bestuursvergadering wordt verslag uitgebracht van de genomen maatregelen.

 11. Waarneming. Bij voorkomende gevallen dat één der functionarissen verhinderd is, zijn werkzaamheden voor de vereniging te verrichten, wijst de voorzitter Eén der bestuursleden aan om deze functie tijdelijk waar te nemen.

   

  LEDENVERGADERINGEN:

   

  Artikel 14.
  Jaarlijks, bij voorkeur in de maand februari, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Buiten deze jaarvergadering kunnen door het bestuur of, ingevolge artikel 19 van de statuten, op voordracht van leden, meerdere ledenvergaderingen worden gehouden.

   

  Artikel 15.
  Op de jaarvergadering treedt 1 lid van de kascommissie af en neemt het reserve-lid voor de termijn van 2 jaren zitting in de kascommissie. Daarna wordt er een nieuw reserve-lid benoemd. Bovendien vinden op de jaarvergadering de verkiezingen plaats voor vacante bestuursfuncties. Overigens gelden hiervoor de bepalingen van artikel 21 van de statuten.

   

  Artikel 16.
  De ledenvergadering staat onder leiding van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, van zijn plaatsvervanger. Overigens gelden hier de ordebepalingen, zoals deze omschreven zijn in art. 11 van dit reglement.

   

  COMMISSIES:

   

  Artikel 17.

 12. < >
  De kascommissie bestaat uit twee gewone leden.
  Zij heeft er zich minstens eenmaal per jaar van te vergewissen dat de financiën van de vereniging naar behoren zijn geadministreerd en de gelden aanwezig zijn.
  Als bewijs, dat zij akkoord gaan met de ondertekende verantwoording van de penningmeester, wordt het financieel jaarverslag door de twee leden van de kascommissie mede ondertekend. Zij ontvangen een kopie van het door hun op dat moment gecontroleerde en ondertekende verslag. Jaarlijks treedt een der leden van de kascommissie af. Dit lid is niet terstond herkiesbaar.
   

   

  ONVOORZIENE GEVALLEN:

   

  Artikel 18.
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Betreft het echter zaken van zeer ingrijpende aard, dan is het bestuur verplicht de beslissing voor te leggen aan de ledenvergadering.

   

  REGLEMENTSWIJZIGING:

   

  Artikel 19.
  Voorstellen tot wijziging van dit reglement of tot toevoegen van nieuwe bepalingen kunnen door ieder lid worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur plaatst deze voorstellen op de agenda voor een ledenvergadering en voegt deze als extra bijlage toe aan de stukken voor de uitnodiging van alle leden. De ledenvergadering beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden of de ingediende voorstellen wel of niet worden aanvaard. Bij aanneming van de voorgestelde wijziging of nieuwe bepalingen treden deze direct in werking, tenzij door de ledenvergadering een latere ingangsdatum wordt vastgesteld.